Image1

Draw Guide

Kapitola 1,
Představujeme program Draw

 

Autorská práva

Tento dokument je duševním vlastnictvím skupiny LibreOffice Documentation Team, © 2021. Přispěvatelé jsou uvedeni níže. Tento dokument je možné distribuovat nebo upravovat podle podmínek GNU General Public License (https://www.gnu.org/licenses/gpl.html) verze 3 a novější nebo podle Creative Commons Attribution License (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) verze 4.0 a novější.

Všechny ochranné známky uvedené v této příručce patří jejich vlastníkům.

Přispěvatelé

K tomuto vydání

Peter Schofield

Regina Henschel

Elzett Kotze

Do předchozích vydání

Martin Fox

John Cleland

Jean Hollis Weber

John A. Smith

Peter Schofield

Vipul Gupta

Kees Kriek

 

 

Zpětná vazba

Jakékoli komentáře nebo návrhy k tomuto dokumentu směřujte do e-mailové konference Dokumentačního týmu: documentation@global.libreoffice.org

Poznámka

Vše, co do e-mailové konference pošlete, včetně e-mailové adresy a dalších osobních informací uvedených ve zprávě, bude veřejně viditelné bez možnosti smazání.

Datum vydání a verze programu

Vydáno v březen 2023. Kniha je určena pro LibreOffice 7.1.

Používání LibreOffice na systému macOS

Některé klávesové zkratky a položky nabídek jsou v systému macOS jiné než v systémech Windows a Linux. V tabulce 1 níže jsou uvedeny nejdůležitější rozdíly, které se týkají informací v této příručce. Podrobnější seznam se nachází v nápovědě aplikace.

Tabulka 1: Používání LibreOffice v systému macOS

Windows nebo Linux

Ekvivalent pro macOS

Akce

Nástroje > Možnosti
výběr nabídky

LibreOffice > Předvolby

Otevřou se možnosti nastavení.

Klepnutí pravým tlačítkem

Ctrl+klepnutí a/nebo klepnutí pravým tlačítkem v závislosti na nastavení počítače

Otevře se místní nabídka

Ctrl (Control)

(Command)

Používá se také s dalšími klávesami.

F11

⌘ + T

Otevře se postranní lišta Styly.

 

Obsah

 

Úvod

LibreOffice Draw je vektorový grafický kreslicí program, i když ho lze použít také k provádění určitých operací na rastrové (bodové) grafice. Pomocí Draw lze snadno a rychle vytvořit širokou škálu grafických obrázků.

Vektorová grafika ukládá a zobrazuje obrázek jako sestavu jednoduchých geometrických prvků, jako jsou čáry, kruhy a mnohoúhelníky, spíše než soubor pixelů (bodů na obrazovce). Vektorová grafika umožňuje snáze obrázek ukládat a měnit jeho velikost.

Modul Draw je plně integrován do balíku LibreOffice, což zjednodušuje výměnu obrázků s ostatními součástmi balíku. Obrázek vytvořený v programu Draw lze relativně snadno opětovně použít v dokumentu Writer, a to např. tak, že výkres Draw vybereme a zkopírujeme a poté ho vložíme přímo do dokumentu Writer. S kresbami můžeme pracovat také přímo z programu Writer nebo Impress pomocí sady funkcí a nástrojů z programu Draw.

Možnosti programu LibreOffice Draw jsou značné. Třebaže nebyl vytvořen jako náhrada pokročilých grafických programů, obsahuje více funkcí než nástroje pro kresby, které bývají součástí většiny kancelářských balíků.

Několik příkladů funkcí pro kresby: správa vrstev, mřížka s přichytáváním, zobrazení kót a měřítka, spojnice pro vytváření organizačních grafů, funkce pro vytváření trojrozměrných kreseb (s texturou a světelnými efekty), integrace kresby a stylu stránky a Bézierovy křivky.

Tato příručka k programu Draw není učebnicí, kterou by bylo třeba propracovat se od začátku do konce. Jedná se spíše o referenční práci, kterou lze procházet s cílem najít návody ke konkrétním záležitostem.

Tento dokument popisuje pouze funkce spojené s programem Draw. Některé koncepty, například správa souborů nebo způsob, jakým funguje prostředí LibreOffice, jsou zmíněny pouze stručně a jsou podrobněji popsány v příručce Začínáme s LibreOffice.

