Image1

Draw Guide

Kapitola 7,
Práce s 3D objekty

 

Autorská práva

Tento dokument je duševním vlastnictvím skupiny LibreOffice Documentation Team, © 2021. Přispěvatelé jsou uvedeni níže. Tento dokument může být šířen a/nebo upravován za podmínek buď GNU General Public License (https://www.gnu.org/licenses/gpl.html), verze 3 nebo novější, nebo Creative Commons Attribution License (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), verze 4.0 nebo novější.

Všechny ochranné známky uvedené v této příručce patří jejich vlastníkům.

Přispěvatelé

Pro toto vydání

Peter Schofield

Elzett Kotze

Jean Hollis Weber

Pro předchozí vydání

John Cleland

Martin Fox

Jean Hollis Weber

John A. Smith

Peter Schofield

Regina Henschel

Claire Wood

 

 

Zpětná vazba

Připomínky a náměty k tomuto dokumentu posílejte v angličtině dokumentačnímu týmu na adresu: documentation@global.libreoffice.org.

Poznámka

Všechno, co zašleme do konference, včetně emailové adresy a dalších osobních údajů, je umístěno ve veřejném archivu a obsah nelze smazat.

Datum vydání a verze programu

Vydáno v červenci 2021. Založeno na LibreOffice 7.1 Community. Jiné verze LibreOffice se mohou lišit vzhledem a funkčností.

Používání LibreOffice na systému macOS

Některé klávesové zkratky a položky nabídek jsou v systému macOS jiné než v systémech Windows a Linux. V následující tabulce jsou uvedeny nejdůležitější rozdíly, které se týkají informací uvedených v tomto dokumentu. Podrobný seznam nalezneme v nápovědě aplikace.

Windows nebo Linux

Ekvivalent pro macOS

Akce

Nástroje > Možnosti

LibreOffice > Předvolby

Otevřou se možnosti nastavení.

Klepnutí pravým tlačítkem

Control + klepnutí, nebo klepnutí pravým tlačítkem v závislosti na nastavení počítače

Otevře se místní nabídka.

Ctrl (Control)

(Command)

Používá se také s dalšími klávesami.

F11

+ T

Otevře se postranní lišta Styly.

 

Obsah

 

 

Úvod

Přestože se Draw nevyrovná funkcím předních programů pro kreslení nebo úpravu obrázků, dokáže vytvářet a upravovat 3D výkresy. V aplikaci Draw jsou k dispozici dva typy 3D objektů: 3D scény a plastické 3D tvary. Na Stavovém řádku se zobrazí informace o výběru 3D scény (obrázek 1). Na Stavovém řádku se zobrazí pouze informace o výběru tvaru (obrázek 2), pokud je vybrán plastický 3D tvar.

Image2

Obrázek 1: Stavový řádek zobrazující vybranou 3D scénu

Image3

Obrázek 2: Stavový řádek zobrazující vybraný tvar

Podle toho, který typ je zvolen, existují různé možnosti dalších úprav objektu (otáčení, osvětlení, perspektiva atd.). Plastické 3D tvary se jednodušeji nastavují a upravují, ale 3D scény umožňují větší přizpůsobení.

3D objekty se vytvářejí jednou z následujících metod:

Typy 3D objektů

3D scény

3D scény jsou vytvořeny z objektů s rozměry pomocí souřadnic x, y a z a mohou obsahovat typy objektů, jako je krychle, koule, plastický objekt nebo rotační objekt. Tyto typy objektů neexistují mimo 3D scénu.

Stavový řádek zobrazuje vybranou 3D scénu, pokud je vybrán 3D objekt, který byl vytvořen z 2D objektu pomocí rotace nebo konverze tělesa, nebo se jedná o hotový 3D objekt, který byl vložen do výkresu.

3D scéna se chová podobně jako skupina. Stejně jako do skupiny lze i do 3D scény vstoupit za účelem úpravy jednotlivého objektu v 3D scéně a po dokončení úprav ji opustit. Další informace o zadávání, úpravách a opouštění skupin naleznete v kapitole 5, Kombinace více objektů.

Pokud je 3D scéna vytvořena z výběru více než jednoho 2D objektu, automaticky se vytvoří skupina jako jedna 3D scéna. Do této 3D scény lze vstoupit a měnit, upravovat a otáčet jednotlivé objekty v rámci 3D scény.

