Image1

Draw Guide

Kapitola 11,
Pokročilé techniky kresby

 

Autorská práva

Tento dokument je duševním vlastnictvím skupiny LibreOffice Documentation Team, © 2021. Přispěvatelé jsou uvedeni níže. Tento dokument může být šířen a/nebo upravován za podmínek buď GNU General Public License (https://www.gnu.org/licenses/gpl.html), verze 3 nebo novější, nebo Creative Commons Attribution License (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), verze 4.0 nebo novější.

Všechny ochranné známky uvedené v této příručce patří jejich vlastníkům.

Přispěvatelé

Pro toto vydání

Peter Schofield

Jean Hollis Weber

 

Pro předchozí vydání

Martin Fox

John Cleland

Jean Hollis Weber

John A. Smith

Peter Schofield

Regina Henschel

Zpětná vazba

Připomínky a náměty k tomuto dokumentu posílejte v angličtině dokumentačnímu týmu na adresu: documentation@global.libreoffice.org.

Poznámka

Všechno, co zašleme do konference, včetně e-mailové adresy a dalších osobních údajů, je umístěno ve veřejném archivu a obsah nelze smazat.

Datum vydání a verze programu

Publikováno: červenec 2021. Na základě komunity LibreOffice 7.1. Jiné verze LibreOffice se mohou lišit vzhledem a funkčností.

Používání LibreOffice na systému macOS

Některé klávesové zkratky a položky nabídek jsou v systému macOS jiné než v systémech Windows a Linux. V následující tabulce jsou uvedeny nejdůležitější rozdíly, které se týkají informací uvedených v tomto dokumentu. Podrobný seznam nalezneme v nápovědě aplikace.

Windows nebo Linux

Ekvivalent pro macOS

Akce

Nástroje > Možnosti

LibreOffice > Předvolby

Otevřou se možnosti nastavení.

Klepnutí pravým tlačítkem

Control + klepnutí, nebo klepnutí pravým tlačítkem v závislosti na nastavení počítače

Otevře se místní nabídka.

Ctrl (Control)

(Command)

Používá se také s dalšími klávesami.

F11

+ T

Otevře se postranní lišta Styly.

Stránky kresby

Kresba vytvořená v aplikaci Draw se může skládat z více stránek. To umožňuje vytvořit kresbu, která má několik částí a je uložena v počítači jako jeden soubor.

Panel stránek

Panel Stránky slouží k přidávání, přejmenovávání a odstraňování stránek v kresbě. Ve výchozím nastavení se panel Stránky (obrázek 1), po otevření kresby v aplikaci Draw, zobrazí jako dokovaný panel na levé straně Pracovní plochy. V tomto panelu jsou všechny stránky v kresbě zobrazeny jako miniatury. Pokud není Panel stránek viditelný, zvolíme Zobrazit > Panel stránek v hlavní nabídce.

Image2

Obrázek 1: Hlavní okno aplikace Draw zobrazující Panel stránek, Pracovní plochu a postranní lištu

Image3

Obrázek 2: Dialogové okno Navigátor

Image4

Obrázek 3: Karta Navigátor v postranní liště

Výběr stránek

Stránku vybereme jedním z následujících způsobů. Stránka se zobrazí na Pracovní ploše připravená k úpravám:

Pokud Navigátor není otevřen, otevřeme jej některou z následujících možností:

Navigace mezi stránkami

Pokud chceme rychle vybrat stránku k úpravám, aby se zobrazila na pracovní ploše, vybereme stránku v Panelu stránek nebo zvolíme Stránka > Navigovat a použijeme jednu z možností z podnabídky.

Přidávání stránek

Vložení nové stránky

Nová stránka se do kresby vkládá jednou z následujících možností. Nová stránka se přidá za vybranou stránku v Panelu stránek nebo na konec, pokud není vybrána žádná stránka.

Duplikování stránek

Vybereme stránku v Panelu stránek a poté pomocí jedné z následujících možností vložíme za vybranou stránku duplicitní stránku:

Přejmenování stránek

Když jsou stránky vloženy do kresby, jsou v Panelu stránek a v Navigátoru automaticky pojmenovány Stránka 1, Stránka 2 atd. Při změně pořadí stránek se stránky automaticky přečíslují. Pro snadnou identifikaci každé stránky však doporučujeme dát každé stránce zapamatovatelný název.

 1. V Panelu stránek vybereme stránku, kterou chceme přejmenovat.

 2. Vybranou stránku přejmenujeme jednou z následujících možností:

 1. V otevřeném dialogovém okně Přejmenovat stránku zadáme nový název stránky a klepnutím na OK nový název uložíme.

Změna pořadí stránek

Pokud chceme změnit pořadí stránek v kresbě, použijeme jednu z následujících možností:

Odstranění stránek

 1. V Panelu stránek vybereme stránku, kterou chceme odstranit.

 2. Vybranou stránku můžeme smazat jednou z následujících možností:

Poznámka

Při mazání stránek z kresby nedochází k potvrzení smazání vybrané stránky.

Předlohy stránek

Předloha stránky je stránka, která slouží jako výchozí bod pro ostatní stránky kresby. Je podobná stylu stránky v aplikaci Writer a řídí základní formátování všech stránek, které jsou na této předloze založeny. Kresba může mít více než jednu předlohu, takže jednotlivým stránkám kresby lze přiřadit různý vzhled, například titulní stránce, stránce s obsahem a stránkám kresby.

Předloha má definovanou sadu vlastností, včetně barvy pozadí, grafiky nebo přechodu. Například objekty (jako jsou loga, ozdobné čáry a jiná grafika) na pozadí, formátování textu, bloky standardního textu a pole jako jsou čísla stránek, datum a název souboru.

Zobrazení předlohy stránky

Pokud chceme otevřít zobrazení předlohy, zvolíme Zobrazit > Předloha v hlavní nabídce. Tím se také otevře nástrojová lišta Zobrazení předlohy (obrázek 4). Pokud se tato nástrojová lišta neotevře, zvolíme v hlavní nabídce možnost Zobrazit > Nástrojové lišty > Zobrazení předlohy.

Image5

Obrázek 4: Nástrojová lišta Zobrazení předlohy

Pokud se chceme vrátit do normálního režimu stránky, klepneme na Zavřít předlohu na nástrojové liště Zobrazení předlohy nebo v hlavní nabídce zvolíme Zobrazit > Normální.

Vytvoření předlohy stránky

Každá kresba má výchozí předlohu. Pokud má kresba více stránek, lze vytvořit předlohu a přidat ji do kresby následujícím způsobem:

 1. Pomocí volby Zobrazit > Předloha v hlavní nabídce otevřeme zobrazení předlohy a nástrojovou lištu Zobrazení předlohy.

 2. Vytvoříme novou předlohu jednou z následujících možností: Po vytvoření se automaticky vybere nová předloha.

 1. Do vybrané předlohy přidáme požadované grafické objekty, loga, pole, text atd.

 2. Kresbu uložíme.

 3. Novou předlohu přiřadíme ke stránce kresby. Další informace nalezneme v části „Přiřazení předlohy stránky” níže.

 4. V případě potřeby přejmenujeme předlohu smysluplným název, viz „Přejmenování předlohy stránky" níže.

Přejmenování předlohy stránky

Každá nově vytvořená předloha má výchozí název Výchozí 1, Výchozí 2 atd. Doporučujeme přejmenovat novou předlohu na výstižnější název. Výchozí předlohu, která byla vytvořena při prvním otevření kresby, lze také přejmenovat.

 1. Pomocí volby Zobrazit > Předloha v hlavní nabídce otevřeme zobrazení předlohy a nástrojovou lištu Zobrazení předlohy.

 2. Otevřeme dialogové okno Přejmenovat předlohu snímku (obrázek 5) pomocí jedné z následujících možností:

 1. Do textového pole Název zadáme smysluplný název předlohy.

 2. Klepnutím na OK změny uložíme a zavřeme dialogové okno Přejmenovat předlohu snímku.

Image6

Obrázek 5: Dialogové okno Přejmenovat předlohu snímku

Image7

Obrázek 6: Dialogové okno Dostupné předlohy snímku

Přiřazení předlohy stránky

Pokud má kresba více než jednu předlohu, lze různé předlohy přiřadit různým stránkám.

 1. V hlavní nabídce zvolíme Zobrazit > Normální.

 2. V Panelu stránek vybereme stránku, které chceme přiřadit předlohu.

 3. Klepneme pravým tlačítkem myši na stránka na Pracovní ploše a z místní nabídky zvolíme Změnit předlohu snímku. Tím otevřeme dialogové okno Dostupné předlohy snímku (obrázek 6).

