Image1

Draw Guide

Kapitola 9,
Přidávání a formátování textu

 

Autorská práva

Tento dokument je duševním vlastnictvím skupiny LibreOffice Documentation Team, © 2021. Přispěvatelé jsou uvedeni níže. Tento dokument může být šířen a/nebo upravován za podmínek buď GNU General Public License (https://www.gnu.org/licenses/gpl.html), verze 3 nebo novější, nebo Creative Commons Attribution License (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), verze 4.0 nebo novější.

Všechny ochranné známky uvedené v této příručce patří jejich vlastníkům.

Přispěvatelé

Pro toto vydání

Peter Schofield

Jean Hollis Weber

 

Pro předchozí vydání

Martin Saffron

Michele Zarri

T. Elliot Turner

Jean Hollis Weber

Low Song Chuan

Peter Schofield

Regina Henschel

 

 

Zpětná vazba

Připomínky a náměty k tomuto dokumentu posílejte v angličtině dokumentačnímu týmu na adresu: documentation@global.libreoffice.org.

Poznámka

Všechno, co zašleme do konference, včetně emailové adresy a dalších osobních údajů, je umístěno ve veřejném archivu a obsah nelze smazat.

Datum vydání a verze programu

Publikováno v červenec 2021. Na základě komunity LibreOffice 7.1. Jiné verze LibreOffice se mohou lišit vzhledem a funkčností.

Používání LibreOffice na systému macOS

Některé klávesové zkratky a položky nabídek jsou v systému macOS jiné než v systémech Windows a Linux. V následující tabulce jsou uvedeny nejdůležitější rozdíly, které se týkají informací uvedených v tomto dokumentu. Podrobný seznam nalezneme v nápovědě aplikace.

Windows nebo Linux

Ekvivalent pro macOS

Akce

Nástroje > Možnosti

LibreOffice > Předvolby

Otevřou se možnosti nastavení.

Klepnutí pravým tlačítkem

Control + klepnutí, nebo klepnutí pravým tlačítkem v závislosti na nastavení počítače

Otevře se místní nabídka.

Ctrl (Control)

(Command)

Používá se také s dalšími klávesami.

F11

+ T

Otevře se postranní lišta Styly.

Úvod

Pokud je text použit v kresbách, je umístěn uvnitř objektu nebo v textovém poli. Tato kapitola popisuje vytváření, formátování, používání a odstraňování textu. Pojednává také o různých typech textu, které lze do kresby vložit. Nakonec poskytuje informace o tom, jak vkládat speciální formáty textu jako jsou číslované seznamy, odrážkové seznamy, tabulky, pole, hypertextové odkazy a písmomalba.

Textový režim

Před zadáním jakéhokoli textu do kresby je potřeba jedním z následujících způsobů aktivovat textový režim. Nástrojová lišta Formátování textu (obrázek 1) se automaticky otevře a nahradí nástrojovou lištu Čára a výplň.

Image4

Obrázek 1: Nástrojová lišta Formátování textu

Image2

Obrázek 2: Standardní nástrojová lišta s přidaným nástrojem Vložit svislý text

Image3

Obrázek 3: Nástrojová lišta Kresba s přidaným nástrojem Vložit svislý text

Pokud nástroj Vložit svislý text není viditelný na Standardní nástrojové liště nebo nástrojové liště Kresba, můžeme jej na nástrojovou lištu přidat takto:

 1. Volbou Nástroje > Možnosti > Jazyková nastavení > Jazyky v hlavní nabídce otevřeme stránku Jazyky v dialogovém okně Možnosti.

 2. V okně Výchozí jazyky pro dokumenty vybereme možnost Asijské. Přijmeme výchozí nastavení této možnosti.

 3. Klepnutím na OK zavřeme dialogové okno Možnosti a změny uložíme.

 4. Klepneme pravým tlačítkem myši do prázdné oblasti na Standardní nástrojové liště nebo nástrojové liště Kresba a z místní nabídky vybereme Viditelná tlačítka.

 5. Z rozevíracího seznamu možností vybereme Svislý text a přidáme nástroj Vložit svislý text na Standardní nástrojovou lištu nebo nástrojovou lištu Kresba.

Image5

Obrázek 4: Textové informace ve stavovém řádku

Textová pole

Vytváření textových polí

Při přidávání textu do kresby se automaticky vytvoření textové pole, které text obsahuje. Ve výchozím nastavení se textové pole rozšíří vodorovně, aby se do něj vešel jeden řádek vodorovného textu nebo se rozšíří svisle, aby se do něj vešel jeden řádek svislého textu.

 1. Aktivace textového režimu, viz „Textový režim" výše.

 2. Klepneme na přibližné místo v kresbě, kam má být textové pole umístěno. Vytvoří se textové pole s blikajícím textovým kurzorem.

 3. Do textového pole napíšeme nebo vložíme text a textové pole se rozšíří buď vodorovně nebo svisle tak, aby se do něj vešel jeden řádek textu. V levém rohu stavového řádku je také zobrazen indikátor režimu úprav textu a pozice textového kurzoru (obrázek 4).

 4. Pokud chceme v textovém poli vytvořit více řádků, použijeme jednu z následujících možností:

 1. Po dokončení vytváření nebo vkládání textu klepneme mimo textové pole a ukončíme textový režim. Nástrojová lišta Formátování textu se automaticky zavře.

 2. Textové pole můžeme podle potřeby přesouvat, měnit jeho velikost, otáčet nebo formátovat. Další informace najdeme v následující části nebo v kapitole 3, Práce s objekty a body objektů.

 3. V případě potřeby naformátujeme text pomocí různých nástrojů na nástrojové liště Formátování textu nebo v různých částech postranní lišty. Další informace o formátování textu najdeme v části „Formátování textu" na straně 1.

Poznámka

Textová pole nemohou obsahovat ilustrace, vložené obrázky, vzorce, tabulky nebo tvary.