Poznámka

Pokud byla 3D scéna vytvořena z vybraných 2D objektů, nelze jednotlivé objekty seskupit.

3D tvary

3D tvary jsou pevné objekty, které mají tři rozměry: délku, šířku a výšku. Zatímco 2D tvary jsou ploché, 3D tvary mají hloubku.

3D tvar se vytvoří, když se 2D tvar nebo objekt z Galerie písem změní na 3D pomocí příkazu Přepnout plastičnost. Pokud je vybrán tento typ 3D objektu, zobrazí se na stavovém řádku Vybráno Tvar.

3D tvar lze prohlížet a upravovat v režimu 3D nebo 2D. Chceme-li upravovat ve 2D režimu, vypneme plastičnost, provedeme změny a přepneme zpět do 3D režimu pomocí Přepnout plastičnost.

Poznámka

Plastičnost pomocí Přepnout plastičnost lze použít pouze tehdy, je-li vybrán 2D tvar, 3D objekt vytlačený z 2D tvaru, nebo objekt z Galerie písem. Není k dispozici pro text, čáry, šipky, křivky a mnohoúhelníky.

Nástrojová lišta Kresba

Před vytvořením 3D objektů ve výkresu se doporučuje přidat 3D nástroje na nástrojovou lištu Kresba (obrázek 3) pomocí volby Viditelná tlačítka anebo dialogového okna Přizpůsobit. Informace o používání viditelných tlačítek a dialogového okna Přizpůsobit najdeme v dodatku B, Nástrojové lišty a v příručce Začínáme s LibreOffice.

Po instalaci 3D nástrojů na nástrojovou lištu Kresba jsou tyto nástroje k dispozici pouze tehdy, pokud je ve výkresu vybrán 2D objekt.

Image4

Obrázek 3: Nástrojová lišta Kresba s přidanými 3D nástroji

Image5

Obrázek 4: Nástrojová lišta 3D objekty

Vytváření prostorových (3D) objektů

Připravené 3D objekty

Hotové 3D objekty jsou 3D scény a do výkresu se vkládají jednou z následujících metod. Výběr a kreslení 3D objektů je u všech metod vkládání hotového 3D objektu stejné.

Poznámka

Hotové 3D objekty lze přemisťovat, měnit jejich velikost a upravovat je stejně jako 2D objekty. Další informace nalezneme v kapitole 3, Práce s objekty.

Plastičnost

Plastičnost převede 2D objekt na 3D scénu tak, že 2D objekt protáhne směrem k pozorovateli. Scéna je otočena o 20 stupňů kolem vodorovné osy, aby byl 3D efekt lépe viditelný. Příklady 3D převodu pomocí plastičnosti jsou uvedeny na obrázku 5.

Po výběru 2D objektu ve kresbě jej pomocí příkazu Na 3D objekt převedeme na 3D scénu pomocí jedné z následujících metod:

Image6

Obrázek 5: Příklad použití plastičnosti pro 3D konverzi

Otočení

Na 3D rotační objekt a Převést na rotační objekt

Na 3D rotační objekt nebo Převést na rotační objekt převede 2D objekt na 3D scénu otočením objektu za použití levého okraje ohraničujícího rámečku kolem objektu jako osy otáčení. Příklady 3D převodu pomocí některého z těchto rotačních nástrojů jsou uvedeny na obrázku 6. Skutečně vytvořená 3D scéna závisí na úhlu a tvaru otáčeného objektu.

Po výběru 2D objektu na výkresu jej převedeme na 3D scénu pomocí rotace jednou z následujících metod:

Image8

Obrázek 6: Příklady použití rotace pro 3D převod

Image9

Obrázek 7: Příklad přesunu osy otáčení pomocí V 3D rotačním objektu

V 3D rotačním objektu

V 3D rotačním objektu převede 2D objekt na 3D scénu otáčením objektu kolem pohyblivé osy otáčení. Příklad posunu osy otáčení a změny úhlu natočení je uveden na obrázku 7. Skutečně vytvořená 3D scéna závisí také na úhlu a tvaru otáčeného objektu.