 4. V okně Vyberte návrh snímku vybereme předlohu pro vybranou stránku.

 5. V případě potřeby vybereme možnost Vyměnit stránku pozadí, abychom vybranou předlohu použili pro všechny stránky kresby.

 6. V případě potřeby vybereme možnost Smazat nepoužité předlohy stránek, abychom odstranili všechny předlohy zobrazené ve Vyberte návrh snímku, které nejsou přiřazeny ke stránce.

 7. Klepnutím na tlačítko OK přiřadíme vybranou předlohu a zavřeme dialogové okno Dostupné předlohy snímku.

Smazání předlohy stránky

Výchozí předlohu vytvořenou při prvním vytvoření kresby nelze odstranit. Pokud kresba používá pouze jednu pojmenovanou předlohu, nelze tuto pojmenovanou předlohu odstranit. Smazání předlohy je možné pouze tehdy, když je v kresbě více než jedna předloha.

 1. Pomocí volby Zobrazit > Předloha v hlavní nabídce otevřeme zobrazení předlohy a nástrojovou lištu Zobrazení předlohy.

 2. Předlohu smažeme jedním z následujících způsobů:

Poznámka

Odstranění stránky proběhne okamžitě a není potřeba žádné další potvrzení.

Vkládání polí

Pokud chceme do předlohy vložit pole, použijeme volbu Vložit > Pole v hlavní nabídce a z možností dostupných v podnabídce vybereme typ pole.

Image8

Obrázek 7: Dialogové okno Vlastnosti stránky

Image9

Obrázek 8: Dialogové okno Upravit pole

Úprava formátu pole

 1. Klepnutím na pole jej vybereme a zobrazíme úchyty pro výběr.

 2. Dvojitým klepnutím na obsah pole označíme text.

 3. Formát pole upravíme jedním z následujících způsobů:

 1. Klepnutím do prázdné oblasti předlohy zrušíme výběr pole.

Poznámka

Možnosti dostupné v dialogovém okně Upravit pole se změní podle typu pole, které bylo vybráno k úpravám.

Předlohy stránek ze šablon

Do kresby lze načíst a použít předlohy ze šablon dostupných v LibreOffice. Pokud předlohy ze šablony používají jinou velikost stránky, přizpůsobí se předlohy nahrané do kresby velikosti stránky použité v kresbě. To může způsobit, že některé objekty budou při přizpůsobení velikosti stránky výkresu roztažené.

 1. Pomocí volby Zobrazit > Předloha v hlavní nabídce otevřeme zobrazení předlohy a nástrojovou lištu Zobrazení předlohy.

Image43

Obrázek 9: Dialogové okno Načíst předlohu snímku

 1. Klepneme pravým tlačítkem myši na předlohu zobrazenou v kresbě a z místní nabídky vybereme Změnit předlohu snímku. Tím otevřeme dialogové okno Dostupné předlohy snímku.

 2. Klepnutím na Načíst v dialogovém okně Dostupné předlohy snímku otevřeme dialogové okno Načíst předlohu snímku (obrázek 9).

 3. Vybereme kategorii šablony ze zobrazeného seznamu v části Kategorie.

 4. Vybereme šablonu ze seznamu zobrazeného v části Šablony. Klepnutím na Náhled zobrazíme náhled vybrané šablony.

 5. Klepnutím na tlačítko OK zavřeme dialogové okno Načíst předlohu snímku a v otevřeném dialogovém okně se šablona zobrazí v Vyberte návrh snímku.

 6. V části Vyberte návrh snímku vybereme požadovanou předlohu.

 7. V případě potřeby vybereme možnost Vyměnit stránku pozadí, abychom vybranou předlohu použili pro všechny stránky kresby.

 8. V případě potřeby vybereme možnost Smazat nepoužitá pozadí a tím odstraníme všechny předlohy zobrazené v poli Vyberte návrh snímku, které nebyly přiřazeny ke stránce.

 9. Klepnutím na OK přiřadíme předlohu ke stránce v kresbě a zavřeme dialogové okno Dostupné předlohy snímku.

Šablony

Šablona je speciální typ kresby, který se používá jako základ pro vytvoření kresby. Šablona může například obsahovat logo, název a informace o společnosti na první straně kresby, přičemž na zbývajících stranách kresby je uvedeno pouze logo a název společnosti. Šablony mohou obsahovat cokoliv, co mohou obsahovat běžné kresby, například text, grafiku, sadu stylů atd.

Všechny typy dokumentů vytvořené pomocí LibreOffice jsou založeny na šablonách. Pokud není při spuštění nového dokumentu zadána šablona, použije se výchozí šablona pro daný typ dokumentu. Tato výchozí šablona používá sadu vlastností, které jsou v LibreOffice pevně zakódovány.

Specifické šablony lze vytvořit pro jakýkoliv typ dokumentu (text, tabulka, kresba, prezentace). Pro kresby lze vytvořit výchozí šablonu, více informací najdeme v části „Výchozí šablona" na straně 1.

Další informace o šablonách a získávání šablon z jiných zdrojů najdeme v příručce Začínáme s LibreOffice.

Při instalaci do počítače nemá aplikace Draw žádné předdefinované šablony. Šablony však lze vytvořit pomocí metod popsaných v následujících částech. Lze nainstalovat šablony, které byly získány z jiných zdrojů, více informací najdeme v části „Import šablon" na straně 1.

Tvorba šablon z kresby

 1. Otevřeme kresbu, kterou chceme použít jako základ pro šablonu, nebo otevřeme a upravíme šablonu, kterou chceme použít jako základ pro novou šablonu.

 2. Přidáme další obsah a styly nebo upravíme obsah a styly v kresbě.

 3. Uložíme kresbu jako šablonu pomocí jedné z následujících možností a otevřeme dialogové okno Uložit jako šablonu (obrázek 10):

Image10

Obrázek 10: Dialogové okno Uložit jako šablonu

 1. Do textového pole Název šablony zadáme název šablony.

 2. V poli Kategorie šablony vybereme kategorii šablony.

 3. Pokud má být šablona použita jako výchozí šablona v aplikaci Draw, vybereme možnost Nastavit jako výchozí.

 4. Klepnutím na Uložit uložíme šablonu a zavřeme dialogové okno.

Případně můžeme použít příkaz Uložit jako a uložíme kresbu jako šablonu pomocí následujícího postupu:

 1. Pomocí volby Soubor > Uložit jako v hlavní nabídce otevřeme dialogové okno Uložit jako.

 2. Přejdeme do složky LibreOffice, kde jsou uloženy šablony. Skutečná složka závisí na systému počítače a nastavení.

 3. Zadáme název souboru s příponou .otg.

 4. Jako typ souboru vybereme Šablona kresby ODF (.otg).

 5. Klepnutím na Uložit uložíme šablonu a zavřeme dialogové okno.

Poznámka

Při použití dialogového okna Uložit jako musí být šablona uložena ve složce šablon LibreOffice, aby ji Správce šablon LibreOffice rozpoznal a našel.

Image11

Obrázek 11: Dialogové okno Šablony

Vytvoření kresby ze šablony

Místo použití výchozího nastavení v LibreOffice pro vytvoření nové kresby, lze kresbu vytvořit ze šablony.

Úvodní obrazovka

Spustíme LibreOffice a vytvoříme novou kresbu ze šablony zobrazené na Úvodní obrazovce pomocí jedné z následujících možností:

Dialogové okno Šablony

Místo výchozího nastavení v LibreOffice vytvoříme novou kresbu pomocí dialogového okna Šablony (obrázek 11) následovně:

 1. Dialogové okno Šablony otevřeme jedním z následujících způsobů:

 1. V rozevíracím seznamu Filtr vybereme aplikaci a kategorii požadovanou pro novou kresbu.

 2. Z možností dostupných v okně náhledu vybereme šablonu.

 3. Klepnutím na Otevřít nebo dvojitým klepnutím na šablonu vytvoříme novou kresbu pomocí vybrané šablony a zavřeme dialogové okno Šablona.

 4. V hlavní nabídce zvolíme Soubor > Uložit jako a uložíme novou kresbu jako soubor s příponou .odg.

Výchozí šablona

Pokud je nová kresba vytvořena bez výběru šablony, vytvoří LibreOffice kresbu pomocí sady vlastností, které jsou v LibreOffice pevně zakódovány. Jako výchozí šablonu však lze použít libovolnou šablonu kresby, která však musí být ve složkách šablon používaných pro aplikace a kategorie LibreOffice.

Nastavení výchozí šablony

 1. Otevřeme dialogové okno Šablona.

 2. V rozevíracích seznamech Filtr vybereme aplikaci (Kresby) a kategorii a následně vybereme šablonu ze šablon zobrazených v poli náhledu.

