LibreOfficeLogo

Calc Guide 7.4

Kapitola 4
Používáme styly a šablony

Použití konzistentního formátování

Autorská práva

Tento dokument je chráněn autorskými právy © 2022 týmem pro dokumentaci LibreOffice. Přispěvatelé jsou uvedeni níže. Dokument lze šířit nebo upravovat za podmínek licence GNU General Public License (https://www.gnu.org/licenses/gpl.html), verze 3 nebo novější, nebo the Creative Commons Attribution License (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), verze 4.0 nebo novější.

Všechny ochranné známky uvedené v této příručce patří jejich vlastníkům.

Přispěvatelé

Pro toto vydání

Skip Masonsmith

 

 

Pro předchozí vydání

Barbara Duprey

Jean Hollis Weber

John A. Smith

Peter Schofield

Christian Chenal

Dave Barton

Kees Kriek

Steve Fanning

Leo Moons

Randolph Gamo

Samantha Hamilton

Felipe Viggiano

Zpětná vazba

Jakékoli připomínky nebo návrhy k tomuto dokumentu prosím směřujte do fóra dokumentačního týmu na adrese https://community.documentfoundation.org/c/documentation/loguides/ (registrace je nutná) nebo pošlete e-mail na adresu: loguides@community.documentfoundation.org.

Poznámka

Vše, co napíšete do fóra, včetně vaší e-mailové adresy a dalších osobních údajů, které jsou ve zprávě napsány, je veřejně archivováno a nemůže být smazáno. E-maily zaslané do fóra jsou moderovány.

Datum vydání a verze programu

Vydáno březen 2023. Založeno na LibreOffice 7.4 Community.
Jiné verze LibreOffice se mohou lišit vzhledem a funkčností.

Používání LibreOffice na systému macOS

Některé klávesové zkratky a položky nabídek jsou v systému macOS jiné než v systémech Windows a Linux. V následující tabulce jsou uvedeny nejdůležitější rozdíly, které se týkají informací uvedených v tomto dokumentu. Podrobnější seznam nalezneme v nápovědě k programu a v příloze A (Klávesové zkratky) této příručky.

Windows nebo Linux

Ekvivalent pro macOS

Akce

Výběr v nabídce Nástroje > Možnosti

LibreOffice > Předvolby

Otevřou se možnosti nastavení.

Klepnutí pravým tlačítkem

Control + klepnutí a/nebo klepnutí pravým tlačítkem myši v závislosti na nastavení počítače

Otevře se místní nabídka.

Ctrl (Control)

(Command)

Používá se také s dalšími klávesami.

F11

⌘ + T

Otevře se postranní lišta Styly.

Co jsou styly? Proč je používáme?

Styly jsou sadou formátů, které můžeme využít na vybrané jednotky v dokumentu, abychom rychle změnili jejich vzhled. Použití stylu často znamená, že použijeme sadu formátování najednou.

Mnoho lidí formátuje buňky tabulky a stránky manuálně bez toho, aniž by věnovali pozornost stylům, a jsou zvyklí formátovat dokumenty podle fyzických atributů. Například pro obsah buněk můžeme specifikovat rodinu písma, velikost písma a jakéhokoliv znaku nebo formátovat jako tučné nebo kurzíva.

Použitím stylů míníme to, že přestaneme aplikovat atributy a znaky individuálně (například velikost písma 14 pt, Times New Roman, tučně, vystředěné) a začneme používat styly, například Nadpis. Použití atributů a charakteristika jsou časově náročné a náchylné k chybám. Naproti tomu, využití stylu, který byl definován tak, aby obsahoval atributy a charakteristiky, které chceme, nám šetří čas a poskytuje větší konzistenci při formátování.

Styly také usnadňují zásadní změny ve formátování. Například rozhodneme-li se změnit vzhled všech mezisoučtů v tabulce na 10 pt Arial místo 8 pt Times New Roman poté, co jsme vytvořili 15stránkovou tabulku. Za předpokladu, že jsme všechny mezisoučty naformátovali určitým stylem, můžeme všechny mezisoučty v dokumentu změnit jednoduše změnou vlastností daného stylu.

Navíc program Calc také poskytuje styly stránek, jak je popsáno dále.

Můžeme změnit atributy dodaných stylů a definovat tolik nových stylů, kolik potřebujeme. Vytváření, úpravy a přístup ke stylům jsou vysvětleny v následujících částech.

Přímé formátování a formátování pomocí stylů

Přímé formátování (nazývané také ruční formátování) má přednost před styly. Přímé formátování není možné odstranit použitím stylu.

Když chceme odstranit ruční formátování, vybereme text a pak použijeme jednu z následujících možností:

Druhy stylů programu Calc

Zatímco některé komponenty LibreOffice umožňují mnoho typů stylů, Calc poskytuje pouze dva: styly buněk a styly stránek. Tyto typy stylů jsou popsány v následujících sekcích.

Styly buněk

Styly buněk jsou podobné stylům odstavců používaných v LibreOffice Writer. Jsou nejzákladnějšími typy stylu v programu Calc. Styly buněk jsou používány k aplikování písma, zarovnání, okrajů, pozadí, formátů čísel (například měna, datum, číslo), a k ochraně buněk před formátováním dat v buňkách.