Hlavní okno modulu Draw

Nejdůležitější součásti hlavního okna programu Draw jsou zobrazeny na obrázku 1.

Pracovní plocha

Velká plocha ve středu hlavního okna modulu Draw (Pracovní plocha) slouží k vytváření kreseb. Tato oblast kreslení může být obklopena nástrojovými lištami a informačními oblastmi. Počet a umístění viditelných nástrojů se liší podle konkrétního úkolu a uživatelských preferencí, proto může pracovní prostor zobrazený na jiném počítači vypadat jinak než na obrázku 1.

Maximální velikost stránky výkresu v LibreOffice Draw je omezena nastavením počítače a velikostí stránky, kterou lze nastavit a použít v tiskárně připojené k počítači.

Ve výchozím nastavení se pracovní prostor skládá ze tří vrstev (Rozložení, Ovládací prvkyKótovací čáry) a záložky pro tyto výchozí vrstvy se zobrazí v dolní části pracovní plochy. Výchozí vrstvy nelze odstranit ani přejmenovat, ale vrstvy je možné přidávat podle potřeby.

Panel stránek

Kresby v Draw lze rozdělit na několik stránek. Vícestránkové kresby se používají zejména pro prezentace. Panel Stránky v levé části hlavního okna programu Draw poskytuje přehled stránek, které ve výkresu vytváříme. Pokud není panel Stránky viditelný, přejdeme na volbu Zobrazit na liště nabídek a vybereme Panel stránek. Pokud chceme provést změny v pořadí stránek, stačí jednu nebo více stránek přetáhnout.

Image2

Obrázek 1: Hlavní okno Draw

Stavový řádek Vrstvy

Vrstva je pracovní prostor, do kterého můžeme vkládat prvky a objekty kresby. Lišta Vrstvy se nachází ve spodní části pracovní plochy a obsahuje tři výchozí vrstvy pojmenované Rozvržení, Ovládací prvkyKótovací čáry. Další informace o vrstvách najdeme v kapitole 11, Pokročilé techniky kreslení.

Postranní lišta

Postranní lišta programu Draw má pět základních karet. Kartu rozbalíme klepnutím na její ikonu nebo na malý trojúhelník ► v záhlaví sekce; patřičnou kartu vybereme z rozevíracího seznamu. Pokud není postranní lišta viditelná, přejdeme v hlavní nabídce do Zobrazit > Postranní lišta.

Vlastnosti

Obsahuje sekce pro vlastnosti objektu, například Stránka, Znak, Odstavec, Oblast, Záře, Stín, Obrázek, ČáraUmístění a velikost. Dostupné sekce závisí na vybraném objektu.

Tvary

Poskytuje rychlý výběr většiny položek, které jsou dostupné na nástrojové liště: Čáry a šipky, Křivky a mnohoúhelníky, Spojnice, Základní tvary, Tvary symbolů, Blokové šipky, Vývojový diagram, Bubliny, Hvězdy a cedule3D objekty.

Styly

Umožní objekty ve výkresu editovat a uplatnit na ně Styly kresby. Pokud styl upravíme, změny se automaticky použijí na všechny prvky formátované pomocí tohoto stylu. V aplikaci Draw nejsou Styly prezentace k dispozici.

Galerie

Objekty z karty Galerie lze vložit do výkresu buď jako kopii nebo jako odkaz. Galerie je rozdělena do kategorií: Šipky, BPMN (Podnikové procesy), Kulaté odrážky, Diagramy, Vývojový diagram, Ikony, Síť, TvaryZvuky. Další informace o používání Galerie najdeme v kapitole 11, Pokročilé techniky kreslení.

Navigátor

Na postranní liště Navigátoru lze rychle vybrat stránky a objekty ve výkresu. Stránkám a objektům ve výkresu je vhodné dávat smysluplné názvy, aby byly při použití Navigátoru snadno identifikovatelné.

Pravítka

Pravítka jsou umístěna na horní a levé straně pracovního prostoru. Pokud nejsou viditelná, přejdeme v hlavní nabídce do Zobrazit > Pravítka. Velikost vybraného objektu je na pravítkách zobrazena pomocí dvojité čáry (zvýrazněna na obrázku 2). Pravítka můžeme mj. použít ke správě úchytů objektů a vodicích čar při umisťování objektů.