 3. Klepneme pravým tlačítkem myši na šablonu a z místní nabídky vybereme možnost Nastavit jako výchozí. Neexistuje žádné potvrzení, že se vybraná šablona stala výchozí šablonou pro nové kresby. Výchozí šablona je označena zaškrtnutím v levém horním rohu ikony šablony.

 4. Klepnutím na Zrušit zavřeme dialogové okno Šablony. Při příštím vytvoření nové kresby se použije nová výchozí šablona.

Poznámka

Pokud je nová kresba vhodná k použití jako výchozí šablona, je potřeba ji nejprve uložit jako šablonu a teprve poté ji použít jako výchozí šablonu. Více informací najdeme v části „Tvorba šablon z kresby" na straně 1.

Obnovení výchozí šablony

 1. Otevřeme dialogové okno Šablony:

 2. V rozevíracích seznamech Filtr vybereme aplikaci (Kresba) a kategorii.

 3. Klepneme pravým tlačítkem myši na výchozí šablonu. Výchozí šablona je označena zaškrtnutím v levém horním rohu ikony šablony.

 4. Z místní nabídky vybereme Obnovit výchozí. Neexistuje žádné potvrzování, že v aplikaci Draw byly obnoveny výchozí vlastnosti LibreOffice pro vytvoření nové kresby. Z ikony šablony se odstraní zaškrtnutí.

 5. Klepnutím na Zrušit zavřeme dialogové okno Šablony. Při příštím vytvoření nové kresby se použijí výchozí vlastnosti LibreOffice.

Úpravy šablon

Styly a obsah šablon lze upravovat a v případě potřeby znovu použít na kresby, které byly vytvořeny na základě dané šablony.

Poznámka

Znovu lze použít pouze styly a obsah šablon. Obsah kresby, který není součástí šablony, nelze znovu použít.

Úprava dokumentů

 1. Otevřeme dialogové okno Šablony:

 2. Vyhledáme šablonu k úpravě a vybereme ji.

 3. Klepneme pravým tlačítkem myši na vybranou šablonu a z místní nabídky vybereme možnost Upravit. Šablona se otevře v aplikaci Draw.

 4. Šablonu upravíme jako jakoukoliv jinou kresbu.

 5. V hlavní nabídce zvolíme Soubor > Uložit nebo použijeme klávesovou zkratku Ctrl + S a tím uložíme šablonu.

 6. Jak uložit upravenou šablonu jako šablonu najdeme v části „Tvorba šablon z kresby" na straně 1.

Aktualizace kresby z upravené šablony

Při příštím otevření kresby vytvořené ze změněné šablony se otevře potvrzovací dialogové okno s žádostí o aktualizaci stylů v kresbě podle formátování použitého v upravené šabloně.

Správa šablon

LibreOffice dokáže vyhledat pouze šablony, které jsou ve složkách (kategoriích) šablon LibreOffice. V LibreOffice je možné vytvořit nové kategorie šablon a použít je k uspořádání šablon. Vytvoříme například samostatné kategorie pro různé projekty nebo klienty. Šablony lze také importovat a exportovat.

Tip

Umístění složek šablon LibreOffice se liší podle operačního systému počítače. Pokud chceme zjistit, kde jsou v počítači uloženy složky šablon, zvolíme Nástroje > Možnosti > LibreOffice > Cesty v hlavní nabídce.

Vytváření kategorií šablon

 1. Otevřeme dialogové okno Šablony:

 2. V rozevíracích seznamech Filtr vybereme Kresba jako aplikaci.

 3. Klepneme na Nastavení a z místní nabídky vybereme Nová kategorie.

 4. V otevřeném dialogovém okně zadáme název do textového pole Zadejte název kategorie.

 5. Klepnutím na OK uložíme novou kategorii v LibreOffice a zavřeme dialogové okno.

Přejmenování kategorií šablon

Pomocí dialogového okna Šablony nelze přejmenovat kategorie šablon dodávané s balíkem LibreOffice. Přejmenovat lze pouze kategorie šablon, které byly vytvořeny pomocí „Vytváření kategorií šablon".

 1. Otevřeme dialogové okno Šablony.

 2. V rozevíracích seznamech Filtr vybereme aplikaci Kresba a kategorii pro přejmenování.

 3. Klepneme na Nastavení a z místní nabídky vybereme Přejmenovat kategorii.

 4. V otevřeném dialogovém okně zadáme název do textového pole Zadejte název kategorie.

 5. Klepnutím na OK uložíme přejmenovanou kategorii jako složku šablony v LibreOffice a zavřeme dialogové okno.

Poznámka

Při pokusu o přejmenování zadané kategorie se zobrazí chybové hlášení, že kategorii nelze přejmenovat.

Smazání složek šablon

Poznámka

Kategorie šablon vytvořené při instalaci LibreOffice nelze odstranit. Odstranit lze pouze kategorie šablon, které byly vytvořeny po instalaci LibreOffice.

 1. Otevřeme dialogové okno Šablony.

 2. Klepneme na Nastavení a z místní nabídky vybereme Smazat kategorii.

 3. V otevřeném dialogovém okně Smazat kategorii (obrázek 12) vybereme kategorii.

 4. Klepnutím na OK smažeme vybranou kategorii a zavřeme dialogové okno Smazat kategorii.

Image12

Obrázek 12: Dialogové okno Smazat kategorii

 1. Klepnutím na Ano potvrdíme odstranění kategorie.

Poznámka

Při pokusu o odstranění kategorie vytvořené během instalace LibreOffice se zobrazí chybová zpráva, že kategorii nemůžeme odstranit.

Přesun šablon

Šablona se přesune z jedné kategorie šablon do druhé následujícím způsobem:

 1. Otevřeme dialogové okno Šablony.

 2. V rozevíracích seznamech Filtr vybereme jako aplikaci Kresba a kategorii, ve které se šablona nachází.

 3. Vybereme šablonu, která má být přesunuta.

 4. Klepneme na Přesunout a otevřeme dialogové okno Vyberte kategorii (obrázek 13).

 5. Vybereme kategorii z Vyberte z existující kategorie nebo zadáme název nové kategorie do Vytvořit novou kategorii.

 6. Klepnutím na OK přesuneme šablonu do vybrané kategorie a zavřeme dialogové okno Vyberte kategorii.

Image13

Obrázek 13: Dialogové okno Vyberte kategorii

Import šablon

Šablony lze stáhnout z mnoha zdrojů, včetně oficiálního úložiště šablon LibreOffice, které je dostupné prostřednictvím Správce rozšíření. Šablonu uložíme kamkoliv do počítače a poté ji importujeme do LibreOffice následujícím způsobem:

 1. Otevřeme dialogové okno Šablony.

 2. Klepneme na Importovat a otevřeme dialogové okno Vyberte kategorii.

 3. Vybereme kategorii z Vyberte z existující kategorie nebo zadáme název nové kategorie do Vytvořit novou kategorii.

 4. Klepneme na OK a otevřeme okno prohlížeče souborů.

 5. Přejdeme do složky obsahující šablonu, šablonu vybereme a klepneme na Otevřít. Prohlížeč souborů se zavře a šablona se zobrazí ve vybrané kategorii v dialogovém okně Šablony.

Poznámka

Další informace o používání Správce rozšíření k importu šablon nalezneme v příručce Začínáme s LibreOffice.

Export šablon

Export šablony z kategorie šablon do jiného umístění v počítači nebo síti provedeme následovně:

 1. Otevřeme dialogové okno Šablony.

 2. V rozevíracích seznamech Filtr vybereme jako aplikaci Kresba a kategorii, ve které se šablona nachází.

 3. Vybereme šablonu pro export a klepnutím na Exportovat otevřeme okno prohlížeče souborů.

 4. Přejdeme do složky, do které chceme šablonu exportovat.

 5. Klepneme na OK a exportovaná šablona se objeví ve vybrané složce.

 6. Klepnutím na Zrušit otevřeme dialogové okno Šablony.

Poznámka

Exportování šablony ji neodstraní z dialogového okna Šablony. Tato akce umístí kopii šablony do zadaného umístění.

Mazání šablon

 1. Otevřeme dialogové okno Šablony.

 2. V rozevíracích seznamech Filtr vybereme jako aplikaci Kresba a kategorii, ve které se šablona nachází.

 3. Klepneme pravým tlačítkem myši na šablonu, kterou chceme odstranit, a z místní nabídky vybereme možnost Smazat.

 4. Klepnutím na Ano potvrdíme smazání šablony.

 5. Klepnutím na Zrušit otevřeme dialogové okno Šablony.

Tip

Stisknutím klávesy Delete na klávesnici smažeme v dialogovém okně Šablony vybranou šablonu.

