Image1

Draw Guide

Kapitola 2,
Kreslení základních tvarů

 

Autorská práva

Tento dokument je duševním vlastnictvím skupiny LibreOffice Documentation Team, © 2021. Přispěvatelé jsou uvedeni níže. Tento dokument je možné distribuovat nebo upravovat podle podmínek GNU General Public License (https://www.gnu.org/licenses/gpl.html) verze 3 a novější nebo podle Creative Commons Attribution License (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) verze 4.0 a novější.

Všechny ochranné známky uvedené v této příručce patří jejich vlastníkům.

Přispěvatelé

K tomuto vydání.

Peter Schofield

Regina Henschel

Elzett Kotze

Do předchozích vydání.

John Cleland

Martin Fox

Jean Hollis Weber

John A. Smith

Peter Schofield

Claire Wood

Zpětná vazba

Připomínky a náměty k tomuto dokumentu posílejte v angličtině dokumentačnímu týmu na adresu: documentation@global.libreoffice.org.

Poznámka

Vše, co do e-mailové konference pošlete, včetně e-mailové adresy a dalších osobních informací uvedených ve zprávě, bude veřejně viditelné bez možnosti smazání.

Datum vydání a verze programu

Vydáno v březen 2023. Kniha je určena pro LibreOffice 7.1.

Používání LibreOffice na systému macOS

Některé klávesové zkratky a položky nabídek jsou v systému macOS jiné než v systémech Windows a Linux. V tabulce 1 níže jsou uvedeny nejdůležitější rozdíly, které se týkají informací v této příručce. Podrobnější seznam se nachází v nápovědě aplikace.

Tabulka 1: Používání LibreOffice v systému macOS

Windows nebo Linux

Ekvivalent pro macOS

Akce

Nástroje > Možnosti
výběr nabídky

LibreOffice > Předvolby

Otevřou se možnosti nastavení.

Klepnutí pravým tlačítkem

Ctrl+klepnutí a/nebo klepnutí pravým tlačítkem v závislosti na nastavení počítače

Otevře se místní nabídka

Ctrl (Control)

(Command)

Používá se také s dalšími klávesami.

F11

⌘ + T

Otevře se postranní lišta Styly.

 

Obsah

 

Úvod

LibreOffice Draw může vytvářet 2D a 3D objekty. Tato kapitola ukazuje, jak kreslit jednoduché 2D objekty. Následující kapitoly popisují, jak s takovými objekty pracovat a jak je upravovat. Více informací o 3D objektech najdeme v kapitole 7, Práce s 3D objekty.

Všechny tvary, ať už jde o čáry, obdélníky nebo složitější tvary, se nazývají objekty. Toto je běžné označení v softwaru pro vektorové kreslení.

Nástroje pro kreslení se nacházejí na nástrojové liště Kresba (obrázek 1). Tato nástrojová lišta je obvykle umístěna na levé straně hlavního okna programu Draw. Pokud není nástrojová lišta viditelná, aktivujeme ji pomocí volby Zobrazit > Nástrojové lišty v hlavní nabídce a z dostupných možností vybereme Kresba.

Stejně jako u všech komponent LibreOffice lze nástrojovou lištu Kresba odemknout a umístit na pracovní ploše programu Draw jako plovoucí nástrojovou lištu. Nástrojovou lištu lze konfigurovat přidáním, přesunutím, skrytím nebo odstraněním nástrojů. Více informací najdeme v kapitole 1, Úvod do programu Draw.

Když je tvar nakreslený, vybereme objekt pro úpravu nebo přidáme do kresby text, informační pole ve Stavovém řádku (obrázek 2) odráží provedené úpravy nebo probíhající úpravy. Více informací o Stavovém řádku najdeme v kapitole 1, Úvod do programu Draw.

Image2

Obrázek 1: Nástrojová lišta Kresba

Image3

Obrázek 2: Stavový řádek

Kreslení základních tvarů

Základní tvary, včetně textu, jsou v programu Draw považovány za objekty. Výchozí sada nástrojů dostupných pro kreslení základních tvarů na nástrojové liště Kresba je zobrazena na obrázku 1.