 1. Vybereme 2D objekt na výkresu.

 2. Klepneme na V 3D rotačním objektu na nástrojové liště Kresba.

 3. Nastavíme polohu a úhel osy otáčení. Ta je znázorněna přerušovanou čarou s rotačními body na obou koncích.

 4. Klepneme kamkoliv mimo 2D objekt a ten se převede na 3D scénu, jak ukazuje obrázek 7.

Přepnout plastičnost

Plastičnost je proces, při kterém se paralelní plochy posouvají a vytvářejí 3D tvar. V aplikaci Draw se 2D plocha posune dopředu mimo úroveň kresby. Současně je objekt mírně nakloněn a je zapnuta centrální projekce, což vytváří dojem 3D tvaru. Draw používá výchozí hodnotu pro tuto plastičnost (hloubku těla) na základě velikosti 2D objektu. Hodnotu lze změnit po vytvoření, viz níže „Úprava 3D objektů“.

Přepočet plastičnosti se provádí pomocí Přepnout plastičnost. Plastičnost funguje pouze u základních tvarů, tvarů symbolů, blokových šipek, vývojových diagramů, bublin, hvězd a cedulí, které jsou součástí výchozí sady nástrojů na nástrojové liště Kresba nebo na kartě Tvary na postranní liště. Plastičnost lze použít také na všechny objekty vytvořené pomocí nástroje Písmomalba. Příklady přepnutí plastičnosti jsou uvedeny na obrázku 8.

 1. Vybereme 2D objekt ve výkresu, který byl vytvořen ze základních tvarů, tvarů symbolů, blokových šipek, vývojových diagramů, bublin, hvězd nebo cedulí.

 2. Kliknutím na Přepnout plastičnost na nástrojové liště Kresba převedeme 2D objekt na 3D tvar.

 3. Chceme-li provést 3D převod zpět na 2D objekt, vybereme 3D objekt a klikneme na Přepnout plastičnost na nástrojové liště Kresba.

Poznámka

Plastičnost nelze použít na textové objekty vytvořené pomocí Vložit textové pole nebo Vložit svislý text.

Image10

Obrázek 8: Příklady přepnutí plastičnosti

Úprava 3D objektů

Poznámka

Pokud byly 3D scény vytvořeny z více než jednoho 2D objektu, automaticky se vytvoří skupina 3D scény. Tuto skupinu 3D scény nelze rozdělit do skupin a veškeré provedené úpravy ovlivní všechny 3D objekty ve skupině. Chceme-li upravit jednotlivý 3D objekt v rámci této skupiny 3D scén, vstoupíme do skupiny. Další informace o práci se skupinami nalezneme v kapitole 5, Kombinace více objektů.

Image11

Obrázek 9: Nástrojová lišta 3D nastavení

Umístění, velikost a otočení

Úprava polohy, velikosti a natočení 3D objektů je podobná jako u 2D objektů. Další informace nalezneme v kapitole 3, Práce s objekty.

3D nastavení

Chceme-li otevřít nástrojovou lišta 3D Nastavení (obrázek 9), přejdeme v hlavní nabídce na Zobrazení > Nástrojové lišty > 3D nastavení. Nástrojová lišta 3D nastavení se aktivuje pouze tehdy, když je vybrán 3D tvar, který byl vytvořen z 2D objektu pomocí výše uvedené funkce „Přepnout plastičnost“.

K úpravám 3D tvarů jsou k dispozici následující nástroje. Výsledek všech změn provedených pomocí těchto nástrojů pro úpravy se okamžitě aplikuje na vybraný 3D tvar a zobrazí efekt použitého 3D nastavení.

Obrázek 10 ukazuje příklad naklonění doleva, zvětšení hloubky protažení a změny 3D barvy pomocí panelu nástrojů 3D nastavení.

Poznámka

Dialogové okno 3D efekty nelze použít pro 3D tvary vytvořené pomocí funkce Přepnout plastičnost, protože nebude dosaženo správných výsledků formátování. Pokud je dialogové okno 3D efekty použito chybně, odstraníme nesprávné formátování pomocí Formát > Výchozí formátování v hlavní nabídce.