Poznámka

Šablony, které byly nainstalovány při instalaci LibreOffice, nelze odstranit. Odstranit lze pouze šablony vytvořené až po instalaci LibreOffice.

Další způsoby tvorby šablon

Šablony lze vytvářet a ukládat kdekoliv v počítači a poté je používat bez použití dialogového okna Šablony. Některé výsledky se však liší od těch popsaných dříve v této kapitole.

Kresba z šablony

Kresby z kompatibilní šablony vytvoříme dvojitým klepnutím na šablonu v okně prohlížeče souborů. Výsledná kresba není spojena se šablonou, ze které byla vytvořena. Šablona není uvedena ve vlastnostech dokumentu a případné změny šablony nelze přímo na dokument použít. Z mnoha důvodů to může být to, co je potřeba.

Šablona z kresby

Šablonu z kresby vytvoříme pomocí Soubor > Uložit jako v hlavní nabídce a jako typ souboru vybereme Šablony kresby ODF (.otg), potom ji uložíme kamkoliv do počítače, např. do složky projektu.

Výsledná šablona je viditelná v dialogovém okně Šablony, pokud ji neimportujeme nebo nepřidáme do složky projektu na místa pro šablony uvedená na stránce LibreOffice – Cesty v dialogovém okně Nástroje > Možnosti. Více informací najdeme v části „Správa šablon" na straně 1 a v části „Import šablon" na straně 1.

Více vrstev

Vrstvy v LibreOffice Draw umožňují sestavit prvky kresby, které spolu souvisejí. Vrstvy si představíme jak jednotlivé pracovní plochy, které lze skrýt před zobrazením, zabránit jejich tisku nebo je uzamknout, aby v nich nebylo možné provádět změny.

Vrstvy neurčují pořadí objektů v kresbě, s výjimkou vrstvy Ovládací prvky, která je vždy před všemi ostatními vrstvami. Pořadí skládání objektů v kresbě je určeno pořadím přidávání objektů. Toto pořadí skládání lze změnit pomocí volby Tvary > Uspořádat v hlavní nabídce.

Vrstvy v kresbě jsou označeny kartami umístěnými ve spodní části Pracovní plochy a nad Stavovým řádkem. Klepnutím na kartu vybereme vrstvu. Obrázek 14 ukazuje, že byla vybrána vrstva Rozvržení.

Image14

Obrázek 14: Karty vrstev

 Poznámka

Při přidání nové vrstvy se vrstva přidá na všechny stránky kresby. Při přidání objektu do vrstvy se však objekt přidá pouze na vybranou stránku kresby.

Poznámka

Pokud se má objekt zobrazit na všech stránkách kresby (například logo společnosti), přidáme objekt do předlohy stránky tak, že v hlavní nabídce zvolíme Zobrazit > Předloha. Více informací najdeme v části „Předlohy stránek" na straně 1.

Výchozí vrstvy

Normální pohled

LibreOffice Draw poskytuje tři výchozí vrstvy, které jsou pro uživatele viditelné. Tyto výchozí vrstvy není možné smazat ani přejmenovat.

Zobrazení předlohy

Ve vrstvě Objekty pozadí jsou umístěny objekty, které se mají objevit na každé stránce kresby, například logo společnosti, datum, číslo stránky, název kresby atd.

Vkládání vrstev

Vložení vrstvy do kresby provedeme takto:

 1. Dialogové okno Vložit vrstvu otevřeme jedním z následujících způsobů (obrázek 15):

 1. Do textových polí NázevNadpis vložíme smysluplný název vrstvy.

Image15

Obrázek 15: Dialogové okno Vložit vrstvu

 1. V případě potřeby zadáme popis nové vrstvy do textového pole Popis.

 2. Pokud chceme, aby byla vrstva v kresbě viditelná, vybereme možnost Viditelná. Pokud není volba Viditelné vybrána, vrstva je skrytá a její jméno na záložce změní barvu na modrou.

 3. Pokud chceme, aby byla vrstva v kresbě tisknutelná, vyberme možnost Tisknutelná. Pokud není vybrána možnost Tisknutelná, je název vrstvy na pásu karet vrstev podtržený. Netisknout vrstvu je užitečné například v případě, že se jedná o vrstvu návrhu pro vodítka nebo poznámky použité při tvorbě kresby, ale nechceme, aby se tato vrstva návrhu objevila v konečném tištěném výstupu.

 4. Výběrem volby Uzamčená zabráníme mazání, úpravám nebo přesouvání objektů ve vrstvě. Do uzamčené vrstvy není možné přidávat další objekty. Uzamčení vrstvy je užitečné například v případě, že je třeba chránit základní plán a zároveň přidat novou vrstvu s dalšími detaily. Název uzamčené vrstvy se na pásu karet vrstev změní na text psaný kurzívou.

 5. Klepnutím na OK zavřeme dialogové okno Vložit vrstvu a nová vrstva se automaticky stane aktivní.

Úprava vrstev

Libovolný nebo všechny atributy vložené vrstvy upravíme následujícím způsobem:

 1. Dialogové okno Upravit vrstvu otevřeme jednou z těchto možností. Toto dialogové okno je podobné dialogovému oknu Vložit vrstvu.

 1. Provedeme potřebné změny atributů vrstvy a poté klepnutím na tlačítko OK změny uložíme a zavřeme dialogové okno Upravit vrstvu.

Práce s vrstvami

Výběr vrstvy

Pokud chceme vybrat vrstvu, klepneme na kartu s názvem vrstvy v dolní části Pracovní plochy. Když je vrstva vybrána, je aktivována a všechny objekty přidávané do kresby jsou přidány pouze do této vrstvy. Ovládací prvky formuláře se automaticky přidají do vrstvy Ovládací prvky a kótovací čáry se automaticky přidají do vrstvy Kótovací čáry.

Pokud je v kresbě několik vrstev, nemusí být karta vrstvy na pásu karet vrstev viditelná. Pomocí navigačních ikon na levé straně pás karet vrstev přejdeme na vrstvu, kterou chceme vybrat.

Skrytí vrstvy

 1. Otevřeme dialogové okno Upravit vrstvu. Více informací najdeme výše v části „Úprava vrstev".

 2. Zrušíme výběr možnosti Viditelná a klepneme na OK. Text s názvem vrstvy na kartě změní barvu na modrou. Objekty umístěné ve skryté vrstvě již nejsou v ostatních vrstvách kresby viditelné.

 3. Případně můžeme vrstvu skrýt podržením klávesy Shift a klepnutím na kartu s názvem vrstvy.

Zobrazení skrytých vrstev

 1. Otevřeme dialogové okno Upravit vrstvu. Více informací najdeme výše v části „Úprava vrstev".

 2. Vybereme možnost Viditelná a klepneme na OK. Text s názvem vrstvy na kartě změní barvu na výchozí barvu textu. Všechny objekty umístěné ve skryté vrstvě jsou nyní viditelné i v ostatních vrstvách kresby.

 3. Případně podržíme klávesu Shift a klepnutím na kartu s názvem vrstvy vybranou vrstvu zobrazíme.

Zamykání vrstev

 1. Otevřeme dialogové okno Upravit vrstvu. Více informací najdeme výše v části „Úprava vrstev".

 2. Vybereme možnost Uzamčená a klepneme na OK. Text s názvem vrstvy na kartě bude podtržený. Uzamčení vrstvy zabraňuje jakýmkoliv úpravám vrstvy.

 3. Případně můžeme vrstvu uzamknout podržením klávesy Ctrl a klepnutím na kartu s názvem vrstvy.

Odemykání vrstev

 1. Otevřeme dialogové okno Upravit vrstvu. Více informací najdeme výše v části „Úprava vrstev".

 2. Zrušíme výběr možnosti Uzamčená a klepneme na OK. Text s názvem vrstvy na kartě již není podtržený.

 3. Případně můžeme vrstvu uzamknout podržením klávesy Ctrl a klepnutím na kartu s názvem vrstvy.

Poznámka

Přejmenovat nebo smazat lze pouze vrstvy, které byly do kresby přidány. Výchozí vrstvy Rozvržení, Ovládací prvky, Kótovací čáryObjekty pozadí nelze přejmenovat ani odstranit.

Přejmenovávání vrstev

 1. Otevřeme dialogové okno Upravit vrstvu a do textového pole Název zadáme nový název vrstvy. Více informací najdeme výše v části „Úprava vrstev".

 2. Případně klepneme pravým tlačítkem myši na kartu s názvem vrstvy a z místní nabídky vybereme Přejmenovat vrstvu. Text je možné upravovat a měnit jeho název. Klepnutím mimo oblast karet vrstev změny uložíme.