Základní oblast stylů buněk je dodávána s programem Calc. Mnohé z těchto stylů jsou zobrazeny v nabídce Styly na liště nabídek a všechny tyto styly pak najdeme na postranní liště v panelu Styly. Když vytvoříme nový styl buňky, ukáže se nám na postranní liště. Pokud chceme tento styl přidat na nabídky Styly, najdeme informace v Kapitole 14, Nastavení a přizpůsobení.

Zpočátku jsou základní styly nakonfigurovány tak, že pokud změníme vlastnosti stylu buňky Výchozí styl buňky, všechny ostatní styly, které z něj vlastnosti dědí, se změní tak, aby odpovídaly tomuto výchozímu stylu.

Styly stránek

Styly stránek v Calc jsou používány na listy. Přestože se může jeden list vytisknout na několik stránek, na stránku se může použít pouze jeden styl stránky. Pokud soubor tabulky zahrnuje více než jeden list, můžeme na každý list použít odlišný styl stránek. Tabulky mohou například obsahovat některé listy k tisku v orientaci na šířku a jiné listy k tisku v orientaci na výšku.

Calc podporuje dva styly stránek: VýchozíZpráva. Styly stránek nám umožňují nastavit velikost stránek, jejich orientaci, okraje stránky, záhlaví a zápatí, ohraničení a pozadí a pořadí tisku listů.

Použití stylů buněk

Chceme-li použít styly buněk v programu Calc, můžeme použít nabídku Styly v hlavní nabídce, kartu Styly na postranní liště, režim vyplňování formátu, rozbalovací seznam Použít styl na nástrojové liště Formátování a klávesové zkratky.

Nabídka stylů

Ve výchozím nastavení obsahuje nabídka Styly (obrázek 1) seznam mnoha stylů buněk podporovaných programem Calc. Chceme-li použít styl buněk, vybereme buňku nebo skupinu buněk, kterou chceme naformátovat, a pak vybereme Styly a klepneme na požadovaný styl.

graphics1

Obrázek 1: Nabídka styly

Karta styly na postranní liště

Karta Styly na postranní liště obsahuje seznamy a volitelně zobrazuje náhledy dostupných stylů.

 1. Jestliže není karta Styly na postranní liště otevřena, otevřeme ji jedním z následujících způsobů:

 1. Klepneme na ikonu Styly buněk v horní části karty Stylů a otevřeme seznam stylů buněk. Obrázek 2 zobrazuje kartu s viditelnými styly buněk.

 2. V tabulce zvýrazníme buňku nebo skupinu buněk, kde chceme použít styl buněk.

 3. Dvakrát klepneme na název stylu buňky na kartě styly a atributy formátování stylu se aplikují na data zahrnutá ve zvýrazněných buňkách.

graphics2

Obrázek 2: Karta styly na postranní liště zobrazující styly buněk

Režim výplně

Režim výplně je užitečný, když chceme aplikovat tentýž styl na mnoho rozptýlených buněk.

 1. Přejdeme na kartu styly na postranní liště (obrázek 2).

 2. Vybereme styl, který chceme aplikovat.

 3. Klepneme na ikonu Režim vyplňování formátu, kterou najdeme vpravo nahoře na kartě Styly. Ukazatel myši změní tvar.

 4. Klikneme na každou buňku, kde chceme aplikovat vybraný styl.

 5. Když máme formátování buněk dokončeno, klepneme na ikonu Režim vyplňování formátu a režim ukončíme.

Upozornění

Když je režim výplně aktivní, kliknutím pravým tlačítkem myši kamkoliv v dokumentu deaktivujeme poslední akci formátování výplně. Musíme dávat pozor, abychom omylem neklepli pravým tlačítkem myši na jakékoliv formátovací akce, které chceme zachovat.

Seznam Použít styl

Rozevírací seznam Styl není ve výchozím formátovacím panelu nástrojů Calc zahrnut, ale můžeme jej přidat následujícím způsobem:

 1. Klikneme pravým tlačítkem na jakoukoliv ikonu nástrojové lišty Formátování a z místní nabídky vybereme Viditelná tlačítka (obrázek 3).

 2. Klikneme na Použít styl. Místní nabídka se uzavře a seznam Použít Styl se zobrazí na levém konci nástrojové lišty Formátování.

graphics3

Obrázek 3: Přidání seznamu Použít styl do nástrojové lišty Formátování

Chceme-li použít styl pomocí rozevíracího seznamu Použít styl:

 1. Vybereme buňku nebo skupinu buněk v tabulce.

 2. Klepneme na šipku dolů na pravé straně seznamu Použít styl a otevřeme rozevírací nabídku (obrázek 4).

 3. Vybereme požadovaný styl. Atributy formátování tohoto stylu jsou aplikovány na vybrané buňky.

graphics4

Obrázek 4: Použití seznamu Použít styl

V seznamu se zobrazují pouze styly, které se momentálně používají. Klikneme na Více stylů a přejdeme do nabídky Styly, kde jsou dostupné všechny styly buněk.