Více informací o přidání dalších nástrojů na nástrojovou lištu Kresba najdeme v kapitole 1, Úvod do programu Draw a v příručce Začínáme s LibreOffice. Obrázek 3 zobrazuje nástroje, které jsou dostupné pro přidání na nástrojovou lištu Kresba. Nástroje, které jsou již na nástrojové liště nainstalovány, jsou označeny stínovaným obrysem kolem ikony nástroje nebo zaškrtnutím.

Některé ikony nástrojů na nástrojové liště Kresba mění tvar podle posledního použitého nástroje z výběru dostupných nástrojů. Trojúhelník směřující dolů ▼, který najdeme napravo od ikony nástroje, znamená, že je k dispozici více nástrojů. Více informací o dostupných nástrojích najdeme v části „Kreslení geometrických tvarů" na straně 1.

Poznámka

Když je nakreslen základní tvar nebo je vybrán pro úpravy, změní se informační oblast na levé straně stavového řádku tak, aby odrážela aktuální akci. Například Vytvořit Čára, Vybráno Textový rámec xxyy atd.

Image4

Obrázek 3: Nástroje dostupné pro nástrojovou lištu Kresba

Image5

Obrázek 4: Počáteční bod čáry

Rovné čáry

Vytváření čar

Přímka je nejjednodušší prvek nebo objekt, který můžeme v programu Draw vytvořit.

 1. K zahájení kreslení přímky použijeme jednu z následujících možností:

 1. Umístíme kurzor do počátečního bodu kresby, poté klepnutím a tažením kurzoru nakreslíme přímku.

 2. Jakmile je dosaženo koncového bodu a je vytvořena přímka, uvolníme tlačítko myši. Na obou koncích čáry se zobrazí úchyty, které značí, že je daný objekt aktuálně vybrán. Ovladač výběru v počátečním bodě čáry je o něco větší než ovladač výběru v koncovém bodu, jak je znázorněno na obrázku.

 3. Chceme-li přichytit počáteční a koncový bod čáry k mřížce, použijeme jednu z následujících možností:

Poznámka

Chceme-li zobrazit mřížku, přejdeme v hlavní nabídce na Zobrazit > Mřížka a vodítka a zvolíme Zobrazovat mřížku. Případně přejdeme do Nástroje > Možnosti LibreOffice Draw > Mřížka a zvolíme Viditelná mřížka.

 1. Chceme-li omezit úhel kreslení čáry na násobky 45 stupňů, použijeme jednu z následujících možností:

 1. Chceme-li nakreslit čáru symetricky směrem ven v obou směrech od středu čáry, podržíme při kreslení čáry klávesu Alt.

Formátování čar

Když je čára nakreslena, má vlastnosti nastavené na výchozí hodnoty. Chceme-li změnit některý z těchto atributů a naformátovat čáru podle potřeby, klepnutím čáru vybereme a použijeme jednu z následujících možností pro přístup k formátování čáry:

Image6

Obrázek 5: Část Čára na kartě Vlastnosti v postranní liště

Image7

Obrázek 6: Dialogové okno Čára - stránka Čára

Image8

Obrázek 7: Nástrojová lišta Čára a výplň

Image9

Obrázek 8: Dílčí nástrojové lišty Čáry a šipky

Čáry a šipky

Program Draw klasifikuje čáry i šipky jako čáry a kreslí je jako přímky. Umístěním kurzoru nad každý nástroj v dílčím panelu Čáry a šipky (obrázek 8) zjistíme, jaký typ čáry nebo šipky bude každý nástroj kreslit. V poli ve stavovém řádku jsou ve výpisu informací označovány jen jako čáry.

Nástroje dostupné pro čáry nebo šipky jsou následující (zleva doprava):

Vložit čáru Čára končí šipkou Čára se šipkou/kružnicí

Čára se čtvercem/šipkou Čára se šipkami Čára začíná šipkou

Čára se šipkou/kružnicí Čára se šipkou/čtvercem Kótovací čára

Čára (45°)

Poznámka

Ikona nástroje pro poslední použitý nástroj již bude v nástrojové liště Kresba vybrána. To usnadňuje opakované použití stejného nástroje.

