LibreOfficeLogo

Calc Guide 7.4

Dodatek B
Kódy chyb

 

Autorská práva

Tento dokument je chráněn autorskými právy © 2023 týmem pro dokumentaci LibreOffice. Přispěvatelé jsou uvedeni níže. Dokument lze šířit nebo upravovat za podmínek licence GNU General Public License (https://www.gnu.org/licenses/gpl.html), verze 3 nebo novější, nebo the Creative Commons Attribution License (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), verze 4.0 nebo novější.

Všechny ochranné známky uvedené v této příručce patří jejich vlastníkům.

Přispěvatelé

Pro toto vydání

Skip Masonsmith

Kees Kriek

 

Pro předchozí vydání

Barbara Duprey

Jean Hollis Weber

Claire Wood

Kees Kriek

Steve Fanning

Gordon Bates

Felipe Viggiano

 

 

Zpětná vazba

Jakékoli připomínky nebo návrhy k tomuto dokumentu prosím směřujte do fóra dokumentačního týmu na adrese https://community.documentfoundation.org/c/documentation/loguides/ (registrace je nutná) nebo pošlete e-mail na adresu: loguides@community.documentfoundation.org.

Poznámka

Vše, co napíšete do fóra, včetně vaší e-mailové adresy a dalších osobních údajů, které jsou ve zprávě napsány, je veřejně archivováno a nemůže být smazáno. E-maily zaslané do fóra jsou moderovány.

Datum vydání a verze programu

Vydáno březen 2023. Založeno na LibreOffice 7.4 Community.
Jiné verze LibreOffice se mohou lišit vzhledem a funkčností.

Úvod do kódů chyb aplikace Calc

Aplikace Calc poskytuje zpětnou vazbu pro chyby týkající se nesprávného výpočtu, nesprávného použití funkcí, neplatných odkazů na buňky a hodnoty a další chyby vyvolané uživatelem. Zpětná vazba může být zobrazena v buňce, která obsahuje chybu (obrázek 1) nebo ve stavovém řádku (obrázek 2) nebo na obou místech. Vždy v závislosti na typu chyby. Obecně řečeno, pokud dojde k chybě v buňce, která je vybrána (nebo obsahuje kurzor), chybová zpráva se zobrazí ve stavovém řádku.

Jako příklad lze uvést Obrázek 1 , který zobrazuje kód chyby vrácený, když je sloupec příliš úzký, aby zobrazoval celé formátované datum. Datum zobrazené ve vstupním řádku, 04/05/1998, se do buňky vejde bez problémů. Ale formát používaný buňkou vytvoří hodnotu data Neděle, 5. dubna 1998.

Graphic2

Obrázek 1: Kódy chyb zobrazené v buňkách

Když buňka zobrazuje #REF! je vybrán chybový kód na obrázku 1 , zobrazí se na stavovém řádku chybová zpráva podle obrázku 2. Tato zpráva je popisnější než zpráva zobrazená v buňce, ale stále nemusí poskytovat dostatek informací ke správné diagnostice problému. Podrobnější vysvětlení najdeme v následujících tabulkách a v nápovědě v tématu Kódy chyb v LibreOffice Calc.

Graphic5

Obrázek 2: Chybové hlášení zobrazené ve Stavovém řádku

Tato příloha rozděluje kódy chyb do dvou tabulek.

  1. Tabulka 1 obsahuje chybové řetězce, které jsou zobrazeny v buňce, která chybu skutečně obsahuje. S výjimkou chyby ### odpovídají všechny číslu kódu chyby aplikace Calc. Alfanumerické kódy jako jsou Err502Err511 se mohou také objevit v buňkách. Tyto kódy nejsou v Tabulce 1  zmíněny, ale jejich význam je uveden v Tabulce 2.

  2. Tabulka 2  vysvětluje všechny kódy chyb seřazené podle kódu chyby včetně kódů chyb z první tabulky.

Tip

Pomocí funkce ERRORTYPE() můžeme najít kódové číslo chyby vyskytující se v jiné buňce. Více informací o této funkci najdeme v Nápovědě.

Kódy chyb zobrazené v buňkách

Tabulka 1: Kódy chyb v buňkách

Kód

Zpráva

Vysvětlení chyby

N/A

###

Sloupec je příliš úzký, aby se zobrazil celý formátovaný obsah buňky. Nejedná se o chybovou hodnotu, takže neexistuje žádný odpovídající číselný kód chyby. Řešením tohoto problému je zvětšení šířky sloupce nebo výběr Formát > Buňky > Zarovnání z hlavní nabídky a klepnutí na jednu z Vlastností Automaticky zalomí text nebo Zmenšit podle velikosti buňky, aby text odpovídal aktuální šířce sloupce.

503

#NUM!

Výsledek výpočtu přetekl z definovaného rozsahu hodnot.

519

#VALUE!

Vzorec v buňce vrací hodnotu, která neodpovídá definici použitého vzorce nebo funkce. Tato chyba může také znamenat, že buňka odkazovaná vzorcem obsahuje text místo čísla.

524

#REF!

Vzorec v buňce používá odkaz, který neexistuje. Název popisu sloupce nebo řádku nelze přeložit nebo schází sloupec, řádek nebo list obsahující odkazovanou buňku.

525

#NAME?

Identifikátor nelze vyhodnotit: neplatný odkaz, neplatný název domény, neplatný popis sloupce/řádku, chybějící makro, nesprávný desetinný oddělovač, doplněk nebyl nalezen.  Tuto chybu například generuje zadání =sum(bob*5 do buňky, kde neexistuje buňka s názvem "bob" nebo obsahující text "bob".

532

#DIV/0!

Dělení 0 pomocí operátoru /.

