Image1

Impress Guide

Kapitola 3
Přidávání a formátování textu

 

Autorská práva

Copyright ©2021 Držitelem autorských práv k tomuto dokumentu je dokumentační tým LibreOffice. Přispěvatelé jsou uvedeni níže. Dokument je možné šířit nebo upravovat za podmínek licence GNU General Public License (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html) verze 3 nebo novější či za podmínek Commons Attribution License (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) verze 4.0 nebo novější.

Všechny ochranné známky uvedené v této příručce patří jejich vlastníkům.

Přispěvatelé

K tomuto vydání.

Peter Schofield

Samantha Hamilton

 

Do předchozích vydání.

Peter Schofield

Michele Zarri

Jean Hollis Weber

T. Elliot Turner

Low Song Chuan

 

Zpětná vazba

Připomínky a náměty k tomuto dokumentu posílejte v angličtině dokumentačnímu týmu na adresu: documentation@global.libreoffice.org.

Poznámka

Vše, co do e-mailové konference pošlete, včetně e-mailové adresy a dalších osobních informací uvedených ve zprávě, bude veřejně viditelné bez možnosti smazání.

Datum vydání a verze programu

Publikováno v lednu 2021. Kniha je určena pro LibreOffice 7.0.

Používání LibreOffice na systému macOS

Některé klávesové zkratky a položky nabídek jsou v systému macOS jiné než v systémech Windows a Linux. V následující tabulce jsou uvedeny nejdůležitější rozdíly, které se týkají informací v tomto dokumentu. Podrobný seznam najdete v nápovědě aplikace.

Windows nebo Linux

Ekvivalent pro macOS

Akce

Nástroje > Možnosti
výběr nabídky

LibreOffice > Předvolby

Otevřou se možnosti nastavení.

Klepnutí pravým tlačítkem

Control + klepnutí nebo klepnutí pravým tlačítkem v závislosti na nastavení počítače

Otevře se místní nabídka.

Ctrl (Control)

(Command)

Používá se také s dalšími klávesami.

F11

+ T

Otevřeme postranní lištu Styly

Úvod

Veškerý text použitý ve snímcích je obsažen v textových polích. Tato kapitola popisuje následující:

Práce s textovými poli

Textová pole přidáme do snímků jednou z následujících metod:

Image2

Obrázek 1: Standardní nástrojová lišta

Image3

Obrázek 2: Nástrojová lišta Kresba

Image4

Obrázek 3: Nástrojová lišta Formátování textu

Poznámka

Při vkládání textových polí nebo přidávání a formátování textu se automaticky zobrazí nástrojová lišta Formátování textu (obrázek 3), která nahradí nástrojovou lištu Čára a výplň, pokud tato je aktivní a zobrazená.

Poznámka

Nástroj Vložit svislý text pro vytvoření svisle zarovnaných textových polí a vkládání svislého textu je dostupný jen v případě, jsou-li zapnuty možnosti AsijskéKomplexní rozvržení textu (CTL). Tyto možnosti pro svisle zarovnaný text vybereme v nabídce Nástroje > Možnosti > Jazyková nastavení > Jazyky.

Poznámka

Textová pole s automatickým rozvržením můžeme přesouvat, měnit jejich velikost i mazat stejným způsobem jako textová pole. Další informace viz „Přesouvání textových polí“ na stránce 1, „Umístění textu“ na stránce 1 a „Mazání textových polí“ na stránce 1.

Image5

Obrázek 4: Sekce Rozvržení na kartě Vlastnosti v postranní liště

Image6

Obrázek 5: Podnabídka Rozvržení nabídky Snímek

Textová pole s automatickým rozvržením

Tato textová pole jsou vytvářena automaticky, pokud vybereme některé rozvržení snímků dostupné v aplikaci Impress.

 1. Rozvržení snímků vybereme v Impressu jedním z následujících postupů:

 1. Klikneme na text Klikněte pro vložení nadpisu nebo Klikněte pro vložení textu. Text pole zmizí a nahradí ho blikající textový kurzor. Automaticky se zobrazí nástrojová lišta Formátování textu (obrázek 3 na stránce 1), nahradí nástrojovou lištu Čára a výplň.