Image10

Obrázek 9: Karta Tvary v postranní liště

Vytváření čar nebo šipek

 1. K zahájení kreslení čáry nebo šipky použijeme jednu z následujících možností:

 1. Umístíme kurzor do počátečního bodu čáry nebo šipky, poté klepneme a přetáhneme kurzor. Po uvolnění tlačítka myši se v koncovém bodě šipky nakreslí hrot šipky.

 2. Více informací o možnostech kreslení čar a šipek najdeme v části „Rovné čáry" na straně 1.

Formátování čar nebo šipek

Po nakreslení čáry nebo šipky se ujistíme, že je vybrána a čáru nebo šipku naformátujeme podle potřeby pomocí následujících možností:

Image28

Obrázek 10: Dialogové okno Čára - stránka Styly šipek

Image29

Obrázek 11: Styly šipek v části Čára na kartě Vlastnosti v postranní liště

Image11

Obrázek 12: Nástrojová lišta Dřívější obdélníky

Obdélníky nebo čtverce

 1. K zahájení kreslení obdélníku nebo čtverce použijte jednu z následujících možností:

 1. Umístíme kurzor na počáteční bod obdélníku nebo čtverce, poté klepneme a táhneme kurzorem, dokud nebude nebude nakreslen obdélník nebo čtverec požadované velikosti.

 2. Pokud je vybrán nástroj Obdélník, podržením stisknuté klávesy Shift nakreslíme čtverec.

 3. Jestliže máme vybrán nástroj Obdélník a chceme nakreslit čtverec od jeho středu raději než z pravého dolního rohu, držíme při tažení kurzoru stisknuté klávesy ShiftAlt. Počátečním bodem čtverce bude střed čtverce.

 4. Pokud chceme nakreslit obdélník nebo čtverec z raději jeho středu než z pravého dolního rohu, držíme při tažení kurzoru stisknutou klávesu Alt. Počátečním bodem obdélníku nebo čtverce bude střed obdélníku nebo čtverce.

Poznámka

Pokud je vybrána možnost Při vytváření nebo přesunu objektů v části Omezit objektyNástroje > Možnosti > LibreOffice Draw > Mřížka, je funkcionalita klávesy Shift obrácená. Místo obdélníku je nakreslen čtverec. Pokud chceme nakreslit obdélník, podržíme klávesu Shift. Toto obrácení funkcionality klávesy Shift platí také při kreslení elips, kruhů, oblouků a úsečí.

Elipsy nebo kruhy

 1. K zahájení kreslení elipsy nebo kružnice použijeme jednu z následujících možností:

 1. Umístíme kurzor do počátečního bodu elipsy nebo kruhu, poté klepneme a táhneme kurzorem, dokud nenakreslíme tvar o požadované velikosti.

 2. Pokud je vybrán nástroj Elipsa, podržením stisknuté klávesy Shift nakreslíme kruh.

 3. Jestliže máme vybraný nástroj Elipsa a chceme nakreslit kruh od jeho středu, raději než z pravého dolního rohu, držíme při tažení kurzoru stisknuté klávesy ShiftAlt. Kruh používá jako počáteční bod střed kruhu.

 4. Pokud chceme nakreslit elipsu nebo kruh z jeho středu, nikoliv z pravého dolního rohu, podržíme při tažení kurzoru klávesu Alt. Elipsa nebo kruh používá jako počáteční bod střed elipsy nebo kruhu.

Image12

Obrázek 13: Nástrojová lišta Dřívější kruhy a ovály

Tip

Pokud chceme rychle vložit čáru, obdélník, elipsu nebo text, stiskneme a podržíme klávesu Ctrl a poté klepneme na jednu z ikon Čára, Obdélník, Elipsa nebo Text a na pracovní ploše se automaticky nakreslí vybraný objekt standardní velikosti. Velikost, tvar a barva mají standardní hodnoty. V případě potřeby můžeme tyto vlastnosti později změnit. Více informací najdeme v kapitole 4, Změna atributů objektu.

