Image1

Draw Guide

Kapitola 3,
Práce s objekty

 

Autorská práva

Tento dokument je duševním vlastnictvím skupiny LibreOffice Documentation Team, © 2021. Přispěvatelé jsou uvedeni níže. Tento dokument je možné distribuovat nebo upravovat podle podmínek GNU General Public License (https://www.gnu.org/licenses/gpl.html) verze 3 a novější nebo podle Creative Commons Attribution License (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) verze 4.0 a novější.

Všechny ochranné známky uvedené v této příručce patří jejich vlastníkům.

Přispěvatelé

K tomuto vydání

Peter Schofield

Dave Barton

Elzett Kotze

Do předchozích vydání

Martin Fox

Jean Hollis Weber

John A. Smith

Peter Schofield

Claire Wood

 

Zpětná vazba

Připomínky a náměty k tomuto dokumentu posílejte v angličtině dokumentačnímu týmu na adresu: documentation@global.libreoffice.org.

Poznámka

Všechno, co zašleme do konference, včetně e-mailové adresy a dalších osobních údajů, je umístěno ve veřejném archivu a obsah nelze smazat.

Datum vydání a verze programu

Publikováno: březen 2023. Kniha je určena pro LibreOffice 7.1.

Používání LibreOffice na systému macOS

Některé klávesové zkratky a položky nabídek jsou v systému macOS jiné než v systémech Windows a Linux. V následující tabulce jsou uvedeny nejdůležitější rozdíly, které se týkají informací uvedených v tomto dokumentu. Podrobný seznam nalezneme v nápovědě aplikace.

Windows nebo Linux

Ekvivalent pro macOS

Akce

Nástroje > Možnosti
výběr nabídky

LibreOffice > Předvolby

Otevřou se možnosti nastavení.

Klepnutí pravým tlačítkem

Control + klepnutí, nebo klepnutí pravým tlačítkem v závislosti na nastavení počítače

Otevře se místní nabídka.

Ctrl (Control)

(Command)

Používá se také s dalšími klávesami.

F11

+ T

Otevře se postranní lišta Styly.

Úvod

Tato kapitola se zabývá nástroji a funkcemi, které využijeme při úpravě existujících kreseb. Všechny funkce působí na vybraný objekt nebo vybranou skupinu objektů, kterou poznáme podle obrysu a úchytek obdélníkového výběru obsahujícího objekty. Pokud je vybráno několik objektů, je výběr objektů znázorněn nejmenším možným obdélníkem obsahujícím všechny objekty. Nazývá se obdélník výběru.

Poznámka

Barva a tvar úchytek výběru se mění v závislosti na nástrojích a funkcích, které použijeme ke změně vlastností objektu. Barva úchytek výběru také závisí na operačním systému a nastavení počítače.

Výběr objektů

Přímý výběr

Nejjednodušší způsob, jak vybrat objekt, je přímo na něj klepnout. Objekt bez výplně vybereme kliknutím na jejich obrys. Více objektů vybereme, když při kliknutí na ně držíme stisknutou klávesu Shift. Výběr objektu zrušíme, když klikneme do prázdného místa.

Výběr orámováním

Více objektů můžeme najednou vybrat kliknutím a tažením kurzoru tak, aby objekty byly ve vytvářeném obdélníku výběru. Vybereme jen ty objekty, které zcela leží v obdélníku výběru. Abychom orámováním mohli objekty vybírat, musí být na nástrojové liště Kresba aktivní nástroj Vybrat, jak vidíme na obrázku 1.

Image7

Obrázek 1: Nástrojová lišta Kresba

Poznámka

Když přetáhneme kurzor a vybereme více objektů, vytvořený výběrový obdélník se také označuje jako rámec.

Výběr skrytých objektů

Objekty je možné vybrat, i když jsou umístěny za jinými a nejsou proto viditelné. Když je vybrán skrytý objekt, jeho úchyty pro výběr se objeví skrz objekty, které jej zakrývají.

Uspořádání objektů

Ve složitějších kresbách může být více objektů umístěno na sobě. Toto pořadí umístění lze přeskupit přesunutím objektu dopředu nebo dozadu pomocí jedné z následujících metod:

Image57

Obrázek 2: Nástrojová lišta Čára a výplň

Poznámka

Nástrojová lišta Čára a výplň není ve výchozí instalaci LibreOffice viditelná. Chceme-li tuto nástrojovou lištu zobrazit, zvolíme v hlavní nabídce Zobrazit > Nástrojové lišty > Čára a výplň.