 2. Zapíšeme nebo vložíme náš text do textového pole s automatickým rozvržením a v případě potřeby jej naformátujeme na základě informací obsažených v této kapitole.

 3. Podle potřeby s využitím informací této kapitoly textové pole s automatickým rozvržením zkopírujeme, změníme velikost nebo přesuneme.

 4. Kliknutím mimo textové pole s automatickým rozvržením zrušíme jeho výběr.

Vytváření textových polí

 1. Na standardní nástrojové liště klikneme na ikonu Vložit textové pole nebo Vložit svislý text (obrázek 1 na stránce 1), ikony najdeme i na nástrojové liště Kresba (obrázek 2 na stránce 1). Automaticky se zobrazí nástrojová lišta Formátování textu (obrázek 3 na stránce 1), která nahradí nástrojovou lištu Čára a výplň.

 2. Textové pole vytvoříme jednou z následujících metod:

 1. Požadovaný text napíšeme nebo jej vložíme ze schránky.

 2. Klepnutím mimo textové pole zrušíme jeho výběr.

Poznámka

Pracujeme-li se svislým textovým polem, zvětšuje se při vkládání textu jeho výška. Vytvoříme-li svislé textové pole kliknutím a tažením, nastavujeme poli výšku, neboť jeho šířka se při tvorbě dalších svislých řádků automaticky zvětšuje.

Přesouvání textových polí

 1. Kliknutím do textového pole jej vybereme, jeho zobrazený obrys oznamuje, že pole je v režimu úprav.

 2. Kurzor umístěný nad zvýrazněným obrysem změní svůj vzhled na symbol přesunutí v našem operačním systému (například šipka do čtyř stran).

 3. Když kurzor změní tvar, klikneme jednou na obrys, aby se zobrazily úchytky výběru.

 4. Klikneme a držíme obrys, poté kurzorem táhneme a textové pole přesouváme. Čárkovaný obrys textového pole ukazuje, kam textové pole přesouváme - viz obrázek.

 5. Je-li textové pole na požadovaném místě, tlačítko myši uvolníme.

 6. Kliknutím mimo textové pole režim úprav ukončíme.

Poznámka

Neklikáme na úchytky vybraného textového pole, neboť ony slouží ke změně jeho rozměrů.

Změna velikosti textových polí

 1. Kliknutím do textového pole jej vybereme, jeho zobrazený obrys oznamuje, že pole je v režimu úprav.

 2. Kurzor přemístíme nad zvýrazněný obrys a klikneme na něj, zobrazí se úchytky vybraného pole.

Image7

Obrázek 6: Přesouvání textového pole

Image8

Obrázek 7: Změna velikosti textového pole

 1. Kurzorem najedeme nad úchytku výběru, změní svůj tvar tak, že označuje směr, ve kterém budeme měnit velikost textového pole. Klepneme a držíme a pohybujeme úchytkou, čárkovaný obrys znázorňuje novou velikost textového pole, jak vidíme na obrázku. Úchytky vybraného textového pole mění jeho rozměry takto:

 1. Jakmile má textové pole požadovanou velikost, tlačítko myši uvolníme.

 2. Kliknutím mimo textové pole režim úprav ukončíme.

Poznámka

Abychom zachovali poměr stran textového pole, stiskneme a držíme klávesu Shift při práci s úchytkami. Tlačítko myši musíme uvolnit dříve, než pustíme klávesu Shift.

Image9

Obrázek 8: Dialog Text

Umístění textu

Dialog Text (obrázek 8) obsahuje volby, které nám umožňují umístit text do běžného textového pole nebo do textového pole s automatickým rozvržením.

 1. Vybrané textové pole má zvýrazněný obrys a zobrazené úchytky.

 2. Do textového pole klikneme pravým tlačítkem myši a z kontextové nabídky zvolíme Atributy textu, čímž otevřeme dialogové okno Text.

