Image1

Draw Guide

Kapitola 5,
Kombinování více objektů

 

Autorská práva

Tento dokument je duševním vlastnictvím skupiny LibreOffice Documentation Team, © 2021. Přispěvatelé jsou uvedeni níže. Dokument lze šířit nebo upravovat za podmínek licence GNU General Public License (https://www.gnu.org/licenses/gpl.html), verze 3 nebo novější, nebo the Creative Commons Attribution License (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), verze 4.0 nebo novější.

Všechny ochranné známky uvedené v této příručce patří jejich vlastníkům.

Přispěvatelé

Pro toto vydání

Peter Schofield

Winston Min Tjong

Jean Hollis Weber

Pro předchozí vydání

John Cleland

Martin Fox

Jean Hollis Weber

John A. Smith

Peter Schofield

Hazel Russman

Claire Wood

 

 

Zpětná vazba

Připomínky a náměty k tomuto dokumentu posílejte v angličtině dokumentačnímu týmu na adresu: documentation@global.libreoffice.org.

Poznámka

Všechno, co zašleme do konference, včetně e-mailové adresy a dalších osobních údajů, je umístěno ve veřejném archivu a obsah nelze smazat.

Datum vydání a verze programu

Publikováno: červenec 2021. Na základě LibreOffice 7.1 Community. Jiné verze LibreOffice se mohou lišit vzhledem a funkčností.

Používání LibreOffice na systému macOS

Některé klávesové zkratky a položky nabídek jsou v systému macOS jiné než v systémech Windows a Linux. V následující tabulce jsou uvedeny nejdůležitější rozdíly, které se týkají informací uvedených v tomto dokumentu. Podrobný seznam nalezneme v nápovědě aplikace.

Windows nebo Linux

Ekvivalent pro macOS

Akce

Nástroje > Možnosti

LibreOffice > Předvolby

Otevřou se možnosti nastavení.

Klepnutí pravým tlačítkem

Control + klepnutí, nebo klepnutí pravým tlačítkem v závislosti na nastavení počítače

Otevře se místní nabídka.

Ctrl (Control)

(Command)

Používá se také s dalšími klávesami.

F11

+ T

Otevře se postranní lišta Styly.

 

Obsah

 

Seskupování objektů

Seskupení objektů si lze představit jako vložení objektů do krabice. Objekty lze přesouvat jako skupinu a globální změny lze aplikovat na objekty ve skupině. Vždy lze skupinu zrušit a s objekty, které ji tvořily, opět pracovat samostatně.

Dočasné seskupení

Dočasné seskupení je takové, kdy je vybráno několik objektů. Veškeré změny parametrů objektu se použijí na všechny objekty v rámci dočasné skupiny. Například dočasnou skupinu objektů lze celou otočit.

Dočasnou skupinu vytvoříme jednou z následujících metod:

Chceme-li zrušit dočasnou skupinu objektů, stačí kliknout mimo úchyty výběru zobrazené kolem objektů.

Seskupení

Pokud jsou objekty seskupeny, všechny operace úprav provedené ve skupině se použijí na všechny objekty ve skupině. Kliknutím na jeden objekt ve skupině se vybere celá skupina.

Objekty ve skupině si zachovávají své individuální vlastnosti a lze je upravovat nezávisle. Další informace nalezneme v části „Úprava jednotlivých objektů skupiny“ na stránce 1.

 1. Pomocí jedné z následujících metod vybereme objekty pro skupinu. Kolem všech objektů vybraných pro skupinu se zobrazí úchyty výběru (obrázek 1).

 1. Pomocí jedné z následujících metod vytvoříme skupinu vybraných objektů:

Image2

Obrázek 1: Seskupování objektů

Zrušení seskupení

 1. Vybereme skupinu objektů a kolem objektů ve skupině se objeví úchyty pro výběr (obrázek 1).

 2. Seskupení skupiny objektů zrušíme pomocí jedné z následujících metod:

Úprava jednotlivých objektů skupiny

Objekt ve skupině lze upravovat samostatně, aniž by bylo nutné objekty rozdělit.

 1. Vybereme skupinu a jedním z následujících způsobů ji můžeme upravit. Po vstupu do skupiny nelze objekty mimo skupinu vybrat k úpravám.

 1. Jakmile se ocitneme uvnitř skupiny, kliknutím na libovolný objekt jej vybereme a samostatně upravíme (obrázek 2).

 2. Po provedení změn v jednotlivém objektu ukončíme jednou z následujících metod úpravu skupiny:

Image3

Obrázek 2: Úprava objektů v rámci skupiny

Vnořené skupiny

Lze vytvořit skupinu skupin, která se běžně označuje jako vnořená skupina. Při vytváření vnořených skupin zachovává Draw hierarchii jednotlivých skupin a pamatuje si pořadí, v jakém byly skupiny vybrány. To znamená, že poslední vybraná jednotlivá skupina bude nad všemi ostatními skupinami v rámci vnořené skupiny. Rozdělení do skupin a vstup do vnořené skupiny funguje úplně stejně jako u jednotlivých skupin.