Přesouvání textových polí

 1. Klepnutím na text v textovém poli aktivujeme textový režim a zobrazí se rámeček textového pole.

Image6

Obrázek 5: Přesunutí textového pole

 1. Přesuneme kurzor na rámeček. Kurzor změní tvar na symbol přesunutí podle nastavení počítače (například sevřená ruka).

 2. Klepneme na ohraničení a přetáhneme textové pole na nové umístění v kresbě. Stín obrysu textového pole ukazuje, kde bude textové pole umístěno (obrázek 5).

 3. Jakmile je textové pole na požadovaném místě, uvolníme tlačítko myši.

 4. Pro přesné umístění textové pole použijeme dialogové okno Umístění a velikost nebo část Umístění a velikost v postranní liště. Více informací nalezneme v kapitole 3, Práce s objekty a body objektů.

Změna velikosti textových polí

 1. Klepnutím na text v textovém poli aktivujeme textový režim a zobrazí se rámeček textového pole.

 2. Umístíme kurzor na jeden z úchytů výběru. Kurzor změní tvar na symbol změny velikosti podle nastavení počítače (například oboustranná šipka). Úchytky vybraného textového pole mění jeho rozměry takto:

 1. Klepnutím a přetažením rámečku do nového umístění změníme velikost textového pole. Stín obrysu textového pole ukazuje, jak se změní velikost textového pole (obrázek 6).

 2. Jakmile textové pole dosáhne požadované velikosti, uvolníme tlačítko myši.

 3. Pro přesnou změnu velikosti textového pole použijeme dialogové okno Umístění a velikost nebo část Umístění a velikost v postranní liště. Více informací nalezneme v kapitole 3, Práce s objekty a body objektů.

Image7

Obrázek 6: Otáčení textového pole

Poznámka

Abychom zachovali poměr stran textového pole, stiskneme a držíme klávesu Shift při práci s úchytkami. Tlačítko myši musíme uvolnit dříve, než pustíme klávesu Shift.

Image8

Obrázek 7: Otáčení textového pole

Otáčení textových polí

 1. Klepnutím na text v textovém poli aktivujeme textový režim a zobrazí se rámeček textového pole.

 2. Klepneme na ohraničení textové pole tak, aby byly viditelné úchyty pro výběr, což znamená, že textové pole je nyní v režimu úprav.

 3. Znovu klepneme na ohraničení textu a úchyty výběru změní tvar a velikost.

 4. Klepneme na úchyt výběru v rohu a tažením textové pole otočíme. Zobrazí se stín obrysu otáčeného textového pole a ve stavovém řádku se zobrazí aktuální úhel otočení (obrázek 7).

 5. Jakmile je textové pole v požadovaném úhlu natočení, uvolníme tlačítko myši.

 6. Pro přesné otočení textového pole použijeme kartu Otočení v dialogovém okně Umístění a velikost nebo část Umístění a velikost v postranní liště. Více informací nalezneme v kapitole 3, Práce s objekty a body objektů.

Poznámka

Horní, dolní a boční úchyty pro výběr nejsou v režimu otáčení k dispozici pro otáčení textového pole, ačkoliv jsou viditelné. Textové pole nelze oříznout, zkosit, překlopit vodorovně nebo překlopit svisle.

Formátování textových polí

S textovými poli lze při formátování výplně oblasti nebo ohraničení pole zacházet stejně jako s ostatními základními tvary v kresbě. Více informací o formátování výplně oblasti nebo ohraničení textového pole najdeme v kapitole 4, Práce s objekty a body objektů.

Formátování zobrazení textu v textovém poli:

 1. Vybereme textové pole a pomocí jedné z následujících možností otevřeme dialogové okno Text (obrázek 8).

 1. Klepnutím na Text v dialogovém okně Text otevřeme kartu Text a získáme přístup k možnostem formátování:

Image9

Obrázek 8: Dialogové okno Text - karta Text

Image10

Obrázek 9: Dialogové okno Text - karta Animace textu

 1. V případě potřeby klepneme na Animace textu a otevřeme stránku Animace textu (obrázek 9), kde máme k dispozici možnosti animace textu. Užití této funkce však nedoporučujeme, není-li kresba součástí prezentace. Více informací o animaci textu nalezneme v příručce Průvodce programem Impress.

 2. Klepnutím na OK uložíme změny atributů textu a zavřeme dialogové okno Text.

 3. Přesuneme kurzor mimo textové pole a následným klepnutím ukončíme textový režim.

Mazání textových polí

 1. Klepneme na textové pole tak, aby byly viditelné úchyty pro výběr, což znamená, že textové pole je v režimu úprav.

 2. Zmáčkneme klávesu Delete nebo Backspace. Textové pole se odstranění bez jakéhokoliv upozornění.

Text v objektech programu Draw

Text je možné přidat do většiny objektů programu Draw. Výjimkou jsou ovládací prvky, například tlačítka, mnohoúhelníky, křivky nebo 3D objekty.

Ve výchozím nastavení není objekt při prvním vytvoření v aplikaci Draw dynamický a nechová se jako textové pole. Text uvnitř objektu nezalamuje slova. Chceme-li text udržet v mezích objektu, musíme použít odstavce, zalomení řádku nebo menší velikost textu, zvětšit velikost objektu nebo zkombinovat všechny čtyři způsoby.

Image11

Obrázek 10: Příklad použití zalomení textu

Příklad přidání textu do objektu aplikace Draw (obrázek 10) a následné obtékání textu je následující:

 1. V kresbě vytvoříme objekt a ujistíme se, že je objekt vybrán a jsou zobrazeny úchyty výběru.

 2. Do textového režimu vybraného objektu vstoupíme pomocí jedné z následujících možností:

 1. Začneme psát text do vybraného objektu. Pokud text přesahuje hranice objektu, použijeme odstavce, zalomení řádků, menší velikost text, zvětšení objektu nebo kombinaci všech čtyř metod, abychom udrželi text v hranicích objektu.