 3. Zvolíme takové možnosti na kartě Text, že odpovídají naší představě o umístění textu v poli.

 4. Klepnutím na OK uložíme nové nastavení a okno zavřeme.

 5. Klepnutím mimo textové pole zrušíme jeho výběr.

Volby v dialogu Text jsou následující:

Poznámka

Na kartě Animace textu v dialogu Text nastavujeme efekty animace textu, jsou vysvětleny v kapitole 9, Prezentace.

Image10

Obrázek 9: Dialog Umístění a velikost

Dialogové okno Umístění a velikost

Preciznějšího nastavení velikosti a polohy textového pole s automatickým rozvržením nebo bez něj dosáhneme místo práce s myší otevřením dialogu Umístění a velikost (obrázek 9).

 1. Kliknutím do textového pole jej vybereme, jeho zobrazený obrys oznamuje, že pole je v režimu úprav.

 2. Dialog Umístění a velikost otevřeme jedním z těchto postupů:

 1. Textovému poli nastavíme na kartě Umístění a velikost jednotlivé parametry.

 2. Kliknutím na OK uložíme provedené změny a zavřeme dialog Umístění a velikost.

 3. Kliknutím mimo textové pole režim úprav ukončíme.

Možnosti na kartě Umístění a velikost jsou následující:

Image11

Obrázek 10: Část Umístění a velikost na kartě Vlastnosti v postranní liště

Umístění a velikost v postranní liště

Lepšího nastavení velikosti a pozice textového pole můžeme také dosáhnout na kartě Vlastnosti postranní lišty, kde najdeme část Umístění a velikost (obrázek 10). Vidíme, že část Umístění a velikost na kartě Vlastnosti postranní lišty nabízí méně voleb než dialog Umístění a velikost.

 1. Kliknutím do textového pole jej vybereme, jeho zobrazený obrys oznamuje, že pole je v režimu úprav.

 2. V postranní liště otevřeme kartu Vlastnosti kliknutím na ikonu Vlastnosti, na ní kliknutím otevřeme část Umístění a velikost.

 3. Zadáme hodnoty Pozice X: (vodorovně) a Pozice Y: (svisle), které určují polohu textového pole na snímku. Hodnoty udávají vzdálenost levého horního rohu textového pole od levého horního rohu snímku.

 4. Určíme ještě rozměry pole nastavením parametrů Šířka:Výška:. Zachovat poměr, poměr vybereme, chceme-li při úpravách pole zachovat poměr jeho šířky a výšky.

 5. Jsme-li s nastavením spokojeni, zrušíme režim úprav textového pole kliknutím mimo něj.

Mazání textových polí

 1. Kliknutím do textového pole jej vybereme, zobrazení jeho ohraničení a úchytek oznamuje, že textové pole je v režimu úprav.

 2. Textové pole odstraníme stlačením klávesy Delete nebo Backspace.

Tip

Chceme-li vymazat více než jedno pole, může být rychlejší tažením myši vytvořit oblast výběru obsahující tato pole a poté stisknout Delete nebo Backspace. Musíme si dát pozor, abychom náhodou nevybrali a nechtěně neodstranili další textová pole nebo objekty, které chceme zachovat.

Vkládání textu

Kopírování textu

Do textových polí můžeme vkládat text jeho zkopírováním z jiného dokumentu a vložením do Impressu. Text však pravděpodobně nebude mít formátování okolního textu nebo textu na ostatních snímcích prezentace. Někdy to můžeme i potřebovat. Pravděpodobně si budeme přát, aby byl styl prezentace konzistentní a nestal se směsí různých stylů, typů písma, odrážek atd.

Neformátovaný text

Osvědčený postup je vkládat neformátovaný text a formátovat jej později, čímž snížíme riziko vzniku chyb v prezentaci.

 1. Zvýrazníme a zkopírujeme text v jiném dokumentu nebo snímku.

 2. Ve snímku vytvoříme textové pole a ujistíme se, že v něm bliká kurzor. Více informací najdeme v textu „Textová pole s automatickým rozvržením“ na stránce 1 nebo „Vytváření textových polí“ na stránce 1.

