LibreOfficeLogo

Calc Guide 7.4

Kapitola 3  
Tvorba grafů

Vizuální prezentace informací

Autorská práva

Tento dokument je chráněn autorskými právy © 2023 týmem pro dokumentaci LibreOffice. Přispěvatelé jsou uvedeni níže. Dokument lze šířit nebo upravovat za podmínek licence GNU General Public License (https://www.gnu.org/licenses/gpl.html), verze 3 nebo novější, nebo the Creative Commons Attribution License (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), verze 4.0 nebo novější.

Všechny ochranné známky uvedené v této příručce patří jejich vlastníkům.

Přispěvatelé

Pro toto vydání

Skip Masonsmith

 

 

Pro předchozí vydání

Barbara Duprey

Christian Chenal

Pierre-Yves Samyn

Jean Hollis Weber

Laurent Balland-Poirier

Shelagh Manton

John A. Smith

Philippe Clément

Peter Schofield

Cathy Crumbley

Kees Kriek

Steve Fanning

Leo Moons

Felipe Viggiano

 

Zpětná vazba

Jakékoli připomínky nebo návrhy k tomuto dokumentu prosím směřujte do fóra dokumentačního týmu na adrese https://community.documentfoundation.org/c/documentation/loguides/ (registrace je nutná) nebo pošlete e-mail na adresu: loguides@community.documentfoundation.org.

Poznámka

Vše, co napíšete do fóra, včetně vaší e-mailové adresy a dalších osobních údajů, které jsou ve zprávě napsány, je veřejně archivováno a nemůže být smazáno. E-maily zaslané do fóra jsou moderovány.

Datum vydání a verze programu

Vydáno březen 2023. Založeno na LibreOffice 7.4 Community.
Jiné verze LibreOffice se mohou lišit vzhledem a funkčností.

Používání LibreOffice na systému macOS

Některé klávesové zkratky a položky nabídek jsou v systému macOS jiné než v systémech Windows a Linux. V následující tabulce jsou uvedeny nejdůležitější rozdíly, které se týkají informací uvedených v tomto dokumentu. Podrobnější seznam nalezneme v nápovědě k programu a v příloze A (Klávesové zkratky) této příručky.

Windows nebo Linux

Ekvivalent pro macOS

Akce

Výběr v nabídce Nástroje > Možnosti

LibreOffice > Předvolby

Otevřou se možnosti nastavení.

Klepnutí pravým tlačítkem

Control + klepnutí a/nebo klepnutí pravým tlačítkem myši v závislosti na nastavení počítače

Otevře se místní nabídka.

Ctrl (Control)

(Command)

Používá se také s dalšími klávesami.

F11

⌘ + T

Otevře kartu Styly v postranní liště.

Úvod

Grafy mohou být účinným způsobem pro zprostředkování informací. Program Calc nabízí řadu způsobů, jak data prezentovat. Grafy mohou být do značné míry přizpůsobeny, což umožňuje zobrazovat informace nejjasnějším způsobem.

Pro čtenáře, kteří se zajímají o efektivní způsoby grafické prezentace informací, existují dvě vynikající knihy k tomuto tématu: William S. Cleveland’s The Elements of Graphing Data, 2nd edition, Hobart Press (1994) a Edward R. Tufte’s The Visual Display of Quantitative Information, 2nd edition, Graphics Press (2001).

Průvodce grafy

Pomocí Průvodce grafy vytvoříme z dat v sešitu úvodní graf. Poté pomocí možností Průvodce grafem změníme typ grafu, upravíme oblasti dat a upravíme některé prvky grafu. Každá provedená změna je okamžitě v grafu viditelná.

Přehled Průvodce grafem

Image15

Obrázek 1: Příklad dat pro vytvoření grafu

Pokud chceme ukázat proces použití Průvodce grafy k vytváření grafů, použijeme data z obrázku 1  i v následujících částech. Zde je přehled základních kroků:

 1. Vybereme buňky obsahující všechna data (včetně názvů, kategorií a popisků), které mají být zobrazeny v grafu. Výběr může být jeden blok, jednotlivé buňky nebo skupiny buněk (sloupce nebo řádky). V tomto příkladu může být nejlepší varianta vybrat oblast buněk A2:D8, která záměrně vynechává z grafu celkový název "Půjčovna vybavení".

Tip

Pokud jsou data v jedné oblasti, Průvodce grafem může odhadnout rozsah a vytvořit počáteční graf i tehdy, když nejsou vybrána všechna data. Před otevřením Průvodce grafem stačí umístit kurzor nebo vybrat buňku kdekoli v oblasti dat.

 1. Chceme-li umístit graf do sešitu jako objekt (obrázek 2) a otevřít dialogové okno Průvodce grafem (obrázek 3), provedeme jednu z následujících akcí.

 1. Vybereme typ grafu a nastavíme další požadované volby. Možnosti jsou vysvětleny níže.

 2. Klepneme na tlačítko Dokončit, uložíme výběr a zavřeme Průvodce grafem.

Následující části obsahují další podrobnosti o použití Průvodce grafem.

graf

Obrázek 2: Příklad grafu automaticky vytvořeného pomocí Průvodce grafem

Výběr typu grafu

Program Calc nabízí výběr z deseti základních typů grafů. Další možnosti se liší podle typu vybraného grafu. Další informace o různých typech grafů nalezneme v části „Galerie typů grafů" na straně 1.

Image4

Obrázek 3: Dialogové okno Průvodce grafem – výběr typu grafu

Úvodní graf vytvořený pomocí Průvodce grafem je 2D sloupcový graf. Malý náhled zvolené varianty grafu je zvýrazněn rámečkem, jak je uvedeno na obrázku 3. Název varianty (Běžný na obrázku 3) se zobrazí pod náhledem.

Změna typů a možností grafu:

 1. Vybereme typ grafu ze seznamu pod označením Zvolte typ grafu.

 2. V případě potřeby vybereme variantu grafu klepnutím v části náhledu. Dostupné možnosti závisí na vybraném typu grafu. Graf se změní tak, aby odrážel vybraný typ grafu.

 3. Pokud chceme použít 3D graf, zaškrtneme políčko 3D vzhled a vybereme typ 3D zobrazení (Realistický nebo Jednoduchý. Tato možnost je k dispozici pouze pro sloupcové, řádkové, výsečové nebo plošné grafy.

 4. Klepneme na tlačítko Další a provedeme změny v oblasti dat, datových řad a prvků grafu (podrobněji je vysvětleno dále v textu).

 5. Pokud jsme s grafem spokojeni, klepneme na tlačítko Dokončit a zavřeme Průvodce grafem.

Poznámka

Pokud chceme znovu vytvořit grafy zobrazené v následujících částech, vybereme typ grafu Sloupcový, variantu Běžný a nezaškrtnutou volbu 3D vzhled.

Výběr oblasti dat

Oblast dat obsahuje všechny buňky s daty (včetně popisků a kategorií), které by měly být zahrnuty do grafu. V kroku Oblast dat v Průvodci grafem (obrázek 4) ručně opravíme všechny chyby ve výběru dat pro graf.

Image5

Obrázek 4: Dialogové okno Průvodce grafem – výběr oblasti dat

Použití stránky Oblast dat:

 1. V případě potřeby změníme řádky a sloupce použité jako zdroje dat pro graf pomocí úpravy odkazu na buňky v textovém poli Oblast dat Odkazy na buňky upravíme jedním z těchto dvou způsobů:

 1. Určíme, zda jsou datové řady uspořádány v řádcích nebo ve sloupcích. V ukázkových datech, zobrazených na obrázku 1, jsou datové řady ve sloupcích.

 2. Vybereme, zda chceme jako popisky použít data v prvním řádku nebo v prvním sloupci nebo v obou.

 3. Klepneme na tlačítko Další a přesuneme se na provedení změn v datových řadách (obrázek 5).

 4. Pokud jsme s grafem spokojeni, klepneme na tlačítko Dokončit a zavřeme Průvodce grafem.

Poznámka

Pokud není syntaxe oblasti dat v pořádku, program Calc zobrazí textové okno Oblast dat pro informaci o chybě a deaktivuje tlačítka Zpět, DalšíDokončit.

Výběr nesouvislé oblasti dat

Pokud chceme vytvořit úplný rozsah dat z více buněk, které nejsou vedle sebe, použijeme oddělovač mezi jednotlivými rozsahy. Například anglické národní prostředí (USA) používá čárku jako oddělovač a zápis "$Sheet1.A1:A5,$Sheet1.D1:D5" je platná oblast dat. Další běžně používaný oddělovač je středník.

Příslušný oddělovač závisí na zvolené možnosti v nabídce Národní prostředí v části FormátyNástroje > Možnosti > Jazykové nastavení > Jazyky. Podívat se nebo změní výchozí oddělovač pro národní prostředí můžeme v nabídce Nástroje > Možnosti > LibreOffice Calc > Vzorec. V části Oddělovače, v poli Sloupce matice je zobrazen výchozí oddělovač.

Poznámka

Volba Nástroje > Možnosti nemusí být dostupná, pokud je graf v režimu úprav. V případě potřeby klepneme mimo graf, abychom opustili režim úprav a zobrazíme volbu možnosti. Dvojitým klepnutím na graf vstoupíme zpět do módu editace grafu.

Chceme-li vybrat nesouvislou oblast dat, provedeme v kroku 1)  jednu z následujících možností:

Poznámka

Pokud jsou data ve stejném dokumentu jako graf, změny dat se okamžitě projeví v grafu.

Propojení s externími daty

Aplikace Calc nabízí několik možností propojení dat s externími zdroji. To umožňuje, aby se data (a graf používající data) automaticky aktualizovala při změně externích dat. Propojit lze následující typy souborů: HTML, Calc, Base, CSV, Excel a registrované zdroje dat. Další informace nalezneme v kapitole 10, Propojení dat, v této příručce.

Výběr datových řad

Stránka Datové řady v Průvodci grafem (obrázek 5) umožňuje jemné doladění dat. Každá datová řada obsahuje sadu dat, která mají něco společného (jako například typy nájemních zařízení uvedených na obrázku 1). Pomocí stránky Datové řady můžeme změnit zdrojovou oblast každé datové řady a uspořádat jejich zobrazení v grafu. To zahrnuje odstranění nepotřebných dat a určení, jak jsou data vykreslena podél os.

Uspořádání datových řad

Tip

Průvodce grafem odhadne zobrazení dat, ale tento odhad může být nesprávný. Pokud graf nevypadá podle očekávání, je nejprve třeba zkontrolovat, zda jsou všechny datové řady definovány správně.

Zkontrolujeme také nastavení na stránce Oblast dat, kde je definováno, jestli jsou data v řádcích nebo ve sloupcích a jestli první řádek nebo sloupec obsahuje popisky.

Názvy jednotlivých datových řad jsou uvedeny v seznamu Datové řady (prostřední rámeček na obrázku 5). Pokud chceme uspořádat datové řady, vybereme položku v seznamu Datové řady a provedeme jednu nebo více z následujících akcí:

Poznámka

Různé datové řady musí být v samostatných sloupcích nebo řádcích. Jinak bude aplikace Calc předpokládat, že se jedná o stejné datové řady.

Nastavení rozsahů datových řad

Abychom pochopili, jak aplikace Calc zpracovává data v grafech, je důležité porozumět rozdílu mezi hodnotami a kategoriemi. Hodnoty jsou číselná data, která se mění průběžně. Naproti tomu kategorie nemají mezi sebou žádné matematické vztahy. Například kategorie dat uvedené na obrázku 5  a graf vyobrazený na obrázku 2  jsou měsíce roku.

Většina grafů aplikace Calc vyžaduje data hodnot i kategorií, přičemž hodnoty jsou vyneseny podél osy Y a kategorie podél osy X. Výjimkou jsou XY (bodové) grafy a bublinové grafy, které používají pouze data hodnot podél obou os.

Image6

Obrázek 5: Dialogové okno Průvodce grafem – výběr datových řad

Oblasti dat, které mohou být definovány pro konkrétní typ grafu, se zobrazují v poli Oblasti dat na pravé straně stránky Datové řady, viz obrázek 5. Možná nebude nutné vyplnit všechny oblasti dat.

Oblasti dat mohou obsahovat:

Barva ohraničení a Barva výplně

Barvy ohraničení nebo výplně pro každý datový bod v datové řadě lze zadat zde pomocí číselných hodnot pro systém barev RGBA. Pokud zde není nic uvedeno, použije aplikace Calc výchozí barvy. Lze také použít podmíněné formátování. To umožňuje měnit barvy datových bodů v závislosti na tom, zda splňují určitě podmínky nebo nabývají určitých hodnot.  Více informací nalezneme v části „Přiřazení barev" na straně 1.

Název

Pokud na stránce Oblast dat jsou označeny volby Datové řady ve sloupcíchPrvní řádek jako popisek, aplikace Calc předpokládá, že popisky sloupců vybraných dat jsou názvy datových řad. Aplikace Calc tedy předpokládá, že názvy datových řad na obrázku 1 jsou “Kánoe”, “Čluny”, and “Motory”. Podobně pokud jsou vybrány volby Datové řady v řádcíchPrvní sloupec jako popisek, aplikace Calc předpokládá, že popisky řádků vybraných dat jsou názvy datových řad.

Jediný způsob, jak změnit název datové řady, je vybrat Název v poli Oblasti dat vpravo nahoře na stránce Datové řady (obrázek 5). Poté zadáme do pole Oblast pro Název, které se objeví pod polem Oblasti dat, jinou oblast buněk. (Za povšimnutí stojí fakt, že název datové řady je často obsažen v jedné buňce, nikoliv rozsahu buněk.)

Hodnoty Y

Jedná se o číselné hodnoty, které jsou často vykresleny podél svislé osy. Ne vždy to tak však musí být. Například, zatímco hodnoty Y jsou vykresleny na svislé ose ve sloupcových grafech, tak v řádkových grafech jsou vykresleny podél vodorovné osy.

Kategorie

Rozsah dat pro kategorie je definován zvlášť v poli Kategorie pod částí Oblasti dat.  Za povšimnutí stojí rozdíl mezi kategoriemi a názvy datových řad. Pro údaje na obrázku 1, kategorie jsou popisky řádku, zatímco názvy datových řad jsou popisky sloupců.

Poznámka

XY (bodové) a bublinové grafy se od jiných typů grafů liší, protože používají pro své osy X spíše hodnoty než kategorie. Pro XY (bodové) a bublinové grafy platí, že stránka Datové řady v Průvodci grafem obsahuje pole Popisky dat na místo pole Kategorie, které je zobrazeno pro jiné typy grafů. Pro vytvoření množiny popisků dat (jeden pro každý datový bod) zadáme požadované textové řetězce do oblasti buněk a následně zadáme popisy této oblasti buněk do pole Popisky dat. Popisky mohou být zobrazeny v grafu pomocí výběru možnosti Zobrazit kategorii v dialogovém okně Popisky dat (viz obrázky 35 a 36).

V závislosti na typu grafu bude možná nutné definovat další rozsahy dat kromě těch, které jsou uvedeny na obrázku 5.

Výběr prvků grafu

Na stránce Prvky grafu v dialogovém okně Průvodce grafem (obrázek 6), přidáme nebo změníme nadpis, podnadpis, názvy os a mřížky. Používejme nadpisy, které upoutají pozornost diváků na účel grafu a popisují, na co by se měli diváci zaměřit.

Prvky grafu pro 2D a 3D grafy jsou znázorněny na obrázku 7.

Image9

Obrázek 6: Dialogové okno Průvodce grafem – výběr a změna prvků grafu

Image30

Obrázek 7: Prvky grafu

Chceme-li přidat prvky do grafu, provedeme jeden nebo více z následujících kroků na stránce Prvky grafu (obrázek 6):

Poznámka

Po klepnutí na tlačítko Dokončit se Průvodce grafy zavře, graf zůstane v režimu úprav, který je označen šedými okraji, a lze jej dále upravovat. Režim úprav ukončíme klepnutím mimo graf.

Nastavení grafu pomocí postranní lišty

Karta Vlastnosti v Postranní liště (obrázek 8) zpřístupní některé základní možnosti pro upřesnění vzhledu grafů. Pokud chceme otevřít Postranní lištu, nejprve zrušíme výběr klepnutím mimo graf a po té přejdeme do nabídky Zobrazit > Postranní lišta v hlavní nabídce nebo stiskneme kombinaci kláves Ctrl + F5. Ve výchozím nastavení se Postranní lišta zobrazí na pravé straně obrazovky.

Image78

Obrázek 8: Karta Vlastnosti v Postranní liště pro graf vybraný (vlevo) a pro graf v režimu úprav (vpravo)

Obsah Postranní lišty závisí na tom, jestli je graf vybraný nebo jestli je v režimu úprav. Postranní lišta na levé straně na obrázku 8 zobrazuje kartu Vlastnosti, když je graf vybraný (jedním klepnutím na graf). Pokud je graf v režimu editace (dvojí klepnutí na graf), zobrazí se karta Vlastnosti ukázaná na pravé straně obrázku 8.

Tip

Pokud budeme postupovat dle pokynů výše a karta Vlastnosti se v Postranní liště nezobrazí, klepneme na ikonu Vlastnosti vpravo nahoře v Postranní liště.

Možnosti dostupné na kartě Vlastnosti v Postranní liště jsou dostupné také jinde. Najdeme je v hlavní nabídce, v nástrojové liště Formátování nebo v místních nabídkách (dostupných po klepnutí pravým tlačítkem myši na prvek grafu).