Image46

Obrázek 11: Dialogové okno Text pro textové atributy v objektu

 1. Pokud chceme zajistit, aby se text zalamoval a zůstal uvnitř objektu, můžeme postupovat následovně:

 1. Klepneme pravým tlačítkem myši na text uvnitř objektu a výběrem Atributy textu z místní nabídky otevřeme dialogové ono Text pro atributy textu (obrázek 11).

 2. Klepnutím na Text otevřeme stránku Text.

 3. Text vlastního tvaru vybereme možnost Zalomit text podle tvaru.

 4. Klepnutím na OK zavřeme dialogové okno Text a uložíme změny.

 5. Po dopsání textu klepnutím mimo objekt zrušíme textový režim a uložíme změny. Text uvnitř objektu je nyní zalomený, jak je znázorněno na obrázku 10.

 1. V případě potřeby naformátujeme text uvnitř objektu pomocí různých formátovacích nástroj, které máme k dispozici. Více informací najdeme v části „Formátování textu” na straně 1.

Kopírování textu

Text lze do textového pole nebo objektu vložit zkopírováním textu z jiného dokumentu a vložením do kresby. Vložený text si však zachovává formátování ze zdrojového dokumentu a nemusí odpovídat formátování textu, který již byl v kresbě použit. V některých případech může odpovídat formátu textu v kresbě, ale ve většině případů je lepší zajistit, aby byl formát textu v celé kresbě konzistentní.

Poznámka

Pokud je zkopírovaný text vložen přímo do kresby a nikoliv do objektu pomocí Formát > Vložit v hlavní nabídce nebo pomocí klávesové zkratky Ctrl + V, je text vložen jako objekt OLE a nikoliv jako objekt aplikace Draw. Pro vytvoření textového objektu v aplikaci Draw je doporučeno vložit text do aplikace jako neformátovaný text.

Image12

Obrázek 12: Dialogové okno Vložit jinak

Je vhodné vkládat text bez formátování a formátování použít později, aby se shodovalo s formátováním textu, který již v kresbě máme.

 1. Zkopírujeme text a vložíme jej do kresby jako neformátový text pomocí jedné z následujících možností:

 1. Neformátovaný text se vloží do textového pole na pozici kurzoru nebo uvnitř vybraného objektu a naformátuje se podle výchozí stylu použitého v kresbě. Vložený text naformátujeme podle požadavků kresby nebo použijeme styl kresby. Více informací najdeme v části „Formátování textu” níže.

Formátování textu

Formátování textu může dát kresbě konzistentnější a profesionálnější vzhled bez rušivých prvků. Nástroje formátování textu jsou dostupné na nástrojové liště Formátování textu a v rozevírací nabídce Formát v hlavní nabídce. Více informací o formátování textu najdeme v příručce Průvodce programem Writer.

Pokud je v kresbě několik textových polí a/nebo objektů, které vyžadují stejné formátování textu, doporučujeme použít styly kresby. Více informací o používání a tvorbě stylů najdeme v kapitole 4, Změna atributů objektu.

Rychlá změna velikosti písma

Po výběru textu lze velikost písma rychle zvětšit nebo zmenšit pomocí nástrojů Zvětšit velikost písma (Ctrl + ]) a Zmenšit velikost písma (Ctrl + [), které najdeme na nástrojové liště Formátování textu. Změna velikosti písma závisí na tom, jaké velikosti jsou pro dané písmo dostupné.

Výběr textu

Text, který chceme formátovat, musí být před úpravou vybrán jedním z následujících způsobů. Všechny změny formátování se vztahují pouze na vybraný text.

Formátování textu

Přímo nebo ručně formátovat lze znaky, slova, věty a odstavce. Přímé formátování přepíše jakékoli formátování textu vytvořené použitím stylů.

 1. Vybereme text, který chceme formátovat.

 2. Vybraný text zformátujeme jednou z následujících možností:

 1. Kliknutím mimo textové pole nebo objekt zrušíme výběr textu.

Dialogové okno Odstavec

Dialogové okno Odstavec (obrázek 13) slouží k formátování odstavců textu.

 1. Klepneme na libovolné místo v odstavci, který má být naformátovaný.

 2. Pomocí jedné z následujících možností otevřeme dialogové okno Odstavec.

 1. K formátování textu použijeme různé možnosti na kartách dialogového okna Odstavec.

 2. Klepnutím na OK uložíme změny a zavřeme dialogové okno Odstavec.

 3. Kliknutím mimo textové pole nebo objekt zrušíme výběr textu.

Image13

Obrázek 13: Dialogové okno Odstavec - karta Odsazení a rozestupy

Karta Odsazení a rozestupy

Karta Odsazení a rozestupy (obrázek 13) v dialogovém okně Odstavec má tři hlavní části:

Tip

Nastavení řádkování na méně než 100% je dobrý způsob, jak umístit velké množství textu do textového pole nebo objektu, pokud je prostor omezený. Je potřeba postupovat opatrně, protože příliš malé řádkování znesnadňuje čtení textu.

Tip

Výchozí měrnou jednotku změníme v hlavní nabídce pomocí volby Nástroje > Možnosti > LibreOffice Impress > Obecné.

Karta Typografie asijských jazyků

Karta Typografie asijských jazyků (obrázek 14) je dostupná pouze tehdy, když je možnost Asijské zaškrtnuta v hlavní nabídce ve volbě Nástroje > Možnosti > Jazyková nastavení > Jazyky. Možnosti Změny řádku jsou tyto:

Image14

Obrázek 14: Dialog Odstavec – karta Asijská typografie

Image15

Obrázek 15: Dialog Odstavec – karta Tabulátory

Karta Tabulátory

Pomocí karty Tabulátory (obrázek 15) můžeme vytvářet, editovat nebo mazat zarážky tabulátoru v textovém poli nebo objektu. Možnosti jsou následující:

Vytváření tabulátorů

 1. Textové pole vybereme tak, aby se zobrazily úchyty pro výběr na okraji textového pole nebo objektu.

 2. Pravým tlačítkem myši klepneme na vybrané textové pole nebo objekt a z místní nabídky vybereme možnost Odstavec nebo v hlavní nabídce vybereme Formát > Odstavec, čímž otevřeme dialogové okno Odstavec.