Tuto chybu vrací i několik dalších funkcí; podrobnosti najdeme v následující tabulce.

Obecné kódy chyb

Následující tabulka uvádí přehled nejčastějších chybových zpráv aplikace LibreOffice Calc.

Poznámka

S chybami popsanými jako Interní chyby by se uživatelé neměli za normálních podmínek setkat. Chyby popsané jako Nepoužívá se nejsou aktuálně přiřazeny k žádné chybě a nemělo by k nim dojít.

Tabulka 2: Seznam kódů chyb

Kód

Zpráva

Vysvětlení chyby

501

Neplatný znak

Znak ve vzorci není platný. Tato chyba je stejná jako chyba Neplatný název (525) kromě toho, že se vyskytuje ve vzorci. Buňka obsahující tuto chybu zobrazí #NAME? jako odkaz na chybu.

502

Neplatný argument

Neplatný argument funkce; například záporné číslo ve funkci SQRT(). K této chybě také dochází, pokud funkce DGET() najde více než jednu odpovídající buňku.

503

Neplatná operace s plovoucí desetinnou čárkou (buňka zobrazuje #NUM!)

Dělení nulou nebo jiný výpočet má za následek přetečení definovaného rozsahu hodnot (příliš velká nebo příliš malá hodnota).

504

Chyba v seznamu parametrů

Parametr funkce je neplatného typu, např. text místo čísla nebo odkaz k doméně místo odkazu k buňce.

507, 508

Chybějící část dvojice

Chybějící závorka, např. uzavírající závorka bez odpovídající otevírací závorky.

509

Chybí operátor

Chybějící operátor; např.
"
=2(3+4)* ", kde schází operátor mezi "2" a "(".

510

Chybí proměnná

Chybějící proměnná, např. když jdou dva operátory vedle sebe "=1+*2".

511

Chybí proměnná

Funkce vyžaduje více proměnných než je zadáno, např. funkce AND() nebo OR().

512

Přetečení vzorce

Celkový počet interních symbolů (tj. operátorů, proměnných, závorek) ve vzorci přesáhl 8192 nebo celkový počet matic, které tvoří vzorec, přesahuje 150. Toto zahrnuje základní funkce, které jako parametr přijímají příliš velké pole.

513

Přetečení řetězce

Identifikátor ve vzorci přesahuje velikost 64 KB nebo výsledek operace s řetězci přesahuje velikost 64 KB.

514

Interní přetečení

Řadící operace s příliš velkým objemem číselných dat (max. 100000) nebo přetečení zásobníku výpočtu.

515

Vnitřní syntaktická chyba

Neznámá chyba.

516

Vnitřní syntaktická chyba

V zásobníku výpočtu je očekávána matice, která však není k dispozici.

517

Vnitřní syntaktická chyba

Neznámá chyba, např. dokument s novější funkcí je načte do starší verze aplikace Calc, která tuto funkci nepodporuje.

518

Vnitřní syntaktická chyba

Proměnná není k dispozici.

519

Žádný výsledek (buňka zobrazuje #VALUE!)

Výsledkem vzorce je hodnota, která neodpovídá definici nebo buňka odkazovaná ve vzorci obsahuje text místo čísla.

520

Vnitřní syntaktická chyba

Kompilátor vrátil neznámý kód kompilátoru.

521

Interní syntaktická chyba (buňka zobrazuje #NULL!)

Žádný kód nebo žádný výsledek.

522

Cyklický odkaz

Vzorec odkazuje přímo nebo nepřímo sám na sebe a volba Iterace není povolena v Nástroje > Možnosti > LibreOffice Calc > Výpočty.

523

Procedura výpočtu nekonverguje

Funkce nedosáhla cílové hodnoty nebo iterativní odkazy nedosáhnou minimální změny v rámci nastavených maximálních kroků.

524

Neplatné odkazy (buňka zobrazuje #REF!)

Nelze vyhodnotit název sloupce nebo řádku nebo ve vzorci chybí sloupec, řádek nebo list s odkazovanou buňkou.

525

Neplatné názvy (buňka zobrazuje #NAME?)

Identifikátor nelze vyhodnotit; např. neplatný odkaz, neplatný název domény, neplatný sloupec/řádek, chybějící makro, nesprávný oddělovač desetinných míst nebo nebyl nalezen doplněk.

526

Vnitřní syntaktická chyba

Již se nepoužívá, ale může vzniknout ve starých dokumentech, je-li výsledkem vzorec z domény.

527

Interní přetečení

Odkazy (např. když buňka odkazuje na buňku) jsou příliš zanořené. Toto je interní chyba a neměla by se v LibreOffice zobrazovat.

528 až 529

Nepoužívá se.

‍530

Žádný doplněk

Doplněk nebyl nalezen.

‍531

Žádné makro

Makro nebylo nalezeno.

532

Dělení nulou (buňka zobrazí #DIV/0!)

Dělení 0 pomocí operátoru /.

Tuto chybu vrací několik funkcí, např.:

VARP s méně než 1 argumentem
STDEVP s méně než 1 argumentem
VAR s méně než 2 argumenty
STDEV s méně než 2 argumenty
STANDARDIZE s hodnotou stdev=0
NORMDIST s hodnotou stdev=0

533

Vnořené matice nejsou podporovány.

Například “={1;{2}}

538

Chyba: Velikost pole nebo matice

Neplatná velikost pole nebo matice.

539

Nepodporovaný obsah vloženého pole.

Například “={1+2}

540

Externí obsah je zakázán

Nastává, pokud se vyskytne funkce, která vyžaduje (opakované) načtení externích zdrojů a uživatel ještě nepotvrdil načítání externích zdrojů.

 

Obsah