 3. Případně podržíme klávesu Alt a klepneme na kartu s názvem vrstvy. Text je možné upravovat a měnit jeho název. Klepnutím mimo oblast karet vrstev změny uložíme.

Smazání vrstev

 1. Klepneme pravým tlačítkem myši na kartu s názvem vrstvy a z místní nabídky zvolíme Smazat vrstvu.

 2. Potvrdíme odstranění vrstvy. Vrstva a všechny objekty na této vrstvě se smažou.

Přesouvání objektů mezi vrstvami

Pokud jsou ve vrstvě vybrány objekty, ve Stavovém řádku vidíme, kolik objektů je vybráno. Tyto vybrané objekty přesuneme z jedné vrstvy do jiné jedním z následujících způsobů:

Kótování

Aplikace Draw umožňuje kótovat objekty a zobrazovat toto kótování, aby kresba vypadala více jako technický výkres. Při vytváření kótování jsou tyto hodnoty automaticky umístěny do vrstvy Kótovací čáry.

Nastavení kótování

Přístup k možnostem konfigurace kótování je možný dvěma způsoby. Obě metody používají podobné dialogové okno, ve kterém lze měnit délku, rozměry a vodicí vlastnosti kótovací čáry.

Styly objektu kresby

 1. Dialogové okno Grafické styly (obrázek 16) otevřeme jedním z následujících způsobů:

 1. Klepnutím na Kótování otevřeme stránku Kótování v dialogovém okně.

 2. Požadované změny v kótování provedeme pomocí různých možností v části Čára a části Legenda na kartě Kótování.

 3. Klepnutím na OK uložíme změny a zavřeme dialogové okno Grafické styly.

 4. Pokud chceme obnovit možnosti kótování na výchozí vlastnosti šablony, otevřeme dialogové okno Grafické styly podle kroků 1 a 2 výše a klepneme na tlačítko Standardní.

Image16

Obrázek 16: Dialogové okno Grafické styly – karta Kótování

Image17

Obrázek 17: Dialogové okno Kótovací čára

Image18

Obrázek 18: Příklad kótovací čáry

Dialogové okno Kótovací čára

 1. Nakreslíme kótovací čáru. Více informací najdeme v části „Kótované objekty" na straně 1.

 2. Klepneme pravým tlačítkem myši na kótovací čáru a z místní nabídky vybereme Kótování. Tím otevřeme dialogové okno Kótovací čára (obrázek 17).

 3. Požadované změny kótování provedeme pomocí různých možností v dialogovém okně Kótovací čára. Tyto možnosti jsou dostupné také na kartě Kótování v dialogovém okně Grafické styly.

 4. Klepnutím na OK změny uložíme a zavřeme dialogové okno Kótovací čára.

Možnosti kótování

Možnosti kótování na kartě Kótování v dialogovém okně Grafické styly a dialogovém okně Kótovací čára jsou následující. Náhled v dialogovém okně se mění podle následujících možností, které ukazují, jak se kótovací čára zobrazí v kresbě. Příklad kótovací čáry je znázorněn na obrázku 18.

Poznámka

Možnosti kótování jsou propojeny a uloženy s aktuální pracovní stránkou. Všechny provedené změny se týkají pouze této kresby. Nové kresby se spouštějí se standardními vlastnostmi aplikace Draw. Pokud mají být možnosti kótování použity pro budoucí kresby, uložíme kresbu jako šablonu.

Úchyty výběru vodítek

Úchyty výběru vodítek v horní a dolní části vodítek slouží k vysunutí vodítek mimo hranice –10 mm až 10 mm. S odkazem na příklad kótování na obrázku 18 se úchyty výběru používají takto:

Tip

Při kótování objektů se doporučuje používat funkce zvětšení, vodicí čáry a funkce přichycení, aby bylo možné kótovací čáry přesně umístit na objekt. Více informací nalezneme v kapitole 3, Práce s objekty a body objektů.

Kótované objekty

 1. Klepnutím na malý trojúhelník ▼ vedle ikony Čáry a šipky na nástrojové liště Kresba otevřeme nástrojovou lištu Čáry a šipky (obrázek 19).

 2. Klepneme na Kótovací čára a kurzor se změní na tvar, například na křížek. Tvar závisí na nastavení počítače.

 3. Umístíme kurzor do jednoho z rohů objektu a poté klepneme a přetáhneme kurzor do druhého rohu objektu, abychom nakreslili kótovací čáru. Chceme-li omezit kreslení kótovací čáry na vodorovný nebo svislý směr, stiskneme a podržíme klávesu Shift a zároveň táhneme kurzorem.

 4. Po dosažení druhého rohu objektu uvolníme tlačítko myši a nakreslí se kótovací čára s automaticky přidanou kótou (jak je znázorněno na obrázku 20). Kótovací čára se také automaticky umístí do vrstvy Kótovací čáry.

 5. Pokud chceme upravit text kóty, klepneme dvakrát na nevybranou kótovací čáru, čímž vstoupíme do režimu úprav textu a provedeme potřebné změny. Klepnutím mimo kótovací čáru změny uložíme.

 6. Informace o konfiguraci kótovací čáry najdeme v části „Nastavení kótování” na straně 1.

Poznámka

Po úpravě textu kóty, zadání textu a následném odstranění textu uložíme kresbu a znovu ji otevřeme, abychom umožnili automatické měrné jednotky pro kótování.

Image19

Obrázek 19: Dílčí nástrojová lišta Čáry a šipky

Image20

Obrázek 20: Příklad kótování objektů

Image21

Obrázek 21: Dialogové okno Možnosti LibreOffice Draw – karta Obecné

Poznámka

Pokud kreslíme v měřítku (viz níže), budou hodnoty konfigurace kótování v dialogovém okně Grafické styly a dialogovém okně Kótovací čára rovněž v měřítku. Například hodnota 10 mm v dialogovém okně znamená hodnotu kóty 300 mm, pokud je měřítko nastaveno na 1:30.

Kresba v měřítku

V aplikaci Draw se předdefinovaná kreslicí plocha nazývá Pracovní plocha a má obvykle velikost stránky Letter nebo A4 (v závislosti na nastavení počítače a výchozí tiskárně připojené k počítači). V závislosti na skutečné velikosti kreslených objektů je však často vhodné kresbu zmenšit nebo zvětši pomocí měřítka (například 1:10 nebo 2:1).

Image22

Obrázek 22: Příklady kreslení v měřítku

Hodnotu měřítka kresby určíme tak, že zvolíme Nástroje > Možnosti > LibreOffice Draw > Obecné (obrázek 21) a z rozevíracího seznamu Měřítko kresby vybereme hodnotu. Výchozí nastavení této možnosti je 1:1. Pokud je provedena změna měřítka kresby, projeví se v pravítkách v horní a levé části pracovní plochy.

Jakákoliv změna měřítka kresby nemá žádný vliv na základní operace kreslení. Aplikace Draw automaticky vypočítá potřebné hodnoty (například kótovací čáry). Vzdálenost bodů mřížky je nezávislá na měřítku kresby, protože mřížka je pouze vizuální pomůcka pro kreslení nikoliv prvek kresby.

Zvětšení měřítka (například 1:4) umožňuje kreslit velké objekty, které by se nevešly na velikost papíru pro kresbu. Zmenšení měřítka kresby (například 4:1) umožňuje přesné kreslení malých objektů ve zvětšené velikosti a usnadňuje jejich pochopení. Příklady kreslení v měřítku jsou uvedeny na obrázku 22, kde jsou všechny tři obdélníky v kresbě stejně velké.

Více pohledů na kresbu

V LibreOffice Draw lze otevřít a používat několik pohledů na stejnou kresbu. Tyto pohledy se zobrazují v oknech, která mohou používat různá nastavení vrstev (viditelné, tisknutelné a uzamčené), různé úrovně zvětšení, různé počátky nebo mohou zobrazovat různé stránky kresby, a dokonce používat předlohu a normální stránku současně. Při ukládání kresby se však ujistíme, že je aktivní správné zobrazení.

Pokud chceme otevřít nové okno s kresbou, zvolíme v hlavní nabídce Okno > Nové okno. Uspořádání oken závisí na operačním systému počítače a předvolbách zobrazení. Všechna otevřená okna pracují se stejnou kresbou. Změna kresby v jednom okně se okamžitě projeví v ostatních oknech.

V každém otevřeném okně je název souboru v záhlaví automaticky očíslován, jak ukazuje příklad na obrázku 23. Pokud jsou současně otevřeny další dokumenty LibreOffice, seznam oken obsahuje všechny otevřené dokumenty. Aktivní okno je v seznamu označeno názvem souboru. Mezi okny můžeme přepínat klepnutím na název v seznamu nebo klepnutím na samotné okno, pokud je na monitoru viditelné.