 3. V dialogu Odstavec klepneme na kartu Tabulátory, zobrazí se.

 4. Polohu zarážky tabulátoru v textovém poli zadáme v poli Umístění.

 5. Vybereme typ tabulátoru volbou Typ.

Poznámka

Pokud je vybrán typ Desetinný, použije se výchozí znak používaný pro desetinnou čárku v nastavení počítače. V případě potřeby zadáme znak, který se má použít jako desetinná tečka, do pole Znak.

 1. Vybereme znak výplně v nabídce Vyplnit znakem. Znak výplně bude vložen mezi bod vložení tabulátoru a zarážku tabulátoru.

 2. Klikneme na tlačítko Nový, čímž v textovém poli vytvoříme novou zarážku tabulátoru. Nová tabelační zarážka se objeví v poli náhledu pod polem Umístění.

 3. Klepnutím na tlačítko OK uložíme změny a zavřeme dialogové okno.

 4. Pokud chceme použít novou zarážku tabulátoru ve více než jednom odstavci v textovém poli nebo objektu:

Úpravy tabulátorů

 1. Textové pole vybereme tak, aby se zobrazily úchyty pro výběr na okraji textového pole nebo objektu.

 2. Pravým tlačítkem myši klepneme na vybrané textové pole nebo objekt a z místní nabídky vybereme možnost Odstavec nebo v hlavní nabídce vybereme Formát > Odstavec, čímž otevřeme dialogové okno Odstavec.

 3. V dialogu Odstavec klepneme na kartu Tabulátory, zobrazí se.

 4. V poli Umístění v seznamu tabulátorů vybereme tabulátor, který budeme upravovat.

 5. Pokud chceme změnit pozici tabulátoru, nejprve tabulátor smažeme a následně vytvoříme nový tabulátor s potřebnou změnou.

 6. Nastavíme potřebné hodnoty pro TypVyplnit znakem pro vybranou tabulační zarážku.

 7. Klepnutím na tlačítko OK uložíme změny a zavřeme dialogové okno.

 8. V případě potřeby aktualizujeme styl kresby použitý pro text.

Smazání tabulátorů

 1. Textové pole vybereme tak, aby se zobrazily úchyty pro výběr na okraji textového pole nebo objektu.

 2. Pravým tlačítkem myši klepneme na vybrané textové pole nebo objekt a z místní nabídky vybereme možnost Odstavec nebo v hlavní nabídce vybereme Formát > Odstavec, čímž otevřeme dialogové okno Odstavec.

 3. V dialogu Odstavec klepneme na kartu Tabulátory, zobrazí se.

 4. V seznamu tabulátorů v poli Umístění vybereme tabulátor pro smazání.

 5. Klepnutím na Smazat odstraníme vybraný tabulátor nebo klepnutím na Smazat vše odstraníme všechny tabulátory, které jsou definovány pro vybrané textové pole nebo objekt.

 6. Klepnutím na tlačítko OK uložíme změny a zavřeme dialogové okno.

Image16

Obrázek 16: Dialog Odstavec – karta Zarovnání

Karta Zarovnání

Pomocí karty Zarovnání (obrázek 16) určíme zarovnání textu v textových polích nebo objektech:

Část Odstavec na postranní liště

Alternativně můžeme odstavce formátovat použitím části Odstavec (obrázek 17) na kartě Vlastnosti postranní lišty. Možnosti formátování v části Odstavec jsou omezené, ale jejich použití je podobné možnostem formátování na různých stránkách dialogového okna Odstavec. Jakékoliv formátování použité na odstavec pomocí postranní lišty je okamžité.

 1. Klepneme na libovolné místo v odstavci, který má být naformátovaný.

Image17

Obrázek 17: Část Odstavec karty Vlastnosti v postranní liště

 1. V postranní liště klikneme na ikonu Vlastnosti, otevře se stejnojmenná karta.

 2. V případě potřeby můžeme klepnutím na symbol rozšíření vlevo od nadpisu Odstavec otevřít část Odstavec.

 3. V části Odstavec formátujeme text pomocí různých nástrojů. Více informací o možnostech formátování najdeme v části „Dialogové okno Odstavec" na straně 1.

 4. Je-li to nutné, klikneme na ikonu Další možnosti na pravém okraji titulního pruhu, čímž otevřeme dialog Odstavec se všemi možnostmi formátování textu.

Možnosti formátování textu v části Odstavec na kartě Vlastnosti v postranní liště jsou následující. Většina těchto nástrojů je k dispozici také na nástrojové liště Formátování textu.

Formátování znaků

Na jednotlivé znaky a slova lze použít přímé nebo ruční formátování znaků. Přímé formátování znaků přepíše veškeré formátování, které bylo použito pomocí přímého formátování textu a stylů kresby.

 1. Více informací o výběru znaků pro formátování najdeme v části „Výběr textu" na straně 1.

 2. Znaky formátujeme jednou z následujících metod.

 1. Kliknutím mimo textové pole nebo objekt zrušíme výběr textu.

Dialog Znak

Dialog Znak (obrázek 18) používáme k formátování jednotlivých znaků.

 1. Vybereme znaky pro formátování a otevřeme dialogové okno Znak pomocí jedné z následujících možností:

 1. K formátování vybraných znaků použijeme možnosti na kartách dialogového okna Znak.

 2. Klepnutím na OK aplikujeme změny formátování a zavřeme dialogové okno.

 3. Kliknutím mimo textové pole nebo objekt zrušíme výběr textu.

Možnosti písem

Pomocí karty Písmo (obrázek 18) v dialogovém okně Znak vybereme rodinu písma, řez písma (Kurzíva, Tučné atd.), velikost písma a jazyk. Ukázka písma se zobrazuje v náhledu ve spodní části dialogu.

Pokud je v nabídce Nástroje > Možnosti > Jazyková nastavení > Jazyky povolena podpora asijského jazyka nebo Komplexní rozvržení textu (CTL), jsou k dispozici také možnosti formátování znaků pro Písmo pro asijský text nebo Písmo pro komplexní rozvržení textu (CTL).