Umístění a zarovnání objektů

Používání přiblížení

Pro pomoc s umístěním a úpravou objektů má program Draw funkci zvětšení, která zmenšuje nebo zvětšuje zobrazení aktuálního výkresu. Přiblížením můžeme například přesněji umístit objekty na kresbě, oddálením si můžeme prohlédnout celou kresbu. Přiblížení se ovládá pomocí stavového řádku, dialogovým oknem Přiblížení a režim zobrazení nebo nástrojovou lištou Přiblížení.

Poznámka

V operačních systémech Linux a Windows se s přiblížením zachází odlišně. Kresba uložená s faktorem přiblížení 100 % v systému Windows se zobrazí v systému Linux s větším faktorem přiblížení.

Image58

Obrázek 3: Ovládací prvky přiblížení na stavovém řádku

Image59

Obrázek 4: Dialogové okno Přiblížení a režim zobrazení

Stavový řádek

Ovládací prvky přiblížení jsou umístěny na pravé straně stavového řádku (obrázek 3) a tyto ovládací prvky umožňují rychlý a snadný přístup k přiblížení.

Dialogové okno Přiblížení a režim zobrazení

Dialogové okno Přiblížení a režim zobrazení poskytuje následující možnosti, jak ovládat způsob zobrazení kresby na monitoru.

Image2

Obrázek 5: Lišta nástrojů Přiblížení

Nástrojová lišta Přiblížení

V hlavní nabídce zvolíme Zobrazit > Nástrojové lišty > Přiblížení a otevřeme nástrojovou lištu Přiblížení (obrázek 5). Nástroje dostupné na této nástrojové liště, zleva doprava, jsou následující:

Image61

Obrázek 6: Levý konec stavového řádku při práci s objekty

Přesun a nastavení velikosti objektů

Když pohybujeme objektem nebo měníme jeho velikost, zkontrolujeme levou oblast stavového řádku ve spodní části pracovního prostoru (obrázek 6). Zleva doprava tato oblast ukazuje, že je vybrán tvar, jeho poloha na výkresu v souřadnicích X/Y a rozměry objektu. Měrné jednotky jsou definovány v Nástroje > Možnosti > LibreOffice Draw > Obecné.

Přesun objektů

Chceme-li přesunout objekt (nebo skupinu objektů), vybereme jej a poté klepneme a táhneme v rámci hranic objektu. Během pohybu se objeví průhledný obraz objektu, který pomáhá s přemístěním (obrázek 7). Jakmile objekt dosáhne svého nového umístění, uvolníme tlačítko myši.

Nastavení velikosti objektu

Chceme-li změnit velikost vybraného objektu (nebo skupiny vybraných objektů), přesuneme kurzor myši na některý z úchytů výběru. Kurzor změní tvar a indikuje směr pohybu pro daný úchyt. Při změně velikosti objektu se objeví průhledný obrys objektu (obrázek 8). Po dosažení požadované velikosti objektu uvolníme tlačítko myši.

Výsledky závisí na tom, který úchyt výběru použijeme. Chceme-li změnit velikost objektu pouze v jedné ose, použijeme boční, horní nebo dolní úchyt. Chceme-li změnit velikost v obou osách, použijeme úchyt na vrcholu.

Poznámka

Stisknutím a podržením klávesy Shift při změně velikosti objektu bude změna velikosti provedena symetricky vzhledem k šířce a výšce objektu, takže poměr stran objektu zůstane stejný. Toto chování klávesy Shift funguje se všemi úchyty výběru.

Image62

Obrázek 7: Přesun objektů

Image63

Obrázek 8: Úprava velikosti objektu

Image64

Obrázek 9: Úpravy oblouků

Úpravy oblouků

Velikost oblouku lze změnit úpravou pozic počátečního a koncového bodu oblouku. Vybereme oblouk, klikneme pravým tlačítkem na oblouk a vybereme z rozevírací nabídky Body nebo stiskneme klávesu F8. Na začátku a na konci oblouku se objeví dva úchyty (obrázek 9). Kliknutím na jeden z těchto úchytů a přetažením do nové polohy změníme tvar oblouku.

Otočení a zešikmení objektů

Otočení objektů

Chceme-li otočit objekt (nebo skupinu objektů), vybereme objekt a poté přejdeme do režimu otáčení pomocí jedné z následujících metod.