Kótovací čáry

Kótovací čáry zobrazují rozměry objektu ve výkresu (obrázek 14). Kótovací čára nepatří k samotnému objektu, ale je umístěna blízko něj. Objekt může mít tolik kótovacích čar, kolik je potřeba k označení velikosti jeho stran, okrajů a vzdáleností.

Pokud chceme ovládat zobrazení komponent a vzhledu kótovací čáry pomocí klepnutí pravého tlačítka myši, klepneme na kótovací čáru a volbou Rozměry z místní nabídky otevřeme dialogové okno Kótovací čára (obrázek 15).

Vkládání kótovacích čar

 1. K nakreslení kótovací čáry použijeme jednu z následujících možností:

 1. Umístíme kurzor v blízkosti objektu, kde si přejeme mít počáteční bod kótovací čáry.

 2. Klepnutím a tažením nakreslíme kótovací čáru. Při kreslení kótovací čáry se kóta zobrazí a automaticky vypočítá.

 3. Kótovací čáru můžeme formátovat pomocí možností, které jsou k dispozici v dialogovém okně Kótovací čára. Více informací o možnostech kótovací čáry najdeme v kapitole 11, Pokročilé techniky kreslení.

Image13

Obrázek 14: Měření objektu pomocí kótovacích čar

Image14

Obrázek 15: Dialogové okno Kótovací čára

Poznámka

Měrné jednotky použité pro kótovací čáry lze změnit v hlavní nabídce v Nástroje > Možnosti > LibreOffice Draw > Mřížka výběrem požadované měrné jednotky z dostupných možností rozevíracího seznamu Měrná jednotka.

Oblouky a segmenty

Nástroje pro kreslení oblouků a úsečí (částí kruhů nebo elips) jsou dostupné na následujících místech:

Oblouk nebo úseč nakreslíme následovně:

 1. Požadovaný nástroj vybereme z jedné z výše uvedených možností.

 2. Klepneme na přibližný počáteční bod a tažením kurzoru začneme vytvářet oblouk nebo úseč. Jakmile je dosaženo požadované velikosti objektu, uvolníme tlačítko myši.

 3. Přesuneme kurzor na místo, kde oblouk nebo úseč začíná a klepnutím začneme kreslit oblouk nebo úseč. Úhel ve stupních je zobrazen ve Stavovém řádku.

 4. Přesuneme kurzor na místo, kde oblouk nebo úseč končí. Úhel ve stupních je zobrazen ve Stavovém řádku.

 5. Opětovným klepnutím dokončíme kreslení oblouku nebo úseče.

Image15

Obrázek 16: Nástrojová lišta Křivky a mnohoúhelníky

Křivky, mnohoúhelníky nebo čáry od ruky

Nástroje pro kreslení křivek, mnohoúhelníků nebo čar od ruky jsou dostupné na následujících místech:

Křivky

 1. Klepnutím vytvoříme počáteční bod křivky, následně tažením kurzoru z počátečního bodu čáru nakreslíme.

 2. Uvolníme tlačítko myši a pokračujeme tažením kurzoru, abychom ohnuli čáru do požadovaného tvaru křivky.

 3. Klepnutím nastavíme koncový bod křivky a umístíme křivku do kresby.

 4. Pokračujeme v tažení kurzoru a nakreslíme rovné čáry na konci křivky. Každé klepnutí myši nastaví rohový bod a umožní nakreslit z rohu další přímku.

 5. Poklepáním ukončíme kreslení křivky a přímých čar.

Poznámka

Křivka s výplní automaticky spojí poslední bod s prvním bodem, aby byl objekt uzavřen a vyplněn vybranou výplní. Křivka bez výplně nebude na konci kreslení uzavřena.

Mnohoúhelníky

 1. Klepnutím vytvoříme počáteční bod a tažením kurzoru nakreslíme čáru mezi prvním a druhým bodem.

 2. Přesunem kurzoru nakreslíme další čáru. Každé klepnutí myší nastaví rohový bod a nakreslí další čáru.

 3. Poklepáním ukončíme kreslení mnohoúhelníku.

Poznámka

Mnohoúhelník s výplní automaticky spojí poslední bod s počátečním bodem a vyplní se vybranou výplní. Mnohoúhelník bez výplně není na konci kreslení uzavřen.