Poznámka

Postranní lišta může být docela užitečná. Vzhledem k tomu, že možnosti jsou snadno viditelné a jsou dostupné jinde, nejsou v této kapitole zmíněny další odkazy na ně.

Úprava grafů

Průvodce grafem definuje základní funkce grafu. Po jeho použití můžeme chtít změnit oblasti dat nebo upravit vzhled grafu. Aplikace Calc poskytuje mnoho možností pro formátování a jemné doladění vzhledu grafů. To zahrnuje nástroje pro úpravu typu grafu, prvků grafu, oblastí dat, písem, barev a mnoha dalších možností.

Grafy upravujeme jedním ze dvou způsobů v závislosti na tom, co chceme změnit.

Úprava vlastností objektu

Klepnutím na graf upravíme vlastnosti objektu. Mezi ně patří velikost, umístění na stránce, zarovnání, vnější ohraničení, kopírování, export a další. Více informací najdeme v části začínající „Změny velikosti, přesouvání a umístění grafů na straně 1.

Použití režimu úprav

Pomocí režimu úprav můžeme změnit výběr dat, typ grafu a také prvky grafu (jako jsou osy, nadpisy, pozadí, mřížky, datové řady, popisky dat, spojnice trendu a další.

Přehled použití režimu úprav

V režimu úprav mámě několik obecných způsobů úpravy grafů. Jednotlivé způsoby jsou podrobněji popsány v následujících částech.

Přepnutí do režimu úprav

Pokud chceme upravit nebo formátovat grafy, poklepeme na graf a přejdeme do režimu úprav. Graf je nyní orámován šedým rámečkem. V režimu úprav se hlavní nabídka změní a nástrojová lišta Formátování obsahuje řadu možností formátování a ikon, jak je uvedeno v následujících částech.

Poznámka

Několik dalších částí (až do části „Změny velikosti, přesouvání a umístění grafů” na straně 1) vyžaduje, aby byl graf v režimu úprav.

Nabídka Vložit

V režimu úprav nabídka Vložit v hlavní nabídce zobrazuje možnosti zobrazené na obrázku 9.

Image55

Obrázek 9: Nabídka Vložit pokud je graf v režimu úprav

Popisy

Nabízí textová pole pro zadávání nadpisu a podnadpisu grafu a názvů os X, Y a Z, včetně sekundárních os. Více informací nalezneme v části „Nadpisy, podnadpisy a název os” na straně 1.

Legenda

Určuje, zda má být v grafu zahrnuta i legenda a pokud ano, tak kde. Více informací nalezneme v části „Legenda” na straně 1.

Osy

Nabízí možnosti pro zobrazení nebo nezobrazení popisků os. Průvodce grafem zobrazí ve výchozím nastavení popisky. Více informací nalezneme v části „Osy” na straně 1.

Mřížky

Nabízí možnosti pro zobrazení nebo nezobrazení hlavních a vedlejších mřížek pro osy X, Y a Z. Více informací o formátování mřížky najdeme v části „Mřížky” na straně 1.

Popisky dat

Nabízí možnosti pro vlastnosti textu, zda se mají kategorie zobrazovat nebo umístění a otočení popisků. Tyto popisky se zobrazí u každého datového bodu. Více informací nalezneme v části „Popisky dat” na straně 1.

Spojnice trendu

Určuje typ regresní čáry, která se má použít, možnosti extrapolace, kde by se osy měly protínat, název spojnice trendu a jak by se měla rovnice zobrazit. Volba je zobrazena šedě, dokud není vybrána datová řada. Více informací nalezneme v části  „Spojnice trendu a přímky střední hodnoty" na straně 1.

Přímky střední hodnoty

Zobrazuje přímky střední hodnoty pro vybranou datovou řadu nebo všechny datové řady. Více informací nalezneme v části „Přímky střední hodnoty” na straně 1.

Chybové úsečky X a chybové úsečky Y

Určuje kategorii chyb, která se má použít, parametry a možnosti zobrazení pro pozitivní a negativní indikátory. Více informací nalezneme v části „Chybové úsečky" na straně 1.

Speciální znaky

Zapíná možnost vkládá speciálních znaků v textových řetězcích (například nadpisech a podnadpisech). Možnost je vypnuta, pokud není relevantní pro vybraný prvek grafu. Další informace o vkládání speciálních znaků najdeme v kapitole 2, Zadávání, úpravy a formátování dat.

Nabídka Formát

V režimu úprav se tato nastavení zobrazí v nabídce Formát (obrázek 10) v hlavní nabídce.

Image33

Obrázek 10: Nabídka Formát pro graf v režimu úprav

Popis

Umožňuje formátovat nadpis a podnadpis grafu a názvy os. Text musí být nejprve zadá na stránce Prvky grafu v Průvodci grafu nebo pomocí nabídky Vložit > Popisy.

Legenda

Formátování zobrazení a umístění legendy. Legenda musí být nejprve zapnuta na stránce Prvky grafu v Průvodci grafem nebo zvolením nabídky Vložit > Legenda.

Osy

Formátování vlastností jako je průsečík os, měřítko jednotek a formátování popisků os.

Mřížka

Formátování čar mřížky. Mřížku zapneme, resp. vypneme, buď na stránce Prvky grafu v Průvodci grafem nebo pomocí nabídky Vložit > Mřížky.

Stěna grafu, Pata grafu nebo Plocha grafu

Formátování ohraničení, oblasti a průhlednosti těchto prvků. Pata grafu je k dispozici pouze pro 3D grafy. Více informací najdeme v části „Formátování pozadí grafu” na straně 1.

Typ grafu

Umožňuje měnit typ grafu a to, zda se jedná o 2D nebo 3D graf. Různé typy grafů jsou vysvětleny v části „Galerie typů grafů“ od strany 1.

Oblasti dat

Umožňuje nastavení oblastí pro všechna data v grafu a pro jednotlivé datové řady, jak je vysvětleno v části „Výběr oblasti dat" na stránce 1  a „Výběr datových řad na straně 1.

3D pohled

Umožňuje formátování 3D grafů a je dostupný pouze pro 3D grafy. Jako 3D grafy je možné zobrazit pouze sloupcové, řádkové, výsečové a plošné grafy. Více informací najdeme v části „3D grafy” na straně 1.

Formát výběru

Otevře dialogové okno s nastavením pro vybraný prvek. Volby mohou zahrnovat výplň oblasti, ohraničení, umístění, průhlednost, písma, popisky, měřítko a další volby.

Umístění a velikost

Umožňuje přesné určení pozice a velikosti vybraného prvku. Umístění je definováno ve vztahu ke grafu. Více informací nalezneme v části „Dialogové okno Umístění a velikost” na straně 1.

Uspořádání

Nabízí dvě možnosti: Přenést blížOdsunout dál. U některých položek může být aktivní pouze jedna z možností. Pomocí těchto možností můžeme uspořádat překrývající se datové řady.

Nástrojová lišta Formátování

V režimu návrhu se nástrojová lišta Formátování zobrazí jako na obrázku 11. Klepnutím na jednu z ikon otevřeme dialogové okno nebo zapneme, resp. vypneme, danou volbu. Nabídky VložitFormát v hlavní nabídce, popsané výše, obsahují až na jednu výjimku stejné volby.

Rozevírací seznam Zvolte prvek grafu se jinde než v nástrojové liště nezobrazí. Slouží k snadnému výběru jednotlivých prvků grafu. To může být zvláště užitečné, když je graf přeplněný nebo je jinak obtížné vybrat prvky pomocí kurzoru. Za povšimnutí stojí fakt, že se možnosti jako Popisky dat nebo Spojnice trendu v tomto seznamu nezobrazí, dokud nejsou vloženy pomocí nabídky Vložit.

Image18

1. Zvolte prvek grafu

7. Oblasti dat

13. Svislé mřížky

2. Formát výběru

8. Tabulka dat

14. Osa X

3. Typ grafu

9. Popisy

15. Osa Y

4. Plocha grafu

10. Legenda zap/vyp

16. Osa Z

5. Stěna grafu

11. Legenda

17. Všechny osy

6. 3D pohled

12. Vodorovné mřížky

 

Obrázek 11: Nástrojová lišta Formátování pro graf v režimu úprav

Výběr a přesun prvků grafu

Výběr prvků grafu

Po dvojím klepnutí na graf vstoupíme do režimu úprav a vybereme prvky grafu jednou z následujících možností:

Pokud máme vybráno, bude prvek grafu zvýrazněn pomocí čtvercových úchytů výběru.

Tip

Když na prvek najedeme ukazatelem, Calc zobrazí název prvku, což usnadní výběr správného prvku. Název vybraného prvku se také zobrazí ve stavovém řádku a je zobrazen v oblasti Zvolte prvek grafu na nástrojové liště Formátování.

Přesun prvků grafu

Možná budeme chtít přesunout jednotlivé prvky grafu, nezávisle na jiných prvcích grafu. Například můžeme chtít změnit umístění nadpisu nebo názvů os. Provedeme to následovně:

 1. Vybereme prvek grafu, jak je popsáno výše.

 2. Držíme stisknuté tlačítko na myši. Ukazatel se změní na ikonu pohybu (vzhled závisí na nastavení počítače).

 3. Přetažením ukazatele přesuneme prvek.

 4. Jakmile je prvek na požadovaném místě, uvolníme tlačítko myši.

Případně můžeme pro některé prvky použít dialogové okno Umístění a velikost, jak je popsáno na straně 1.

Jednotlivé body nebo datové řady přesouvat nelze. Výjimku tvoří výsečové grafy. U výsečového grafu můžeme přesouvat jednotlivé výseče nebo celý graf. Více informací najdeme v části „Výsečové grafy na stránce 1.

Více informací o přesunu popisku os najdeme v části „Umístění os, popisků a značek intervalu" na straně 1. Více informací o přesunu popisků dat najdeme v části „Přidávání a formátování popisků dat pro datové řady" na straně 1.

Tip

U některých prvků grafu (jako jsou nadpis, podnadpis, názvy os a legenda) můžeme stisknout klávesy se šipkami a posouvat tak objekt po malých krocích.

Poznámka

Pokud je vybrán prvek 3D grafu, mohou se zobrazit ovladače pro otáčení grafu. Tyto ovládací prvky určují 3D úhel prvku. Během zobrazení nemůžeme měnit velikost nebo umístění prvku. Opětovným klepnutím získáme čtvercové úchyty, které nám umožní změnit velikost a umístění 3D grafu.

Změna typu grafu

Pokud chceme změnit typ grafu (řádkový, sloupcový, výsečový, čárový atd.):

 1. Dvojitým klepnutím vybereme graf a přejdeme do režimu úprav. Kolem grafu by se nyní měl objevit šedý rámeček.

 2. Otevřeme dialogové okno Typ grafu pomocí jedné z těchto možností:

Dialogové okno je stejné jako první stránka dialogového okna Průvodce grafem zobrazená na obrázku 3 na straně 1.

 1. Vybereme požadovaný typ grafu a jeho variantu.

 2. Klepnutím na OK okno zavřeme. Pokud chceme režim úprav opustit, klepneme mimo graf.

Další informace o typech grafů nalezneme v části „Galerie typů grafů“ na straně 1.

Nadpisy, podnadpisy a název os

Tvorba nebo změna textu

Pro vytvoření nebo změnu textu názvu grafu, podnadpisu nebo názvy os:

 1. Dvojitým klepnutím vybereme graf a přejdeme do režimu úprav. Kolem grafu by se nyní měl objevit šedý rámeček.

 2. Jedním z těchto způsobů otevřeme dialogové okno Popisy (obrázek 12):

 1. Do odpovídajících textových polí zadáme nebo upravíme text.

 2. Klepnutím na OK okno zavřeme. Pokud chceme režim úprav opustit, klepneme mimo graf.

Tip

Text nadpisu (ale ne formátování) lze upravit přímo. Pokud máme graf v režimu úprav, poklepáním na text jej můžeme změnit. Použití Shift + Enter na konci řádku umožní vytvořit další řádek, který rozdělí text.

Image54

Obrázek 12: Dialogové okno Vkládání nadpisů

Formátování textu

Pomocí rozšířeného dialogového okna Popisy můžeme formátovat vzhled názvu grafu, titulků nebo názvu os. Pro přístup k tomuto dialogovému oknu:

 1. Dvojitým klepnutím vybereme graf a přejdeme do režimu úprav. Kolem grafu by se nyní měl objevit šedý rámeček.

 2. Jedním z následujících způsobů otevřeme dialogové okno Popisy pro formátování (obrázek 13):

 1. Naformátujeme popisy nebo názvy dle potřeby. Funkce jednotlivých možností jsou snadno pochopitelné.

 2. Klepnutím na OK okno zavřeme. Pokud chceme režim úprav opustit, klepneme mimo graf.

Image59

Obrázek 13: Dialogové okno Popisy pro formátování popisů (po zvolení volby Všechny popisy)

Legenda

Pokud je legenda zobrazena, zobrazuje názvy datových řad spolu s jejich grafickým znázorněním jako jsou sloupce, čáry nebo body. Při jejich zapnutí se zobrazí také trendové a průměrné čáry, jak je znázorněno na obrázku 14.

Image116

Obrázek 14: Příklad legendy grafu v dolní části grafu.

Umístění, vkládání nebo mazání legendy

Pouze vkládání nebo mazání

Vložení nebo odstranění legendy:

 1. Dvojitým klepnutím na graf přejdeme do režimu úprav. Kolem grafu by se nyní měl objevit šedý rámeček.

 2. Provedeme jeden z následujících kroků:

 1. Pokud chceme režim úprav opustit, klepneme mimo graf.

Poznámka

Názvy v legendě jsou názvy datových řad. Názvy jsou převzaty z Názvu oblasti dat, jak bylo zmíněno v části „Výběr datových řad" na straně 1. Názvy položek legendy změníme v textu v tabulce.

Umístění, vkládání a mazání

Umístění legendy pomocí dialogového okna Legenda (obrázek 15) a její vložení nebo odstranění:

 1. Dvojitým klepnutím na graf přejdeme do režimu úprav. Kolem grafu by se nyní měl objevit šedý rámeček.

 2. V hlavní nabídce zvolíme Vložit > Legenda a otevřeme základní dialogového okno Legenda.

Image60

Obrázek 15: Dialogové okno Legenda

 1. Vybereme nebo zrušíme výběr volby Zobrazit legendu pro zobrazení nebo skrytí legendy v oblasti grafu.

 2. Vybereme požadované místo pro legendu – Vlevo, Vpravo, Nahoře nebo Dole.

 3. Klepnutím na OK okno zavřeme.

 4. Pokud chceme režim úprav opustit, klepneme mimo graf.

Tip

Pro přesnější umístění legendy použijeme jednu z možností popsaných v části „Přesun prvků grafu" na straně 1.

Formátování legendy

Pro pokročilou editaci vzhledu legendy použijeme rozšířené dialogové okno Legendy (obrázek 16), které nabízí několik možností pro formátování ohraničení, výplně, písem, průhlednosti a umístění.

 1. Dvojitým klepnutím na graf přejdeme do režimu úprav. Kolem grafu by se nyní měl objevit šedý rámeček.

 2. Jedním z následujících způsobů otevřeme dialogové okno Legenda (obrázek 16):

 1. Provedeme požadované změny. Funkce jednotlivých možností jsou snadno pochopitelné.

 2. Klepnutím na OK okno zavřeme. Pokud chceme režim úprav opustit, klepneme mimo graf.

Image20

Obrázek 16: Dialogové okno formátování legendy

Formátování pozadí grafu

Pozadí grafu je rozděleno do oblasti grafu, stěny grafu a paty grafu, jak je ukázáno na obrázku 7 na straně 1. Nastavení možností ohraničení, plochy a průhlednosti těchto oblastí:

 1. Dvojitým klepnutím vybereme graf a přejdeme do režimu úprav. Kolem grafu by se nyní měl objevit šedý rámeček.

 2. Jedním z následujících způsobů otevřeme příslušné dialogové okno (jak vidíme např. na obrázku 17):

 1. Vybereme požadované nastavení z karet Ohraničení, OblastPrůhlednost.

 2. Klepnutím na tlačítko OK uložíme změny a zavřeme dialogové okno. Pokud chceme režim úprav opustit, klepneme mimo graf.

Pata grafu zmíněná v krocích výše je použitelná pouze pro 3D grafy.

Image75

Obrázek 17: Dialogové okno Plocha grafu – karta Průhlednost

Oblast dat a datové řady

Cílem vytvoření grafu je jasně představit jednu nebo více datových řad. Aplikace Calc nabízí řadu způsobů, jak tyto údaje definovat a prezentovat. Následující části popisují, jak definovat a měnit datové oblasti, zarovnat data k sekundární ose Y a formátovat vzhled datových řad.

Změna oblastí dat

Když se oblasti dat v tabulce změní, upravíme nastavení grafu tak, aby se tyto změny projevily i v grafu. Použijeme jednu z následujících možností.

Poznámka

Graf automaticky odráží změny v datech tabulky. Změna čísla z 5 na 50 v datech způsobí okamžité zobrazení nového údaje v grafu.

Nahrazení dat přetažením

Ručně nahradit jednu sadu dat jinou sadou dat je snadné. Uděláme to jedním z následujících způsobů:

 1. Pomocí myši vybereme všechna nová data.

 2. Přetáhneme data přes graf a poté uvolníme tlačítko myši. Tím otevřeme dialogové okno Změnit zdrojovou oblast dat, které je zobrazeno na obrázku 18.