 1. Vybereme nebo klikneme na objekt.

 2. K přepnutí do režimu otáčení použijeme jednu z následujících metod. Úchyty pro výběr mění tvar a barvu a ve středu objektu se zobrazí indikátor středu otáčení, jak je znázorněno na obrázku 10.

Image4

Obrázek 10: Otáčení objektů

Image3

Obrázek 11: Nástrojová lišta Transformace

 1. Přesuneme kurzor nad úchyty a kurzor změní tvar. Rohové úchyty slouží k otáčení objektu a horní, spodní a boční úchyty slouží ke zkosení nebo naklonění objektu.

Poznámka

Střed otáčení je obvykle umístěn ve středu objektu. Chceme-li změnit polohu středu otáčení, klikneme na střed otáčení a táhneme, dokud nebude na požadované pozici. Střed otáčení může být dokonce mimo objekt.

Poznámka

Otáčení funguje u 3D objektů mírně odlišným způsobem, protože k němu dochází v trojrozměrném prostoru a ne v jedné rovině. Další informace najdeme v kapitole 7, Práce s 3D objekty.

Zkosení objektů

Chceme-li zkosit objekt, vybereme jej a zapneme režim otáčení (viz „Otočení objektů” výše). Klikneme na úchyty umístěné ve středních bodech nahoře, dole a po stranách vybraného objektu. Když je kurzor nad jedním z těchto středových úchytů, změní tvar a indikuje směr zkosení.

Osa, podle níž se objekt zkosí, je strana objektu, která se nachází přímo naproti použitému středovému úchytu. Tato osa zůstává pevně na místě, zatímco ostatní strany objektu se během tažení výběru pohybují ve vztahu k ní (obrázek 12). Kliknutím a tažením kurzoru nakloníme objekt. Objeví se průhledný obrys objektu a aktuální úhel sklonu se zobrazí ve stavovém řádku.

Poznámka

Stisknutím a podržením klávesy Shift během otáčení nebo naklánění předmětu je pohyb omezen na 15 stupňů. Jedná se o výchozí chování klávesy Shift. Pokud však byla vybrána volba Při vytváření nebo přesunu objektůNástroje > Možnosti > LibreOffice Draw > Mřížka , chování klávesy Shift je opačné a otáčení nebo sklon je při stisku tlačítka Shift omezen na 15 stupňů pohybu.

Image67

Obrázek 12: Zkosení objektu

Image68

Obrázek 13: Dialogové okno Umístění a velikost

Přesné nastavení polohy, velikosti, otočení a zkosení

Použití myši k umístění a změně velikosti objektů není přesné. Pokud je pro umístění a velikost objektu vyžadována větší přesnost, doporučuje se použít dialogové okno Umístění a velikost (obrázek 13) nebo sekci Umístění a velikost (obrázek 14) na kartě Vlastnosti na boční liště.

Možnosti dostupné v dialogu Umístění a velikost a sekce Umístění a velikost na kartě Vlastnosti na postranní liště jsou podobné. Na postranním panelu však nelze zamknout polohu a velikost objektu nebo objekt přizpůsobit tak, aby se vešel na jakýkoli text, nebo nastavit polohu základního bodu pro polohu a velikost.

Image69

Obrázek 14: Sekce Umístění a velikost na kartě Vlastnosti na boční liště

Umístění a velikost

Jednotky měření použité pro souřadnice X/Y a šířka a výška objektu se nastaví v Nástroje > Možnosti > LibreOffice Draw > Obecné.

Výchozí umístění základních bodů pro polohu a velikost je levý horní roh kreslicí oblasti. Tento základní bod lze dočasně změnit, aby se umístění nebo kótování zjednodušilo kliknutím na pozici odpovídající umístění požadovaného základního bodu. Tato změna základního bodu je platná pouze pro jednorázové použití a základní bod se resetuje na standardní pozici levého horního rohu, když je dialogové okno Umístění a velikost zavřeno.

Image70

Obrázek 15: Dialogové okno Umístění a velikost - stránka Otočení

Otočení objektů

Chceme-li přesně otočit objekt, klikneme na kartu Otočení v dialogovém okně Umístění a velikost (obrázek 15). Dostupné možnosti umožňují definovat úhel otočení a umístění bodu otáčení. Případně použijeme dostupné možnosti otáčení v sekci Umístění a velikost na kartě Vlastnosti na boční liště.