Klávesové zkratky

Abychom použili běžně využívané styly buněk nebo stránek, včetně jakýchkoliv vlastních stylů, které jsme si vytvořili, můžeme vytvořit klávesové zkratky. Pro další informace viz kapitolu 14, Nastavení a přizpůsobení.

Použití stylů stránky

Styl stránek použitý na list v tabulce je uveden na stavovém řádku, jak je zobrazeno na obrázku 5.

graphics5

Obrázek 5: Styl stránky (Výchozí) uveden na stavovém řádku

Chceme-li použít odlišný styl stránky:

 1. Klepnutím na kartu listu vybereme požadovaný styl.

 2. Přejdeme na kartu styly na postranní liště (obrázek 2).

 3. V horní části karty Styly klepneme na ikonu Styly stránky.

 4. Dvakrát klikneme na požadovaný styl stránky.

Vytváření nových stylů

Chceme-li vytvořit nový styl, postupujeme podle postupu popsaného v této sekci.

Poznámka

Všechny nové styly a všechny změny existujícího stylu použijeme jen na používanou tabulku. Pokud chceme uložit nové styly a šablony, více informací najdeme v části „Vytvoření šablony” na stránce 1.

 1. Přejdeme na kartu styly na postranní liště (obrázek 2).

 2. K vytvoření nového stylu buňky klikneme na ikonu Styly buněk nebo pro vytvoření nového stylu stránky klikneme na ikonu Styly stránky.

 3. Chceme-li otevřít dialogové okno stylu buňky a stylu stránky, pravým tlačítkem myši klepneme na kartu styly a z místní nabídky vybereme Nový.

 4. Chceme-li nastavit atributy nového stylu, použijeme různé stránky s kartami v dialogových oknech. Pro více informací viz „Atributy stylů buněkpod a „Atributy stylu stánek” na straně 1.

 5. Chceme-li zavřít dialogové okno a uložit nový styl, klikneme na OK.

Poznámka

Názvy stylů rozlišují velikost písmen. Můžeme definovat například styl nazvaný červená a jiný styl nazvaný Červená. Aby nedošlo k záměně, ujistíme se, že všechny názvy stylů jsou dostatečně odlišné.

Atributy stylů buněk

Následující atributy jsou dostupné na záložkách stánek v dialogovém okně Styl buňky (obrázek 6).

Karta Organizátor

graphics6

Obrázek 6: Dialogové okno Styl buňky – karta Organizátor

Karta Čísla

Když vybereme Měnu jako kategorii, potřebujeme vybrat měnu z rozevíracího seznamu a pak vybrat formát, který chceme využít z dostupných možností pro tuto měnu.

Formát měny je závislý na jazyku, který si vybereme v poli Jazyk. Výchozí formát měny pro buňku je určen místním nastavením našeho operačního systému.

graphics8

Obrázek 7: Dialog Styl buňky – karta Čísla

Karta písmo

V závislosti na vašem jazykovém nastavení můžeme na této kartě změnit formátování následujících typů písma – Písmo pro západní text (latinské znakové sady), Písmo pro asijský text (čínské, japonské nebo korejské znakové sady) a Komplexní písmo rozložení textu (směr textu zprava doleva). Obrázek 8  zobrazuje kartu Písmo dialogového okna Styl buňky, pokud jsou vybrány možnosti AsijskéKomplexní rozvržení textu v části Výchozí jazyky pro dokumenty na stránce Nástroje > Možnosti > Jazyková nastavení > Jazyky. Rozvržení karet PísmoEfekty pro písmo je upraveno, pokud není kterákoliv z těchto dvou možností vybrána.

graphics7

Obrázek 8: Dialogové okno Styl buňky – karta Písmo

Karta efekty písma

graphics9

Obrázek 9: Dialogové okno Styl buňky – Karta Efekty písma

Chceme-li použít podtržení na text horního indexu, podtržení se zvýší na úroveň horního indexu. Pokud je horní index zahrnut ve slově s normálním textem, podtržení není zvýšeno.

Karta Zarovnání

graphics10

Obrázek 10: Dialogové okno Styl buňky – karta Zarovnání

Karta Asijská typografie

Pokud je použita podpora Asijského jazyka, zobrazí se v dialogovém okně Styl buňky karta Asijská typografie. Více detailů o dostupných možnostech na této kartě najdeme v popisech odpovídající karty v dialogovém okně Formát buňky v Kapitole 2, Zadávání, úprava a formátování dat.

Image2

Obrázek 11: Dialogové okno Styl buňky – karta Asijská typografie

Karta okraje

Nastavuje předvolby okrajů u vybrané buňky.

graphics11

Obrázek 12: Dialogové okno Styl buňky – karta Ohraničení

Karta pozadí

Klikneme na Barva abychom vybrali barvu, kterou chceme použít na pozadí pro formátované buňky. Můžeme vybírat z několika palet. Abychom změnili barvu, vybereme jinou. Abychom odstranili barvu pozadí, vybereme Žádná.

graphics12

Obrázek 13: Dialogové okno Styl buňky – karta Pozadí

Karta ochrana buněk

Na této kartě můžeme nastavit základní ochranu sešitu.

graphics13

Obrázek 14: Dialogové okno Styl buňky – karta Ochrana buňky

Obnovení atributů stylu buněk

Tlačítka ve spodní části dialogového okna Stylu buňky mají následující funkce:

Atributy stylu stánek

Následující atributy jsou k dispozici na kartách dialogového okna Styl stránky (obrázek 15).