Mnohoúhelníky 45°

Jsou stejně jako obyčejné mnohoúhelníky vytvářeny z čar, úhly mezi čarami jsou však omezeny na 45 nebo 90 stupňů. V případě potřeby podržíme při kreslení čáry stisknutou klávesu Shift a tím zajistíme, že je čára nakreslena pod úhlem 45 nebo 90 stupňů.

Čáry od ruky

Nástroj pro kreslení čar od ruky se používá podobně, jako se kreslí tužkou na papíru.

 1. Klepneme a přetáhneme kurzor a tím vytvořme požadovaný tvar čáry.

 2. Uvolněním tlačítka myši dokončíme kreslení čáry od ruky.

 3. Pokud je vybrána možnost Čára od ruky, vyplněná, poslední bod se automaticky spojí s počátečním bodem a objekt je vyplněn vybranou výplní.

Poznámka

Body v křivkách, mnohoúhelnících a čárách od ruky lze přesouvat a upravovat. Více informací najdeme v kapitole 3, Práce s objekty a v kapitole 11, Pokročilé techniky kreslení.

Záchytné body a spojnice

Záchytné body

Všechny objekty v programu Draw mají záchytné body, které se za běžných okolností nezobrazují. Záchytné body se stanou viditelnými, když jsou vybrány Spojnice na nástrojové liště Kresba nebo je vybrán nástroj pro spojnice v části Spojnice na kartě Tvary v postranní liště.

Většina objektů má čtyři záchytné body (obrázek 17). Další záchytné body je možné přidat a upravit pomocí nástrojové lišty Záchytné body (obrázek 18). Nástrojovou lištu otevřeme pomocí volby Zobrazit > Nástrojové lišty > Záchytné body v hlavní nabídce.

Záchytné body nejsou totéž jako úchytky vybraného objektu. Úchyty pro výběr slouží k přesunutí nebo změně tvaru objektu. Záchytné body se používají k upevnění nebo přilepení konektoru k objektu tak, aby při pohybu objektu zůstal konektor pevně spojen s objektem. Detailní popis použití záchytných bodů najdeme v kapitole 3, Práce s objekty a body objektů a v kapitole 8, Spojení, vývojové diagramy a organizační diagramy.

Image24

Obrázek 17: Příklad Záchytných bodů

Image25

Obrázek 18: Nástrojová lišta Záchytné body

Image26

Obrázek 19: Nástrojová lišta Spojnice

Image27

Obrázek 20: Spojnice mezi dvěma objekty

Spojnice

Spojnice jsou čáry nebo šipky, jejichž konce se automaticky přichytávají k záchytným bodům objektu. Spojnice nejsou totéž co čáry a šipky. Pokud jsou objekty přesunuty nebo jinak uspořádány, spojnice zůstávají připojeny k záchytným bodům. Obrázek 20 ukazuje příklad dvou objektů a spojnice.

Program Draw nabízí mnoho různých spojnic. Na nástrojové liště Kresba klepnutím na trojúhelník ▼ vedle ikony Spojnice otevřeme nástrojovou lištu Spojnice (obrázek 19) nebo vybereme spojnici v části Spojnice na kartě Tvary v postranní liště. Podrobnější popis použití spojnic najdeme v kapitole 8, Konektory, vývojové diagramy a organizační grafy.

Kreslení geometrických tvarů

Nástroje pro kreslení geometrických tvarů najdeme na nástrojové liště Kresba (obrázek 1 na straně 1) a na kartě Tvary v postranní liště (obrázek 9 na straně 1). Použití těchto nástrojů pro geometrické tvary je podobné jako použití nástrojů pro kreslení obdélníků a obdélníku nebo elips a kruhů. Více informací najdeme v části "Kreslení základních tvarů" na straně 1.

Ikony nástrojů na nástrojové liště Kresba, které se používají pro kreslení geometrických tvarů, vždy zobrazují poslední kreslený geometrických tvar a ten nemusí být stejná jako ikona nástroje na nástrojové liště Kresba v této kapitole. To také usnadňuje opětovné použití stejného nástroje.