Pokud chceme okno zavřít, zvolíme Okno > Zavřít okno v hlavní nabídce nebo použijeme klávesovou zkratku Ctrl + W nebo klepneme na Zavřít dokument v hlavní nabídce okna.

Image23

Obrázek 23: Příklad více oken

 

Galerie

Aplikace Draw obsahuje několik obrázků v Galerii. Tyto obrázky jsou seskupeny do témat (například Šipky, Odrážky, Diagramy atd.). V kartě Galerie v postranní liště (obrázek 24) jsou uvedena dostupná témata. Klepneme na téma a pod seznamem témat se zobrazí obrázek tohoto tématu.

Používání Galerie

 1. Klepneme na ikonu Galerie v postranní liště nebo zvolíme Vložit > Multimédia > Galerie v hlavní nabídce.

 2. Z dostupných možností vybereme téma.

Image24

Obrázek 24: Karta Galerie v postranní liště

 1. K umístění obrázku do kresby použijeme jednu z následujících možností:

 1. Upravíme obrázek galerie podle požadavků kresby. Více informací o úpravě obrázků a snímků nalezneme v kapitole 6, Úpravy obrázků.

Tvorba motivů a přidávání obrázků

 1. V postranní liště otevřeme kartu Galerie.

 2. Klepnutím na tlačítko Nový na kartě Galerie otevřeme dialogové okno Vlastnosti motivu Nový motiv vzhledu (obrázek 25).

 3. Do textového pole zadáme název motivu.

 4. Klepnutím na Soubory otevřeme kartu Soubory, jak ukazuje příklad na obrázku 26.

 5. Klepnutím na tlačítko Najít soubory otevřeme dialogové okno Vybrat složku.

 6. Přejdeme do složky, která obsahuje požadované obrázky a vybereme ji.

 7. Klepnutím na tlačítko OK vybereme soubory obsažené ve složce a zavřeme dialogové okno Vybrat složku. Seznam souborů obsažených ve složce se nyní zobrazí na kartě Soubory, jak ukazuje příklad na obrázku 26.

 8. Vybereme soubory požadované pro nový motiv a klepneme na tlačítko Přidat. Vybrané soubory zmizí ze seznamu souborů a obrázky se objeví v Galerii.

 9. Pokud mají být přidány všechny soubory ze seznamu, klepneme na tlačítko Přidat vše. Všechny soubory zmizí ze seznamu a obrázky se objeví v Galerii.

 10. Po dokončení přidávání souborů klepneme na OK a zavřeme dialogové okno Vlastnosti motivu Nový motiv vzhledu. Název nového motivu se zobrazí v kartě Galerie.

Image25

Obrázek 25: Vlastnosti motivu Nový motiv vzhledu – karta Obecné

Image26

Obrázek 26: Vlastnosti motivu Nový motiv vzhledu – karta Soubory

Poznámka

Pokud je objekt aplikace Draw přidán do motivu, ztratí spojení s grafickými styly aplikace Draw a všechny vlastnosti jsou nastaveny jako přímé formátování.

Odstranění galerie motivů a obrázků

 1. Klepneme pravým tlačítkem myši na motiv nebo obrázek v Galerii a z místní nabídky vybereme Smazat.

 2. Klepneme na Ano v potvrzovacím dialogovém okně a obrázek nebo motiv se z Galerie odstraní.

Poznámka

Odstranit lze pouze motivy a obrázky přidané do aplikace Draw. Motivy a obrázky, které byly součástí instalace LibreOffice, nelze odstranit.

Poznámka

Obrázek je propojený soubor a z Galerie se odstraní pouze odkaz. Původní soubor s obrázkem se neodstraní.

Aktualizace Galerie

Všechny obrázky v Galerii jsou odkazy na soubory. Občas je výhodné aktualizovat motiv, který byl přidán do aplikace Draw, abychom se ujistili, že jsou všechny soubory stále přístupné. Klepneme pravým tlačítkem myši na motiv, ke kterému byl přidán alespoň jeden soubor, a z místní nabídky vybereme možnost Aktualizovat.

Přejmenování motivů vzhledu

Pokud chceme přejmenovat motiv, který byl přidán do aplikace Draw, klepneme pravým tlačítkem myši na název motivu a z místní nabídky vybereme možnost Přejmenovat.

Poznámka

Přejmenovat lze pouze motivy a obrázky přidané do aplikace Draw. Motivy a obrázky, které byly součástí instalace LibreOffice, nelze přejmenovat.

Barvy

Aplikace Draw (stejně jako všechny součásti LibreOffice) používá barvy seskupené do barevných palet. Barvy je možné vytvářet podle požadavků kresby. Všechny vytvořené vlastní barvy se umístí do vlastní palety barev. K vytvoření vlastní barvy lze použít následující barevné modely.

Tip

Více informací o barevných modelech a hodnotách barev nalezneme na stránce http://en.wikipedia.org/wiki/Color_model.

Změna barev

Při změně barev v objektech se k výběru barev používají palety barev. Tyto palety barev jsou nainstalovány spolu s LibreOffice a používají se ve všech modulech LibreOffice. Použití těchto barevných palet je podobné u všech typů objektů, ale přístup k barevným paletám se liší podle typu vybraného objektu.

Lišta barev

Ačkoli LibreOffice obsahuje nástroje, které umožňují přesně určit barvu, obsahuje také Lištu barev (obrázek 28), který umožňuje rychle měnit barvu výplně plochy, okraje nebo čáry objektu v kresbě.

Image27

Obrázek 27: Lišta barev (Barevná paleta)

Poznámka

Barvy dostupné na Liště barev závisí na barevné paletě, která byla předtím použita při změně barvy na objektu. Například obrázek 28 ukazuje Standardní paletu barev, která byla dříve použita při změně barvy objektu pomocí dialogového okna vlastnosti.

 1. Vybereme objekt v kresbě.

 2. Pomocí volby Zobrazit > Lišta barev otevřeme Lištu barev.

 3. Klepnutím levým tlačítkem myši na barvu změníme barvu výplně oblasti nebo klepnutím pravým tlačítkem myši na barvu změníme barvu okraje nebo čáry vybraného objektu.

 4. Klepnutím levým tlačítkem myši na pole X v levém dolním rohu Lišty barev odstraníme barvu z výplně objektu nebo klepnutím pravým tlačítkem myši na pole X v levém dolním rohu Lišty barev odstraníme barvu z ohraničení objektu.

 5. Pokud chceme Lištu barev zavřít, zvolíme Zobrazit > Lišta barev v hlavní nabídce a zrušíme označení Lišta barev.

Dialogové okno Oblast

 1. Vybereme objekt v kresbě.

 2. Dialogové okno Oblast (obrázek 28) otevřeme jedním z následujících způsobů:

 1. Klepnutím na Barva otevřeme stránku Barva.

 2. V okně Barva vybereme z rozevíracího seznamu Paleta barevnou paletu.

 3. Klepneme na některou ze zobrazených barev nebo vybereme barvu, která již byla dříve použita v nabídce Poslední barvy.

 4. Klepnutím na tlačítko OK uložíme změny a zavřeme dialogové okno Oblast. Vybraná barva výplně se zobrazí ve vybraném objektu.

Image28

Obrázek 28: Dialogové okno Oblast – stránka Barva

Image29

Obrázek 29: Část Oblast na kartě Vlastnosti v postranní liště

Část Oblast na postranní liště

 1. Vybereme objekt v kresbě.

 2. V postranní liště na kartě Vlastnosti otevřeme část Oblast (obrázek 29).

 3. V rozevíracím seznamu Výplň vybereme možnost Barva.

 4. Klepnutím na malý trojúhelník ▼ vpravo u volby Barva výplně otevřeme naposledy použitou paletu.

 5. V rozevíracím seznamu palety vybereme paletu barev, kterou chceme použít.

 6. Klepneme na jednu ze zobrazených barev nebo vybereme barvu, která byla použita dříve, z barev zobrazených v části Poslední. Barevná paleta se zavře a na objekt se použije vybraná barva výplně.

Barva výplně na nástrojových lištách Čára a výplň nebo Kresba

 1. Vybereme objekt v kresbě.

 2. Klepnutím na malý trojúhelník ▼ vpravo od Barva výplně na nástrojové liště Čára a výplň nebo na nástrojové liště Kresba vybereme naposledy použitou paletu.

 3. V rozevíracím seznamu palety vybereme paletu barev, kterou chceme použít.

 4. Klepneme na jednu ze zobrazených barev nebo vybereme barvu, která byla použita dříve, z barev zobrazených v části Poslední. Barevná paleta se zavře a na objekt se použije vybraná barva výplně.