Skládání objektů

Složení objektů znamená jejich trvalé sloučení, při němž se vytvoří nový objekt. Původní objekty již nejsou k dispozici jako jednotlivé objekty a nelze je upravovat jako jednotlivé objekty. Jakákoliv úprava složeného objektu ovlivní všechny objekty, které byly ve skupině použity.

Kombinace

 1. Vybereme několik objektů, které chceme složit.

 2. Vybrané objekty složíme do jednoho objektu pomocí jedné z následujících metod:

Na první pohled se výsledky mohou zdát poněkud překvapivé, ale následující body vysvětlují, jak kombinování objektů funguje.

Image4

Obrázek 3: Kombinování objektů

Tip

Objekty lze přeskládat tak, aby byly v pořadí uspořádání dále vzadu nebo dále vpředu. Klikneme na objekt pravým tlačítkem myši a z místní nabídky vybereme možnost Uspořádat a vybereme jednu z dostupných možností. Další informace nalezneme v části „Uspořádání objektů“ na stránce 1.

Image5

Obrázek 4: Příklad vyplnění plochy při kombinování překrývajících se objektů

Rozdělení kombinovaných objektů

Objekt, který byl spojen z několika objektů, lze rozdělit na jednotlivé objekty. Původní objekty si však zachovají formátování kombinovaného objektu a nevrátí se ke svému původnímu formátování.

Vybereme kombinovaný objekt a použijeme jednu z následujících metod pro rozdělení kombinovaného objektu:

Na obrázku 5 je levá grafika s původním příkladem překrývajících se výplní oblastí před spojením. Pravá grafika je výsledkem rozdělení kombinovaného objektu. Jednotlivé překrývající se objekty převzaly formátování objektu v zadní části překrývajících se objektů.

Image6

Obrázek 5: Příklad rozdělení kombinovaného objektu

Rozpojení kombinovaných objektů

Pokud je objekt spojen z několika objektů, lze spojený objekt rozdělit na jednotlivé části pomocí příkazu Tvar > Rozpojit v hlavní nabídce. To znamená, že původní objekty jsou rozděleny na jednotlivé části; například obdélník je rozdělen na čtyři samostatné čáry a plocha se ztratí, jak ukazuje pravý graf na obrázku 6.

Image7

Obrázek 6: Příklad rozpojení kombinovaného objektu

Spojovací čáry

Části objektu lze spojit tak, že vybereme všechny části objektu a v hlavní nabídce zvolíme Tvar > Spojit. Tím se části spojí dohromady a objekt se uzavře, čímž se oblast vyplní výplní, kterou měla před rozpojením objektu.

Slučování, odečítání nebo průnik objektů

Po výběru více než jednoho objektu se zpřístupní funkce sloučení, odečtení a průnik. To umožňuje vytvořit nový objekt s novým tvarem.

Sloučení

Při slučování objektů se vytvoří nový objekt, jehož tvar kopíruje tvar slučovaných objektů. Výplň plochy sloučeného objektu je určena výplní plochy objektu, který je v zadní části všech ostatních objektů, jak je znázorněno na obrázku 7.

Po výběru několika objektů použijeme ke sloučení objektů jednu z následujících metod:

Image8

Obrázek 7: Slučování objektů

Odčítání

Při odečítání objektů se objekty vpředu odečítají od objektu vzadu. Zůstane tak prázdné místo po odečítaných objektech a vytvoří se nový tvar, jak ukazuje obrázek 8. Po výběru několika objektů, které se vzájemně překrývají, použijeme k odečtení objektů jednu z následujících metod:

Image9

Obrázek 8: Odečítání objektů

Průnik

Při průniku objektů se odstraní přední objekty a odkrytá oblast objektu vzadu. Tím se vytvoří nový objekt z oblasti objektu v zadní části, která byla zakryta objekty v přední části, jak ukazuje obrázek 9.

Po výběru několika objektů, které se vzájemně překrývají, použijeme k jejich průniku jednu z následujících metod:

Image10

Obrázek 9: Průnik objektů

Praktický příklad

Následující příklad ukazuje, jak pomocí funkcí sloučit, odečíst a průnik vytvořit nůž s dřevěnou rukojetí.

Nakreslíme elipsu a poté obdélník překrývající polovinu její šířky.

Image11

Vybereme oba tvary, klikneme pravým tlačítkem myši a z místní nabídky vybereme příkaz Tvary > Odečíst.

Image12

Nakreslíme další obdélník a umístíme ho k horní polovině elipsy.

Image13

Vybereme oba tvary, klikneme pravým tlačítkem myši a z místní nabídky vybereme příkaz Tvary > Odečíst.

Image14

Nakreslíme malou elipsu pokrývající pouze pravý dolní roh.

Image15

Vybereme oba tvary, klikneme pravým tlačítkem myši a z místní nabídky vybereme příkaz Tvary > Odečíst. Tvar čepele nože je nyní dokončen.