Klepnutí na trojúhelník ▼ napravo od ikony nástroje na nástrojové liště Kresba otevře dílčí nástrojovou lištu, která nám zpřístupní sadu nástrojů pro tento tvar. V případě potřeby je možné tuto dílčí nástrojovou lištu "odtrhnout" a vytvořit tak plovoucí nástrojovou lištu.

Image16

Obrázek 21: Vytvoření plovoucí nástrojové lišty

Poznámka

Ke všem těmto geometrickým tvarům je možné přidat text. Více informací najdeme v kapitole 11, Pokročilé techniky kreslení.

Základní tvary

Klepnutím na trojúhelník ▼ vpravo od ikony Základní tvary na nástrojové liště Kresba otevřeme dílčí nástrojovou lištu Základní tvary (obrázek 22). Tato dílčí nástrojová lišta obsahuje také nástroje pro obdélníky a elipsy, které jsou identické s těmi zobrazenými na nástrojové liště Kresba. Případně vybereme požadovaný nástroj v části Základní tvary na kartě Tvary v postranní liště.

Image17

Obrázek 22: Nástrojová lišta Základní tvary

Tvary symbolů

Klepnutím na trojúhelník ▼ vpravo od Tvary symbolů na nástrojové liště Kresba otevře dílčí nástrojovou lištu Tvary symbolů (obrázek 23). Případně vybereme požadovaný nástroj v části Tvary symbolů na kartě Tvary v postranní liště.

Image18

Obrázek 23: Nástrojová lišta Tvary symbolů

Blokové šipky

Klepnutím na trojúhelník ▼ vpravo od ikony Blokové šipky na nástrojové liště Kresba otevřeme dílčí nástrojovou lištu Blokové šipky (obrázek 24). Případně vybereme požadovaný nástroj v části Blokové šipky na kartě Tvary v postranní liště.

Image20

Obrázek 24: Nástrojová lišta Blokové šipky

Vývojové diagramy

Klepnutím na trojúhelník ▼ vpravo od ikony Vývojový diagram na nástrojové liště Kresba otevřeme dílčí nástrojovou lištu Vývojový diagram (obrázek 25). Případně vybereme požadovaný nástroj v části Vývojový diagram na kartě Tvary v postranní liště.

Vytváření vývojových diagramů, organizačních diagramů a podobných plánovacích nástrojů je dále popsáno v kapitole 8 Připojení, vývojové diagramy a organizační diagramy.

Image19

Obrázek 25: Nástrojová lišta Vývojový diagram

Bubliny

Klepnutím na trojúhelník ▼ vpravo od ikony Bubliny na nástrojové liště Kresba otevřeme dílčí nástrojovou lištu Bubliny (obrázek 26). Případně vybereme požadovaný nástroj v části Bubliny na kartě Tvary v postranní liště..

Image21

Obrázek 26: Nástrojová lišta Bubliny

Hvězdy a cedule

Klepnutím na trojúhelník ▼ vpravo od ikony Hvězdy a cedule na nástrojové liště Kresba otevřeme dílčí nástrojovou lištu Hvězdy a cedule (obrázek 27). Případně vybereme požadovaný nástroj v části Hvězdy a cedule na kartě Tvary v postranní liště.

Image22

Obrázek 27: Nástrojová lišta Hvězdy a cedule

3D objekty

Klepnutím na trojúhelník ▼ napravo od ikony 3D objekty na nástrojové liště Kresba otevřeme nástrojovou lištu 3D objekty (obrázek 28). Případně vybereme požadovaný nástroj v části 3D objekty na kartě Tvary v postranní liště.

Image23

Obrázek 28: Nástrojová lišta 3D objekty

Přidávání, vkládání a formátování textu

V programu Draw můžeme text v kresbách, objektech a tvarech přidávat, vkládat a formátovat. Více informací o přidávání, vkládání a formátování textu v kresbách nebo nakreslených objektech najdeme v kapitole 9, Přidávání a formátování textu.