Dialogové okno Čára

 1. Vybereme čáru nebo objekt v kresbě.

 2. Dialogové okno Čára (obrázek 32) otevřeme jedním z následujících způsobů:

Image30

Obrázek 30: Dialogové okno Čára

 1. Klepnutím na Čára otevřeme stránku Čára.

 2. Klepnutím na malý trojúhelník ▼ vpravo od ikony Barva otevřeme naposledy použitou paletu.

 3. V rozevíracím seznamu palety vybereme paletu barev, kterou chceme použít.

 4. Klepneme na jednu ze zobrazených barev nebo vybereme barvu, která byla použita dříve, z barev zobrazených v části Poslední. Barevná paleta se zavře a vybraná barva čáry se použije na čáru nebo okraj objektu.

 5. Klepnutím na OK uložíme změnu barvy a zavřeme dialogové okno Čára.

Část Čára v postranní liště

 1. Vybereme čáru nebo objekt v kresbě.

 2. V postranní liště na kartě otevřeme část Čára (obrázek 31).

 3. Klepnutím na malý trojúhelník ▼ vpravo vedle ikony Barva čáry otevřeme naposledy použitou paletu.

 4. V rozevíracím seznamu palety vybereme paletu barev, kterou chceme použít.

 5. Klepneme na jednu ze zobrazených barev nebo vybereme barvu, která byla použita dříve, z barev zobrazených v části Poslední. Barevná paleta se zavře a vybraná barva čáry se použije na čáru nebo okraj objektu.

Image32

Obrázek 31: Část Čára na kartě Vlastnosti v postranní liště

Barva čáry na nástrojových lištách Čára a výplň nebo Kresba

 1. Vybereme čáru nebo objekt v kresbě.

 2. Klepnutím na malý trojúhelník ▼ vpravo vedle ikony Barva čáry na nástrojové liště Čára a výplň nebo na nástrojové liště Kresba otevřeme naposledy použitou paletu.

 3. V rozevíracím seznamu palety vybereme paletu barev, kterou chceme použít.

 4. Klepneme na jednu ze zobrazených barev nebo vybereme barvu, která byla použita dříve, z barev zobrazených v části Poslední. Barevná paleta se zavře a vybraná barva čáry se použije na čáru nebo okraj objektu.

Změna barvy textu

Změna barvy textu je velmi podobná změně barvy výplně oblasti, okraje objektu nebo čáry. Nástrojová lišta Formátování textu se automaticky otevře a nahradí nástrojovou lištu Čára a výplň, pokud je v kresbě vybrán text. Pokud se nástrojová lišta Formátování textu nezobrazí, přejdeme v hlavní nabídce do Zobrazit > Nástrojové lišty a vybereme Formátování textu.

Dialog Znak

 1. Vybereme text v textovém poli nebo objektu a ujistíme se, že je text zvýrazněn.

 2. Pomocí jedné z následujících možností otevřeme dialogové okno Znak (obrázek 32):

Image31

Obrázek 32: Dialogové okno Znak – karta Efekty pro písmo

 1. Klepnutím na kartu Efekty pro písmo otevřeme stránku Efekty pro písmo.

 2. Klepnutím na malý trojúhelník ▼ vpravo vedle ikony Barva písma otevřeme naposledy použitou paletu.

 3. V rozevíracím seznamu palety vybereme paletu barev, kterou chceme použít.

 4. Klepneme na jednu ze zobrazených barev nebo vybereme barvu, která byla použita dříve, z barev zobrazených v části Poslední. Barevná paleta se zavře a vybraná barva se použije na vybraný text.

 5. Klepnutím na OK uložíme změnu barvy a zavřeme dialogové okno Znak.

Část Znak v postranní liště

 1. Vybereme text v textovém poli nebo objektu a ujistíme se, že je text zvýrazněn.

 2. V postranní liště v části Vlastnosti otevřeme část Znak (obrázek 34).

 3. Klepnutím na malý trojúhelník ▼ vpravo vedle ikony Barva písma otevřeme naposledy použitou paletu.

 4. V rozevíracím seznamu palety vybereme paletu barev, kterou chceme použít.

 5. Klepneme na jednu ze zobrazených barev nebo vybereme barvu, která byla použita dříve, z barev zobrazených v části Poslední. Barevná paleta se zavře a vybraná barva se použije na vybraný text.

Image33

Obrázek 33: Část Znak na kartě Vlastnosti v postranní liště

Image34

Obrázek 34: Dialogové okno Vyberte barvu

Tvorba barev

Použití dialogového okna Vyberte barvu

 1. Vybereme objekt nebo text a pomocí jedné z následujících možností otevřeme dialogové okno Vyberte barvu (obrázek 34):

 1. Ve svislé liště barev v dialogovém okně Vyberte barvu vybereme barevný rozsah, který přibližně odpovídá vytvářené vlastní barvě.

 2. Klepneme a přetáhneme malý cílový kruh v poli barvy, dokud barva nebude odpovídat požadované vlastní barvě. Hodnoty RGB, HSB a CMYK se mění při přetahování malého cílového kroužku v poli barev. Tyto hodnoty pomáhají při tvorbě přesné barvy, pokud jsou známy.

 3. Pokud jsou hodnoty barvy nebo hexadecimální číslo barvy známé, zadáme je do příslušného textového pole. Hodnoty ve všech textových polích se změní tak, aby odpovídaly novým hodnotám. Zadáme například hodnoty HSB. Hodnoty RGB, CMYK a Hex se změní tak, aby odpovídaly zadané hodnotě HSB.

 4. Klepnutím na OK uložíme změny a zavřeme dialogové okno Vyberte barvu.

Poznámka

Když dialogové okno Vyberte barvu otevřeme pomocí dialogového okna Čára nebo Znak, nelze vytvořenou vlastní barvu uložit do palety Vlastní barva nebo ji přejmenovat smysluplnějším názvem. Vytvořená vlastní barva je pojmenována pomocí hexadecimální hodnoty, která se zobrazí v dialogovém okně Vyberte barvu. Pouze dialogové okno Oblast umožňuje přejmenovat vlastní barvy a uložit je do Vlastní palety.

Poznámka

LibreOffice používá pro barevný tisk barevný model RGB. Hodnoty RGB vybrané barvy se zobrazují pod náhledovými poli.

Použití dialogového okna Oblast

 1. Otevřeme dialogové okno Oblast a klepnutím na kartu Barva otevřeme stránku Barva.

 2. V části Nová zadáme do textových polí RGB hodnoty barvy nebo, pokud ji známe, hexadecimální hodnotu. Barva v náhledovém poli se změní tak, aby odpovídala zadaným hodnotám.

 3. Případně v části Nová použijeme šipky pro hodnoty RGB a tím snížíme nebo zvýšíme hodnoty. Barva v náhledovém poli se změní tak, aby odpovídala zadaným hodnotám.

 4. Klepnutím na OK změníme barvu a zavřeme dialogové okno Oblast.

Přidání vlastních barev

V případě potřeby přidáme vlastní barvu do palety Vlastní barva pomocí dialogového okna Oblast následujícím způsobem:

 1. Ujistíme se, že je dialogové okno Oblast otevřeno na stránce Barva.

 2. Vybereme vlastní barvu, která je zobrazena v poli Poslední barvy.

 3. Klepnutím na Přidat otevřeme dialogové okno Název.

 4. Do textového pole zadáme nový název barvy.

 5. Klepnutím na OK změny uložíme a zavřeme dialogové okno Název. Vlastní barva se objeví ve Vlastní paletě.

 6. Klepnutím na OK zavřeme dialogové okno Oblast.

Přejmenování vlastních barev

Pomocí dialogového okna Oblast lze přejmenovat pouze vlastní barvu, a to následujícím způsobem:

 1. Ujistíme se, že je dialogové okno Oblast otevřeno na stránce Barva.

 2. Vybereme vlastní barvu, která se zobrazí ve Vlastní barevné paletě.

 3. Klepnutím na Přidat otevřeme dialogové okno Název.

 4. Do textového pole zadáme nový název barvy.

 5. Klepnutím na OK změny uložíme a zavřeme dialogové okno Název. Vlastní barva se objeví ve Vlastní paletě.

 6. Klepnutím na OK zavřeme dialogové okno Oblast.

Poznámka

Přejmenování vlastní barvy ve skutečnosti neznamená přejmenování vlastní barvy, ale přidání vlastní barvy do Vlastní palety s novým názvem.

Poznámka

Je důležité používat zapamatovatelné názvy vlastních barev, aby je bylo možné snadno rozpoznat na Vlastní paletě. Ve výchozím nastavení je vlastní barvě přiřazeno hexadecimální číslo, což stěžuje identifikaci barev, pokud existuje více než jedna vlastní barva.