 3. Určitě zda první sloupec nebo řádek obsahuje popisy a klepneme na tlačítko OK.

Image100

Obrázek 18: Dialogové okno Změnit zdrojovou oblast dat

Úprava oblasti dat a datových řad

Pokud chceme změnit oblast dat nebo datovou řadu, postupujeme takto:

 1. Dvojitým klepnutím vybereme graf a přejdeme do režimu úprav. Kolem grafu by se nyní měl objevit šedý rámeček.

 2. Dialogové okno Oblasti dat otevřeme pomocí jednoho z těchto způsobů:

 1. Na kartě Oblast dat upravíme oblast dat. Tato karta je podobná oblasti Zvolte oblast dat zobrazené na obrázku 4  na straně 1.

 2. Na kartě Datové řady upravíme datové řady. Tato karta je podobná oblasti Upravte oblasti dat pro jednotlivé datové řady zobrazené na obrázku 5 na straně 1.

 3. Klepnutím na tlačítko OK uložíme změny a zavřeme dialogové okno. Pokud chceme režim úprav opustit, klepneme mimo graf.

Tip

Pokud aplikace Calc potřebuje více času na zpracování velkého množství dat pro graf, zkusíme toto: Vybereme pouze omezenou část dat pro každou datovou řadu, abychom vytvořili počáteční rozložení grafu. Upravíme nastavení grafu tak, aby graf vypadal podle potřeby a poté vybereme všechna data, která chceme v grafu zobrazit.

Více informací najdeme v části „Výběr oblasti dat" na straně 1  a v části „Výběr datových řad" na straně 1.

Otevření dialogového okna Datové řady

Dialogové okno Datové řady nabízí několik možností pro prezentaci dat v grafu. Upozorňujeme, že najednou lze vybrat pouze jednu datovou řadu.

Otevření dialogového okna Datová řada (obrázek 19):

 1. Dvojitým klepnutím vybereme graf a přejdeme do režimu úprav. Kolem grafu by se nyní měl objevit šedý rámeček.

 2. Datovou řadu vybereme jedním z následujících způsobů:

 1. Dialogové okno Datové řady otevřeme jedním z těchto způsobů:

 1. Pro provedení potřebných změn klepneme na kartu příslušné stránky. Možnosti pro každou ze stránek jsou vysvětleny dále.

 2. Klepnutím na tlačítko OK uložíme změny a zavřeme dialogové okno. Pokud chceme režim úprav opustit, klepneme mimo graf.

Image50

Obrázek 19: Dialogové okno Datová řada – karta Možnosti

Poznámka

Karty, které jsou zobrazeny v dialogovém okně Datová řada, závisí na vybraném typu grafu. Podobně se, v závislosti na typu grafu, mohou lišit i ovládací prvky, které se zobrazují na každé kartě.

Možnosti zarovnání, rozestupy a vykreslování

Zarovnání dat k vedlejší ose Y

Vedlejší osa může být užitečná ve chvíli, kdy se data liší v jednotkách nebo v měřítku jako na obrázku 20. V našem příkladu má jedna z datových řad (kajaky) výrazně větší čísla než ostatní. Aby bylo možné vykreslit všechny tři datové řady do stejného grafu a udržet vykreslené čáry blízko sebe, je datová řada kajaků zarovnána na vedlejší osu Y, která má širší měřítko. Barva vedlejší osy Y a název vedlejší osy pomáhají s určením, která řada je zarovnána podle vedlejší osy.

Poznámka

Datová řada může být spojena s vedlejší osou Y až poté, co Průvodce grafem dokončí vytvoření grafu.

Image81

Obrázek 20: Datové řady zarovnané s vedlejší osou Y

Zarovnání datové řady s vedlejší osou Y:

 1. Vybereme datovou řadu a otevřeme dialogové okno Datová řada, jak je popsáno v předchozí části.

 2. Na kartě Možnosti v části Zarovnat datové řady na vybereme Vedlejší osa Y.

 3. Klepnutím na OK okno zavřeme. Pokud chceme režim úprav opustit, klepneme mimo graf.

Zarovnání datových řad k vedlejší ose Y není možné u výsečových a síťových grafů.

Data lze zarovnat pouze k vedlejší ose Y, nikoli k vedlejší ose X. Je však možné vytvořit vedlejší osy X a Y, které duplikují hlavní osy na opačných stranách grafu. To je popsáno v části „Přidání nebo odebrání popisů os“ na straně 1. Na vedlejší ose je také možné zobrazit různé jednotky nebo měřítka (s nebo bez zarovnání dat k této ose), jak je popsáno v části „Definování měřítka" na straně 1.

Možnosti rozestupů a vykreslování

Karta Možnosti v dialogovém okně Datová řada (obrázek 19) obsahuje další nastavení, která závisí na typu grafu. Tato nastavení zahrnují:

Vzdálenost

Umožňuje nastavení rozestupů sloupců nebo pruhů mezi kategoriemi. Hodnoty nad 100 % zvětšují mezery, zatímco hodnoty pod 100 % zmenšují mezery. Maximální hodnota je 600 %.

Přesah

Umožňuje nastavení překrytí sloupců nebo pruhů v kategorii, například v určitý čas. Čím vyšší procento, tím větší překrytí (maximum je 100 %). Záporná procenta zvyšují oddělení (minimum je - 100 %).

Zobrazit sloupce vedle sebe

Pokud je zaškrtnuto, nezobrazuje se žádná mezera ve sloupcích nebo pruzích v intervalu mezi kategoriemi. Pokud tato volba není zaškrtnuta, mohou data zarovnaná s vedlejší osou Y skrýt jiná data. Povolením možnosti tomu zabráníme.

Spojovací čáry

Pokud si přejeme pro skládané sloupce a sloupce s procenty (sloupcové grafy) propojit čarami vrstvy sloupců, které patří k sobě, zaškrtneme toto pole.

Vykreslit chybějící hodnoty

Určuje zpracování chybějících hodnot v závislosti na typu grafu.

Zahrnout hodnoty ze skrytých buněk

Umožňuje zahrnout nebo nezahrnout data ze skrytých buněk.

Skrýt položku legendy

Umožňuje zahrnout nebo odebrat název vybrané datové řady z legendy.

Pro výsečové nebo prstencové grafy jsou kromě možnosti Zahrnout hodnoty ze skrytých buněk k dispozici další dvě (na obrázku 19 nejsou zobrazeny):

Orientace

Určuje pořadí výsečí (datových bodů) – ve směru nebo proti směru hodinových ručiček. Výchozí směr je proti směru hodinových ručiček.

Počáteční úhel

Určuje počáteční úhel prvního úseku výseče (datový bod) v rozsahu 0 až 359 stupňů. Přetáhneme malou tečku kolem kruhu nebo zadáme údaj ve stupních. Hodnota 0 stupňů znamená, že první sekce začíná ve 3 hodiny. Hodnota 90 stupňů znamená, že první sekce začíná ve 12 hodin.

Oblast, průhlednost a ohraničení

V případě jiných typů grafů než čárových a bodových obsahuje dialogového okno Datová řada (obrázek 21) stránky pro formátování výplně a ohraničení grafického znázornění sloupců nebo pruhů. Karta Oblast nabízí možnosti výběru barvy kliknutím přímo na barvu v paletě, přidáním vlastní palety, zadáním kódů barev RGB nebo Hex nebo výběrem vlastní barvy pomocí tlačítka Vybrat. Ostatní stránky obsahují možnosti pro přechod, rastr, vzorek, šrafování, průhlednost a ohraničení. Funkce jednotlivých možností jsou snadno pochopitelné.

Tip

Pokud použití přechodu nefunguje dle očekávání, postupujeme takto: Po výběru požadovaných možností na stránce Přechod klepneme na tlačítko Přidat, zadáme název přechodu (nebo akceptujeme výchozí název) a klepneme na tlačítko OK.

Image3

Obrázek 21: Dialogové okno Datová řada – karta Oblast, stránka Přechod

Čáry, oblasti a ikony datových bodů

U některých typů grafů (například čárové grafy nebo xy (bodové) grafy) obsahuje dialogové okno Datová řada pouze kartu Možnosti a kartu Čára (obrázek 22).

V části Vlastnosti čáry na levé straně karty Čára zadáme styl, barvu, šířku a průhlednost čáry. V části Ikona vybereme z rozevíracího seznamu požadovaný symbol: Bez symbolu, Automaticky, Ze souboru, Galerie nebo Symboly.

Náhled výběru se zobrazí v poli náhledu v dolní části dialogového okna. Zadáme požadovanou šířku a výšku symbolu. Zvolíme Zachovat poměr, pokud by měl být zachován poměr šířky a výšky symbolu.

Image77

Obrázek 22: Dialogové okno Datová řada pro čárové a bodové grafy – karta Čára

Přiřazení barev

Barvy pro zobrazení datových řad je možné zadat třemi způsoby: změnou výchozího barevného schématu použitím dialogového okna Datová řada nebo použitím oblasti dat pro nastavení barvy ohraničení a výplně.

Změna výchozího barevného schématu

Pokud chceme změnit výchozí barevné schéma datových řad, zvolíme si volbu Nástroje > Možnosti > Grafy > Výchozí barvy a určíme barvy pro jednotlivé datové řady. Zde provedené změny ovlivňují výchozí barvy pro všechny budoucí grafy.

Použití dialogového okna Datové řady

Jak bylo uvedeno v předchozí části, dialogové okno Datová řada má možnosti pro přiřazení barev pro čáry, oblasti a ohraničení. Dostupné možnosti závisí na typu grafu.

Použití oblasti dat k přiřazení barev

Pomocí funkce COLOR v Průvodci funkcí (popsaném v kapitole 7 – Použití vzorců a funkcí) určíme barvy pomocí čísel RGB modelu barev. Poté přiřadíme čísla k oblastem dat pro barvu ohraničení a výplně na stránce Datové řady v Průvodci grafem (viz „Výběr datových řad" na straně 1) nebo v kartě Datová řada dialogového okna Oblasti dat (viz „Změna oblastí dat" na straně 1).

Například pomocí funkce COLOR v Průvodce funkcí zadáme hodnoty 255 pro červenou, 0 pro zelenou a 255 pro modrou. Funkce COLOR vypočítá kombinovanou hodnotu RGB 16711935. Poté při definování oblasti buněk zadáme do oblasti buněk RGB hodnoty pro barvu ohraničení a výplně. Volitelně lze do funkce COLOR zahrnout i hodnotu alfa kanálu. Hodnota alfa se může pohybovat od 0 (zcela průhledné) do 255 (zcela neprůhledné).

Poznámka

Oblasti dat pro barvu ohraničení a výplně lze zadat pouze pro sloupcové, řádkové, výsečové, bublinové a čárové grafy.

Kromě přímého přiřazování barev můžeme použít k definování kritérií pro použití konkrétních barev také podmíněné formátování. (Podmíněné formátování je popsáno v kapitole 2, Zadávání, úpravy a formátování dat.)

Obrázek 23 ukazuje příklad použití podmíněného formátování k určení barev. Funkce COLOR v Průvodci funkcí byla použita k vytvoření podmíněné funkce =IF(B2>100,COLOR(240,240,0,20),COLOR(150,0,150,20))

Tento vzorec říká, že když je hodnota ve sloupci B nad 100, použije se první nastavení RGB k zabarvení datového bodu v grafu. Pokud hodnota ve sloupci B je 100 nebo méně, použije se výchozí barva (150, 0, 150). Tento vzorec je ve všech buňkách sloupce C. Čísla, která se objevují ve sloupci C, jsou hodnoty RGB vypočtené pomocí podmíněného vzorce (s odpovídajícím způsobem změněnými odkazy na buňky).

Image22

Obrázek 23: Určení barvy pomocí funkce COLOR a podmíněného vzorce

Graf na pravé straně obrázku 23  ukazuje, jak se barvy mění, aby odrážely podmíněné formátování.

Formátování datových bodů

Pomocí dialogového okna Datový bod upravíme vzhled jednotlivých datových bodů, například sloupce nebo pruhu. U většiny typů grafů obsahuje dialogové okno stejné stránky Oblast, PrůhlednostOhraničení jako v dialogovém okně Datová řada zobrazeném na obrázku 21  na straně 1. Pro čárové, bodové, síťové a burzovní grafy obsahuje dialogové okno stejné možnosti jako karta Čára dialogového okna Datová řada zobrazená na obrázku 22  na straně 1.

Formátování datových bodů:

 1. Dvojitým klepnutím na graf přejdeme do režimu úprav. Kolem grafu by se nyní měl objevit šedý rámeček.

 2. Dvakrát klepneme (ale ne příliš rychle) na datový bod, který chceme formátovat. Datový bod zobrazí úchyty výběru.

 3. Dialogové okno Datový bod otevřeme jedním z následujících způsobů:

 1. Možnosti formátování nastavíme podle potřeby.

 2. Klepnutím na OK okno zavřeme. Pokud chceme režim úprav opustit, klepneme mimo graf.

Tip

Jak je zobrazeno na obrázku 24, umístěním kurzoru na datový bod zobrazíme číslo datového bodu, číslo řady a hodnoty X a Y datového bodu.

Image25

Obrázek 24: Tip zobrazující informace o datovém bodu

Osy

Přidání nebo odebrání popisů os

Pro přidání nebo odebrání popisků os, jako jsou čísla nebo kategorie, použijeme dialogové okno Osy, zobrazené na obrázku 25. (Informace o změně názvů os najdeme v části „Nadpisy, podnadpisy a název os” na straně 1).

Použití dialogového okna Osy:

 1. Dvojitým klepnutím na graf přejdeme do režimu úprav. Kolem grafu by se nyní měl objevit šedý rámeček.

 2. Otevřeme dialogové okno Osy jedním z následujících způsobů:

 1. Zaškrtneme nebo zrušíme zaškrtnutí pro zobrazení popisů os. Zaškrtávací políčko Osa Z je aktivní pouze při úpravách 3D grafu.

 2. Klepnutím na OK okno zavřeme. Pokud chceme režim úprav opustit, klepneme mimo graf.

Image8

Obrázek 25: Dialogové okno Osy

Výběr vedlejší osy X nebo vedlejší osy Y v tomto dialogovém okně vytvoří duplicitní popisy na opačné straně grafu, jak je znázorněno na obrázku 26. Pokud chceme určit odlišné jednotky nebo intervaly pro vedlejší osu, použijeme kartu Měřítko v rozšířeném dialogovém okně Osy, které je popsáno v následující části.

S vedlejší osou Y je také možné zarovnat jednu nebo více datových řad. Tohoto dosáhneme pomocí dialogového okna Datová řada popsaného v části „Zarovnání dat k vedlejší ose Y" na straně 1.

Image38

Obrázek 26: Obě vedlejší osy jsou povoleny.

Úprava a formátování os

Rozšířené dialogové okno Osa obsahuje kromě výše uvedeného i možnosti pro interval mřížky, umístění osy, formátování čar os, umístění popisků os a definici měřítka. Dialogové okno použijeme pro konkrétní osy nebo pro všechny osy. Možnosti zobrazené v dialogovém okně závisí na vybrané ose, typu grafu a na tom, zda je graf 2D nebo 3D.

Otevření rozšířeného dialogového okna Osy:

 1. Dvojitým klepnutím na graf přejdeme do režimu úprav. Kolem grafu by se nyní měl objevit šedý rámeček.

 2. Dialogové okno konkrétní osy (obrázek 27) otevřeme jedním z následujících způsobů (některé možnosti neumožňují výběr všech os):

 1. Pro provedení potřebných změn klepneme na kartu příslušné stránky. Možnosti pro každou ze stránek jsou vysvětleny dále.

 2. Klepnutím na tlačítko OK uložíme změny a zavřeme dialogové okno. Pokud chceme režim úprav opustit, klepneme mimo graf.

Image24

Obrázek 27: Dialogové okno Osa Y – karta Měřítko

Definování měřítka

Pro úpravu automaticky generovaného měřítka pro hlavní osy použijeme kartu Měřítko. Kromě toho použijeme kartu Měřítko pro vedlejší osy, které určují měřítka odlišná od hlavní osy. Toto může být užitečné například pro zobrazení stupnic Celsia a Fahrenheita v jednom grafu nebo pro případy, kdy jsou data zarovnána k vedlejší ose Y (viz „Zarovnání dat k vedlejší ose Y" na straně 1).

Obsah karty Měřítko (obrázek 27) se může lišit, ale karta může obsahovat následující možnosti:

Obrácený směr

Definuje pořadí hodnot podél osy. Pokud tato volba není zvolena, jsou na ose X zobrazeny vlevo nižší hodnoty a na ose Y jsou nižší hodnoty zobrazeny dole. Po výběru se orientace zobrazení dat obrátí, jak je znázorněno na ose Y na obrázku 28.

Image37

Obrázek 28: Výsledek při obrácení směru na ose Y

Logaritmické měřítko

Určuje, že osa má být logaritmicky rozdělena. Logaritmické měřítko způsobuje, že čáry mřížky jsou od sebe vzdáleny stejně, ale hodnoty mezi jednotlivými čarami stejné nejsou. Tuto možnost použijeme při práci s hodnotami, které se od sebe výrazně liší.

Minimum/Maximum

Nastavuje první/poslední hodnoty pro osu. Pokud chceme tuto možnost nastavovat ručně, volba Automaticky nesmí být vybrána.

Hlavní interval

Definuje intervaly pro hlavní rozdělení osy. Tyto intervaly se použijí pro označení intervalu (definované na kartě Umístění v dialogovém okně Osa) a mřížky. Pokud chceme tuto možnost nastavovat ručně, volba Automaticky nesmí být vybrána.