Naklonění a poloměr rohu

Chceme-li přesně nastavit poloměr rohu nebo úhel sklonu objektu, klikneme na kartu Naklonění a poloměr rohu v dialogovém okně Umístění a velikost (obrázek 16). Možnosti naklonění a poloměru rohu jsou k dispozici pouze v dialogovém okně Umístění a velikost.

Image71

Obrázek 16: Dialogové okno Umístění a velikost - stránka Naklonění a poloměr rohu

Poznámka

Chceme-li nastavit Poloměr rohu, je třeba použít obdélníky a čtverce dostupné ve Dřívějších obdélnících. Tato nástrojová lišta je volitelná a otevírá se v hlavní nabídce v Zobrazit > Nástrojová lišta > Dřívější obdélníky.

Použití mřížky a funkce přichycení

V Draw mohou být objekty umístěny přesně a konzistentně pomocí bodů mřížky, úchopových bodů a čar, rámců objektů, jednotlivých bodů na objektech nebo okrajů stránky. Tuto funkci nazýváme Přichycení.

Funkci přichycení je snazší použít při nejvyšší praktické hodnotě přiblížení kresby. Současně lze použít dvě různé funkce přichycen. Například přichycení k vodicí čáře a okraji stránky. Doporučuje se však aktivovat pouze ty funkce přichycení, které jsou skutečně vyžadovány.

Image72

Obrázek 17: Možnosti dialogového okna Mřížka LibreOffice Draw

Image5

Obrázek 18: Nástrojová lišta Možnosti

Nastavení mřížky a funkce přichytávání

Chceme-li nakonfigurovat funkce mřížky a přichycení v kresbě, zvolíme v hlavní nabídce Nástroje > Možnosti > LibreOffice Draw > Mřížka, čímž zobrazíme dialogové okno Mřížka (obrázek 17). Funkce mřížky a přichytávání lze také zobrazit a zapnout nebo vypnout pomocí tohoto dialogu, kliknutím pravým tlačítkem na kresbu a pomocí možností v místní nabídce nebo pomocí ikon na nástrojové liště Možnosti (obrázek 18). Pokud není nástrojová lišta Možnosti otevřena, zvolíme v hlavní nabídce Zobrazit > Nástrojové lišty > Možnosti.

Přichycení k mřížce

Používáme přichycení k mřížce

Použití volby Přichytit k mřížce přesune objekt přesně na bod mřížky v kresbě. Funkci můžeme zapnout/vypnout následujícími způsoby:

Zobrazení mřížky

Zobrazení nebo vypnutí mřížky v kresbě se provádí pomocí jedné z následujících metod:

Změna barvy bodů mřížky

Ve výchozím nastavení a v závislosti na displeji a nastavení počítače jsou body mřížky šedé a není vždy snadné je vidět. Chceme-li změnit barvu bodů mřížky, přejdeme na Nástroje > Možnosti > LibreOffice > Barvy aplikací, čímž otevřeme dialogové okno Barvy aplikací (obrázek 19). V části Kresba/prezentace vybereme z vybalovacího seznamu pro mřížku vhodnější barvu.

Vodítka

Na rozdíl od mřížky lze záchytné čáry a záchytné body vložit během umístění objektu do určité polohy na kresbě. Vodítka – záchytné čáry – mohou být vodorovné nebo svislé, jsou zobrazeny čárkovaně. Záchytné body se zobrazují jako křížení čárkovaných čar. Vodítka se netisknou.

Image74

Obrázek 19: Dialogové okno Možnosti barev aplikací LibreOffice

Image75

Obrázek 20: Dialogové okno Nový záchytný objekt

Vložení záchytných bodů a čar

Chceme-li vložit záchytný bod nebo záchytnou čáru, zvolíme v hlavní nabídce Vložit > Vodítko. Otevře se dialogové okno Nový záchytný objekt (obrázek 20).

Zobrazení záchytných bodů a čar

Zobrazení nebo vypnutí záchytných bodů a čar v kresbě lze provést pomocí jedné z těchto metod:

Úpravy záchytných bodů a čar

Chceme-li upravit záchytný bod, klepneme pravým tlačítkem na záchytný bod a z místní nabídky vybereme Upravit záchytný bod. Otevře se dialogové okno Upravit záchytný bod (obrázek 21). Zadáme nové nastavení souřadnic X a Y pro záchytný bod a klikneme na tlačítko OK. Případně přetáhneme záchytný bod uchopení do nové polohy na kresbě.