Image12

Obrázek 10: Příklad změny 3D nastavení

Image7

Obrázek 11: Dialogové okno 3D efekty - stránka Geometrie

3D efekty

Dialogové okno 3D efekty (obrázek 11) nabízí širokou škálu možných nastavení pro úpravy hotových 3D objektů nebo 3D scén. Toto dialogové okno lze také použít k převodu 2D objektu na 3D pomocí nástrojů v levém dolním rohu dialogového okna. Chceme-li otevřít dialogové okno 3D efekty, klepneme na nástrojové liště Čára a výplň na 3D efekty nebo přejdeme v hlavní nabídce na Formát > 3D efekty.

Veškeré 3D efekty použité na 3D scénu se provedou až po kliknutí na tlačítko Přiřadit v pravém horním rohu dialogového okna 3D efekty. To umožňuje provést všechny změny 3D efektů před jejich použitím na 3D scénu.

Poznámka

Žádné možnosti na stránkách dialogového okna 3D efekty, které jsou šedé, nelze pro vybraný objekt použít.

3D převod

V levém dolním rohu dialogového okna 3D efekty jsou nástroje pro převod 2D objektu na 3D scénu a pro změnu projekce použité ve 3D scéně.

3D efekty – Geometrie

Kliknutím na Geometrie v dialogovém okně 3D efekty (obrázek 11) otevřeme stránku Geometrie a pomocí dostupných možností změníme geometrii 3D objektu.

Image13

Obrázek 12: Příklad zaoblených hran

Image14

Obrázek 13: Příklad změny škálované hloubky

Image15

Obrázek 14: Příklad změny úhlu otočení

Image16

Obrázek 15: Příklad zvětšující se hloubky

Image17

Obrázek 16: Příklad částí

Image18

Obrázek 17: Příklady specifických, plochých a sférických efektů na objekty

Image19

Obrázek 18: Příklady převrácených normál a oboustranného osvětlení

Poznámka

Obrázek 18 demonstruje použití 3D efektu Převrátit normály ve spojení s efektem Oboustranné osvětlení.

3D efekty – stínování

Na stránce Stínování dialogového okna 3D efekty (obrázek 19) jsou k dispozici možnosti nastavení stínování, stínu a efektů kamery na vybraném 3D objektu.

Image20

Obrázek 19: Dialogové okno 3D efekty - stránka Stínování

Image21

Obrázek 20: Příklady režimu stínování

Image22

Obrázek 21: Příklady úhlu povrchu stínu

Image23

Obrázek 22: Příklad změny nastavení kamery

3D efekty – osvětlení

Stránka Osvětlení dialogového okna 3D efekty (obrázek 23) určuje způsob osvětlení 3D scény a nastavení se vztahuje na všechny 3D objekty ve scéně. Pro 3D scénu lze zadat směr zdroje světla, barvu zdroje světla a okolní světlo.

Ve výchozím nastavení je při otevření stránky Osvětlení již vybrán jeden zdroj světla. Pro osvětlení lze zvolit více zdrojů světla. Lze použít maximálně osm zdrojů a každý zdroj světla může mít jinou barvu. Na obrázku 23 jsou zobrazeny tři vybrané zdroje světla, přičemž každý zdroj světla má jinou barvu.

Image24

Obrázek 23: Dialogové okno 3D efekty - stránka Osvětlení

 1. Výběrem položky Zdroj světla zapneme zdroj světla. Ikona se změní na svítící žárovku.

 2. Opětovným kliknutím na vybraný zdroj světla upravíme barvu zdroje světla.

 3. Vybereme barvu světla z jedné z barevných palet v rozevíracím seznamu Zdroj světla. Pro každý zvolený zdroj světla lze použít jinou barvu.

 4. Výběrem barvy z jedné z barevných palet v rozevíracím seznamu Ambientní osvětlení nastavíme barvu okolního světla.

 5. Chceme-li zrušit výběr zdroje světla, vybereme již vybraný zdroj světla a znovu na něj klepneme.

Umístění a barva světelného zdroje jsou zobrazeny v pravém dolním rohu stránky Osvětlení. Svislý posuvník nastavuje úhel osvětlení a vodorovný posuvník otáčí světlo kolem objektu. Případně klepneme na světelný bod a přetáhneme zdroj světla na požadované místo.

Chceme-li změnit náhled z koule na krychli, klepneme na malý čtvereček napravo od vodorovného posuvníku a pod svislým posuvníkem.