Poznámka

Počet dostupných písem závisí na vybrané rodině písem.

Image18

Obrázek 18: Karta Písmo dialogu Znak

Tip

Při vytváření kresby ve více jazycích použijeme nastavení jazyka k vytvoření stylů, které se liší pouze jazykem v atributech nastavení. To umožňuje kontrolu pravopisu celého obsahu kresby bez vlivu na vzhled.

Možnosti efektů písma

Možnosti na stránce Efekty pro písmo (obrázek 19) umožňují použít barvu písma, dekoraci textu a efekty na vybraný text nebo znaky. Účinek nastavení efektů se zobrazuje v poli náhledu ve spodní části karty.

Image19

Obrázek 19: Karta Efekty pro písmo dialogu Znak

Image20

Obrázek 20: Dialog Znak – karta Umístění

Možnosti polohy

Možnosti na kartě Umístění (obrázek 20) umožňuje nastavit umístění, měřítko a rozestupy vybraného textu.

Možnosti zvýraznění

Možnosti na kartě Zvýraznění (obrázek 21) umožňují zvýraznit text tak, aby znaky měly jinou barvu než zbytek textu v textovém poli nebo objektu.

Image21

Obrázek 21: Karta Zvýraznění dialogu Znak

Část Znak karty Vlastnosti v postranní liště

Jinou metodou formátování textu je použít část Znak (obrázek 22) na kartě Vlastnosti postranní lišty. Možnosti formátování dostupné v části Znaky jsou omezené, ale jejich použití je podobné možnostem formátování, které jsou dostupné na různých kartách dialogového okna Znak. Většina možností je k dispozici také na nástrojové liště Formátování textu.

 1. Vybereme textové pole nebo objekt tak, aby se na okraji zobrazily úchyty pro výběr.

 2. V postranní liště klikneme na ikonu Vlastnosti, otevře se stejnojmenná karta.

 3. Klepnutím na symbol další možnosti na levé straně titulku Znak otevřeme dialogové okno Znak.

 4. Text naformátujeme pomocí nástrojů v části Znak. Více informací o možnostech formátování najdeme v části „Dialog Znak" na straně 1.

 5. V případě potřeby klikneme v titulním pruhu napravo na ikonu Další možnosti, která otevře dialog Znak.

Možnosti formátování textu v části Znak karty Vlastnosti postranní lišty jsou následující:

Image22

Obrázek 22: Část Znak karty Vlastnosti v postranní liště

Odrážkové nebo číslované seznamy

V textových polích a objektech lze vytvářet seznamy s odrážkami a číslované seznamy. Při vytváření seznamů v objektech však mějme na paměti, že objekty aplikace Draw nejsou dynamické a při vytváření seznamu se automaticky nerozbalují.

Poznámka

Vytváření odrážkových nebo číslovaných seznamů v aplikaci Draw je podobné jako v aplikaci LibreOffice Writer, ale funkce v aplikaci Draw jsou omezené.

Vytváření seznamů

Odrážkové nebo číslované seznamy můžeme v textových polích nebo objektech aplikace Draw vytvářet následovně:

 1. Vybereme veškerý text, ze kterého chceme vytvořit seznam. Automaticky se otevře nástrojová lišta Formátování textu.

 2. Seznam vytvoříme pomocí jedné z následujících možností a výchozích nastavení seznamů:

 1. Pokud chceme změnit formát seznamu při jeho vytváření, klepneme na malý trojúhelník ▼ napravo vedle ikony seznamu a z možností ve vyskakovacím okně vybereme styl seznamu (obrázky 23 a 24).

Image23

Obrázek 23: Další odrážkové seznamy

Image24

Obrázek 24: Další číslované seznamy

Image25

Obrázek 25: Část Seznamy na kartě Vlastnosti v postranní liště

Úprava úrovně a pozice položky seznamu

Každou položku v odrážkovém nebo číslovaném seznamu lze v rámci seznamu posunout o úroveň výš nebo níž nebo ji posunout nahoru či dolů v seznamu následovně:

 1. Klepneme na položku seznamu, kterou chceme posunout o úroveň výš, o úroveň níž, přesunout nahoru nebo dolu.

 2. Pokud chceme položku seznamu posunout o úroveň níž, použijeme jednu z následujících možností:

 1. Pokud chceme položku seznamu posunout o úroveň výš, použijeme jednu následujících možností:

 1. Pokud chceme změnit pozici položky v seznamu, použijeme jednu z následujících možností:

 1. Pokud chceme změnit pozici položky v seznamu, použijeme jednu z následujících možností:

Dialogové okno Odrážky a číslování

Pro větší kontrolu nad formátem seznamu použijeme dialogové okno Odrážky a číslování (obrázek 26). Vybereme text v textovém poli nebo objektu a otevřeme dialogové okno pomocí jedné z následujících možností:

Image26

Obrázek 26: Dialogové okno Odrážky a číslování

V dialogovém okně Odrážky a číslování jsou k dispozici následující možnosti.

Tabulky

Tabulky jsou, pokud jsou v kresbě použity, účinným nástrojem pro rychlé předání strukturovaných informací. Tabulky je možné přidávat přímo do kresby, takže není nutné vkládat tabulku aplikace Calc nebo textovou tabulku aplikace Writer. Za určitých okolností však má smysl tabulku do kresby vložit. Zejména pokud je v tabulce vyžadována větší funkčnost. Tabulky poskytované nástroji aplikace Draw mají omezenou funkčnost.

Několik předdefinovaných návrhů tabulek je k dispozici v části Návrh tabulky na kartě Vlastnosti v postranní liště (obrázek 27). Část Návrh tabulky je dostupná pouze tehdy, když je vybrána tabulka.