Chceme-li upravit vodítko, klepneme pravým tlačítkem na vodítko a z místní nabídky vybereme Upravit vodítko. Otevře se dialogové okno Upravit vodítko (obrázek 22). Zadáme nové nastavení souřadnic X pro svislá vodítka nebo nové nastavení souřadnic Y u vodorovných vodítek a klikneme na tlačítko OK. Případně přetáhněte vodítko na novou pozici v kresbě.

Image76

Obrázek 21: Dialogové okno Upravit záchytný bod

Image77

Obrázek 22: Dialogové okno Upravit vodítko

Smazání záchytných bodů a vodítek

Chceme-li odstranit záchytný bod, přetáhneme jej zpět na pravítko nebo na něj klepneme pravým tlačítkem myši a z místní nabídky vybereme Smazat záchytný bod. Chceme-li odstranit vodítko, přetáhneme jej zpět na pravítko nebo na něj klepneme pravým tlačítkem a z místní nabídky vybereme Smazat vodítko.

Nastavení oblasti přichycení

Nastavení oblasti přichycení, kdy se objekt přichytí na umístění

 1. V hlavní nabídce zvolíme Nástroje > Možnosti > LibreOffice Draw > Mřížka a otevře se dialogové okno Možnosti LibreOffice mřížky.

 2. Zadáme počet pixelů a v poli Oblast přichycení nastavíme vzdálenost, kdy se objekt přichytí na pozici. Výchozí nastavení je 5 pixelů.

 3. Kliknutím na OK uložíme nový rozsah a zavřeme dialog.

Image78

Obrázek 23: Vodítka při přesouvání

Image79

Obrázek 24: Možnosti LibreOffice Draw, dialogové okno Zobrazení

Používání vodítek

Vodítka je funkce v Draw, která pomáhá při umísťování objektů. Vodítka lze zobrazit během přesunu objektu. Probíhají od okrajů objektu k pravítkům na horní a levé straně výkresu a nemají funkci přichycení (obrázek 23).

Chceme-li použít vodicí čáry, zvolíme v hlavní nabídce Nástroje > Možnosti > LibreOffice Draw > Zobrazení, čímž otevřeme dialogové okno Možnosti LibreOffice Draw Zobrazení (obrázek 24) a vybereme volbu Vodítka při přesouvání nebo klikneme na nástrojové liště na tlačítko Vodítka při přesouvání.

Změna tvaru objektu

Pravidelné tvary

Při kreslení určitých pravidelných tvarů se při výběru objektu zobrazí jedna nebo více teček v jiné barvě, než jsou úchyty výběru. Když se kurzor umístí nad jednu z těchto teček, změní tvar. Kliknutím a přetažením na jednu z těchto teček upravíme tvar objektu. Například zvětšením poloměru rohu zaobleného obdélníku nebo čtverce změníme úhly oblouku atd.

Tyto tečky plní různé funkce podle zvoleného tvaru. Tvary s tečkami měnícími tvar a jejich funkce jsou uvedeny v následujících sekcích.

Poznámka

Pravidelné tvary lze také změnit po převodu na křivku nebo mnohoúhelník a úpravě bodů. Více informací viz „Křivky a mnohoúhelníky“ na stránce 1 a „Úpravy bodů“ na stránce 1.

Základní tvary

Image8

Obrázek 25: Dílčí nástrojová lišta Základní tvary

Viz obrázek 25 k identifikaci následujících tvarů s nastavovacími tečkami.

Symboly

Image9

Obrázek 26: Dílčí nástrojová lišta Tvary symbolů

Viz obrázek 26 k identifikaci následujících tvarů s nastavovacími tečkami.

Blokové šipky

Image10

Obrázek 27: Dílčí nástrojová lišta Blokové šipky

Viz obrázek 27 k identifikaci následujících tvarů s nastavovacími tečkami.

Bubliny

Image11

Obrázek 28: Dílčí nástrojová lišta Bubliny

Pro všechny bubliny (obrázek 28) použijeme ke změně délky, polohy a úhlu ukazatele nastavovací body.

Hvězdy a cedule

Image12

Obrázek 29: Dílčí nástrojová lišta Hvězdy a cedule

Viz obrázek 29 k identifikaci následujících tvarů s nastavovacími tečkami.