Na pravítkách jsou také znázorněny okraje stránky nacházející se v oblasti kresby. Okraje můžeme změnit tak, že je přímo na pravítkách přetáhneme kurzorem. Oblasti okrajů jsou na pravítkách vyznačeny šedě, jak je znázorněno na obrázku 2.

Pro změnu měrné jednotky na pravítku klepneme pravým tlačítkem na pravítko a vybereme měrnou jednotku z rozevíracího seznamu, jak je znázorněno na obrázku 3 pro vodorovné pravítko. Pro vodorovné a svislé pravítko můžeme nastavit různé jednotky měření.

Stavový řádek

Stavový řádek (obrázek 4) je ve všech modulech LibreOffice umístěn ve spodní části pracovní plochy. Stavový řádek skryjeme volbou Zobrazit na liště nabídek a zrušíme výběr Stavový řádek.

Poznámka

Měrné jednotky zobrazené ve Stavovém řádku nastavíme pomocí Nástroje > Možnosti > LibreOffice Draw > Obecné v hlavní nabídce. Tyto jednotky měření se mohou lišit od jednotek měření nastavených pro pravítka.

Image3

Obrázek 2: Pravítko zobrazující velikost objektu

Image4

Obrázek 3: Měrné jednotky pravítka

Image5

Obrázek 4: Stavový řádek

Image6

Obrázek 5: Viditelná tlačítka na panelu nástrojů

Nástrojové lišty

Chceme-li zobrazit nebo skrýt různé nástrojové lišty Draw, přejdeme na Zobrazit > Nástrojové lišty na liště nabídek a z rozevírací nabídky požadovanou nástrojovou lištu vybereme. Například ve výchozím nastavení jsou zobrazeny nástrojové lišty Standardní a Kresba, ale nejsou zobrazeny nástrojové lišty Čára a výplň, Formátování textu a Možnosti.

Vzhled ikon nástrojů na nástrojové liště závisí na operačním systému počítače a výběru stylu a velikosti ikony v Nástroje > Možnosti > LibreOffice > Zobrazení.

Nástroje dostupné na nástrojové liště jsou označeny stínovaným obrysem kolem ikony nástroje nebo zaškrtnutím, jak ukazuje příklad na obrázku 5. Více informací o práci s nástrojovými lištami se nachází v příručce v Začínáme s LibreOffice.

Čtyři hlavní nástrojové lišty použité v Draw jsou následující:

Nástrojová lišta Standardní

Nástrojová lišta Standardní (obrázek 6) je stejná pro všechny komponenty LibreOffice a není v této kapitole podrobně popsána. Ve výchozím nastavení je uzamčena na pozici v horní části hlavního okna Draw.

Image7

Obrázek 6: Nástrojová lišta Standardní

Nástrojová lišta Kresba

Nástrojová lišta Kresba (obrázek 7) obsahuje všechny funkce nezbytné pro kreslení různých geometrických tvarů a tvarů od ruky a pro jejich rozložení v kresbě. Ve výchozím nastavení je uzamčena na pozici nalevo od hlavního okna Draw. Podrobně je popsána v kapitole 2, Kreslení základních tvarů.

Image8

Obrázek 7: Nástrojová lišta Kresba

Nástrojová lišta Čára a výplň

Nástrojová lišta Čára a výplň (obrázek 8) slouží k úpravě hlavních vlastností nakresleného objektu. Nástroje a rozevírací seznamy se liší podle typu vybraného objektu. Chceme-li například změnit styl čáry, klepneme na šipku u nástroje Styl čáry a posunem nahoru nebo dolů vybereme požadovaný styl.

Image9

Obrázek 8: Nástrojová lišta Čára a výplň

Funkce nástrojové lišty Čára a Výplň se používají ke změně barvy, stylu a šířky nakreslené čáry, barvy a stylu výplně a dalších vlastností vybraného objektu. Pokud je vybraným objektem textové pole, je nástrojová lišta Čára a výplň nahrazena nástrojovou lištou Formátování textu. Další informace najdeme v kapitole 4 Změna atributů objektu.

Nástrojová lišta Formátování textu

Panel nástrojů Formátování textu (obrázek 9) je podobný panelu nástrojů Formát v aplikaci Writer. Je k dispozici pouze v případě, že byl ve výkresu vybrán textový objekt, který nahrazuje nástrojovou lištu Čára a Výplň. Další informace najdeme v kapitole 4 Změna atributů objektu a Kapitola 9 Přidávání a formátování textu.