Při práci s tabulkami v aplikaci Draw se automaticky otevře nástrojová lišta Tabulka (obrázek 28), která nabízí nástroje pro vytváření a formátování tabulky. Výchozí poloha nástrojové lišty při otevření je ukotvení v dolní části pracovní plochy. Pokud se nástrojová lišta Tabulka při výběru tabulky neotevře, zvolíme v hlavní nabídce Zobrazit > Nástrojové lišty > Tabulka.

Image27

Obrázek 27: Část Návrh tabulky na kartě Vlastnosti v postranní liště

Image28

Obrázek 28: Nástrojová lišta Tabulka

Image29

Obrázek 29: Dialogové okno Vložit tabulku

Vkládání tabulek

Při práci s tabulkami je užitečné znát počet požadovaných řádků a sloupců a jejich vzhled. Tabulky jsou umístěny uprostřed kresby a nelze je umístit do objektů nebo tvarů. Na rozdíl od textových polí a dalších objektů nelze tabulky otáčet.

 1. Vytvoření a vložení tabulky pomocí dialogového okna Vložit tabulku (obrázek 29):

 1. Pomocí volby Vložit > Tabulka v hlavní nabídce otevřeme dialogové okno Vložit tabulku.

 2. Zadáme požadovaný počet řádků a sloupců.

 3. Klepnutím na OK vložíme tabulku do středu kresby a zavřeme dialogové okno.

Image30

Obrázek 30: Mřížka tabulky

 1. Případně můžeme vytvořit a vložit tabulku pomocí mřížky tabulky (obrázek 30):

 1. Klepnutím na Tabulka na Standardní nástrojové liště otevřeme mřížku tabulky.

 2. Klepneme a táhneme kurzor, dokud není vybrán požadovaný počet sloupců a řádků,

 3. Dalším klepnutím vložíme tabulku do středu kresby a zavřeme mřížku tabulky.

 4. V případě potřeby klepnutím na Další možnosti otevřeme dialogové okno Vložit tabulku, kde vybereme požadovaný počet řádků a sloupců.

 1. Tabulku přesuneme na místo klepnutím na její ohraničení a jejím přetažením do nového umístění.

Poznámka

Při vkládání tabulky do kresby se tabulka vytvoří s použitím výchozího stylu a již použitého nastavení. V současné době jsou tyto výchozí hodnoty v LibreOffice pevně zakódovány. Tabulku lze po vložení naformátovat podle požadavků kresby.

Formátování tabulek

Část Návrh tabulky

Otevření a použití části Návrh tabulky na kartě Vlastnosti v postranní liště:

 1. Vložíme tabulku do kresby nebo v kresbě tabulku vybereme.

 2. Klepnutím na Návrh tabulky na kartě Vlastnosti v postranní liště otevřeme část Návrh tabulky. Nebo klepneme na Návrh tabulky na nástrojové liště Tabulka.

 3. Z dostupných možností vybereme vzhled tabulky a typy řádků a sloupců.

V části Návrh tabulky jsou pro řádky a sloupce následující možnosti:

Nástrojová lišta Tabulka a Hlavní nabídka formátování

Po výběru tabulky se automaticky otevře nástrojová lišta Tabulka, která obsahuje následující nástroje pro formátování tabulky podle požadavků kresby. Formátovací nástroje jsou k dispozici také v hlavní nabídce pomocí volby Formát > Tabulka a výběru možností formátování z podnabídky.

Případně klepneme na Vlastnosti tabulky nebo klepneme pravým tlačítkem myši na vybrané buňky a z místní nabídky zvolíme Vlastnosti tabulky nebo v hlavní nabídce zvolíme Formát > Tabulka > Vlastnosti. Tím otevřeme dialogové okno Vlastnosti tabulky a změníme styl čáry pro ohraničení tabulky.

Případně klepneme na Vlastnosti tabulky nebo klepneme pravým tlačítkem myši na vybrané buňky a z místní nabídky vybereme Vlastnosti tabulky nebo v hlavní nabídce zvolíme Formát > Tabulka > Vlastnosti. Tím otevřeme dialogové okno Vlastnosti tabulky a změníme barvu ohraničení.

Případně klepneme na Vlastnosti tabulky nebo klepneme pravým tlačítkem myši na vybrané buňky a z místní nabídky vybereme Vlastnosti tabulky nebo v hlavní nabídce zvolíme Formát > Tabulka > Vlastnosti. Tím otevřeme dialogové okno Vlastnosti tabulky a změníme styl čáry pro hranice buňky.

Případně klepneme na Vlastnosti tabulky nebo klepneme pravým tlačítkem myši na vybrané buňky a z místní nabídky vybereme Vlastnosti tabulky nebo v hlavní nabídce zvolíme Formát > Tabulka > Vlastnosti. Tím otevřeme dialogové okno Vlastnosti tabulky a změníme styl/výplň pozadí oblasti.

Vybrané buňky případně sloučíme klepnutím pravým tlačítkem myši na tyto vybrané buňky a výběrem Sloučit buňky z místní nabídky nebo volbou Formát > Tabulka > Sloučit buňky v hlavní nabídce.

Případně v hlavní nabídce zvolíme Formát > Tabulka > Rozdělit buňky.

Image31

Obrázek 31: Dialogové okno Rozdělit buňky

V dialogovém okně Rozdělit buňky vybereme požadovaný počet buněk při rozdělení buňky a zda chceme buňku rozdělit vodorovně nebo svisle. V případě potřeby při vodorovném rozdělení vybereme možnost Na stejné části, abychom vytvořili buňky stejné velikosti. Obsah rozdělené buňky zůstává v původní buňce – levé nebo horní.

Image32

Obrázek 32: Nástrojová lišta Optimalizovat

Případně v hlavní nabídce vybereme Formát > Zarovnání textu a z místní nabídky zvolíme požadované zarovnání pro svislé nebo vodorovné zarovnání textu ve vybraných buňkách.