Vedlejší počet intervalů

Definuje počet intervalů (nikoliv hodnoty mezi intervaly), který rozdělí hlavní intervaly. Stejně jako pro hlavní intervaly se i zde použije definovaný počet intervalů pro značky intervalu (specifikované na kartě Umístění v dialogovém okně Osa) a mřížky. Pokud chceme tuto možnost nastavovat ručně, volba Automaticky nesmí být vybrána.

U některých typů grafů mohou být k dispozici i další možnosti:

Typ

Určuje, zda jsou popisy osy text, datum nebo mají být detekovány automaticky.

Rozlišení

Pro typ datum by kroky intervalu měly být dny, měsíce nebo roky.

Tip

Pokud osa X nezobrazuje čas dle očekávání, může nám pomoci tento problém vyřešit ruční zadání minimálního a maximálního času na kartě Měřítko.

Umístění os, popisků a značek intervalu

Pomocí karty Umístění (obrázek 29) určíme umístění popisků os a značek intervalů.

Image26

Obrázek 29: Dialogové okno Osy – karta Umístění

Přímka osy

Pomocí této volby nastavujeme, kde se osy protínají, jak je znázorněno na obrázku 30. Možnosti v rozevíracím seznamu jsou Začátek, Konec nebo Kategorie. Pokud vybereme volbu Kategorie, zobrazí se další rozevírací nabídka umožňující výběr požadované hodnoty.

Image115

Obrázek 30: Osa Y je nastavena na křížení osy Y v konkrétní hodnotě

Popisky

Pomocí této volby nastavujeme, kde budou umístěny popisky osy. Umístění popisků určíme pomocí rozevíracího seznamu Umístění popisků. Volby Mimo konecMimo začátek jsou užitečné pro umístění popisků na osy se zápornými čísly. Viz obrázek 31.

Značky intervalu

Image39

Obrázek 31: Umístění popisků osy

Karta Čára

Karta Čára nabízí možnosti pro formátování stylu čáry, barvy, šířky a průhlednosti čáry. Možnosti na této kartě jsou stejné jako na kartě Čára v dialogovém okně Datové řady zobrazeném na obrázku 22  na straně 1  kromě možností v části Ikona.

Karta Popisek

Na kartě Popisek (obrázek 32) vybereme, zda se mají popisky zobrazit nebo skrýt a určíme, jak s nimi zacházet, když se do grafu nehodí. Jednotlivé možnosti jsou popsány dále.

Image10

Obrázek 32: Dialogové okno Formát osy – karta Popisek

Zobrazit popisky

Nastavuje, zda se mají zobrazit nebo skrýt popisky os.

Uspořádání

Definuje vodorovné nebo svislé zarovnání popisků na ose X nebo Y. Tyto možnosti jsou dostupné pouze pro 2D grafy.

Poznámka

Problémy se zobrazením štítků mohou nastat, pokud je graf příliš malý. Tomuto se vyhneme buď zvětšením grafu nebo zmenšením velikosti písma.

Tok textu

Určuje tok textu v popiscích.

Orientace textu

Určuje směr a orientaci textu v popisku.

Čísla

Karta Čísla (obrázek 33) umožňuje nastavení atributů pro jakákoliv čísla použitá na ose Pokud je vybrána volba Formát zdroje (jako je tomu ve výchozím nastavení), jsou čísla formátována přesně tak jako v tabulce. Pokud tuto možnost odznačíme, máme možnost změnit formátování čísel. Více informací o formátování čísel nalezneme v kapitole 2, Zadávání, úpravy a formátování dat v této příručce a v online nápovědě.

Image46

Obrázek 33: Dialogové okno Osy – karta Čísla

Písmo a efekty písma

Karty PísmoEfekty pro písmo použijeme pro nastavení písma a efektů písma pro popisky osy. Tyto karty obsahují stejné možnosti jako karty pro určení písem a efektů písem v buňkách. Další informace nalezneme v kapitole 2, Zadávání, úprava a formátování dat.

Asijská typografie

Nastavení Asijské typografie pro popisky osy. Tato karta je stejná jako karta pro určení Asijských možností typografie pro buňky. Další informace nalezneme v kapitole 2, Zadávání, úprava a formátování dat.

Hierarchické popisy os

Více úrovní kategorie je možné podél osy grafu zobrazit hierarchicky. Hierarchické popisky os jsou vytvářeny automaticky, pokud je první sloupec nebo řádek dat definován jako text (na rozdíl od situace, kdy je první řádek nebo sloupec definován jako popisek). Příklad hierarchických popisků je uveden na obrázku 34. V tomto případě aplikace Calc automaticky definuje rozsah dat pro kategorie jako první dva sloupce v tabulce. To se odráží i v grafu, který ukazuje hierarchický vztah mezi čtvrtletími a měsíci.

Image89

Obrázek 34: Příklad hierarchického označení os

Popisky dat

Popisky dat zobrazují informace vedle datových bodů v grafu. Tyto popisky mohou být docela užitečné pro zvýraznění konkrétních dat při předkládání podrobných informací. Buďme však velmi opatrní, abychom nevytvořili graf, který bude spíše nepřehledný, než aby byl lépe čitelný.

Přidávání a formátování popisků dat pro datové řady

Přidání nebo formátování datových popisků pro datové řady:

 1. Dvojitým klepnutím vybereme graf a přejdeme do režimu úprav. Kolem grafu by se nyní měl objevit šedý rámeček.

 2. Konkrétní datovou řadu vybereme jedním z následujících způsobů:

Poznámka

Pokud není vybrána žádná datová řada, budou popisky přidány ke všem datovým řadám.

 1. Dialogové okno Datové popisky (obrázek 36) otevřeme jedním z následujících způsobů:

Image2

Obrázek 35: Dialogové okno popisky dat pro všechny datové řady

 1. Vybereme požadované možnosti. Možnosti jsou vysvětleny níže.

 2. Klepnutím na OK okno zavřeme. Pokud chceme režim úprav opustit, klepneme mimo graf.

Tip

Datovou řadu vybereme tak, že klepneme na sloupec, pruh nebo jinou grafickou reprezentaci datové řady. Jeden datový bod pak vybereme tak, že chvíli počkáme a znovu na něj klepneme.

Většina stránek dialogového okna Popisky dat se používá v jiných dialogových oknech a jsou snadno pochopitelné. Výjimkou je karta Popisky dat (obrázek 36), která obsahuje následující možnosti:

Hodnota jako číslo

Zobrazí číselnou hodnotu datového bodu. Pokud je tato volba vybrána, aktivuje se tlačítko Formát čísla.

Formát čísla

Otevře dialogové okno Formát čísla. Toto dialogové okno je stejné jako karta Čísla v dialogovém okně Formát buňky, která byla popisovaná v kapitole 2, Zadávání, úprava a formátování dat. Zrušením výběru volby Formát zdroje aktivujeme možnosti v dialogovém okně Formát čísla.

Image53

Obrázek 36: Karta Popis dat v dialogovém okně Popisky dat

Hodnota v procentech

Zobrazí procentuální hodnotu datových bodů ve všech datových řadách. Pokud je tato volba vybrána, aktivuje se tlačítko Formát procenta. Uvědomme si, že uvedené procento je hodnota Y datového bodu jako procento z celkových hodnot Y pro konkrétní kategorii nebo hodnotu. Na Obrázku 37 je pro kánoe v únoru zobrazena hodnota 10 % (číselná hodnota je 9) z celkové únorové hodnoty 94 (součet hodnot 9, 31 a 54).

Formát procenta

Otevře dialogové okno Formát čísla pro procentuální hodnotu. Toto dialogové okno je stejné jako karta Čísla v dialogovém okně Formát buňky, které bylo popisované v Kapitole 2, Zadávání, úprava a formátování dat. Zrušením výběru volby Formát zdroje aktivujeme možnosti v dialogovém okně Formát čísla pro procentuální hodnotu.

Kategorie

Vedle každého datového bodu se zobrazí kategorie. Tato volba je aktivní pro všechny popisky dat na obrázku 37. Všechny popisky s údaji tedy zobrazují měsíc. Text popisků dat vychází z kategorie datových řad a v grafu jej není možné změnit. Lze jej změnit pouze v datech tabulky.

Image90

Obrázek 37: Ukázky možností popisku dat

Název řady

Zobrazí název datové řady vedle každého datového bodu.

Klíč legendy

Vedle každého datového bodu zobrazí ikonu legendy odpovídající datové řady. Obrázek 37  zobrazuje klíče legendy pro motory a čluny, ale ne pro kanoe.

Automaticky zalomit text

V případě potřeby zalomí text popisku dat.

Oddělovač

Pomocí této volby určíme, co bude použito k oddělení více textových řetězců v případě, že budou vybrány alespoň dvě výše uvedené možnosti. Obrázek 37, pro popisky dat datové řady kanoí je jako oddělovač nastaven středník, pro popisky dat datové řady motorových člunů je jako oddělovač použit Nový řádek a pro popisky datové řady člunů je jako oddělovač použita Čárka (s výjimkou popisku Červen, který byl upraven). Další možnosti jsou MezeraObdobí.

Umístění

Určuje umístění popisků dat vzhledem k datovým bodům. Na Obrázku 37 jsou popisky dat umístěny pod grafem datové řady kanoe, nad grafem datové řady čluny a vpravo u grafu datové řady motorové čluny. Další dostupné možnosti jsou závislé na typu grafu, ale mohou obsahovat Vlevo, Na střed, Vně, UvnitřPoblíž počátku.

Otočit text

Nastavení orientace textu popisků dat pomocí číselníku nebo zadáním úhlu natočení.

Směr textu

Určuje směr pro jakýkoliv text, který používá komplexní rozvržení textu (CTL).

Linie Leader

Pokud se rozhodneme zobrazit popisky dat, Calc automaticky určí, kam se mají jednotlivé popisky v grafu umístit. Datový štítek však můžeme přesunout (přetažením) na vhodnější místo. Ve výchozím nastavení je nakreslena „spojovací čára“, která spojuje takto posunutý datový štítek s přidruženým datovým bodem. Zrušením zaškrtnutí políčka Spojit posunuté popisky dat s datovými body skryjeme všechny spojovací čáry pro vybrané datové řady.

Popisky dat pro jednotlivé datové body

Někdy je vhodné použít popisky dat na jeden nebo několik datových bodů, a ne na všechny datové body. To snižuje nepořádek a zdůrazňuje nejdůležitější data.

Přidání jednoho datového popisku

Popisek dat pro jeden datový bod vložíme následujícím způsobem:

 1. Dvojitým klepnutím vybereme graf a přejdeme do režimu úprav. Kolem grafu by se nyní měl objevit šedý rámeček.

 2. Klepneme jednou na datový bod, počkáme a opakovaným klepnutím tento datový bod vybereme. (Příliš rychlé klepnutí otevře dialogové okno Datová řada.)

 3. Pravým tlačítkem myši klepneme na datový bod a z místní nabídky zvolíme Vložit jeden popisek dat. Popisek dat bude mít výchozí nastavení.

 4. Pokud chceme režim úprav opustit, klepneme mimo graf.

Formátování popisku pro jeden datový bod

Pokud chceme formátovat existující popisek jednoho datového bodu, postupujeme podle pokynů výše, ale místo kroku 3)  otevřeme dialogové okno Popisek dat následujícím způsobem (obrázek 36): klepneme pravým tlačítkem myši na datový bod a z místní nabídky zvolíme Formát jednoho popisku dat.

Možnosti v dialogovém okně Popisky datových řad jsou stejné jako v dialogovém okně Popisky dat, které bylo popsáno výše.

K dialogovém oknu Popisky datových řad se dostaneme také tak, že klepneme na popisek dat, počkáme a klepneme na něj znovu. Potom klepneme pravým tlačítkem myši a z místní nabídky zvolíme Formát jednoho popisku dat.

Odstranění popisků dat

Odstranění popisku jednoho datového bodu, jedné datové řady nebo všech datových bodů pomocí jedné z následujících možností.

Před provedením některého z následujících kroků nejprve vybereme graf dvojitým klepnutím na něj a přejdeme do režimu úprav. Kolem grafu by se nyní měl objevit šedý rámeček. Když skončíme, pokud chceme, klepneme mimo graf a opustíme režim úprav.

Odebrání všech popisků dat z jedné datové řady

Metoda jedna

Pravým tlačítkem myši klepneme někde v datové řadě a z místní nabídky zvolíme Smazat popisky dat.

Metoda dva

 1. Jedním z následujících způsobů otevřeme dialogové okno Popisky dat (obrázek 36):

 1. Na kartě Popisky dat odznačíme všechny možnosti a klepneme na tlačítko OK.

Odebrání popisku dat z jednoho datového bodu

 1. Klepneme jednou na datový bod, chvíli počkáme a klepneme na stejný datový bod znovu, abychom otevřeli dialogové okno Popisky dat.

 2. Klepnutím pravého tlačítka myši otevřeme místní nabídku a vybereme Smazat jeden popisek dat.

Odebrání všech popisků dat

 1. Ujistíme se, že není vybrán žádný popisek dat nebo datová řada.

 2. V hlavní nabídce přejdeme do Vložit > Popisky dat.

 3. V dialogovém okně Popisky dat pro všechny datové řady zrušíme označení všech možností pro popisky dat, abychom odstranili popisky dat, a poté klepneme na tlačítko OK

Mřížky

Mřížka odděluje intervaly podél os, aby bylo možné odhadnout hodnoty datových bodů. Hlavní a vedlejší mřížky jsou zobrazeny na obrázku 38. Tmavší čáry s čísly tvoří hlavní mřížku, zatímco světlejší čáry mezi nimi tvoří vedlejší mřížku. Všimneme si, že ve výchozím nastavení je aktivní hlavní čára mřížky na ose Y.

Image79

Obrázek 38: Hlavní a vedlejší linie mřížky pro osy X a Y

Mřížky jsou k dispozici pro všechny typy grafů s výjimkou grafů výsečových.

Přidání/odebrání čar mřížky

 1. Nejprve vybereme graf dvojitým klepnutím na něj a vstoupíme do režimu úprav. Kolem grafu by se nyní měl objevit šedý rámeček.

 2. Provedeme jeden z následujících kroků:

Image29

Obrázek 39: Základní dialogové okno Mřížka

 1.  Pokud chceme režim úprav opustit, klepneme mimo graf.

Poznámka

Na nástrojové liště Formátování najdeme ikony Vodorovné mřížkySvislé mřížky, které zobrazí čáry mřížky pro osu Y, resp. pro osu X. To může být zavádějící, protože jak osa Y, tak osa X mohou být vodorovné nebo svislé, v závislosti na typu grafu. U sloupcového grafu tedy klepneme na ikonu Vodorovné mřížky pro ovládání svislé mřížky.

Formátování mřížky

Kromě dialogového okna Mřížky zobrazeného na obrázku 39, najdeme další dialog pro formátování mřížek. Otevření dialogového okna formátování mřížky:

 1. Dvojitým klepnutím vybereme graf a přejdeme do režimu úprav. Kolem grafu by se nyní měl objevit šedý rámeček.

 2. V hlavní nabídce zvolíme Formát > Mřížka, vybereme odpovídající typ mřížky a tím otevřeme dialogové okno Formátování mřížky (obrázek 40).

Image32

Obrázek 40: Dialogové okno Formátování mřížky

 1. Máme možnost nastavit možnosti formátování pro styl čáry, barvu, šířku a průhlednost.

 2. Klepnutím na OK okno zavřeme. Pokud chceme režim úprav opustit, klepneme mimo graf.

Poznámka

Pro určení intervalů mezi čarami mřížky použijeme kartu Měřítko v dialogovém okně Osa. To je popsáno v části „Definování měřítka” na straně 1.

3D grafy

Nastavení 3D vzhledu

Sloupcové, pruhové, výsečové a plošné grafy mohou být zobrazeny ve formátu 3D. Nastavení pro vytvoření 3D grafu je na první stránce Průvodce grafem. Pokud byl již graf vytvořen, vytvoříme 3D vzhled následujícím způsobem:

 1. Dvojitým klepnutím vybereme graf a přejdeme do režimu úprav. Kolem grafu by se nyní měl objevit šedý rámeček.

 2. Provedeme jeden z následujících kroků:

 1. V dialogovém okně Typ grafu zvolíme 3D vzhled.

 2. Z rozevíracího seznamu vybereme základní schéma pro vykreslení grafu – Jednoduchý nebo Realistický

 3. Pro sloupcové a řádkové grafy vybereme tvar: Kvádr, Válec, Kužel nebo Jehlan.

 4. Klepnutím na OK okno zavřeme. Pokud chceme režim úprav opustit, klepneme mimo graf.

Nastavení 3D zobrazení

Chceme-li provést změny v 3D grafu, použijeme dialogové okno 3D pohled (obrázek 41).

Image63

Obrázek 41: Dialogové okno 3D pohled – karta Perspektiva

Pomocí dialogového okna 3D pohled můžeme změnit 3D vzhled, včetně perspektivy, zobrazení a osvětlení. Mějme na paměti, že graf musí být již nastaven tak, aby měl nastaven 3D vzhled, jak je popsáno výše. Dialogové okno 3D pohled otevřeme takto:

 1. Dvojitým klepnutím vybereme graf a přejdeme do režimu úprav. Kolem grafu by se nyní měl objevit šedý rámeček.

 2. Provedeme jeden z následujících kroků:

 1. Provedeme požadované změny.

 2. Klepnutím na OK okno zavřeme. Pokud chceme režim úprav opustit, klepneme mimo graf.

Toto dialogové okno má tři karty, kterou jsou vysvětleny dále.