Karta Organizátor

Tato karta je podobná kartě Organizátor v dialogové okně Styl buňky, styly stránek však nemohou zdědit nastavení z jiných stylů.

Karta stránka

Můžeme definovat rozložení stránky pro jednostránkové nebo vícestránkové tabulky, stejně jako číslování stránek a formáty papíru.

graphics14

Obrázek 15: Dialogové okno Styl stránky – karta Stránka

Karty Ohraničení a pozadí

Karty OhraničeníPozadí v dialogovém okně Styl stránky jsou podobné kartám v dialogovém okně Styl buňky. Informace o nastavení ohraničení a pozadí pro styly stránek nalezneme na „Karta okraje" a „Karta pozadí" v části „Atributy stylů buněk" nad. Styly stránky mohou mít rastrové pozadí, které není dostupné pro styly buňky.

Karty Záhlaví a Zápatí

Přidává do stylu stránky záhlaví a zápatí. Záhlaví je místem na horním okraji stránky, kde můžeme přidat text nebo grafiku. Zápatí je podobné místo vespod okraje stránky. Podrobnosti viz kapitola 6, Tisk, export, odesílání e-mailem a podepisování.

Karta listu

Specifikuje elementy, které mají být zahrnuty k tisku všech listů se stylem stránky. Dále můžeme nastavit pořadí tisku, číslo první stránky a měřítko stránky. Více informací najdeme v Kapitole 6, Tisk, export, odesílání e-mailem a podepisování.

Správa stylů

Úprava stylů

 1. Přejdeme na kartu Styly na postranní liště a klikneme na ikonu pro typ stylu, který chceme změnit.

 2. Klepneme pravým tlačítkem myši na název stylu a z místní nabídky vybereme Upravit, abychom otevřeli buď dialogové okno Styl buňky (obrázek 6) nebo dialogové okno Styl stránky (obrázek 15).

 3. Provedeme důležité změny ve stylu atributů. Další informace o atributech stylu viz „Atributy stylů buněk” na straně 1 a „Atributy stylu stánek” na straně 1.

 4. Klepnutím na tlačítko OK uložíme změny a zavřeme dialogové okno.

Poznámka

Příkaz Upravit není k dispozici, pokud je jeden nebo více listů chráněno, i když je styl buňky, který se má změnit, používán v nechráněném listu.

Přejmenování stylů

Můžeme přejmenovat vlastní styly, ale ne styly dodávané s programem Calc.

 1. Přejdeme na panel Styly na postranní liště (obrázek 2) a klikneme na ikonu typu stylu, který chceme přejmenovat.

 2. Klepneme pravým tlačítkem myši na styl, které chceme přejmenovat, a z místní nabídky zvolíme Upravit, abychom otevřeli buď dialogové okno Styl buňky nebo dialogové okno Styl stránky.

 3. Na kartě Organizátor přejmenujeme styl a klepneme na OK.

Odstraňování stylů

Můžeme odstranit vlastní styl, ale ne styl dodávaný s programem Calc. Vlastní styly buňky mohou být smazány pouze tehdy, pokud nejsou použity. Jestliže je použitý styl stránky smazán, všem listům, u kterých byl styl použit, se nastaví Výchozí styl stránky.

 1. Přejdeme na kartu Styly na postranní liště (obrázek 2) a klikneme na ikonu s typem stylu, který chceme odstranit.

 2. Klikneme pravým tlačítkem na styl, který chceme odstranit a vybereme z místní nabídky Odstranit.

 3. Pokud se zobrazí varovná zpráva, vybereme Ano.

Skrývání a zobrazování stylů buněk

Můžeme zkrátit seznam stylů buněk skrytím některých z nich. Skrýt můžeme pouze styly, které v tabulce nepoužíváme.

 1. Přejdeme na kartu Styly na postranní liště a klikneme na ikonu Styly buněk.

 2. Klepneme pravým tlačítkem na nepoužívaný styl buňky a z místní nabídky vybereme Skrýt. Styl je pak přemístěn do kategorie Skrytých stylů na kartě styly.

Zobrazení skrytých stylů buněk:

 1. Na postranní liště přejdeme na kartu Styly.

 2. Klikneme na rozevírací nabídku v horní části panelu a vybereme Skryté styly z nabídky.

 3. Pro vrácení stylu klepneme pravým tlačítkem myši na skrytý styl, který chceme zobrazit, a z místní nabídky vybereme Zobrazit.

Filtrování seznamu stylů

Můžeme filtrovat seznam stylů následujícím způsobem:

 1. Na postranní liště přejdeme na kartu Styly.

 2. Klikneme na rozevírací seznam v dolní části panelu.

 3. Vybereme kategorii stylů k zobrazení na kartě Styly:

Co je šablona? Proč ji používat?