Image33

Obrázek 33: Dialogové okno Vložit řádky

Image34

Obrázek 34: Dialogové okno Vložit sloupce

Případně v hlavní nabídce vybereme Formát > Tabulka > Vložit řádky nebo Vložit sloupce a otevřeme dialogové okno Vložit řádek (obrázek 33) nebo dialogové okno Vložit sloupec (obrázek 34). Zvolíme počet řádků nebo sloupců, pozici vložení a klepnutím na OK řádky nebo sloupce vložíme a zavřeme dialogové okno.

Případně klepneme pravým tlačítkem myši a v místní nabídce vybereme Smazat > Smazat řádek nebo Smazat sloupec nebo Smazat tabulku nebo zvolíme Formát > Tabulka > Smazat řádek nebo Smazat sloupec nebo Smazat tabulku v hlavní nabídce.

Případně v hlavní nabídce vybereme Formát > Tabulka > Vybrat řádek nebo Vybrat sloupec nebo Vybrat.

Případně klepneme pravým tlačítkem myši na tabulku a z místní nabídky vybereme Vlastnosti tabulky nebo zvolíme Formát > Tabulka > Vlastnosti v hlavní nabídce.

Image35

Obrázek 35: Dialogové okno Vlastnosti tabulky - karta Písmo

Dialog Vlastnosti tabulky

Dialogové okno Vlastnosti tabulky (obrázek 35) obsahuje pět karet, které poskytují možnosti formátování pro Písmo, Efekty pro písmo, Ohraničení, PozadíStín. Dialogové okno Vlastnosti tabulky otevřeme jedním z následujících způsobů:

Možnosti formátování na každé stránce dialogového okna jsou následující:

Image36

Obrázek 36: Dialogové okno Vlastnosti tabulky - karta Efekty pro písmo

Image37

Obrázek 37: Dialogové okno Vlastnosti tabulky - karta Ohraničení

Image38

Obrázek 38: Dialogové okno Vlastnosti tabulky - karta Pozadí

Image39

Obrázek 39: Dialogové okno Vlastnosti tabulky - karta Stín

Umístění a velikost tabulky

Tabulky se při vytváření umisťují do rámečků a zachází se s nimi stejně jako s ostatními objekty v kresbě. Pro tabulky však lze použít pouze dialogové okno Umístění a velikost (obrázek 40). Některé možnosti jsou šedé a nejsou pro tabulky k dispozici. Více informací o umístění a velikosti najdeme v kapitole 3, Práce s objekty.

Po výběru tabulky otevřeme dialogové okno Umístění a velikost pomocí jedné z následujících možností:

Image47

Obrázek 40: Dialogové okno Umístění a velikost

Umístění tabulky je možné měnit tažením kurzoru. Velikost textového pole lze měnit tažením jednoho z úchytů pro výběr. Více informací najdeme v části „Textová pole" na straně 1.

Poznámka

Když se změní velikost pole tabulky, obsah tabulky a buněk se zvětší nebo zmenší tak, aby odpovídal velikosti pole.

Odstranění tabulky

Celá tabulka

Ujistíme se, že je tabulka vybrána a úchyty výběru jsou viditelné na okraji tabulky. Poté tabulku odstraníme některou z následujících možností:

Řádek nebo sloupec

Klepneme na buňku tabulky a pomocí jedné z následujících možností odstraníme řádek nebo sloupec. Ujistíme se, že nejsou zobrazeny úchyty pro výběr tabulky.

Obsah buňky

Obsah buněk v tabulce odstraníme následujícím způsobem:

 1. Vybereme buňku nebo buňky.

 2. Na klávesnici stiskneme klávesu Delete nebo Backspace.

Používání polí

Pole umožňují automatické vkládání textu do kresby. Pole se běžně používají při vytváření šablon a předloh kresby. Více informaci o šablonách a předlohách kresby najdeme v kapitole 11, Pokročilé techniky kreslení.

Vkládání polí

Textové pole se vytvoří, když je pole vloženo do středu kresby a jeho polohu lze měnit stejně jako u jiných textových polí. Více informací najdeme v části „Textová pole" na straně 1.

 1. Jdeme do nabídky Vložit > Pole a vybereme typ pole.

 2. V případě potřeby změníme jeho umístění a velikost. Více informací najdeme v části „Textová pole" na straně 1.

 3. V případě potřeby zformátujeme text informující o poli. Více informací o „Formátování textu" najdeme na straně 1.

Typy polí

V aplikaci Draw jsou k dispozici následující pole:

Hypertextové odkazy

Při vkládání textu, který lze použít jako hypertextový odkaz (například adresa webové stránky nebo URL), zformátuje aplikace Draw tento text automaticky, vytvoří hypertextový odkaz a použije barvu a podtržení.

Tip

Pokud chceme LibreOffice zabránit v automatickém převádění webových adres nebo adres URL na hypertextové odkazy, zvolíme Nástroje > Nastavení automatických oprav > Možnosti v hlavní nabídce a zrušíme výběr volby Rozpoznání URL.

Tip

Barvu hypertextových odkazů změníme v nabídce Nástroje > Možnosti > LibreOffice > Barvy aplikací, přejdeme na Nenavštívené odkazy a/nebo Navštívené odkazy, zaškrtneme políčka, vybereme z barevné palety nové barvy odkazů a klikneme na OK. Všimneme si, že tato změna barvy změní barvu všech hypertextových odkazů ve všech částech LibreOffice.

Vkládání hypertextových odkazů

 1. Klepneme na textové pole na požadované místo, kam chceme vložit hypertextový odkaz.

 2. V hlavní nabídce pomocí volby Zvolit > Hypertextový odkaz nebo použitím klávesové zkratky Ctrl + K otevřeme dialogové okno Hypertextový odkaz (obrázek 41).

 3. Vybereme požadovaný typ hypertextového odkazu a požadované možnosti. Typy hypertextových odkazů a dostupné možnosti pro každý typ najdeme níže v části „Typy hypertextových odkazů.

 4. Klepnutím na Použít vložíme hypertextový odkaz a uložíme naše volby. Pokud vytváříme několik hypertextových odkazů, klepneme po vložení každého z nich na Použít.