Image85

Obrázek 30: Vytváření různých tvarů změnou tečny

Křivky a mnohoúhelníky

Bézierovy křivky

Úpravy křivek a mnohoúhelníků závisí na matematice Bézierových křivek1. Vysvětlení Bézierových křivek jde nad rámec rozsahu této kapitoly. Další informace o kreslení a manipulaci s Bézierovými křivkami najdeme v kapitole 11, Pokročilé techniky kreslení.

Úprava Bézierovy křivky spočívá v principu pohybu bodů nebo tečen procházejících těmito body. Každá tečna má na každém konci jeden řídicí bod a spojovací bod, kde se setkává s křivkou. Relativní úhel a vzdálenost mezi kontrolními body určují tvar křivky. Obrázek 30 ukazuje, co se stane se základním čtvercem, když se mění pouze jeden bod na čtverci.

Převod objektů na křivku nebo mnohoúhelník

Při změně tvaru objektu a před úpravou bodů na objektu je nutné jej převést na křivku nebo mnohoúhelník. V závislosti na tom, jaký je požadovaný druh tvaru a efektu, použijeme jednu z následujících metod k vytvoření křivky nebo mnohoúhelníku:

Úpravy bodů

Přesunem samotného bodu nebo jednoho či obou úchopových bodů na obou koncích tečny lze vytvořit mnoho různých tvarů, jak je znázorněno na obrázku 30. Body lze přidávat, mazat nebo měnit typ bodů pomocí nástrojů dostupných na nástrojové liště Upravit body (obrázek 31). Po převedení tvaru na křivku nebo mnohoúhelník se body objektu upraví následujícím způsobem:

Image6

Obrázek 31: Nástrojová lišta Upravit body

 1. Vybereme objekt a pomocí jedné z následujících metod přepneme do režimu úprav bodů.

Poznámka

Po přepnutí do režimu úprav bodů se z úchytů výběru stanou body. Počet bodů se může zvýšit nebo snížit. Tato změna počtu závisí na tvaru objektu a jedná se o normální chování.

 1. Kliknutím na bod objektu změníme tvar objektu. Otevře se panel nástrojů Upravit body a nástroje se aktivují, když je vybrán bod. Tečny se také zobrazí připojené k vybranému bodu.

 2. Pomocí různých nástrojů na panelu nástrojů Upravit body můžeme přidat, odstranit nebo změnit typ bodu.

 3. Kliknutím na bod a jeho přetažením bod přesuneme a změníme tvar objektu.

 4. Pokud je vybraným objektem křivka, klepneme a přetáhneme kulaté body na konci tečny, abychom provedli další změny tvaru objektu.

 5. Pokud jsme spokojeni s tvarem, kliknutím mimo objekt zrušíme režim úprav bodů a zavřeme nástrojovou lištu Upravit body.

Typy bodů

Dostupné nástroje na nástrojové liště Upravit body závisí na objektu a typu vybraného bodu objektu.

Pokud je částí křivky přímka, mají koncové body čáry každý maximálně jeden kontrolní bod. Nelze je upravit na kulaté body, pokud přímka není převedena zpět na křivku.

Chceme-li vytvořit úhlový bod, musíme nejprve vložit hladký nebo symetrický bod a poté převést na úhlový bod kliknutím na Úhlový bod.

Tečny

Před použitím tečen na objektu je nutné objekt převést na křivku. Tečny se používají pouze na křivkách. Pokud byl objekt převeden na mnohoúhelník a je přidána tečna, bude objekt automaticky převeden na křivku.

Poznámka

Úhel, který svírá tečna ke tvaru objektu lze změnit kliknutím na jeden z řídicích bodů tečny na konci tečny a pohybem kurzoru. Při změně úhlu tečny se tvar objektu mění.

Souměrný přechod

Souměrný přechod převede úhlový nebo hladký bod na symetrický bod. Tečny mají stejnou délku a jsou zarovnány v přímce, jak je znázorněno na obrázku 32. Tečny lze posunout pouze současně a stupeň zakřivení je v obou směrech stejný.

 1. Převedeme objekt na křivku nebo mnohoúhelník.

 2. Přepneme vybraný objekt do režimu úprav bodů a otevřeme nástrojovou lištu Upravit body.

 3. Vybereme bod, který chceme změnit na symetrický bod.

Image87

Obrázek 32: Souměrný přechod

 1. Na nástrojové liště Upravit body klikneme na Souměrný přechod. Přímka na každé straně souměrného přechodového bodu se převede na křivku.

 2. Klepnutím a přetažením jednoho z ovládacích úchytů tečny můžeme změnit zakřivení a tvar objektu. Jakákoli změna jedné tečny se přenáší symetricky k druhé tečně.