Šablona je model, který používáme k vytvoření dalších dokumentů ve standardním formátu. Například můžeme vytvořit šablonu pro faktury, která má logo naší firmy a adresu v horní části stránky. To znamení, že jakékoliv nové tabulky (faktury) vytvořené z této šablony, budou mít logo firmy a adresu na první stránce sešitu.

Šablony mohou obsahovat cokoliv, co může obsahovat běžný dokument, jako je text, grafika, styly a uživatelsky specifické nastavení informací jako je měření jednotek, jazyk, výchozí tiskárna, nástrojová lišta a uživatelsky upravené menu.

Všechny dokumenty v balíku LibreOffice jsou vytvářeny na základě šablon. Můžeme vytvořit nebo stáhnout a instalovat tolik šablon, kolik si přejeme. Pokud neurčíme šablonu, když začínáme pracovat s novou tabulkou, je tato nová tabulka založena na výchozí šabloně pro tabulky. Tato šablona je součástí aplikace Calc. Tato výchozí šablona se skládá z čisté tabulky, kterou můžeme přizpůsobit dle svých potřeb a poté, pokud si přejeme, ji použijeme jako základ pro vytvoření vlastní výchozí šablony.

Používání šablon pro vytváření sešitu

Nová instalace LibreOffice nemusí obsahovat žádné jiné šablony tabulek s výjimkou výchozí šablony aplikace Calc. Můžeme však vytvořit svou vlastní šablonu (viz „Vytvoření šablony" na straně 1) nebo můžeme instalovat šablony získané z jiných zdrojů (viz „Přidávání šablon získaných z jiných zdrojů" na straně 1).

Když máme šablonu tabulky dostupnou, můžeme z ní vytvořit nový sešit pomocí dialogového okna Šablony nebo pomocí Úvodní obrazovky LibreOffice.

Vytvoření tabulky z dialogového okna šablony

Použití šablony k vytvoření tabulky:

 1. Z hlavní nabídky vybereme Soubor > Nový > Šablony nebo klepneme na malou šipku vedle ikony Nový a vybereme Šablony nebo stiskneme Ctrl + Shift + N. Otevře se dialogové okno Šablony (obrázek 16).

 2. Ze seznamu Filtrovat v horní části dialogového okna Šablony vybereme Sešity a kategorii šablony, kterou chceme využít. Všechny šablony v kategorii jsou pak vyjmenovány na stránce, jak je zobrazeno na obrázku 16.

 3. Vybereme požadovanou šablonu a klepneme na Otevřít nebo klepneme na požadovanou šablonu nebo klepneme pravým tlačítkem myši na požadovanou šablonu a z hlavní nabídky zvolíme Otevřít. Otevře se nová tabulka založená na šabloně.

Šablonu, na které je tabulka založena, najdeme v Soubor > Vlastnosti > Obecné. Propojení šablony a sešitu přetrvává, dokud není šablona upravena. Při příštím otevření tabulky založené na této šabloně můžeme zvolit, zda chceme tabulku aktualizovat nebo neaktualizovat tak, aby odpovídala úpravám.

Na obrázku 16 je zobrazena výchozí konfigurace dialogového okna Šablony s dostupnými šablonami znázorněnými miniaturami. Dostupné šablony je také možné zobrazit ve formátu seznamu, který obsahuje další informace, jež mohou pomoci identifikovat šablonu, která nás zajímá, jak je znázorněno na obrázku 17. Chceme-li přepínat mezi těmito dvěma zobrazeními, použijeme ikony Zobrazení náhledůZobrazení seznamu umístěné v dolní části dialogového okna.

Image7

Obrázek 16: Dialogové okno Šablony, zobrazení vybrané šablony v zobrazení miniatur

Image1

Obrázek 17: Dialogové okno Šablony, zobrazení seznamu

Vytvoření sešitu ze šablony na úvodní obrazovce

Sešit můžeme vytvořit z ukázky šablon na úvodní obrazovce LibreOffice, jež jsou viditelné, když není otevřen jiný dokument. (Viz kapitola 1, Úvod.)

Klikneme na tlačítko Šablony vlevo v podokně a ikony jsou zobrazeny na úvodní obrazovce pro všechny dostupné LibreOffice šablony. Tlačítko také nabízí rozevírací seznam k výběru šablon daného typu dokumentu. Pokud v seznamu vybereme možnost Šablony sešitu, zobrazí se na úvodní obrazovce pouze dostupné šablony sešitu. Klikneme na požadovanou šablonu, abychom vytvořili dokument založený na šabloně.

Vytvoření šablony

Šablonu můžeme jednoduše vytvořit z jakékoliv tabulky:

 1. Otevřeme novou nebo existující tabulku, kterou chceme použít jako základ šablony.

 2. Přidáme potřebný předdefinovaný obsah, který chceme, aby se zobrazil v tabulce pokaždé, co použijeme tuto novou šablonu, například firemní logo a jméno, informace o firmě, čísla stránek atd. Vymažeme veškeré informace, které v tabulce nechceme

 3. Vytvoříme nebo změníme styly buňky a stránky, které chceme v šabloně použít.

 4. Z hlavní nabídky vybereme Soubor > Šablony > Uložit jako šablonu nebo klepneme na šipku dolů na pravé straně tlačítka Uložit na standardní nástrojové liště a vybereme Uložit jako šablonu nebo stiskneme Shift + F11. Otevře se dialogové okno Uložit šablonu jako (obrázek 18) zobrazující existující kategorii šablony a pole s názvem.