 5. Klepnutím na OK uložíme změny a zavřeme dialogové okno Hypertextový odkaz.

Typy hypertextových odkazů

Na levé straně dialogového okna vybereme jeden ze čtyř typů hypertextových odkazů. Dialogové okno se mění podle typu vybraného hypertextového odkazu.

Image40

Obrázek 41: Dialogové okno Hypertextový odkaz

Část Další nastavení v dialogovém okně Hypertextový odkaz je společné pro všechny typy hypertextových odkazů, i když některé možnosti jsou pro některé typy odkazů vhodnější.

Úprava textů hypertextových odkazů

 1. Vybereme hypertextový odkaz.

 2. V hlavní nabídce pomocí volby Upravit > Hypertextový odkaz otevřeme dialogové okno Hypertextový odkaz.

 3. Provedeme potřebné změny pomocí dostupných možností a po dokončení klepneme na Použít. Pokud chceme upravit několik hypertextových odkazů, klepneme po úpravě každého z nich na tlačítko Použít.

 4. Klepnutím na tlačítko OK uložíme změny a zavřeme dialogové okno.

Obrázkové mapy

Obrázková mapa definuje oblasti obrázku (nazývané hotspoty, aktivní oblasti) spojené s URL (webovou adresou nebo souborem v počítači). Aktivní oblasti jsou grafické ekvivalenty hypertextových odkazů. V aplikaci Draw se klepnutím na aktivní oblast otevře odkazovaná stránka v příslušném programu (například výchozí prohlížeč HTML stránek; LibreOffice Writer pro soubory ODT; prohlížeč PDF pro soubory PDF).

Aktivní oblasti je možné vytvářet v různých tvarech, například obdélníky, elipsy a mnohoúhelníky a zahrnout několik aktivních oblastí do jednoho obrázku. Po klepnutí na aktivní oblast se adresa URL otevře v zadaném okně nebo rámu prohlížeče. Lze také zadat text, který se zobrazí, když kurzor najede na aktivní oblast.

Vytváření obrázkových map

 1. V kresbě vybereme obrázek, které chceme použít jako aktivní oblast.

 2. V hlavní nabídce pomocí volby Nástroje > Obrázková mapa otevřeme dialogové okno Editor obrázkových map (obrázek 42). Hlavní část dialogu zobrazuje vybraný obrázek, v němž budou definovány aktivní oblasti.

 3. Z ikon v horní části dialogového okna Editor obrázkových map vybereme požadovaný typ aktivní oblasti - Obdélník, Elipsa, Mnohoúhelník, Mnohoúhelník od ruky.

 4. Do vybraného obrázku nakreslíme aktivní oblast.

Image41

Obrázek 42: Dialogové okno Editor obrázkových map

 1. Do textového pole Adresa zadáme adresu hypertextového odkazu pro aktivní oblast ve formátu: file:///<cesta>/název_dokumentu#název_kotvy.

 2. Kliknutím na ikonu Použít nastavení aplikujeme.

 3. Klepnutím na Uložit uložíme obrázkovou mapu do souboru a zavřeme dialogové okno Editor obrázkových map.

Nástroje obrázkových map

Editor obrázkových map obsahuje následující nástroje:

Tip

Hodnota _self pro cílový snímek bude fungovat ve velké většině případů. Nedoporučuje se používat ostatní hodnoty, pokud to není nezbytně nutné.

Písmomalba

Pomocí nástroje Písmomalba vytvoříme grafický text jako objekt, aby kresba vypadala atraktivněji. Pro práci s písmomalbou existuje mnoho různých nastavení (čára, oblast, umístění, velikost a další), která odpovídající požadavkům kresby.

Písmomalba je také dostupná v aplikacích Writer, Calc a Impress kancelářského balíku LibreOffice, ale způsob, jakým jednotlivé moduly LibreOffice písmomalbu zobrazují, se trochu liší.

Image42

Obrázek 43: Dialogové okno Galerie písmomalby

Image43

Obrázek 44: Příklad písmomalby

Image44

Obrázek 45: Nástrojová lišta Písmomalba

Image45

Obrázek 46: Nástrojová lišta Tvar písmomalby

Vytváření písmomalby

 1.  Dialogové okno Galerie písmomalby (obrázek 43) otevřeme jedním z následujících způsobů.

 1. V dialogu vybereme styl písmomalby a klikneme na OK. Vybraný objekt Písmomalby se zobrazí uprostřed kresby a dialogové okno se zavře.

 2. Dvakrát klepneme na černý text v objektu Písmomalby a zapneme režim úprav.

 3. Zadáme požadovaný text, který nahradí černý text v objektu Písmomalby, jak je znázorněno na obrázku 44.

 4. Změny provedeme stisknutím klávesy Esc nebo klepnutím mimo vybranou oblast.

Nástrojová lišta Písmomalba

Nástrojová lišta Písmomalba (obrázek 45 bude na pracovní ploše viditelná a aktivní, když vybereme objekt Písmomalby. Není-li nástrojová lišta zobrazena, jdeme do nabídky Zobrazit > Nástrojové lišty > Písmomalba.

Pro úpravu objektu Písmomalby jsou k dispozici následující nástroje.

Úprava písmomalby

S objektem Písmomalby lze zacházet jako s jakýmkoliv jiným objektem v aplikaci Draw. Lze měnit jeho velikost, otáčet jej, sešikmit, zkosit, převrátit atd. Další informace o úpravách objektu Písmomalby najdeme v kapitole 3, Práce s objekty, kapitole 4, Změna atributů objektu a kapitole 5, Kombinace více objektů.

Písmomalba je text a a je na něj možné použít jakékoliv formátování textu popsané v této kapitole. Přiřadíme vlastnosti pouze těm částem písma, které NEBUDOU převedeny na 3D efekt pomocí funkce Přepnout plastičnost. Jinak nebudou vlastnosti čar viditelné.

Některé tvary Písmomalby lze upravit. Například změnit úhel základních tvarů lichoběžníku nebo rovnoběžníku, posunutím tečky, která je zobrazena spolu s úchyty výběru

Obsah