Plynulý přechod

Plynulý přechod převede úhlový nebo symetrický bod na bod hladký. Tečny jsou zarovnány v přímce a lze je posunout pouze současně. Tečny mohou mít různé délky, přičemž zakřivení řízené nejdelší tečnou je největší zakřivení, jak je znázorněno na obrázku 33.

Image88

Obrázek 33: Plynulý přechod

 1. Převedeme objekt na křivku nebo mnohoúhelník.

 2. Přepneme vybraný objekt do režimu úprav bodů a otevřeme nástrojovou lištu Upravit body.

 3. Vybereme bod, který chceme změnit na symetrický bod.

 4. Na nástrojové liště Upravit body klikneme na Plynulý přechod.

 5. Kliknutím a přetažením jednoho z ovládacích úchytů tečny můžeme změnit tvar objektu. Tím se vytvoří asymetrická tečna s největším zakřivením na nejdelší straně tečny.

Úhlový bod

Převede vybraný bod nebo body na úhlové body. Úhlové body mají dva pohyblivé kontrolní body, které jsou na sobě nezávislé. Je možné nezávisle změnit úhel na každé straně tečny pomocí středového bodu tečny jako úhlového bodu, jak je znázorněno na obrázku 34.

Image89

Obrázek 34: Úhlový bod

 1. Převedeme objekt na křivku nebo mnohoúhelník.

 2. Přepneme vybraný objekt do režimu úprav bodů a otevřeme nástrojovou lištu Upravit body.

 3. Vybereme bod, který chceme změnit na symetrický bod.

 4. Na nástrojové liště Upravit body klikneme na Úhlový bod.

 5. Kliknutím a tažením na konci jedné z tečen změníme úhel. Každou tečnu lze samostatně posunout a vytvořit špičky a prohlubeniny ve tvaru objektu.

Body

Přesun bodů

Při přesunu bodů sleduje hranice objektu na obou stranách bodu pohyb bodu, který mění tvar objektu.

 1. Převedeme objekt na křivku nebo mnohoúhelník.

 2. Přepneme vybraný objekt do režimu úprav bodů a otevřeme nástrojovou lištu Upravit body.

 3. Vybereme bod, který chceme změnit na symetrický bod.

 4. Na nástrojové liště Upravit body klikneme na Přesunout body.

 5. Umístíme kurzor na vybraný bod, poté kliknutím a tažením vytvoříme nový tvar. Obrázek 35 ilustruje, jak lze z kruhu vytvořit jiný tvar přetažením levého bodu doleva.

Image90

Obrázek 35: Přesun bodů

Vkládání bodů

Při každém kliknutí na tlačítko myši se na vybraný objekt vloží bod. Kliknutím do ohraničení objektu změní objekt tvar tak, aby zahrnoval nový bod do ohraničení objektu, jak je znázorněno na obrázku 36. Vložený bod je hladký bod.

Body lze také přesouvat v režimu vkládání bodů. Umístíme kurzor na bod, dokud nezmění tvar, poté kliknutím a tažením bodu změníme tvar objektu.

Image91

Obrázek 36: Vkládání bodů

 1. Převedeme objekt na křivku nebo mnohoúhelník.

 2. Přepneme vybraný objekt do režimu úprav bodů a otevřeme nástrojovou lištu Upravit body.

 3. Na nástrojové liště Upravit body klikneme na Vložit body.

 4. Kliknutím na ohraničení objektu vložíme bod v požadované poloze na ohraničení.

 5. Alternativně můžeme klepnutím dovnitř ohraničení objektu vložit bod. Objekt automaticky změní tvar tak, aby zahrnoval nový bod do ohraničení objektu.

Mazání bodů

Obrázek 37 ukazuje, co se stane, když jsou z kruhu odstraněny tři body vlevo. Levý obrázek je celý kruh a pravý obrázek je místo, kde byly odstraněny tři body, které vytvářejí nový tvar.