Image10

Obrázek 9: Nástrojová lišta Formátování textu

Přidávání a odebírání nástrojů

Výchozí sadu nástrojů na každé nástrojové liště lze upravit pomocí volby Viditelná tlačítka. Nástroj na nástrojovou lištu přidáme nebo jej z ní odebereme následujícím způsobem:

  1. Klepneme pravým tlačítkem do prázdné oblasti na nástrojové liště nebo na dolů směřující trojúhelník ▼ v názvu nástrojové lišty a z místní nabídky vybereme Viditelná tlačítka.

  2. Klepnutím na název nástroje můžeme nástroj na nástrojovou lištu přidat nebo jej z ní odebrat.

Poznámka

Když nástroj přidáme, je jeho umístění na nástrojové liště (zleva doprava) stejné jako jeho poloha v místní nabídce Viditelná tlačítka.

Dostupné sady nástrojů

Některé nástroje na nástrojové liště mají napravo od příslušné ikony dolů směřující trojúhelník ▼. To znamená, že nástroj má k dispozici další nástroje. Klepnutím na dolů směřující trojúhelník ▼ zobrazíme celou sadu nástrojů (obrázek 10).

Tuto sadu nástrojů je možné přeměnit na plovoucí nástrojovou lištu. Klepneme na oblast v horní části sady nástrojů, jak je znázorněno na obrázku 10, přetáhneme ji přes obrazovku na vhodné místo a uvolníme tlačítko myši. Pokud chceme plovoucí nástrojovou lištu zavřít, klepneme na X vpravo od nadpisu nástrojové lišty.

Image11

Obrázek 10: Dostupné nástroje a plovoucí nástrojová lišta

Poznámka

Když se ze sady nástrojů stane plovoucí nástrojová lišta, na místě nástroje na pevné nástrojové liště se zobrazuje nástroj, který byl použit jako poslední. To znamená, že ikona nástroje na obrazovce se může lišit od ikony nástroje zobrazené v této příručce.

Tip

Po dvojitém kliknutí na nástroj se příkaz odpovídající tomuto nástroji stane aktivním a zůstane aktivní. Příkaz nástroje lze opakovat tak často, jak je třeba. Chceme-li tento režim ukončit, klepneme na tlačítko Esc nebo zvolíme jiný nástroj. Poznámka: výše popsané nemusí fungovat u každého nástroje na každé nástrojové liště.

Ukotvené a plovoucí panely nástrojů

Ve výchozím nastavení jsou při otevření aplikace Draw nástrojové lišty Standardní a Kresba uzamčeny a ukotveny do svých pozic v hlavním okně Draw. Tyto nástrojové lišty je možné odpojit a vytvořit z nich plovoucí nástrojové lišty. Jak nástrojovou lištu odpojit a přeměnit v plovoucí nástrojovou lištu:

  1. Přesuneme kurzor myši na úchyt nástrojové lišty, který se nachází úplně vlevo (obrázek 11). Kurzor v závislosti na nastavení počítače a operačním systému změní tvar, obvykle na symbol sevřené ruky.

  2. Kliknutím a tažením za úchyt nástrojové lišty začneme lištu přesouvat, dokud se nezmění v plovoucí nástrojovou lištu. Tato funkce plovoucí nástrojové lišty je společná pro všechny komponenty LibreOffice.

Plovoucí nástrojovou lištu ukotvíme dvojklikem na její název za současného stisku klávesy Ctrl. Nástrojová lišta se přesune do dostupného prostoru v horní části hlavního okna Draw.

Alternativní metodou ukotvení nástrojové lišty je kliknout na její název a přetáhnout nástrojovou lištu na požadovanou ukotvenou pozici. Může to být pozice horní, dolní nebo jedna ze stran hlavního okna Draw.

Image12

Obrázek 11: Úchyty nástrojové lišty

Odemykání a zamykání nástrojových lišt

Ve výchozím nastavení při otevření Draw jsou všechny ukotvené nástrojové lišty uzamčeny na pozici. Aby bylo možné je přeměnit v plovoucí nástrojové lišty nebo přesunout do hlavního okna Draw, je třeba je nejdřív odemknout.

Chceme-li nástrojovou lištu odemknout, klikneme pravým tlačítkem do prázdné oblasti nástrojové lišty a v místní nabídce zrušíme výběr Zamknout umístění lišty. V levé části nástrojové lišty se objeví úchyt, jak je znázorněno na obrázku 11, což znamená, že nástrojová lišta je odemčená a je možné ji přesouvat.