Rotace a perspektiva

Několik rad pro používání karty Perspektiva (obrázek 41) pro otáčení 3D grafu nebo změny perspektivy:

Interaktivní rotace 3D grafů

Kromě používání karty Perspektiva dialogového okna 3D pohled můžeme otáčet 3D grafem i interaktivně a to následujícím způsobem:

 1. Dvojitým klepnutím vybereme graf a přejdeme do režimu úprav. Kolem grafu by se nyní měl objevit šedý rámeček.

 2. Klepneme jednou na zeď grafu, což způsobí, že se zobrazí kulaté úchyty výběru. Ukazatel se změní na ikonu otáčení.

 3. Stiskneme a držíme levé tlačítko myši a současně táhneme požadovaným směrem. Zobrazí se čárkovaný obrys grafu, který pomáhá zobrazit, jak bude vypadat výsledek otočení.

 4. Až budeme s otočením grafu spokojení, uvolníme tlačítko myši.

 5. Klepnutím mimo graf opustíme režim úpravy.

Vzhled

Kartu Vzhled dialogového okna 3D pohled (obrázek 42) použijeme pro úpravu některých možností vzhledu dat ve 3D grafu.

Nejprve vybereme schéma z rozevíracího seznamu SchémaRealistický (výchozí) nebo Jednoduchý. Vybrané schéma nastavuje možnosti a světelné zdroje. V závislosti na vybraném schématu nemusí být k dispozici všechny možnosti. Pokud chceme vytvořit vlastní schéma, vybereme nebo zrušíme výběr kombinace možností Stínování, Okraje objektůZaoblené hrany.

Několik rad:

Image65

Obrázek 42: Dialogové okno 3D pohled – karta Vzhled

Osvětlení

Kartu Osvětlení (obrázek 43) dialogového okna 3D pohled používáme k ovládání světelných zdrojů pro 3D pohled.

Image16

Obrázek 43: Dialogové okno 3D pohled – karta Osvětlení

Zde jsou jednotlivé možnosti s doporučeními:

Více informací o nastavení osvětlení najdeme v příručce Průvodce programem Draw.

Spojnice trendu a přímky střední hodnoty

Spojnice trendu pomáhají zobrazit vztahy mezi rozptýlenými datovými body datové řady. Aplikace Calc má dobrý výběr typů regrese pro tvorbu spojnic trendu: lineární, logaritmická, exponenciální, mocninná regrese, polynomická a klouzavý průměr. Vybereme typ, které je nejblíže průchodu všemi všemi body v datové řadě.

Spojnice trendu můžeme přidat do všech typů 2D grafů s výjimkou výsečových, síťových a burzovních grafů. Po vložení do grafu se v legendě grafu automaticky zobrazí reprezentace spojnic trendu.

Poznámka

Pro typy grafů, které pro osu X používají kategorie (jako sloupcové, pruhové nebo čárové grafy), se jako hodnoty pro výpočet spojnic trendu používají čísla 1, 2, 3. Naproti tomu typy grafů XY (bodový) zobrazují podél osy X spíše data než kategorie. Významné regresní rovnice tak mohou zobrazovat pouze typy grafů XY.

Přidávání a úprava spojnic trendu

Spojnice trendu je možné v jeden okamžik přidávat pouze k jedné datové řadě. Postup přidání spojnic trendu do datové řady:

 1. Dvojitým klepnutím na graf vstoupíme do režimu úprav. Kolem grafu by se nyní měl objevit šedý rámeček.

 2. Datovou řadu vybereme jedním z následujících způsobů:

 1. Jedním z následujících způsobů otevřeme dialogové okno Spojnice trendu (obrázek 44):

 1. Vybereme typ regrese a požadované možnosti. Tyto možnosti jsou vysvětleny dále.

 2. Klepneme na tlačítko OK pro zavření dialogového okna a umístíme spojnici trendu do grafu. Pokud chceme režim úprav opustit, klepneme mimo graf.

Image23

Obrázek 44: Dialogové okno Spojnice trendu – karta Typ

Regresní typy

Ve výchozím nastavení se x používá pro vodorovné hodnoty a f(x) pro svislé hodnoty. Změníme názvy pod Název proměnné XNázev proměnné Y v dialogovém okně Spojnice trendu.

Lineární

Regrese pomocí rovnice y = a ∙ x+b. Absolutní člen může být vynucen.

Logaritmické

Regrese pomocí rovnice y = a ∙ ln(x) + b. Používají se pouze kladné hodnoty x.

Exponenciální 

Regrese pomocí rovnice y = b ∙ exp(a ∙ x).Tato rovnice je ekvivalentní s rovnicí y = b ∙ mx, kde m = exp(a). Absolutní člen může být vynucen. Uvažují se pouze kladné hodnoty y, s výjimkou případů, kdy jsou všechny hodnoty y záporné. V takovém případě je použita rovnice y = -b∙exp(a ∙ x).

Mocnina

Regrese pomocí rovnice y = b ∙ xa. V úvahu se berou pouze kladné hodnoty x. Uvažují se pouze kladné hodnoty y, s výjimkou případů, kdy jsou všechny hodnoty y záporné. V takovém případě je použita rovnice y = -b ∙ xa.

Polynomická

Regrese pomocí rovnice y = Σi (ai ∙ xi). Absolutní člen a0 může být vynucen. Stupeň polynomu musí být uveden (nejméně 2).

Klouzavý průměr

Jednoduchý klouzavý průměr pro n předchozích hodnot y, kde n je období. Pro tuto spojnici trendu není k dispozici žádná rovnice. Typ regresní křivky klouzavého průměru je zvolen jako Předchozí, Střed nebo Zprůměrovaná úsečka.

Tip

K jedné datové řadě je možné přidat více spojnic trendu. To může být užitečné, pokud chceme porovnat různé typy regrese pro svá data.

Více informací o těchto typech regrese nalezneme v systému Nápovědy. Hledejme výraz "Spojnice trendu" v seznamu.

Možnosti spojnic trendu

Název spojnice trendu

Určuje název, který se použije pro označení rovnice v legendě; viz obrázek 45.

Extrapolovat dopředu / zpět

Určuje počet jednotek, o které by měla být spojnice trendu prodloužena dopředu nebo zpět. Toto funguje pouze pro grafy, které mají podél osy X číselné hodnoty nikoliv kategorie.

Vynutit absolutní člen

Přinutí čáru projít osou Y při zadané hodnotě.

Zobrazit rovnici

Zobrazí rovnici v grafu, jak je znázorněno na obrázku 45.

Zobrazit koeficient determinace (R2)

Zobrazuje koeficient determinace v grafu. Na Obrázku 45 je toto znázorněno polynomickou rovnicí.

Názvy proměnné X a Y

Umožňuje změnit názvy proměnných X nebo Y pro zobrazení rovnice v grafu. Možnost Zobrazit rovnici musí být zaškrtnuta, aby byla tato možnost aktivní.

Image114

Obrázek 45: Spojnice trendu zobrazující různé rovnice

Výběrem spojnice trendu zobrazíme informace o této spojnici ve stavovém řádku, jak je znázorněno na obrázku 46. Stavový řádek je obvykle umístěn ve spodní části sešitu.

Image17

Obrázek 46: Informace o rovnici zobrazené ve stavovém řádku

Formátování spojnic trendu

Po vložení má spojnice trendu stejnou barvu jako odpovídající datová řada. Chceme-li změnit styl, barvu, šířku nebo průhlednost spojnice trendu, použijeme kartu Čára v dialogovém okně Spojnice trendu   (obrázek 47). Jednotlivé možnosti jsou snadno pochopitelné nebo prozkoumatelné.

Image68

Obrázek 47: Dialogové okno Spojnice trendu – karta Čára

Formátování rovnice spojnice trendu

Rovnici v grafu zobrazíme pomocí výběru možnosti Zobrazit rovnici na kartě Typ v dialogovém okně Spojnice trendu (obrázek 44). Možnosti rovnice spojnice trendu umožňují formátování okraje kolem rovnice, vyplnění oblasti, průhlednost, písmo a zarovnání. Lze také určit styl číslování - to může být užitečné obzvlášť pro určení počtu desetinných míst.

Formátování rovnic spojnic trendu:

 1. Dvojitým klepnutím vybereme graf a přejdeme do režimu úprav. Kolem grafu by se nyní měl objevit šedý rámeček.

 2. Dialogové okno Rovnice otevřeme jedním z následujících způsobů:

 1. V dialogovém okně vybereme požadované možnosti. Funkce jednotlivých možností jsou snadno pochopitelné. Karta Čísla má stejné možnosti jako karta Čísla v dialogovém okně Osa, obrázek 33  na straně 1.

 2. Klepnutím na OK okno zavřeme.

 3. Pokud chceme režim úprav opustit, klepneme mimo graf.

Mazání spojnic trendu

 1. Dvojitým klepnutím vybereme graf a přejdeme do režimu úprav. Kolem grafu by se nyní měl objevit šedý rámeček.

 2. Provedeme jeden z následujících kroků:

 1. Pokud chceme režim úprav opustit, klepneme mimo graf.

Přímky střední hodnoty

Přímky střední hodnoty jsou zvláštním typem spojnice trendu. Pokud chceme vytvořit jednu spojnici, aplikace Calc vypočítá průměr datové řady a umístí barevnou čáru na tuto hodnotu v grafu, jak je znázorněno na obrázku 48. Spojnice mohou být vytvořeny pouze pro 2D grafy a nemohou být vytvořeny pro grafy koláčové, síťové nebo burzovní.

Image69

Obrázek 48: Přímky střední hodnoty

Vložení přímek střední hodnoty

Pro všechny datové řady (pokud není vybrána datová řada, vloží se přímky střední hodnoty pro všechny datové řady):

 1. Dvojitým klepnutím vybereme graf a přejdeme do režimu úprav. Kolem grafu by se nyní měl objevit šedý rámeček.

 2. V hlavní nabídce zvolíme Vložit > Přímky střední hodnoty.

 3. Pokud chceme režim úprav opustit, klepneme mimo graf.

Pro jednu datovou řadu:

 1. Dvojitým klepnutím vybereme graf a přejdeme do režimu úprav. Kolem grafu by se nyní měl objevit šedý rámeček.

 2. Datovou řadu vybereme jedním z následujících způsobů:

 1. Přímku střední hodnoty přidáme jedním z následujících způsobů:

 1. Pokud chceme režim úprav opustit, klepneme mimo graf.

Úprava přímky střední hodnoty

Po vložení má přímka střední hodnoty stejnou barvu jako odpovídající datová řada. Pokud chceme upravit styl, barvu, šířku nebo průhlednost přímky střední hodnoty, postupujeme takto:

 1. Dvojitým klepnutím na graf vstoupíme do režimu úprav. Kolem grafu by se nyní měl objevit šedý rámeček.

 2. Dialogové okno Přímka střední hodnoty otevřeme jedním z následujících způsobů (dialogové okno má stejné možnosti jako karta Čára dialogového okna Spojnice trendu na obrázku 47):

 1. Provedeme požadované změny.

 2. Klepnutím na OK okno zavřeme. Pokud chceme režim úprav opustit, klepneme mimo graf.

Mazání přímky střední hodnoty

 1. Dvojitým klepnutím vybereme graf a přejdeme do režimu úprav. Kolem grafu by se nyní měl objevit šedý rámeček.

 2. Provedeme jeden z následujících kroků:

 1. Pokud chceme režim úprav opustit, klepneme mimo graf.

Chybové úsečky

Image118

Obrázek 49: Chybové úsečky rozptylu (Kanoe), směrodatné odchylky (Čluny) a standardní chyby (Motorové čluny).

Chybové úsečky, znázorněné na obrázku 49, mohou být užitečné pro prezentaci dat, která mají známou pravděpodobnost chyby, jako jsou sociální průzkumy používající konkrétní metodu vzorkování nebo pro zobrazení přesnosti měření použitého nástroje. Chybové úsečky mohou být vytvořený pouze pro 2D grafy a nemohou být vytvořený pro koláčové, síťové nebo burzovní grafy.

Vkládání chybových úseček

Pokud není vybrána žádná datová řada, jsou do všech datových řad vloženy chybové úsečky X nebo Y. Chceme-li přidat chybové úsečky pro všechny datové řady, postupujeme následovně:

 1. Dvojitým klepnutím vybereme graf a přejdeme do režimu úprav. Kolem grafu by se nyní měl objevit šedý rámeček.

 2. V hlavní nabídce zvolíme Vložit > Chybové úsečky X nebo Vložit > Chybové úsečky Y a otevřeme dialogové okno Chybové úsečky (obrázek 50). Karta Čára není k dispozici, pokud vkládá chybové úsečky pro všechny datové řady; za této okolnosti se objeví speciální možnost Žádné v části Chybová kategorie.

 3. Vybereme požadované možnosti nastavení. Další informace o možnostech nastavení nalezneme níže.

 4. Klepnutím na tlačítko OK zavřeme dialogové okno a přidáme chybové úsečky do grafu. Pokud chceme režim úprav opustit, klepneme mimo graf.

Image27

Obrázek 50: Dialogové okno Chybové úsečky – karta Chybové úsečky

Pokud chceme přidat chybové úsečky pro jednu datovou řadu, postupujeme následovně:

 1. Dvojitým klepnutím vybereme graf a přejdeme do režimu úprav. Kolem grafu by se nyní měl objevit šedý rámeček.

 2. Datovou řadu vybereme jedním z následujících způsobů:

 1. Jedním z následujících způsobů otevřeme dialogové okno Chybové úsečky (obrázek 50):

 1. Vybereme požadované možnosti nastavení. Další informace o těchto možnostech nalezneme níže.

 2. Klepnutím na tlačítko OK zavřeme dialogové okno a přidáme chybové úsečky do grafu. Pokud chceme režim úprav opustit, klepneme mimo graf.

Dialogové okno Chybové úsečky

V části Chybová kategorie můžeme vybrat pouze jednu z následujících možností.

Žádné – nezobrazí žádné chybové úsečky. Tato možnost je k dispozici pouze v případě, že není vybrána žádná datová řada.

Konstantní hodnota – zobrazuje chybu jako konstantní kladnou a / nebo zápornou hodnotu (hodnoty). Tyto hodnoty zadáme v části Parametry.

Procentuálně – zobrazuje chybu v procentech z datových bodů. Hodnoty procent zadáme v části Parametry.

Rozevírací seznam obsahuje čtyři míry chybové hodnoty:

Oblast buněk – používá chybové hodnoty definované v oblasti buněk. Oblast buněk zadáme v části Parametry.

V části Parametry zadáme kladné a záporné hodnoty nebo oblasti pro chybové úsečky. Konstantní hodnota, Procentuálně, Hranice chyby nebo Oblast buněk musí být zvolena, aby byly tyto volby aktivní.

V části Ukazatel chyby vybereme, zda grafické vyjádření chyby zobrazí kladné i záporné chyby nebo pouze kladné chyby nebo pouze záporné chyby.

Na kartě Čára můžeme nastavit styl, barvu, šířku a průhlednost čáry chybový úseček.

Úprava chybových úseček

Pomocí dialogového okna Chybové úsečky mohou být chybové úsečky v jeden okamžik měněny pouze pro jednu datovou řadu (obrázek 50).  Dialogové okno Chybové úsečky otevřeme jedním z následujících způsobů:

 1. Dvojitým klepnutím vybereme graf a přejdeme do režimu úprav. Kolem grafu by se nyní měl objevit šedý rámeček.

 2. Dialogového okno Chybové úsečky otevřeme jedním z následujících způsobů:

 1. V dialogovém okně Chybové úsečky vybereme požadované možnosti na kartě Chybové úsečkyČára.

 2. Klepnutím na tlačítko OK zavřeme dialogové okno a aktualizujeme chybové úsečky pro vybranou řadu. Pokud chceme režim úprav opustit, klepneme mimo graf.

Odstranění chybových úseček

Pokud chceme smazat chybové úsečky X nebo Y pro všechny datové řady:

 1. Dvojitým klepnutím vybereme graf a přejdeme do režimu úprav. Kolem grafu by se nyní měl objevit šedý rámeček.

 2. Pokud není vybrána žádná datová řada, zvolíme v hlavní nabídce Vložit > Chybové úsečky X nebo Vložit > Chybové úsečky Y a otevřeme dialogové okno Chybové úsečky (obrázek 50).

 3. Vybereme Žádný.

 4. Klepnutím na tlačítko OK zavřeme dialogové okno a odstraníme chybové úsečky.

 5. Pokud chceme režim úprav opustit, klepneme mimo graf.

Pokud chceme odstranit chybové úsečky pro jednu datovou řadu, postupujeme podle stejných kroků jako výše, ale místo kroků 2) ) až 4) ) klepneme pravým tlačítkem myši na datovou řadu a vybereme Smazat chybové úsečky X nebo Smazat chybové úsečky Y z místní nabídky.

Přidání objektů kresby do grafů

Pomocí nástrojové lišty Kresba přidáme tvary jako jsou čáry, obdélníky, kruhy, textové objekty nebo složitější tvary (symboly nebo blokové šipky). Pomocí dalších tvarů můžeme přidat vysvětlující poznámky, zvýraznit místa v grafu nebo dokonce skrýt určitá data nebo text.