 5. Napíšeme jméno nové šablony a vybereme požadovanou kategorii šablony. Můžeme ji také nastavit jako výchozí (viz „Nastavení výchozí šablony” na straně 1 ).

 6. Klikneme na Uložit a uložíme novou šablonu.

graphics16

Obrázek 18: Dialogové okno Uložit jako šablonu

Poznámka

Ačkoliv dialogové Uložit šablonu jako neukazuje typ dokumentu při ukládání nové šablony jakéhokoli typu, šablona se po návratu k dialogovému oknu Šablony zobrazí na správné kartě (v tomto případě sešity). Není nutné ukládat soubor sešitu, který jsme používali k vytvoření nové šablony. Může se bezpečně uzavřít bez uložení.

Poznámka

Šablonu můžeme také uložit prostřednictvím dialogového okna Uložit jako, které je přístupné různými způsoby včetně volby Soubor > Uložit jako v hlavní nabídce nebo stisknutím Ctrl + Shift + S. Vybereme možnost Šablona sešitu ODF v nabídce Uložit jako typ a před zmáčknutím tlačítka Uložit zvolíme adresář se šablonami.

Úprava šablony

Styly a obsah šablony můžeme upravovat. Pokud chceme, můžeme nové styly použít na tabulky vytvořené z původní šablony (podrobnosti viz níže).

Chceme-li šablonu upravit:

 1. Z hlavní nabídky vybereme Soubor > Šablony > Spravovat šablony nebo stiskneme Ctrl + Shift + N, abychom otevřeli dialogové okno Šablony.

 2. Přejdeme na šablonu sešitu, kterou chceme upravit. Pomocí klepnutí pravým tlačítkem myši otevřeme místní nabídku a zvolíme Upravit (obrázek 19). Šablona se otevře v programu Calc.

graphics17

Obrázek 19: Dialogové okno Šablony – Úprava šablon

 1. Upravíme šablonu jako bychom upravovali jakoukoliv jinou tabulku. Provedené změny uložíme pomocí volby Soubor > Uložit v hlavní nabídce nebo pomocí jiné odpovídající akce. Pokud chceme uložit upravenou šablonu jako novou šablonu, zvolíme Soubor > Uložit jako šablonu nebo provedeme jinou odpovídající akci.

Aktualizace stylů ze změněné šablony

Pokud provedeme nějaké změny v šabloně a jejích stylech, zobrazí se při příštím otevření sešitu, který byl vytvořena před změnou šablony, potvrzovací zpráva.

 1. Klikneme na Aktualizovat styly, abychom aplikovali změněné styly v šabloně na sešit.

 2. Klikneme na Zachovat staré styly, pokud nechceme aplikovat změněné styly v šabloně na sešit.

Upozornění

Pokud vybereme Zachovat staré styly, potvrzovací zpráva se při příštím otevření tabulky pomocí stejné změněné šablony znovu nezobrazí. Přestože je stále šablona zobrazena pod Soubor > Vlastnosti > Obecné, tabulka již není propojena se šablonou, takže se již neaktualizuje. Styly můžeme stále importovat manuálně z šablony, ale ke znovu propojení tabulky k šabloně je třeba použít jeden z postupů popsaných v části „Změna šablony přiřazené dokumentupod.

Změna šablony přiřazené dokumentu

Změnit šablonu přiřazenou dokumentu nebo znovu připojit dokument k šabloně můžeme dvěma způsoby: ručně nebo pomocí rozšíření Template Changer.

Chceme-li šablonu změnit nebo přeřadit ručně, vytvoříme nejprve nový prázdný dokument z požadované šablony, jak je popsáno na straně 1. Pak zkopírujeme obsah starého dokumentu do nového dokumentu.

Chceme-li používat rozšíření Template Changer, musíme jej nejprve stáhnout a nainstalovat a poté restartovat LibreOffice, aby se aktivovalo. Poté můžeme dokument otevřít a z hlavní nabídky použít příkaz Soubor > Šablony > Změnit šablonu (aktuální dokument).

Rozšíření Template Changer funguje v programu Writer, Calc, Draw a Impress.

Přidávání šablon získaných z jiných zdrojů

LibreOffice označuje zdroje šablon jako úložiště. Úložiště může být místní (adresář na počítači, do kterého jsme stáhli šablony) nebo vzdálené (adresa URL, ze které můžeme šablony stáhnout).

Chceme-li se dostat do oficiálního úložiště šablon LibreOffice, zadáme do adresního řádku prohlížeče https://extensions.libreoffice.org/en. Tím se otevře webová stránka Rozšíření (obrázek 20). V části Hledat klepneme na filtr značky Šablony. Hledání můžeme zúžit pomocí dalších filtrů. Po nastavení filtrů klikneme na tlačítko Hledat. Ve výsledcích hledání najdeme požadovanou šablonu a klepnutím na její název zobrazíme stránku s detaily. Klepnutím na tlačítko Stáhnout stáhneme šablonu do počítače. Přejdeme na „Instalace šablonpod.