Image16

Chceme-li vytvořit rukojeť, nakreslíme obdélník a elipsu.

Image17

Spojíme tvary dohromady.

Image18

Umístíme rukojeť na čepel. Vybereme rukojeť a čepel a poté je seskupíme, abychom vytvořili kresbu nože.

Image19

Duplikace a přechod tvarů

Duplikování

Duplikace vytváří kopie objektu a na duplikáty aplikuje sadu změn (například barvu nebo otočení).

 1. Vybereme objekt nebo skupinu objektů a pomocí jedné z následujících metod otevřeme dialogové okno Duplikovat (obrázek 10):

 1. Vybereme počet kopií, umístění, zvětšení a počáteční a koncovou barvu pro duplikáty.

 2. Klikneme na tlačítko OK a vytvoří se duplicitní kopie. Příklad duplikace je uveden na obrázku 11. Každý duplicitní objekt je samostatný objekt.

 3. Chceme-li duplicitní objekty seskupit do jedné skupiny, viz „Seskupování objektů“ na straně 1.

 4. Chceme-li spojit duplicitní objekty do jednoho objektu, viz „Skládání objektů“ na straně 1.

Při použití dialogového okna Duplikovat jsou k dispozici následující možnosti:

Image20

Obrázek 10: Dialogové okno Duplikovat

Image21

Obrázek 11: Příklad duplikace

Přechod tvarů

Přechod tvarů transformuje jeden tvar objektu na jiný tvar. Výsledkem je nová skupina jednotlivých objektů, která obsahuje počáteční a koncové objekty. Mezikroky ukazují transformaci z jednoho tvaru objektu na jiný tvar objektu. Přechod tvarů se provádí od prvního vybraného objektu k druhému vybranému objektu.

 1. Vybereme dva objekty a v hlavní nabídce zvolíme Tvar > Přechod tvarů, čímž otevřeme dialogové okno Přechod tvarů (obrázek 12).

 2. Vybereme počet přírůstků pro transformaci.

 3. V případě potřeby vybereme Atributy přechodu tvarůStejný směr.

 4. Kliknutím na tlačítko OK vybrané objekty prolneme a zavřeme dialogové okno Přechod tvarů. Na obrázku 13 je zobrazen příklad přechodu tvarů se zrušeným výběrem Stejný směr. Vytvořený objekt je skupina objektů.

 5. Chceme-li tuto skupinu objektů zrušit a používat jednotlivé objekty, viz „Zrušení seskupení“ na straně 1.

Image22

Obrázek 12: Dialogové okno Přechod tvarů

Image23

Obrázek 13: Příklad přechodu tvarů

V dialogovém okně Přechod tvarů jsou k dispozici následující možnosti:

Umísťování objektů

Uspořádání objektů

Při kombinování, slučování, odečítání nebo průniku objektů se konečný výsledek liší podle toho, který objekt je vpředu a který vzadu. Každý nový objekt umístěný na výkres se automaticky stane předním objektem a všechny ostatní objekty se posunou v pořadí umístění dozadu. Uspořádání objektů mění pořadí ve skupině objektů.

Chceme-li změnit umístění objektu, vybereme jeden nebo více objektů a použijeme jednu z následujících metod.

Image24

Obrázek 14: Nástrojová lišta Umístění

K dispozici jsou následující možnosti uspořádání:

Poznámka

Nástroje pro uspořádání lze změnit na plovoucí nástrojové liště kliknutím na horní část vyskakovacího okna na nástrojové liště Standardní a přetažením na novou pozici na výkrese, jak ukazuje obrázek 14.

Zarovnání objektů

Aby kresba vypadala profesionálněji, lze objekty vzájemně zarovnat. Vybereme jeden nebo více objektů a použijeme jednu z následujících metod zarovnání objektů:

K dispozici jsou následující nástroje pro zarovnání:

Image25

Obrázek 15: Nástrojová lišta Zarovnání objektů

Poznámka

Nástroje pro zarovnání lze změnit na plovoucí panel nástrojů kliknutím na horní část vyskakovacího panelu nástrojů a jeho přetažením na nové místo na pracovní ploše výkresu, jak je znázorněno na obrázku 15.

Rozmístění objektů

Rozložení objektů umožňuje rovnoměrné rozmístění tří nebo více objektů podél vodorovné nebo svislé osy. Objekty jsou rozmístěny pomocí nejvzdálenějších objektů ve výběru jako základních bodů pro rozestupy.

Image26

Obrázek 16: Nástrojová lišta Rozmístit výběr

Vybereme alespoň tři objekty a poté je rozmístíme pomocí jedné z následujících metod:

K dispozici jsou následující možnosti rozmístění:

Poznámka

Z distribučních nástrojů lze vytvořit plovoucí panel nástrojů kliknutím na horní část vyskakovacího panelu nástrojů a jeho přetažením na nové místo na pracovní ploše výkresu, jak je znázorněno na obrázku 16.