Každý vybraný zdroj světla se zobrazí jako malá barevná kulička v barvě, která je pro něj určena. Větší barevná koule označuje aktivní zdroj světla.

3D efekty – textury

Na stránce Textury dialogového okna 3D efekty (obrázek 24) lze nastavit vlastnosti textury povrchu pro vybraný 3D objekt. Funkce Textury je k dispozici pouze po nastavení výplně plochy 3D objektu na Přechod, Šrafování, nebo Rastr. Další informace o změně výplně oblasti nalezneme v kapitole 4, Změna atributů objektu.

Image25

Obrázek 24: Dialogové okno 3D efekty - stránka Textury

3D efekty – Materiál

Na stránce Materiály dialogového okna 3D efekty (obrázek 25) lze změnit vzhled 3D objektu tak, aby reprezentoval různé materiály. Materiály a textury lze vzájemně kombinovat a dosáhnout požadovaného výsledku je otázkou pokusů a omylů.

Image26

Obrázek 25: Dialogové okno 3D efekty - stránka Materiály

Poznámka

Kovové a skleněné povrchy nelze dobře simulovat, protože vzhled těchto materiálů je vytvářen pomocí odrazu.

Tip

Nepoužívejte pro jednotlivé barvy příliš vysokou hodnotu jasu. Barvy se skládají a snadno se může stát, že barevná plocha bude bílá.

Skládání objektů

Více 3D objektů nelze kombinovat pomocí Tvar > Složit v hlavní nabídce nebo klávesovou zkratkou Shift + Ctrl + K. Nejprve je třeba vytvořit více 2D objektů a poté jeden 3D objekt (více informací o skládání objektů nalezneme v kapitole 5, Skládání více objektů):

 1. Vytvoříme více 2D objektů a provedeme všechny potřebné úpravy.

 2. Ujistíme se, že jsou vybrány všechny 2D objekty, abychom vytvořili jeden 3D objekt.

 3. Vytvoříme jeden 3D objekt kombinací několika 2D objektů pomocí jedné z následujících metod (příklady převodů jsou uvedeny na obrázku 26):

Image27

Obrázek 26: Příklad vytvoření jednoho 3D objektu z více 2D objektů

Skládání 3D objektů

3D objekty, z nichž každý tvoří samostatnou 3D scénu, lze kombinovat nebo skládat do jedné 3D scény. Příklad postupu sestavování 3D objektů je uveden na obrázku 27:

 1. Vybereme 3D objekt (například krychli) z nabídky 3D objekty na nástrojové liště Kresba nebo z karty Tvary na postranní liště a umístíme jej do výkresu.

 2. Vybereme druhý 3D objekt (například kouli) z nabídky 3D objekty na nástrojové liště Kresba nebo z karty Tvary na postranní liště a umístíme jej do výkresu.

 3. V případě potřeby nastavíme výplň oblasti na Nic a čáry na Souvislé, abychom vytvořili objekty drátěného rámečku. To usnadňuje umístění obou objektů do sestavené 3D scény.

 4. Vybereme druhý 3D objekt (kouli) a v hlavní nabídce zvolíme Upravit > Vyjmout nebo klikneme na objekt pravým tlačítkem myši a z místní nabídky vybereme Vyjmout.

 5. Dvakrát klikneme na první 3D objekt (krychli), abychom upravili skupinu nebo v hlavní nabídce zvolíme Tvar > Skupina > Upravit skupiny.

Image28

Obrázek 27: Příklad sestavení 3D objektů

 1. V hlavní nabídce zvolíme Upravit > Vložit nebo klikneme pravým tlačítkem myši na první 3D objekt a z místní nabídky vybereme Vložit. Koule se nyní objeví uvnitř krychle a je nyní součástí stejné skupiny.

 2. V případě potřeby upravíme jednotlivé objekty nebo změníme jejich pozici ve skupině.

 3. Úpravu skupiny ukončíme dvojklikem mimo sestavenou 3D scénu nebo v hlavní nabídce zvolíme Tvar > Skupina > Opustit skupinu.

Poznámka

Po provedení Vložit se druhý objekt objeví na svém původním místě. Tento objekt NENÍ součástí sestavené 3D scény a v případě potřeby jej lze odstranit.