Pomocí tlačítka Rozšíření v nabídce Spravovat, jak je znázorněno na obrázku 21, můžeme také otevřít dialogové okno Rozšíření: Šablony, kde můžeme procházet seznam rozšíření. V této verzi LibreOffice není možné tento seznam jednoduše filtrovat, takže můžeme raději přejít přímo na webovou stránku, jak je popsáno výše.

Image12

Obrázek 20: Vyhledávání šablon v úložišti

Image3

Obrázek 21: Získání dalších šablon pro LibreOffice

Na jiných webových stránkách můžeme najít sbírky šablon, které byly zabaleny do souborů s příponou (.OXT) nebo .ZIP.

Instalace šablon

Do své kolekce můžeme importovat a přidat šablony následujícím způsobem:

 1. Najdeme a stáhneme šablonu, kterou chceme využít, jak je popsáno v předchozí části.

 2. Otevřeme dialogové okno Šablony a klikneme na ikonu Importovat vpravo dole.

 3. Ve vyskakovacím dialogovém okně vybereme kategorii, kde chceme šablonu uložit. (Můžeme to později změnit, jak je popsáno v části „Přesun šablony” na stránce 1.)

 4. Prohlížeč souborů se otevře. Přejdeme do umístění stažené šablony.

 5. Vybereme šablonu a klikneme na Otevřít. Po importu se šablona zpřístupní v dialogovém okně Šablony.

Tip

Nové šablony můžeme kopírovat do složek šablon také ručně. Umístění závisí na operačním systému počítače. Abychom ho zjistili, zvolíme Nástroje > Možnosti > LibreOffice > Cesty.

Instalace více šablon

Správce rozšíření nabízí snadný způsob instalace sad šablon, které byly připraveny jako rozšíření. Postupujeme následovně:

 1. Stáhneme balík s rozšířením (soubor .OXT) a uložíme ho někam do počítače.

 2. V LibreOffice v hlavní nabídce vybereme Nástroje > Správce rozšíření nebo stiskneme Ctrl + Alt + E. V dialogovém okně Správce rozšíření klikneme na Přidat a otevřeme okno prohlížeče souborů.

 3. Najdeme a vybereme balík se šablonami, který chceme nainstalovat, a klepneme na Otevřít. Balík se začne instalovat. Může se zobrazit výzva k souhlasu s licenčním ujednáním.

 4. Po dokončení instalace balíčku může být nutné restartovat LibreOffice. Šablony jsou dostupné pomocí dialogového okna Šablony a rozšíření je uvedeno v seznamu ve Správce rozšíření.

Pro více informací o Správci rozšíření, viz kapitola 14, Nastavení a Přizpůsobení.

Tip

Některá rozšíření jsou zabalena jako soubory .ZIP.

Nastavení výchozí šablony

Pokud vytvoříte nový sešit pomocí Soubor > Nový > Sešit z hlavní nabídky nebo jinou rovnocennou akcí, Calc vytvoří dokument z výchozí šablony pro sešity. Jako výchozí šablonu můžeme nastavit jakoukoliv šablonu. Můžeme také obnovit výchozí šablonu do výchozí šablony Calc.

Nastavení vlastní šablony jako výchozí

Většina výchozích nastavení, jako jsou velikost stránky a okraje stránky mohou být změněny, ale tyto změny se normálně aplikují pouze na tabulku, se kterou zrovna pracujeme. K vytvoření těchto výchozích nastavení tabulek potřebujeme nahradit výchozí šablonu Calc za novou.

Jakoukoliv šablonu zobrazenou v dialogovém okně Šablony lze pro daný typ dokumentu nastavit jako výchozí:

 1. V hlavní nabídce zvolíme Soubor > Šablony > Spravovat šablon nebo stiskneme Ctrl + Shift + N.

 2. V dialogovém okně Šablony otevřeme kategorii zahrnující šablonu, kterou chceme nastavit jako výchozí.

 3. Klepneme pravým tlačítkem myši na šablonu a zvolíme Nastavit jako výchozí (obrázek 19). Šablona je nyní indikována zeleným zaškrtnutím vlevo nahoře.

Až příště vytvoříme sešit výběrem Soubor > Nový, klepnutím na ikonu Nový ve Standardní nástrojové liště nebo stisknutím Ctrl + N, bude vytvořen z této šablony.

Obnovení výchozí šablony

Chceme-li nastavit výchozí šablonu tabulky zpátky do výchozí šablony podporované programem Calc:

 1. V dialogovém okně Šablony otevřeme nabídku Spravovat, kterou najdeme vpravo nahoře (obrázek 23).

 2. V rozevírací nabídce klepneme na Obnovit výchozí sešit. Zelené zaškrtnutí je odstraněno ze šablony.

Tato volba se neobjevuje, pokud byla vlastní šablona nastavena jako výchozí, jak je popsáno v předchozí části.