Výběrem Zobrazit > Nástrojové lišty > Kresba otevřeme nástrojovou lištu Kresba. Tuto nástrojovou lištu můžeme přesouvat na libovolné místo pracovní plochy. Další informace o používání nástrojové lišty Kreslení a objektů kresby nalezneme v Kapitole 5, Používání grafiky a také v Průvodci programem Draw.

Nástrojová lišta Kresba (obrázek 51) se zobrazí, pokud je graf v režimu úprav (dvojitým klepnutím na něj).

Tip

Pokud chceme do grafu umístit šipky, text nebo jiné nakreslené objekty, ujistíme se, že je graf v režimu úprav. Jinak nebude objekt připojen ke grafu a nebude možné jej spolu s grafem přesouvat.

Image101

1. Vybrat

6. Čáry od ruky

11. Blokové šipky

2. Vložit čáru

7. Vložit textové pole

12. Vývojový diagram

3. Čára končí šipkou

8. Bubliny

13. Bubliny

4. Vložit obdélník

9. Základní tvary

14. Hvězdy a cedule

5. Vložit elipsu

10. Symboly

 

Obrázek 51: Nástrojová lišta Kresby pro graf v režimu úprav

Většina z těchto možností je zřejmá nebo je lze snadno prozkoumat, zejména pak v příručce Průvodce programem Draw. Kliknutím na ikonu možnosti se změní vzhled ukazatele v závislosti na dané možnosti. Klepnutím a tažením kurzoru vytvoříme v grafu požadovaný grafický objekt. Následují informace, které mohou být užitečné pro grafy.

Vložit čáru

Nakreslí rovnou čáru ve směru, kterým táhneme.

Poznámka

Pokud kreslíme čáru v sešitu (mimo jakýkoliv graf), můžeme během tažení podržet klávesu Shift. Tím omezíme úhly čáry na násobky 45 stupňů. Tuto vlastnost není možné použít při vkládání čáry do grafu.

Dvojitým klepnutím na čáru napíšeme nebo vložíme text na čáru. Pokud je text příliš nízko, stiskneme klávesu Enter a posuneme jej nad čáru.

Vložit textové pole

Nakreslí textové pole s vodorovným směrem textu. Pokud chceme umístit text pod nějakým úhlem, klepneme na textové pole jednou (tím jej vybereme), klepneme na textové pole pravým tlačítkem myši a z místní nabídky zvolíme Umístění a velikost. Úhel určíme na kartě Otočení.

Bubliny

Nakreslí čáru, která konči obrázkem, ve kterém může být umístěný text. Pomocí bubliny popíšeme nebo upozorníme na konkrétní bod nebo oblast. Dvojitým klepnutím na bublinu přidáme do bubliny text. Na Obrázku 51 volba 8 Bubliny vytvoří výchozí bublinu, zatímco volba 13 otevře paletu nástrojů stylů bubliny.

Klepnutím na šipku dolů umístěnou vedle ikony 9 (šestá možnost zprava) na obrázku 51 otevřeme palety nástrojů zobrazené na obrázku 52.

Základní tvary

Symboly

Blokové šipky

Image107

 

Image108

 

Image109

Vývojové diagramy

Bubliny

Hvězdy a cedule

Image110

Image111

 

Image112

 

Obrázek 52: Palety nástrojů, které lze otevřít z nástrojové lišty Kresba

Změny velikosti, přesouvání a umístění grafů

Pokud chceme změnit velikost grafu nebo jej přesunout, klepneme na graf jednou a přepneme jej do režimu výběru. Změnit velikost grafu nebo jej přesunout můžeme dvěma způsoby: interaktivním nebo pomocí dialogového okna Umístění a velikost. Užitečná může být kombinace obou metod. Nejprve umístíme graf interaktivně pro rychlé a snadné změny, potom použijeme dialogové okno Umístění a velikost pro přesné stanovení velikosti a umístění.

Interaktivní změny

Změna velikosti

Interaktivní změna velikosti grafu:

 1. Klepneme jednou na graf a vybereme jej. Kolem grafu se zobrazí čtvercové úchyty výběru.

 2. Klepneme a přetáhneme jeden z úchytů výběru. Kurzor označuje směr pro zvětšení nebo zmenšení velikosti grafu. Klepnutím a tažením rohu se zachová poměr vodorovné a svislé velikosti.

 3. Po dokončení klepneme mimo graf a režim výběru opustíme.

Přesouvání

Interaktivně přesuneme graf pomocí jedné ze dvou možností:

Pro malý přesun

 1. Klepneme jednou na graf a vybereme jej. Kolem grafu se zobrazí čtvercové úchyty výběru.

 2. Stiskneme klávesu se šipkou a přesuneme graf najednou o několik pixelů ve směru šipky nebo stiskneme Alt + klávesu se šipkou a přesuneme graf o jeden pixel ve směru šipky.

 3. Po dokončení klepneme mimo graf a režim výběru opustíme.

Pro větší přesun

 1. Klepneme jednou na graf a vybereme jej. Kolem grafu se zobrazí čtvercové úchyty výběru.

 2. Umístíme kurzor kdekoliv na graf, dokud se nezmění vzhled kurzoru na symbol přesunu (tvar závisí na nastavení počítače).

 3. Klepneme a přetáhneme graf na nové místo.

 4. Jakmile je graf na požadovaném místě, uvolníme tlačítko myši.

 5. Po dokončení klepneme mimo graf a režim výběru opustíme.

Dialogové okno Umístění a velikost

Dialogové okno Umístění a velikost obsahuje možnosti pro určení polohy grafu na stránce, určení velikosti grafu, otočení grafu a naklonění grafu.

Poznámka

Dialogové okno Umístění a velikost lze kromě grafů použít také k úpravě a umístění dalších grafických prvků, jako jsou například prvky dostupné na nástrojové liště Kresba.

Pro změnu velikosti nebo přesun grafu použijeme dialogové okno Umístění a velikost takto:

 1. Klepneme na graf pravým tlačítkem myši a z místní nabídky zvolíme Umístění a velikost. Tím otevřeme dialogové okno Umístění a velikost (obrázek 53).

 2. V tomto dialogovém okně vybereme požadované možnosti na kartách Umístění a velikost, OtočeníNaklonění a poloměr rohu. Další informace o možnostech nastavení nalezneme níže.

 3. Klepnutím na tlačítko OK zavřeme dialogové okno a uložíme změny.

 4. Po dokončení klepneme mimo graf a režim výběru opustíme.

Při umisťování nebo změně velikosti klikneme na jeden z bodů v grafice Základní bod odpovídající místu, které chceme použít pro ukotvení polohy grafu nebo jeho velikosti.

Upozorňujeme, že umístění nebo velikost lze chránit před nechtěnými změnami klepnutím na příslušnou volbu v části Zamknout. Jedna nebo obě vybrané možnosti zůstanou aktivní i po zavření dialogového okna. Naproti tomu aplikace Calc po uzavření dialogového okna resetuje základní bod na výchozí umístění.

Image103

Obrázek 53: Dialogové okno Umístění a velikost — karta Umístění a velikost

Umístění a velikost

Možnosti dostupné na kartě Umístění a velikost (obrázek 53) jsou tyto:

Karta Umístění

Určuje umístění grafu na stránce. Umístění grafu je určováno relativně vzhledem k fixnímu bodu (základnímu bodu). Ve výchozím nastavení je tento základní bod umístěn v levém horním rohu grafu. Pro zjednodušení umisťování grafu je možné základní bod dočasně změnit.

Velikost

Určuje hodnotu, o kterou se má velikost vybraného grafu změnit s ohledem na vybraný základní bod.

Zamknout

Zabraňuje neúmyslným změnám umístění nebo velikosti grafu.

Přizpůsobit

Tyto možnosti nejsou pro grafy vždy k dispozici.

Otočení

Možnosti karty Otočení (obrázek 54) jsou následující:

Image40

Obrázek 54: Dialogové okno Umístění a velikost – karta Otočení

Střed otočení

Graf lze otáčet kolem středu otočení. Výchozí otočný bod je v levém horním rohu grafu. Upozorňujeme, že pokud není dostatek místa pro otočení grafu, může být graf otočen mimo stránku.

Úhel otočení

Určuje otočení grafu ve stupních.

Naklonění a poloměr rohu

Možnosti karty Naklonění a poloměr rohu (obrázek 55) jsou následující:

Poloměr rohu

Tato možnost není pro grafy dostupná.

Zkosení

Nakloní graf podle osy. Určíme úhel osy (v rozsahu od -89° do +89°).

Ovládací body

Tyto možnosti nejsou pro grafy dostupné.

Image31

Obrázek 55: Dialogové okno Umístění a velikost – karta Naklonění a poloměr rohu

Vícenásobný výběr grafů

Více grafů vybereme tak, že nejprve klepneme na první graf, poté stiskneme tlačítko Shift a klepnutím označíme další grafy. Neviditelný obdélník výběru zahrnuje všechny vybrané grafy a táhla výběru se objevují v rozích a uprostřed mezi rohy. S více grafy nyní pracujeme jako s jediným objektem a můžeme provádět následující činnosti.

Změna celkového vzhledu grafů

Pokud je graf vybrán (jedním klepnutím na něj), může být formátován jako objekt. Nástrojová lišta Vlastnosti objektu kresby (obrázek 56) se obvykle zobrazuje pod Standardní nástrojovou lištou (umístění však závisí na nastavení) a zobrazuje nástroje dostupné pro všechny objekty, včetně grafů.

Většina možností je zřejmá nebo je lze snadno prozkoumat. Viz kapitola 5, Používání grafiky, a Průvodce programem Draw pro další informace. Zde je několik tipů pro použití těchto nástrojů s grafy.

Ukotvit

Připojí graf tak, aby na stránce zůstal na stejné pozici nebo aby se přesunoval spolu s buňkou (když jsou řádky nebo sloupce vkládány nebo odstraňovány). Pokud je vybrána volba K buňce (měnit velikost s buňkou), graf nebo objekt se zvětšuje nebo zmenšuje podle toho, jak je zvětšena nebo zmenšena buňka.

Zarovnání objektů

Klepnutím na ikonu otevřeme možnosti pro zarovnání více grafů vodorovně (vlevo, na střed, vpravo) nebo svisle (nahoru, střed nebo dolů). Tato volba je aktivní pouze tehdy, pokud jsou vybrány dva nebo více grafů (nebo jiných objektů).

Přenést do popředí / O jednu vpřed / O jednu zpět / Odsunout do pozadí

Přesouvá grafy nebo jiné objekty před nebo za jiné objekty.

Image117

1. Ukotvit

7. Na popředí

13. Barva výplně

2. Zarovnání objektů

8. Na pozadí

14. Styl šipky

3. Přenést do popředí

9. Styl čáry

15. Otočit

4. O jednu vpřed

10. Šířka čáry

16. Body

5. O jednu zpět

11. Barva čáry

17. Seskupit

6. Odsunout do pozadí

12. Styl / výplň oblasti

 

Obrázek 56: Nástrojová lišta Vlastnosti objektu kresby, který se zobrazí po výběru grafu

Na popředí / Na pozadí

Umístí grafy nebo skupiny grafů do popředí nebo do pozadí. Objekty v pozadí jsou v aplikaci Calc za mřížkou buněk a může být obtížné je vybrat. Použijeme nástroj Vybrat (ikona s šipkou) na nástrojové liště Kresba (obrázek 51) pro výběr těchto objektů.

Styl čáry / Šířka čáry / Barva čáry

Formátuje vnější okraje grafů.

Styl oblasti / výplň oblasti a barva výplně

Obarvení objektů jako jsou šipky, tvary a bubliny. U grafů použijeme možnosti výplně dostupné v režimu úprav.

Styl šipky

Určuje vzhled čar šipek a čar. Nevztahuje se na blokové šipky znázorněné na obrázcích 51  a 52.

Otočit

Otočí graf kolem základního bodu. Pokud je možnost vybrána, umístí kolem každého táhla v rohu grafu symbol pro otočení. Přesunem těchto táhel otočíme graf. Přesunem malého kruhu veprostřed grafu změníme základní bod. Přesunem táhel uprostřed mezi rohy grafu nakloníme graf nebo jiný objekt.

Body

Mění tvar zakřivení objektů. Přesuneme body do tvaru křivek vytvořených pomocí nástroje Křivka na nástrojové liště Kresba.

Seskupit

Seskupí nebo zruší skupinu dvou nebo více objektů. Když jsou objekty seskupeny, je možné je přesouvat společně a lze na ně aplikovat globální změny. Zleva doprava jsou tyto čtyři ikony: Seskupit, Upravit skupinu, Opustit skupinuZrušit skupinu.

Kopírování, export a mazání grafů

Kopírování grafů do stejného dokumentu tabulky

Když graf kopírujeme, zachovává si propojení se zdrojovými daty, ze kterých vychází. Toto platí pouze ve stejném dokumentu. To tedy znamená, že změny ve zdrojových datech se projeví v grafu.

Kopírování a vkládání grafu je snadné. Stačí na graf klepnout jednou a vybereme jej, pak stiskneme Ctrl + C nebo klepneme pravým tlačítkem na graf a z místní nabídky vybereme možnost Kopírovat nebo klepneme na ikonu Kopírovat na Standardní nástrojové liště nebo vybereme Úpravy > Kopírovat. Pokud chceme vložit graf na požadované místo, stiskneme kombinaci kláves Ctrl + V nebo klepneme pravým tlačítkem myši a z místní nabídky zvolíme Vložit nebo klepneme na ikonu Vložit na Standardní nástrojové liště nebo zvolíme Úpravy > Vložit.

Kopírování do jiného dokumentu LibreOffice

Pokud je graf zkopírován a vložen do jiného dokumentu LibreOffice, dojde ke ztrátě propojení k datům, na nichž je graf založen. Data jsou uchovávána v grafu a nazývají se tabulkou dat spíše než oblastí dat. Obrázek 57 ukazuje příklad jednoduché tabulky dat.

Poznámka

Zkopírovaný graf propojuje nebo uchovává svá data, pouze pokud je vložen do dokumentu LibreOffice. Pokud chceme zachovat data nebo odkazy mimo LibreOffice, použijeme vkládání nebo propojení, jak je vysvětleno v kapitole 10, Propojení dat aplikace Calc.

Zachování původních dat

Pokud je cílem použít původní data pro graf, zkopírujeme a vložíme graf do jiného dokumentu podle stejného postupu uvedeného výše. Není potřeba nic dalšího.

Úprava původních dat

Pokud je třeba upravit původní data pro graf, postupujeme následovně:

 1. Dvojitým klepnutím vybereme graf a vstoupíme do režimu úprav. Kolem grafu by se nyní měl objevit šedý rámeček.

 2. Klepneme pravým tlačítkem myši na graf a vybereme Tabulka dat. Tím otevřeme tabulku dat zobrazenou na obrázku 57.

 3. Upravíme data dle potřeby. Kromě změny čísla v datech můžeme pomocí voleb vkládat, přesouvat nebo mazat sloupce nebo řádky.

 4. Klepnutím na Zavřít dialogové okno zavřeme.

 5. Pokud chceme režim úprav opustit, klepneme mimo graf.

Image113

Obrázek 57: Tabulka dat při kopírování grafu do jiného dokumentu

Přetažení náhradních dat

Pokud je graf stále v aplikaci Calc a nahrazená data jsou ve stejné tabulce, vybereme a přetáhneme nová data do grafu. Toto je popsáno v části „Nahrazení dat přetažením” na straně 1.

Poznámka

Aplikace Calc neposkytuje přímý způsob, jak uložit nastavení grafu pro vytvoření dalšího grafu v LibreOffice. Zde jsou tři možnosti použití stejného nastavení grafu: 1) zkopírujeme a vložíme graf do jiného souboru; 2) uložíme soubor obsahující graf jako nový soubor; a 3) uložíme graf do šablony. V závislosti na použité metodě vytvoříme nový graf úpravou rozsahu dat nebo tabulky údajů.

Export obrázků grafu

Grafy je možné, pro použití v jiných dokumentech, exportovat v různých obrazových formátech. Typy souborů zahrnují BMP, EMF, EPS, GIF, JPEG, PDF, PNG, SVG, SVM, TIFF a WMF.

Při exportu grafu do formátu obrázku postupujeme následovně:

 1. Klepneme pravým tlačítkem myši na vybraný graf a z místní nabídky zvolíme Exportovat jako obrázek. Tímto otevřeme dialogové okno Uložit jako obrázek.

 2. V dialogovém okně zadáme název grafického souboru, vybereme umístění pro uložení souboru a vybereme požadovaný grafický formát.

 3. Klepneme na tlačítko Uložit a obrázek grafu bude exportován do zadaného umístění.

Mazání grafů

Pokud chceme graf odstranit, klepneme na něj jednou a vybereme jej. Čtvercová táhla výběru se zobrazí na hranicích grafu. Potom stiskneme klávesu Delete.

Galerie typů grafů

I když lze data prezentovat pomocí různých grafů, zaměříme se na zobrazované informace v grafu a určíme, jaký typ grafu použít. V následujících částech jsou uvedeny příklady typů grafů, které aplikace Calc poskytuje, s poznámkami o použití každého z nich.

Sloupcové grafy

Sloupcový graf zobrazuje svislé sloupce, přičemž výška každého sloupce je úměrná jeho hodnotě. Osa X zobrazuje kategorie a osa Y zobrazuje hodnotu pro každou z kategorií.