Mazání vlastních barev

Pomocí dialogového okna Oblast lze odstranit pouze vlastní barvu, a to následujícím způsobem:

 1. Ujistíme se, že je dialogové okno Oblast otevřeno na stránce Barva.

 2. Vybereme vlastní barvu, která se zobrazí ve Vlastní barevné paletě.

 3. Klepneme na Smazat. Při odstraňování vlastních barev není vyžadováno žádné potvrzení odstranění.

 4. Klepnutím na OK zavřeme dialogové okno Oblast.

Bézierovy křivky

V LibreOffice lze při kreslení používat Bézierovy1 křivky. Křivka je definována pomocí počátečního bodu, koncového bodu a případně řídicích bodů. Pro body na křivce se často používají termíny uzly nebo kotvy. Další informace a vysvětlení matematického pozadí Bézierových křivek nalezneme na stránce http://en.wikipedia.org/wiki/Bezier_curve.

Bézierovy křivky jsou velmi užitečné při experimentování s tvarem a podobou křivek. V bodovém režimu lze zarovnání křivky měnit tažením bodů pomocí kurzoru. V příkladu na obrázku 35 opouští křivka počáteční bod P0 ve směru prvního řídicího bodu P1 a do koncového bodu P3 přichází ze směru druhého řídicího bodu P2. Čím vzdálenější je kontrolní bod od počátečního nebo koncového bodu, tím menší je zakřivení v tomto bodě.

Kreslení Bézierových křivek

 1. Klepneme na ikonu Křivka v části Křivky a mnohoúhelníky na kartě Tvary v postranní liště nebo na nástrojové liště Kresba.

 2. Klepneme na počáteční bod křivky a přetáhneme kurzor do přibližné polohy koncového bodu křivky.

 3. Uvolníme tlačítko myši a přetáhneme koncový bod křivky do jeho koncového umístění.

 4. Po dosažení koncové polohy křivky dvakrát klepneme a křivka se nakreslí. Oblouk křivky je určen vzdáleností přetaženou k vytvoření koncového bodu.

Image36

Obrázek 35: Příklad Bézierovy křivky

Image35

Obrázek 36: Nástrojová lišta Upravit body

 1. Do režimu bodů se přepneme pomocí jedné z následujících možností:

 1. Otevřeme nástrojovou lištu Upravit body (obrázek 36) pomocí jedné z následujících možností. Nástrojová lišta Upravit body se zobrazí až po výběru bodu na křivce.

 1. Jedním klepnutím na křivku zobrazíme počáteční a koncový bod. Počáteční bod křivky je větší než koncový bod.

 2. Klepnutím na počáteční nebo koncový bod zobrazíme řídicí body. Řídicí body se zobrazí na konci přerušované čáry spojené s vybraným bodem, jak je znázorněno na obrázku 35.

 3. Klepnutím na řídicí bod a jeho přetažením na novou pozici změníme tvar křivky.

 4. Když je tvar křivky správný, uvolníme tlačítko myši a křivku zafixujeme.

 5. Klepnutím kdekoliv na pracovní ploše zrušíme výběr křivky a ukončíme úpravy bodů.

Nástroje pro úpravu bodů

Po první otevření nástrojové lišty Upravit body se po výběru objektu, který byl převeden na křivku nebo mnohoúhelník, tato nástrojová lišta zobrazí. Nástroje dostupné na nástrojové liště Upravit body umožňují upravovat Bézierovu křivku a měnit její tvar. Aby byly k dispozici všechny nástroje na nástrojové liště Upravit body, musí být vybrán bod na Bézierově křivce.

Image37

Obrázek 37: Příklad převodu zakřivené úsečky na přímou úsečku

Image38

Obrázek 38: Příklad úhlového bodu

Image39

Obrázek 39: Příklad plynulého bodu přechodu

Image40

Obrázek 40: Příklad souměrného přechodu bodu

Přidávání komentářů do kresby

Aplikace Draw podporuje komentáře podobně jako aplikace Writer a Calc. Další informací o přidávání, procházení a odpovídání na komentáře nalezneme v příručce Začínáme s LibreOffice. Komentáře v aplikaci Draw nelze tisknout. Pokud chceme odpovědět na komentář v aplikaci Draw, musíme přidat nový komentář.

 1. V hlavní nabídce použijeme Vložit > Komentář a v levém horním rohu kresby se objeví pole pro komentář (obrázek 41). Aplikace Draw automaticky přidá na konec komentáře jméno uživatele a datum a umístí značku komentáře na stránku kresby.

 2. Napíšeme nebo vložíme komentář do textového pole pro komentář.

 3. Pokud chceme na text použít základní formátování, klepneme na text pravým tlačítkem myši a z místní nabídky vybereme možnost formátování.

 4. Pokud chceme komentář smazat, použijeme jeden z následujících způsobů:

 1. Pokud chceme komentář přesunout, klepneme na značku komentáře a přetáhneme ji na nové místo.

Image41

Obrázek 41: Komentář v aplikaci Draw

 1. Pokud chceme skrýt komentář, použijeme jednu z následujících možností:

 1. Pokud chceme komentáře zobrazit, zvolíme Zobrazit > Komentáře v hlavní nabídce a klepneme na značku komentáře.

Poznámka

Aby se jméno a iniciály uživatele objevily v komentáři, zadáme údaje uživatele v dialogovém okně Nástroje > Možnosti > LibreOffice > Uživatelské údaje. Pokud dokument upravuje více osob, barva pozadí komentářů automaticky odlišuje jejich autory.

Spojování a rozpojování čar

V aplikaci Draw je možné spojit jednotlivé prvky čáry do jedné čáry a přerušit čáru, která se skládá z jednotlivých prvků.

Souřadnicový systém

Osy X a Y

Osa x je vodorovná poloha objektu a osa y je svislá poloha objektu. Pravítka nezobrazují znaménko mínus, pokud jsou souřadnice záporné. Znaménko mínus pro záporné souřadnice se však zobrazuje v poli polohy na stavovém řádku a v dialogovém okně Umístění a velikost.

Pracovní plocha

Pracovní plocha v aplikaci Draw je větší než stránka kresby. Plocha mimo stránku kresby je široká jednu stránku vpravo a vlevo a půl stránky nad a pod stránkou kresby. Velikost stránky kresby je znázorněna zvýrazněnými částmi vodorovných a svislých pravítek.

Objekty aplikace Draw lze kreslit částečně nebo zcela mimo stránku kresby. Tyto objekty se ukládají spolu s kresbou. Při tisku nebo exportu kresby však není zahrnut žádný objekt nebo část objektu, který není na stránce kresby. To umožňuje, aby se pracovní plocha kolem stránky kresby používala pro návrhy při vytváření objektů.

Poloha objektu

Souřadnice objektů a vodítek se zobrazují relativně vzhledem k počátku. Výchozím počátkem souřadnice (pozice (0.00/0.00) je levý horní roh stránky kresby bez okrajů nebo levý horní roh stránky kresby, kde se protínají okraje. Pokud chceme změnit výchozí počátek, klepneme na průsečík pravítek v levém horním rohu pracovní plochy a přetáhneme jej do požadované polohy. Při přetahování průsečíku z výchozího počátku do nové pozice se zobrazí vodicí čáry. Toto nastavení počátku se týká pouze aktuálního zobrazení a není uloženo v dokumentu.

Oblast uvnitř výchozího počátku je oblast použitá pro mřížku, když je vybrána možnost Přichytit k mřížce a možnost Zobrazit mřížku.

Pokud chceme obnovit výchozí počátek do původního nastavení v levém horním rohu stránky, klepneme dvakrát do levého horního rohu na pracovní ploše, kde se setkávají vodorovné a svislé pravítko.

Přesnost

Aplikace Draw používá interně celočíselné hodnoty v 1/100 mm. Proto například není možné získat přesnou polohu pro 1/8 palce. Mnoho polí v dialogových oknech je také omezeno na dvě desetinná místa.

Pokud chceme pracovat s maximální možnou přesností, přejdeme do Nástroje > Možnosti > LibreOffice Draw > Obecné a nastavíme možnost Měrná jednotka na Milimetr. Po výběru této možnosti se v pravítkách zobrazí metrické jednotky. Pokud chceme pro pravítka použít jinou měrnou jednotku, klepneme na pravítko pravým tlačítkem myši a z místní nabídky vybereme měrnou jednotku. Vodorovné a svislé pravítko mohou mít různé měrné jednotky.


1 Bézierovy křivky vynalezl Pierre Bézier, inženýr pracující pro automobilku Renault, který tuto techniku vyvinul v 60. letech 20. století. Tato technologie měla usnadnit modelování povrchu vozidel.

Obsah