Image4

Obrázek 22: Obnovení výchozí šablony pro sešity

Následujícím způsobem můžeme také obnovit výchozí šablonu:

 1. Jdeme do dialogového okna Šablony a otevřeme kategorii obsahující šablonu, kterou jsme nastavili jako výchozí. Je označena zelenou značkou zaškrtnutí.

 2. Klikneme na tuto šablonu pravým tlačítkem myši a v místní nabídce vybereme možnost Obnovit výchozí. Při příštím vytvoření nové tabulky bude vytvořena za pomocí výchozí šablony Calc.

Poznámka

Obnovení výchozí šablony zpět na výchozí šablonu Calc je možné pouze tehdy, pokud byla výchozí změněna dříve.

Správa šablon

LibreOffice může spravovat pouze šablony, které jsou v jeho složkách (kategoriích) šablon, i když můžeme vytvořit tabulku z šablony, která není v žádné z těchto složek. Můžeme vytvořit nové složky šablon a použít je k uspořádání svých šablon a importu šablon do těchto složek. Například můžeme mít jednu složku šablony na prodejní šablony a jinou na šablony faktur. Můžeme také exportovat šablony.

Tip

Umístění složek šablon v LibreOffice závisí na operačním systému počítače. Pokud chceme zjistit, kde jsou složky šablon umístěny, jdeme do Nástroje > Možnosti > LibreOffice > Cesty.

Začneme výběrem Soubor > Šablony > Spravovat šablony, nebo stiskneme Ctrl + Shift + N, aby se otevřelo dialogové okno Šablony.

Vytvoření kategorie šablon

 1. Klikneme na tlačítko Spravovat v pravé horní části dialogového okna Šablony.

 2. Klepneme na volbu Nová kategorie v místní nabídce (obrázek 24).

 3. Ve vyskakovacím okně (není zobrazeno), napíšeme název nové kategorie a klikneme na OK.  Nová kategorie se nyní zobrazí v listu kategorií.

Poznámka

Uvnitř kategorie šablony nelze vytvořit podkategorii.

Image5

Obrázek 23: Vytvoření nové kategorie

Smazání kategorie šablon

Kategorie šablon dodávané s balíkem LibreOffice nelze smazat. Také nemůžeme smazat kategorie přidané správcem rozšíření, dokud nejprve neodstraníme rozšíření, které je instalovalo.

Avšak můžeme odstranit kategorii, kterou jsme vytvořili:

 1. Klepneme na tlačítko Nastavení v dialogovém okně Šablony a z místní nabídky vybereme Odstranit kategorii (obrázek 23).

 2. V dialogovém okně Odstranit kategorii (není zobrazeno) vybereme kategorii, kterou chceme odstranit a klikneme na OK.

 3. Odstranění potvrdíme výběrem možnosti Ano v potvrzovacím okně.

 4. Pokud není možné kategorii odstranit, zobrazí Calc varovnou zprávu.

Přesun šablony

Přesunutí šablony z jedné kategorie šablon do jiné:

 1. Otevřeme dialogové okno a vybereme šablonu, kterou chceme přesunout.

 2. Klepneme na ikonu Přesunout v dolní části dialogového okna, z vyskakovacího dialogového okna vybereme cílovou kategorii (obrázek 24) a klepneme na OK. Vybraná šablona se přesune do složky. Můžeme také vytvořit novou kategorii a šablonu do ní přesunout.

Image6

Obrázek 24: Přesunutí šablony do jiné kategorie

Smazání šablony

Šablony dodávané s balíkem LibreOffice smazat nelze. Nelze smazat ani šablony vytvořené při instalaci rozšíření, pokud nejprve nesmažeme rozšíření, které je nainstalovalo. Můžeme odstranit pouze šablony, které máme vytvořené nebo importované.

 1. V rozevíracím seznamu Filtrovat v horní části dialogového okna Šablony vybereme kategorii, obsahující šablonu, kterou chceme odstranit.

 2. Pravým tlačítkem myši klepneme na šablonu, kterou chceme odstranit. Tím otevřeme místní nabídku a klepneme na Odstranit (obrázek 19).

 3. Zobrazí se okno se žádostí o potvrzení smazání. Klepneme na Ano.

Poznámka

Přesunutí nebo odstranění šablony nemá žádný vliv na dokumenty, které byly vytvořené pomocí této šablony. Sešit zachová definice stylů, které zdědil z přesunuté nebo odstraněné šablony. Položka Šablona na stránce Soubor > Vlastnosti > Obecné může i nadále zobrazovat jméno šablony, která již neexistuje.

Exportování šablony

Nejjednodušší způsob, jak poslat šablonu někomu jinému, nebo ji uchovat na síti, je exportovat ji:

 1. Otevřeme dialogové okno Šablony a najdeme šablonu, kterou chceme exportovat.

 2. Vybereme šablonu a klikneme na ikonu Exportovat.

 3. Otevře se dialogové okno Vybrat složku. Přejdeme na místo, kde chceme exportovat šablonu a klikneme na Vybrat složku. Můžeme šablonu také přejmenovat.

Poznámka

Exportování šablony ji neodstraní z dialogového okna Šablony. Akce umístí kopii šablony do uvedeného místa.

Obsah