Sloupcové grafy se běžně používají pro zobrazení dat, která ukazují vývoj v čase. Jsou dobré pro zobrazení relativně malého množství datových bodů. Je to výchozí typ grafu, který aplikace Calc nabízí, protože je jedním z nejužitečnějších a snadno pochopitelných. Pro větší časové řady by byl vhodnější čárový graf.

Sloupcový graf má tři varianty s náhledem pro každou z nich, jak je znázorněno na obrázku 58.

Image71

Obrázek 58: Dialogové okno Typ grafu – Sloupcový

Po klepnutí na náhled se jeho okraje zvýrazní a název se zobrazí níže. 2D varianty jsou:

Běžný

Zobrazuje všechny datové hodnoty patřící do dané kategorie vedle sebe. Hlavní důraz je kladen na jednotlivé absolutní hodnoty ve srovnání s každou jinou hodnotou.

Skládaný

Zobrazuje datové hodnoty kategorií nad sebou. Hlavním zaměřením je celková hodnota kategorie a individuální přínos každé hodnoty v kategorii.

Skládaný (procenta)

Zobrazuje relativní procento každé datové hodnoty s ohledem na součet její kategorie. Hlavní zaměření je relativní příspěvek každé hodnoty k celkovému součtu kategorie.

Další možnosti vytváření sloupcových grafů jsou:

3D vzhled

Pokud je toto pole zaškrtnuto, budou v rozevíracím seznamu k dispozici dvě možnosti:

Pokud zaškrtneme pole 3D vzhled, zobrazí se čtvrtá varianta nazvaná Prostorový. Tento typ grafu ukazuje hodnoty dat každé kategorie seřazené jedna za druhou.

Tvar

Nabízí možnosti pro tvar sloupců ve 3D grafech. Na výběr jsou: Kvádr, Válec, KuželJehlan.

Řádkové grafy

Řádkový graf je jako sloupcový graf, který je otočený o 90 stupňů. Tento graf zobrazuje vodorovné pruhy na místo svislých sloupců. Na rozdíl od některých jiných typů grafů je osa Y vodorovná a osa X je svislá. Dialogové okno Typ grafu pro pruhový graf je v podstatě stejné jako pro sloupcový graf, jak je popsáno výše, s náhledem upraveným pro zobrazení vodorovných pruhů.

Sloupcové grafy mohou mít okamžitý vizuální dopad, když čas není důležitým faktorem – například při porovnání popularity několika produktů na trhu. Řádkové grafy mohou být upřednostňovány před sloupcovými grafy, pokud jsou názvy kategorií dlouhé nebo existuje-li významný počet kategorií.

V příkladech na obrázku 59  níže:

Image120

Obrázek 59: Příklady pruhových grafů

Výsečové grafy

Výsečový graf zobrazuje hodnoty části kruhu. Plocha každé části je úměrná její hodnotě.

Výsečové grafy jsou vynikající pro porovnání proporcí – například srovnání výdajů oddělení. Tyto grafy umí dobře pracovat s menším počtem hodnot, asi až do půl tuctu. Pokud chceme zobrazit více hodnot, vizuální efekt se začíná ztrácet.

Image35

Obrázek 60: Dialogové okno Typ grafu – Výsečový

Varianty výsečového grafu jsou zobrazeny na obrázku 60:

Běžný

Zobrazuje hodnoty jako části celého koláče s možností oddělení jednotlivých výsečí. Klepnutím na vnější okraj výseče ji oddělíme od zbývajícího koláče nebo ji k němu připojíme zpět.

Rozložený výsečový

Zobrazuje všechny výseče oddělené od sebe. Klepnutím a tažením libovolné výseče ji přesuneme podél kruhové linie ze středu výseče.

Prstencový

Zobrazuje více datových řad. Každá datová řada je zobrazena jako jeden prstencový tvar s otvorem uvnitř, kde může být zobrazena další datová řada. Klepnutím a tažením vnější výseče ji přesuneme podél kruhové linie ze středu prstence.

Rozložený prstencový

Zobrazuje výseče oddělené od zbývající části prstence. Klepnutím a tažením vnější výseče ji přesuneme podél kruhové linie ze středu.

Průvodce grafem na začátku odhaduje, jak by měla být data v grafu prezentována. Na stránkách Oblast dat a Datové řady v Průvodci grafem nebo pomocí dialogového okna Oblasti dat máme možnost upravit způsob prezentace dat.

S výsečovým grafem můžeme dělat některé zajímavé věci, zejména pokud se z něj stane 3D graf. Může být nakloněn, doplněn stíny a obecně proměněn v umělecké dílo. Nesmíme to však přehnat, aby se neztratila vypovídací schopnost grafu. Také buďme opatrní, aby naklonění nenarušilo relativní velikosti segmentů.

V Průvodci grafem si můžeme vybrat variantu rozloženého výsečového grafu, ale tato volba rozloží všechny části (na rozdíl od náhledu zobrazeného na obrázku 60). Pokud je cílem zdůraznit pouze jednu výseč, oddělíme výseč pomocí zvýraznění a přetažením ze skupiny. Poté bude možná nutné zvětšit plochu grafu, aby se obnovila původní velikost výsečí.

Image80

Obrázek 61: Příklady výsečového grafu

Efekty ukázané na obrázku 61  jsou vysvětleny níže.

2D výsečový graf s jednou oddělenou výsečí

V režimu úprav zvolíme Vložit > Legenda a zrušíme označení pole Zobrazit legendu. Přejdeme do Vložit > Popisky dat. Označíme volby Zobrazit hodnotu jako číslo a také Zobrazit kategorii. Klepneme na hranu výseče (výseč bude zvýrazněna čtverečky) a přetáhneme ji od zbytku výsečí. Velikost sekcí se zmenší. V případě potřeby zvýrazníme stěnu grafu a tažením za roh zvětšíme velikost.

3D rozložený výsečový graf s realistickým schématem a různými efekty výplně

V režimu úprav přejdeme do Formát > Typ grafu a vybereme 3D vzhled. Přejdeme do Vložit > Popisky dat a označíme volbu Zobrazit hodnotu jako procento. Poté pečlivě vybereme každou části tak, aby byl zvýrazněn drátový model. Klepneme pravým tlačítkem myši a v dialogovém okně Datový bod vybereme Formát datového bodu. Zvolíme kartu Oblast. Ilustrace na obrázku 61  zobrazuje jednu část formátovanou pomocí rastru, druhou s kruhovým přechodem, třetí s 50 % průhledností a čtvrtou se vzorem.

Prstencový graf a jeho varianta rozložený prstencový graf, znázorněné na obrázku 62, se používají pro zobrazení dvou souvisejících informací, například dvouletých finančních údajů. Tato varianta může být pro srovnání číselných údajů zavádějící, protože vnitřní kruhy jsou menší. Pro větší rozmanitost použijeme 3D vzhled.

graphics34

Obrázek 62: Příklady prstencového grafu

Plošné grafy

Stejně jako čárový nebo sloupcový graf zobrazuje i plošný graf hodnoty jako body na ose Y a kategorie na ose X. Hodnoty Y každé datové řady jsou spojeny čarami a oblasti pod čarami jsou barevné.

Plošné grafy zdůrazňují objem změn z jedné kategorie do druhé. Mají větší vizuální dopad než čárové grafy, ale použitá data budou odlišná.

Image7

Obrázek 63: Dialogové okno Typ grafu – Plošný 2D a 3D graf

Varianty plošných grafů jsou zobrazeny na obrázku 63 :

Běžný

Pokud není volba 3D vzhled označena, vykreslí všechna data jako absolutní hodnoty Y. Nejprve vykresli oblast poslední datové řady v oblasti dat, potom předposlední atd. Nakonec je nad ostatními daty nakreslena první datová řada. Vyšší hodnoty v první datové řadě tak skryjí nižší hodnoty v dalších datových řadách.

Prostorový

Pokud je vybrána varianta 3D vzhled, zobrazuje se první datová řada vpředu a další datové řady jsou za ní.

Skládaný

Skládaný typ plošného grafu kumuluje hodnoty jednu na druhou. Tím je zajištěno, že jsou viditelné všechny hodnoty a žádná množina dat není skrytá jinou množinou dat. Hodnoty Y však již nepředstavují absolutní hodnoty, s výjimkou první datové řady, která je zobrazena ve spodní části skládaných oblastí.

Skládaný (procenta)

Hodnoty kumulativně skládané na sobě a upravené v měřítku podle procentuálního zastoupení ze součtu kategorie.

Image73

Obrázek 64: Příklady plošných grafů

Běžné plošné grafy

Plošné grafy může být někdy obtížné vytvořit. Užitečné může být použití hodnot průhlednosti. Pokud chceme vytvořit grafy na obrázku 64, nastavíme nejprve základní graf pomocí Průvodce grafem. Graf vlevo ukazuje výsledek. Kvůli překrývání dat jsou některá skrytá za první datovou řadou. To pravděpodobně není žádoucí. Další příklady jsou lepším řešením.

Vytvoření prostředního grafu:

Po zrušení výběru mřížky osy Y postupně klepneme pravým tlačítkem myši na každou datovou řadu a vybereme Formát datové řady. Na kartě Průhlednost nastavíme hodnotu Průhlednost na 50 %. Průhlednost usnadňuje vidět data skrytá za první datovou řadou.

Postup vytvoření grafu vpravo:

Po provedení výše uvedených kroků klepneme pravým tlačítkem myši a vybereme Typ graf. Vybereme volbu 3D vzhled a z rozevíracího seznamu vybereme Realistický. Oblast grafu otočíme pomocí dialogového okna 3D pohled. Místo legendy použijeme popisky na ose Z.

Skládané plošné grafy

Dalšími způsoby vizualizace stejných datových řad jsou skládaný plošný graf a procentuální skládaný plošný graf (obrázek 65). V prvním příkladu je každý bod v datové řadě přidán do další datové řady, aby se zobrazila celková plocha. Druhý příklad ukazuje procentuální skládaný graf, zobrazující každou hodnotu v řadě jako procento z celku.

Image57

Obrázek 65: Skládané grafy a procentuální skládané grafy

Čárové grafy

Čárový graf je užitečný pro zobrazení trendů nebo změn v čase, pokud chceme zdůraznit kontinuitu. Hodnoty jsou zobrazeny jako body na ose Y a kategorie jsou zobrazeny na ose X – často se jedná o data časových řad. Hodnoty Y každé datové řady mohou být spojeny čarou.

Poznámka

Rozdíl mezi čárovými grafy, popsaný v této části, a XY (bodovými) grafy, popsanými v následující části, je tento: čárové grafy zobrazují kategorie podél osy X, zatímco XY (bodové) grafy zobrazují hodnoty podél osy X.

Jak je znázorněno na obrázku 66, jsou k dispozici čtyři varianty:

Pouze body

Vykreslí pouze body.

Body a čáry

Vykreslí body a spojí body stejné datové řady přímkou.

Pouze čáry

 Vykreslí pouze čáry.

3D čáry

 Spojuje body stejné datové řady pomocí 3D čáry.

Pokud je vybrána volba Skládaná řada, zobrazují se kumulativní hodnoty Y nad sebou. Možnosti jsou:

Image49

Obrázek 66: Dialogové okno Typ grafu – Čárový

Rozevírací seznam Typ čáry má tři možnosti, které určují způsob připojení datových bodů:

Přímé

Nakreslí přímky mezi body.

Vyhladit

Spojuje body křivkami namísto čarami. Pokud je tato možnost vybrána, klepnutím na tlačítko Vlastnosti otevřeme dialogového okno Vyhlazené spojnice (obrázek 67) a dále určíme křivky.

Pro vyhlazené spojnice existují dva typy čar: Kubický splajn nebo B-splajn. Jedná se o matematické modely, které spojují segmenty polynomů a zobrazují křivky. U čar typu B-splajn existuje možnost nastavení stupně polynomů. Pro plynulejší křivky vybereme vyšší rozlišení.

Image41

Obrázek 67: Dialogové okno Vyhlazené spojnice

Stupňové

Spojuje body pouze vodorovnými nebo svislými čarami. Klepnutím na tlačítko Vlastnosti dále specifikujeme formát čar (obrázek 68). Možnosti jsou samovysvětlující.

Image43

Obrázek 68: Dialogové okno Stupňové spojnice

Co dělat se spojnicemi: můžeme je zahustit, vyhladit kontury, použít pouze body nebo je vytvářet ve 3D. 3D spojnice však mohou diváka zmást, takže tlustší čáry často fungují lépe. Obrázek 69 ukazuje několik příkladů čárových grafů.

Image51

Obrázek 69: Příklady čárových grafů

Bodové grafy nebo XY grafy

Na rozdíl od čárových, sloupcových a řádkových grafů, které zobrazují číselné hodnoty na ose Y a kategorie na ose X, bodové nebo XY grafy zobrazují hodnoty podél obou os. Jsou velmi užitečné, zejména pro pochopení vztahů mezi daty, která jsou přesná a komplexní. Graf XY může obsahovat více než jednu datovou řadu a může provádět mnoho úkolů, jako je generování křivky parametrů nebo kreslení grafu funkce.

Tip

Při vykreslování času na ose X se ujistíme, že se nejedná o text a že je zapsán ve správném formátu pro používané národní prostředí. Například místo "Leden" použijeme "1/1/2022". Formát národního prostředí zkontrolujeme v Nástroje > Možnosti > Jazykové nastavení > Jazyky > Masky pro rozpoznání data.

Grafy XY se nejčastěji používají k prozkoumání statistických souvislostí mezi kvantitativními proměnnými. Často existuje konstantní hodnota, vůči které se údaje porovnávají, například údaje o počasí, reakce za různých úrovních kyselosti nebo podmínky v různých nadmořských výškách.

Tip

Pokud je jedna z proměnných buď řízena experimentátorem nebo se mění konzistentně (například čas), je považována za nezávislou proměnnou a vykreslena na ose X.

Varianty XY grafu

Image44

Obrázek 70: Dialogové okno Typ grafu – XY (bodový)

Jak je znázorněno na obrázku 70, když je jako typ grafu vybrán XY (bodový), pak jsou k dispozici následující varianty:

Pouze body

Zobrazuje ikonu pro každý datový bod. Aplikace Calc používá pro každou datovou řadu výchozí ikony s různými tvary a barvami. Výchozí barvy je možné nastavit v Nástroje > Možnosti > Grafy > Výchozí barvy. Změna barev a ikon je popsána v části „Čáry, oblasti a ikony datových bodů” na straně 1.

Body a čáry

Zobrazuje body i čáry.

Pouze čáry

Nakreslí přímky z jednoho datového bodu do dalšího. Datové body nejsou označeny ikonami. Ve výchozím nastavení je pořadí kreslení stejné jako pořadí v datové řadě, ale za povšimnutí stojí možnost třídění podle hodnot X.

3D čáry

Čáry budou vypadat jako pásky. Datové body nejsou zobrazeny ikonami. V hotovém grafu použijeme dialogové okno 3D pohled pro nastavení vlastností jako je osvětlení a perspektiva.

K dispozici jsou následující možnosti:

Seřadit podle hodnot X

Nakreslí čáry v pořadí hodnot X. To může být užitečné, pokud datové řady v tabulce nejsou v číselném pořadí.

Typ čáry – Přímé

Nakreslí rovné úsečky.

Typ čáry – Vyhlazené

Nakreslí křivky místo přímkových segmentů. Klepneme na tlačítko Vlastnosti pro podrobnější nastavení křivek.

Typ čáry – Stupňové

Používá pouze vodorovné a svislé čáry. Klepnutím na tlačítko Vlastnosti nastavuje podrobnosti pro stupňovité spojnice.

Po vytvoření rozptylového grafu lze jeho výchozí nastavení změnit následujícím způsobem. Nezapomeňme nejprve dvakrát klepnout na graf a vstoupit do režimu úprav. V závislosti na možnosti může být také třeba poklepat na datový bod nebo datovou řadu.

Příklady XY grafů nebo bodových grafů

Ve výchozím nastavení je na ose X znázorněn první sloupec nebo řádek dat (v závislosti na tom, zda jsou data uspořádána ve sloupcích nebo řádcích). Zbytek řádků dat se pak porovná s prvním řádkem dat.

Bodové grafy mohou překvapit ty, kteří je neznají, tím, jak pracují. To je vidět na příkladech s použitím následujících dat (obrázek 71), které jsou zobrazeny s datovými řady v řádcích.

Image84

Oblast dat pro graf vlevo na obrázku 71  zahrnuje buňky obsahující měsíce.  Měsíce se však v grafu neobjevují, protože v XY (bodových) grafech lze použít pouze hodnoty a aplikace Calc je nahrazuje kardinálním číslem.

Oblast dat pro graf vpravo nezahrnuje buňky obsahující měsíce. Aplikace Calc předpokládá, že první řádek (nebo sloupec) dat obsahuje hodnoty pro osu X. Hodnoty Y ostatních datových řad jsou spárovány s každou z těchto hodnot X. To znamená, že neexistují žádné datové body pro japonský jen, ale každá z ostatních měn je zobrazena ve srovnání s jenem, protože poskytuje hodnoty X.

Image85

Obrázek 71: Příklady XY (bodového) grafu

Bublinové grafy

Bublinový graf je variací rozptylového grafu, který může zobrazit tři proměnné ve dvou rozměrech. Datové body jsou znázorněny bublinami. Podél os X a Y jsou vykresleny dvě proměnné, zatímco třetí proměnná je reprezentována relativní velikostí bublin. Tyto grafy se často používají k prezentaci finančních nebo sociálních/demografických údajů.

Jednu nebo více datových řad lze zahrnout do jediného grafu. Dialogové okno datových řad pro bublinový graf má položku definující oblast dat, která určuje velikost bublin.