Chceme-li nástrojovou lištu uzamknout na pozici, ukotvíme ji na místo, poté klepneme pravým tlačítkem do prázdné oblasti nástrojové lišty a v místní nabídce vybereme Zamknout umístění nástrojové lišty. Úchyty z levé části nástrojové lišty zmizí.

Přizpůsobujeme si nástrojové lišty

Nástrojové lišty Draw můžeme přizpůsobovat přidáváním nebo odebíráním nástrojů. Přizpůsobení také umožňuje vytvářet nástrojové lišty pro konkrétní účely. Přizpůsobení nástrojových lišt doplňuje možnosti uvedené výše v části „Přidávání a odebírání nástrojů“.

Další informace o přidávání nových nástrojů, úpravách nebo vytváření nástrojových lišt najdeme v příručce Začínáme s LibreOffice.

Image13

Obrázek 12: Paleta (lišta) barev

Volba a definování barev

Barevná paleta

Paleta barev (obrázek 12 ) poskytuje rychlý přístup ke standardní sadě barev, které lze použít pro vybrané objekty a text ve výkresu.

  1. Paletu barev otevřeme pomocí tlačítka Zobrazit na liště nabídek a výběrem Lišta barev.

  2. Vybereme objekt nebo text, jehož barvu chceme změnit.

  3. Barvu výplně objektu nebo textu změníme tak, že klepneme levým tlačítkem myši na požadovanou barvu.

  4. Barvu ohraničení objektu nebo textového pole změníme, když na požadovanou barvu klepneme pravým tlačítkem myši.

  5.  Lištu barev zavřeme pomocí tlačítka Zobrazit na liště nabídek a zrušením výběru Lišta barev.

Poznámka

Rámeček s X vlevo dole na liště barev znamená žádná (barva).

Poznámka

Barvy dostupné v paletě barev závisí na paletě barev, která byla dříve na objektu při změně barvy použita. Například obrázek 12 zobrazuje standardní paletu barev, která byla dříve použita při změně barvy objektu pomocí dialogového okna vlastností.

Specializované palety barev

Kromě standardní palety barev má Draw k dispozici několik specializovaných palet barev, které nabízejí větší výběr barev: například palety grafů, materiálu, html atd. Po výběru objektu nebo textu ve výkresu použijeme pro přístup ke specializovaným paletám barev jeden z následujících postupů.

Další informace o výběru barvy a palety barev pro objekt nebo text najdeme v kapitole 4, Změna vlastností objektu, v kapitole 9, Přidávání a formátování textu a v kapitole 11, Pokročilé techniky kreslení.

Vlastní barvy

V Draw lze vytvořit vlastní barvy pomocí dialogu Výběr barvy, konkrétních hodnot CMYK nebo specifických hodnot RGB tak, aby odpovídaly barevným schématům používaným ve společnosti. Podrobnější informace o vytváření vlastních barev a palet barev a další informace o barevných schématech CMYK a RGB najdeme v kapitole 11, Pokročilé techniky kreslení.

Mřížka, přichycení a pomocné čáry

Jako pomůcky pro kreslení fungují v Draw mřížky a vodítka. Lze je zapnout nebo vypnout klepnutím na Zobrazit mřížku nebo Zobrazit vodítka na nástrojové liště Čára a výplň nebo Možnosti. Mřížka a vodítka se zobrazují pouze na obrazovce a nezobrazují se na tištěném výkresu nebo při použití výkresu v jiném modulu LibreOffice. Barvu, rozteč a rozlišení bodů mřížky lze individuálně zvolit pro každou osu.

Při pohybu objektů lze zobrazit pomocné čáry, které se zapínají a vypínají klepnutím na Vodítka při přesouvání na panelu nástrojů Čára a výplň nebo Možnosti. Zobrazování polohy objektu při pohybu usnadňuje umístění objektu. Pokud je tato funkce aktivována, budou se při pohybu objektu zobrazovat dvojice svislých a vodorovných čar obklopujících objekt. Tyto čáry sahají až k okrajům kreslicí oblasti.

Draw také nabízí několik funkcí uchopení k přesnému umístění objektů ve výkresu.

Další informace o mřížce, vodítkách, uchopovacích funkcích a pomocných čárách najdeme v kapitole 3, Práce s objekty a body objektů.