Image92

Obrázek 37: Mazání bodů

 1. Převedeme objekt na křivku nebo mnohoúhelník.

 2. Přepneme vybraný objekt do režimu úprav bodů a otevřeme nástrojovou lištu Upravit body.

 3. Chceme-li odstranit jeden bod, postupujeme následovně:

 1. Vybereme bod pro odstranění.

 2. Na nástrojové liště Upravit body klikneme na Smazat body.

 1. Chceme-li vymazat několik bodů současně, postupujeme následovně:

 1. Podržíme klávesu Shift.

 2. Vybereme všechny body k odstranění.

 3. Na nástrojové liště Upravit body klikneme na Smazat body.

Ubrání bodů

Nástroj Ubrat body na nástrojové liště Upravit body funguje pouze na čarách s více body. Tyto čáry se vytvoří, když se křivka převede na čáru pomocí nástroje Převést na křivku. Příklad vytvoření přímky a ubrání bodů je uveden na obrázku 38.

Image93

Obrázek 38: Převod křivky na čáru a ubrání bodů

 1. Převedeme křivku na křivku nebo mnohoúhelník.

 2. Přepneme křivku do režimu úprav bodů a otevřeme nástrojovou lištu Upravit body.

 3. Vybereme křivku s více body a převedeme ji na přímku, viz „Převod křivek nebo čar“ níže.

 4. Vybereme bod nebo body na čáře k ubrání. Vybraný bod je zvýrazněn.

 5. Na nástrojové liště Upravit body vybereme Ubrat body.

 6. Přesně umístíme kurzor na vybraný bod, poté klikneme a přetáhneme vybraný bod. Při tažení kurzoru se mezi sousedními body vytvoří tečkovaná čára.

 7. Když se tato tečkovaná čára bude jevit jako přímka mezi sousedními body, uvolníme tlačítko myši. Vybraný bod je vyloučen a mezi sousedními body nyní existuje přímka.

Převod křivek nebo čar

Křivky a čáry lze snadno převést pomocí nástroje Převést na křivku na nástrojové liště Upravit body. Když se křivka převede na přímku, vytvoří se přímka mezi vybranými body na křivce. Když se čára převede na křivku, vytvoří se křivka mezi vybranými body na přímce. Příklad převodu křivky na přímku je uveden na obrázku 38.

 1. Převedeme objekt na křivku nebo mnohoúhelník.

 2. Přepneme objekt do režimu úprav bodů a otevřeme nástrojovou lištu Upravit body.

 3. Vybereme body pro převod z křivky na přímku nebo z přímky na křivku.

 4. Na nástrojové liště Upravit body klikneme na Převést na křivku. Mezi vybranými body je křivka převedena na přímku nebo čára na křivku.

Rozdělení objektů

 1. Převedeme objekt na křivku nebo mnohoúhelník.

 2. Přepneme objekt do režimu úprav bodů a otevřeme nástrojovou lištu Upravit body.

Image94

Obrázek 39: Rozdělení objektů

 1. Vybereme bod nebo body na objektu, kde má být rozdělen. Při výběru více než jednoho bodu ponecháme stisknutou klávesu Shift.

 2. Chceme-li rozdělit nebo vyjmout hranici objektu ve vybraném bodě klikneme na nástrojové liště Upravit body na Rozdělit křivku. Pokud je objekt vyplněn, bude vymazán, protože hranice objektu již není uzavřena, jak je znázorněno na obrázku 39.

 3. Zrušíme výběr objektu, poté přetáhneme vyjímaný segment a posuneme jej od původního objektu.

Poznámka

Bod, kde byl objekt rozdělen, je nyní větší než zbývající body viditelné na objektu.

Zavírání objektů

 1. Vybereme otevřený objekt (obrázek 40).

 2. Přepneme objekt do režimu úprav bodů a otevřeme nástrojovou lištu Upravit body.

 3. Vybereme bod, kde byl objekt rozdělen. Počáteční bod objektu je větší než ostatní body viditelné na objektu.

 4. Na nástrojové liště Upravit body klikneme na Uzavřít Beziérovu křivku a objekt uzavřeme. Pokud byl otevřený objekt původně uzavřeným a vyplněným objektem, vyplní původní barva při zavření objekt.

Image95

Obrázek 40: Zavírání objektů

Image55

Obrázek 41: Deformace objektů

Deformování objektů

 1. Vybereme objekt a přepneme do režimu úprav bodů, aby se body na objektu zobrazily. Tím se také otevře nástrojová lišta Upravit body.

 2. Vybereme jeden z bodů na objektu a přetažením do nové polohy objekt deformujeme (obrázek 41).


1 Bézierovy křivky vynalezl Pierre Bézier, který tuto techniku vyvinul v 60. letech a pracoval jako inženýr ve spolupráci s výrobcem automobilů Renault. Tato technologie měla usnadnit modelování povrchu vozidel.

Obsah