Může být nutné vytvořit bublinový graf ručně na stránce datových řad v Průvodci grafy. Obrázek 72 ukazuje, jak lze nastavit oblasti dat pro bublinový graf.

Image74

Obrázek 72: Záznamy datových řad pro bublinový graf

Graf na obrázku 73  je založen na datech zobrazených na obrázku 72. Pro formátování grafu jsou datové řady nastaveny s průhledností 50 % a s radiálním přechodem. Popisky jsou formátovány jako čísla s umístěním ve středu datových bodů (bublin).

Poznámka

Pamatujme si, že bublinové grafy vyžadují numerická data. Pokud datové řady pro osu X obsahují text (nebo data, která nejsou formátována jako čísla), budou pro popisky os použita kardinální čísla.

Image52

Obrázek 73: Příklad bublinového grafu

Paprskové grafy

Paprskové grafy jsou také známé jako pavoučí, polární nebo radarové grafy. Zobrazují hodnoty dat jako body na radiálních paprscích, přičemž každý paprsek představuje proměnnou. Porovnávají údaje, které nejsou časovými řadami, ale ukazují různé okolnosti jako jsou například proměnné ve vědeckém experimentu. Jsou zvláště užitečné pro zobrazování shluků a osamocených hodnot.

Obrázek 74  ukazuje příklad jednoduchého paprskového grafu. Radiální paprsky paprskového grafu jsou ekvivalentní osám Y jiných grafů. Všechny hodnoty dat jsou zobrazeny ve stejné stupnici, takže všechny hodnoty dat by měly mít přibližně stejnou velikost.

Image105

Obrázek 74: Příklad jednoduchého paprskového grafu

Obecně je nejlepší tři až osm os; při více osách je tento typ grafu matoucí. Předchozí a následující hodnoty (nebo např. očekávané a skutečné) mohou být vykresleny na stejném grafu, výsledky, takže rozdíly je možné porovnat.

Obrázek 75  ukazuje možnosti pro vytvoření paprskového grafu. Ty jsou podobné plošným a liniovým grafům popisovaným výše. Mějme však na paměti, že se oblast zvětšuje se čtvercem vzdálenosti podél lineárních paprsků. Paprskové grafy proto mohou zkreslit oblasti představující data. Při výběru skládané datové řady buďme obzvláště opatrní. V tomto případě datové řady zobrazují stále větší oblasti, které nejsou úměrné jejich hodnotám.

Image82

Obrázek 75: Dialogové okno Typ grafu – Paprskový graf

Obrázek 76  ukazuje příklady dvou typů paprskových grafů.

Image119

Obrázek 76: Paprskový graf s výplní a paprskový graf s ikonami datových bodů ve 3D

Burzovní grafy

Burzovní graf ilustruje trendy na burzovním nebo akciovém trhu uvedením otevírací ceny, nejnižší ceny, nejvyšší ceny a závěrečné ceny. Lze také zobrazit objem transakce a osa X obvykle představuje časovou řadu.

Při nastavování burzovního grafu v Průvodci grafem by měla být data uspořádána tak, jak je zobrazena na obrázku 77. Určuje, které sloupce by měly obsahovat otevírací ceny, nejnižší ceny, nejvyšší ceny a závěrečné ceny akcií a objem transakcí. Při definování datových řad však může být stále nutné provést ruční úpravy.

Image76

Obrázek 77: Příklad uspořádání dat pro burzovní grafy

Burzovní graf uspořádává datové řady dvěma základními způsoby. První způsob není použit v jiných typech grafu. V tomto případě otevírací, nejnižší, nejvyšší a závěrečná hodnota řádku vytvoří jednu datovou jednotku v grafu. Jedna datová řada se skládá z několika řádků obsahujících takovéto datové jednotky. Sloupce obsahující objemy transakcí jsou druhým způsobem, který se používá k uspořádání datových řad. Toto je známý způsob používaný i v jiných typech grafů.

Obrázek 77  tedy zobrazuje data pro čtyři série dat: 1) údaje o cenách Kabát, které obsahují sloupce pro otevírací, nízké, vysoké a zavírací ceny, 2) údaje o cenách Sarkafarka, které obsahují sloupce pro otevírací, nízké, vysoké a zavírací ceny, 3) jeden sloupec obsahující údaje o objemu transakce Kabát a 4) jeden sloupec obsahující údaje o objemu transakce Sarkafarka.

Varianty burzovního grafu

Průvodce grafem nabízí čtyři varianty burzovních grafů, jak je znázorněno na obrázku 78. Některé z nich nevyužívají všechny sloupce dat.

Image47

Obrázek 78: Dialogové okno Typ grafu – Burzovní graf

Datová tabulka na obrázku 77  slouží k ilustraci následujících variant.

Burzovní graf 1

Pokud je tato varianta založena pouze na údajích ve sloupcích nízké a vysoké, zobrazuje se vertikální čarou vzdálenost mezi dolní cenou (nízkou) a horní cenou (vysokou). Když je také zahrnut sloupec se zavíracími hodnotami (obrázek 79), je zobrazena dodatečná vodorovná značka pro zavírací cenu.

Burzovní graf 2

Na základě otevíracích, nízkých, vysokých a zavíracích sloupců vytváří tato varianta tradiční graf ve tvaru svícnu (obrázek 80). Zobrazuje svislou čáru mezi nejnižšími a nejvyššími cenami a před ni přidává obdélník, který ukazuje rozsah mezi otevírací a zavírací cenou. Pro rostoucí hodnoty (otevírací cena je nižší než zavírací cena) je barva výplně bílá. Pro klesající hodnoty je barva výplně černá.

Burzovní graf 3

Pomocí sloupců nízké, vysoké a zavírací vykreslí graf podobný burzovnímu grafu 1, ale přidá další sloupce s objemem transakce. Jak je znázorněno na obrázku 81 umožňuje vedlejší osa Y zobrazení objemu transakcí a ceny na svislých osách.

Poznámka

Varianty 3 a 4 automaticky zarovnávají data k vedlejší ose Y. Více informací o vedlejší ose Y najdeme v části „Zarovnání dat k vedlejší ose Y” na straně 1.

Burzovní graf 4

Na základě všech pěti sloupců dat (objem, otevírací cena, nízká cena, vysoká cena a zavírací cena) kombinuje tato varianta Burzovní graf varianta 2 se sloupcovým grafem pro objem transakcí (obrázek 82).

Image86

Obrázek 79: Burzovní graf varianta 1 zobrazující nízké, vysoké a zavírací ceny

Image87

Obrázek 80: Burzovní graf varianta 2 zobrazující nízké a vysoké ceny a rozmezí mezi otevíracími a zavíracími cenami

Image13

Obrázek 81: Burzovní graf varianta 3 zobrazuje nízké, vysoké a zavírací ceny a také objem transakcí

Image88

Obrázek 82: Burzovní graf varianta 4 zobrazující otevírací, nízké, vysoké a zavírací ceny a také objemy transakcí.

Sloupcové grafy s čárami

Sloupcový graf s čarami je užitečný pro zobrazení dvou nebo více odlišných, ale souvisejících datových řad, jako je např. prodej v čase (sloupce) a trendy rozpětí zisku (čáry). Mohl by také zobrazovat konstantní čáry minima a maxima, jako například při lékařských testech nebo kontrolách kvality.

V dialogovém okně Typ grafu určíme počet čar grafu. Ve výchozím nastavení jsou první řádek nebo sloupec dat kategorie a poslední sloupce nebo řádky dat jsou čáry.

Vybereme si mezi dvěma variantami:

Sloupce a čáry

Jak je vidět na obrázku 83, jsou sloupce nakresleny vedle sebe, aby bylo možné snadno porovnat jejich hodnoty.

Image122

Obrázek 83: Sloupcový graf s čarami a vedlejší osou Y

Skládané sloupce a čáry

Sloupce jsou naskládány nad sebou, takže výška sloupce zobrazuje součet datových hodnot.

Grafy na obrázcích 83 a 84 zobrazují údaje o prodeji a zisku dvou firem za určité časové období. Všimneme si, že při prvním vytvoření byly pro stejnou společnost čáry jiné barvy než sloupce. Chceme-li odrážet vztah údajů k jedné společnosti, změníme barvy čar klepnutím na čáru a z místní nabídky (pomocí klepnutí pravým tlačítkem myši) vybereme Formát datových řad a na kartě Čára nastavíme požadovanou barvu a velikost čáry.

Pro nastavení pozadí klepneme pravým tlačítkem myši na stěnu grafu, vybereme Formát stěny grafu a na kartě Formát, na stránce Přechod vybereme požadované možnosti. Informace o zarovnání dvou datových řad s vedlejší osou Y najdeme v části „Zarovnání dat k vedlejší ose Y” na straně 1.

Image121

Obrázek 84: Sloupcový graf s čarami se skládanými sloupci

Kontingenční grafy

Kontingenční tabulky jsou speciální typy datových tabulek, které zjednodušují manipulaci a analýzu dat. Tyto tabulky jsou široce používány pro zpracování velkého množství dat. Kontingenční grafy jsou založeny na kontingenčních tabulkách a vytvářejí se výběrem Vložit > Graf z hlavní nabídky nebo klepnutím na ikonu Vložit graf na standardní nástrojové liště. Nejprve však klepneme levým tlačítkem myši na buňku uvnitř kontingenční tabulky. Kontingenční grafy přebírají mnoho vlastností jiných typů grafů popsaných v této kapitole, ale mají také další vlastnosti, které jsou popsány v kapitole 8, Použití kontingenčních tabulek.

Vytváření krabicových grafů s vousy v aplikaci Calc

Calc v současné době nemá možnost vytvořit datovou řadu jako krabicový graf. Je však možné převést minimum, 1. kvartil, medián, 3. kvartil a maximum ze skládaného sloupcového grafu s datovými řadami v řádcích a bez legendy na krabicový graf s vousy.

Převod tohoto sloupcového grafu na krabicový graf s vousy se provede tak, že se sloupce v grafu nahradí:

Při výpočtu rozdílů prvního a třetího kvartilu je důležité, zda datová řada obsahuje sudé nebo liché množství dat. Pro sudé množství dat je třeba použít funkci QUARTILE.EXC (oblast, parametr) a pro liché množství dat funkci QUARTILE.INC (oblast, parametr) (obrázek 85).

K výpočtu minima, mediánu a maxima lze použít funkce MIN (obsah), MEDIAN (obsah) a MAX (oblast).

Afbeelding1

1

Minimum datové řady

2

První kvartil datové řady

3

Dno krabice, která se má vytvarovat

4

Medián datové řady

5

Třetí kvartil datové řady je zároveň horní hranou obrazce.

6

Maximum datové řady

Obrázek 85: Skládaný graf v řádcích minimum, 1. kvartil, medián, 3. kvartil, maximum bez legendy a krabicový graf s vousy sestrojený z tohoto skládaného grafu.

Převedení sloupcového grafu na krabicový graf s vousy

Podle následujících kroků můžete sloupcový graf převést na krabicový graf s vousy:

 1. Pomocí příkazu Formát datových řad v místní nabídce odstraníme nebo použijeme bílou barvu na spodní krabici.

 2. V režimu úprav klikneme pravým tlačítkem myši na graf a z místní nabídky vybereme možnost Vložit chybové úsečky Y.

 3. Nastavíme styl v části Vlastnosti čáry na kartě Čára v dialogovém okně Chybové úsečky Y datové řady na hodnotu Spojitá a šířku na 0,03 cm.

 4. Na kartě Chybové úsečky Y vybereme Oblast buněk a v části Ukazatel chyby vybereme Záporné. Do nyní otevřeného pole Záporné (-) vložíme rozdíl mezi 1. kvartilem a minimem.

 5. Pomocí příkazu Formát datové řady v místní nabídce odstraníme nebo použijeme bílou barvu na horní sloupec.

 6. Nastavíme konfiguraci horního vousu provedením podobných kroků, jaké jsou popsány výše.

Sloupec se skládá z prostředního sloupce a sloupce nad ním, přičemž oba sloupce odděluje střed. Oba sloupce je třeba orámovat výběrem možnosti Formát datových řad z místní nabídky. Na kartě Okraje dialogového okna nastavíme Styl na hodnotu Spojitý a tloušťku na 0,03 cm. V případě potřeby můžete pozadí na kartě Plocha odstranit nebo nastavit na bílou.

Podrobnější pokyny k vytvoření krabicového grafu nalezneme na https://wiki.documentfoundation.org/Documentation/HowTo/Calc/BoxplotWithWhiskers.

 

Minigrafy

Minigrafy jsou malé, jednoduché grafy o velikosti buňky, které mají vyjádřit obecný tvar variací dat v rámci datového souboru.  Minigrafy se obvykle používají k zobrazení změn v čase a kreslí se bez os nebo souřadnic.

Image1

Figure 86: Příklad jednoduchého minigrafu

Tip

Minigrafy aplikace Calc jsou kompatibilní s verzí minigrafů aplikace Excel a lze je importovat z aplikace Excel i do ní exportovat.

Vytváření minigrafů

Chceme-li vytvořit minigraf, vybereme řádek nebo sloupec zdrojových dat a poté provedeme jeden z následujících kroků:

Poté vyplníme dialogové okno Vlastnosti minigrafu a kliknutím na tlačítko OK dokončíme vytvoření minigrafu:

Data

Vlastnosti

Barvy –

Osy

Image11

Figure 87: Dialogové okno pro vytvoření minigrafu

Poznámka

Minigraf je omezen na jednu buňku. Chceme-li zvětšit velikost zobrazení, zvětšíme velikost buňky. Pokud je minigraf sloučen do jiných buněk, zůstane ve stejné velikosti jako původní buňka a ztratí možnost upravovat formátování řádku, dokud se sloučení nezruší.

Typy minigrafů

Existují tři typy minigrafů: čárový, sloupcový a skládaný.

Čárový

Je nakreslena čára spojující hodnoty dat.

Image19

Figure 88: Příklad čárového minigrafu

Sloupcový

Pro každou hodnotu zobrazí sloupec

Image21

Figure 89: Příklad sloupcového minigrafu

Skládaný

Zobrazuje stejně velké sloupce nahoru nebo dolů pro kladné nebo záporné hodnoty.  Nazývá se také jako win/loss minigraf.

Image28

Figure 90: Příklad skládaného minigrafu

Vytváření vícenásobných minigrafů

Více minigrafů najednou vytvoříme výběrem více řádků nebo sloupců pro Vstupní oblast.  Poté vybereme odpovídající počet buněk jako Výstupní oblast. Počet odpovídá počtu řádků nebo sloupců ve Vstupní oblasti.

Nastavíme vlastnosti minigrafů a klikneme na OK, čímž je vytvoříme.  Objeví se v buňkách Výstupní oblasti ve stejném pořadí jako řádky nebo sloupce vybrané ve Vstupní oblasti.

Tyto minigrafy budou mít všechny stejné formátování a stejnou skupinu minigrafů (viz Skupina minigrafu pod).

Při nastavení možnosti Svislé minimum nebo Svislé maximum na hodnotu Skupinově se každá přidružená osa Y zvětší tak, aby zahrnovala nejnižší (v případě minima) nebo nejvyšší (v případě maxima) hodnotu ze všech údajů v přidružených osách.

Tip

Pokud na tlačítko OK v dialogovém okně Vlastnosti minigrafu nelze kliknout (zobrazí se ztmavené), je to proto, že počet buněk ve Výstupním rozsahuneodpovídá počtu řádků nebo sloupců vybraných ve Vstupním rozsahu. Aktualizujeme je tak, aby odpovídaly, a tlačítko OK bude dostupné..

Úprava minigrafů

Aktualizace oblasti dat minigrafů

Chceme-li aktualizovat datovou oblast minigrafu, klikneme na něj pravým tlačítkem myši a vybereme možnost Minigrafy > Upravit minigraf, aktualizujeme datovou oblast a klikneme na tlačítko OK.

Image12

Obrázek 91: Dialogové okno Oblast dat minigrafu

Skupina minigrafu

Po vytvoření je každý minigraf přiřazen k jedné skupině minigrafů. Skupina minigrafu obsahuje informace o formátování minigrafu a může být spojena s více než jedním minigrafem. Pokud je vytvořeno více minigrafů najednou, budou mít všechny stejnou skupinu minigrafů.  Jakákoli změna skupiny minigrafů ovlivní všechny související minigrafy.

Úpravy skupiny minigrafu

Chceme-li aktualizovat skupinu minigrafu, otevřeme dialogové okno Vlastnosti minigrafu jednou z těchto metod.:

Vlastnosti aktualizujeme a uložíme kliknutím na OK.

Image14

Obrázek 92: Upravit skupinu minigrafů Dialogové okno Vlastnosti

Seskupování a oddělování minigrafů

Seskupení minigrafů tak, aby měly stejné formátování:

 1. Vybereme minigraf s formátováním, které má být aplikováno na další minigrafy.  

 2. Vybereme další minigrafy, abychom je seskupili

 3. Pro dokončení seskupení zvolíme jednu z následujících metod:

Chceme-li zrušit seskupení minigrafů, aby šly naformátovat jednotlivě, vybereme minigrafy, které chceme odstranit ze skupiny minigrafů a provedeme jeden z následujících kroků:

Minigrafy u kterých jsme provedli zrušení seskupení budou mít nyní vlastní skupinu.

Odstranění minigrafu

Pro odstranění minigrafu vybereme minigraf a stiskneme klávesu Delete.

Obsah