 3. Neformátovaný text vložíme do textového pole jednou z následujících metod:

Text se do textového pole vloží na pozici kurzoru formátovaný výchozím stylem kresby, je-li vložen do textového pole s automatickým rozvržením, bude formátován výchozím stylem prezentace.

 1. Text zformátujeme podle naší představy pomocí nástrojové lišty Formátování textu (obrázek 3 na straně 1) nebo využijeme nabídku Formát. Alternativně a pouze pro textová pole aplikujeme na text styl kresby. Další informace najdeme v kapitole 2, Předloha snímku, styly a šablony.

Poznámka

Styl prezentace použitý v textových polích s automatickým rozvržením nelze změnit výběrem jiného stylu prezentace. Proto je dobré se ujistit, že v textovém poli s automatickým rozvržením je použit námi preferovaný styl prezentace. Další informace najdeme v kapitole 2, Předloha snímku, styly a šablony. Úrovně osnovy a jejich styly se mění stiskem klávesy Tab nebo kombinací Shift+Tab.

Formátovaný text

Vložíme-li formátovaný text do textového pole nebo do textového pole s automatickým rozvržením, přepíše se jakékoliv formátování a styl textového pole nahradí.

 1. Zvýrazníme a zkopírujeme text v jiném dokumentu nebo snímku.

 2. Ve snímku vytvoříme textové pole a ujistíme se, že v něm bliká kurzor. Více informací najdeme v textu „Textová pole s automatickým rozvržením“ na stránce 1 nebo „Vytváření textových polí“ na stránce 1.

 3. Formátovaný text vložíme do textového pole. Text je vložen na pozici kurzoru v textovém poli a jeho formátování přepíše jakýkoliv styl formátování tohoto textového pole.

 4. V případě potřeby formátujeme text podle našich představ pomocí nástrojové lišty Formátování textu nebo využijeme nástroje nabídky Formát.

 5. Chceme-li vymazat jakékoli formátování vloženého textu a použít styl textového pole, přejdeme do nabídky Formát > Vymazat přímé formátování. Další informace najdeme v kapitole 2, Předloha snímku, styly a šablony.

Poznámka

V Impressu si můžeme vytvořit vlastní styly kresby. Tyto styly kresby jsou k dispozici pouze v té prezentaci Impress, kterou jsme vytvořili a uložili. Také můžeme vytvořit šablony obsahující všechny styly kresby, které jsme vytvořili.

Vkládání speciálních znaků

Do textu můžeme vložit speciální znaky, například copyright, matematické, geometrické nebo peněžní symboly nebo znaky z jiného jazyka.

 1. Klikneme na místo, kam chceme vložit speciální znak.

 2. Jdeme do nabídky Vložit > Speciální znak, otevřeme dialog Speciální znak (obrázek 11).

 3. Vybereme písmo a jeho podmnožinu ve vybalovacích seznamech PísmoPodmnožina.

Image12

Obrázek 11: Dialog Speciální znak

 1. Vybereme speciální znak, který chceme vložit. Náhled vybraného znaku se zobrazí v poli náhledu v horní části dialogu, název znaku se zobrazí pod ním.

Případně vybereme zvláštní znak z nabídek Poslední znaky nebo Oblíbené znaky. Náhled vybraného znaku se zobrazí v poli náhledu v horní části dialogu, název znaku se zobrazí pod ním.

 1. Kliknutím na Vložit zavřeme dialog a zvláštní znak vložíme do textu na pozici kurzoru.

Jiný způsob vložení zvláštního znaku je dvojklik na znak. Uzavře dialog a vloží zvláštní znak do textu na pozici kurzoru.

 1. Vkládáme-li speciální znak často, klikneme na Přidat k oblíbeným a zvláštní znak bude přidán do seznamu Oblíbené znaky.

Vkládání formátovacích značek

Značky formátování jsou zvláštní znaky, které můžeme vložit do textu a opravit jeho formátování. Například nemusíme potřebovat, aby slova oddělená mezerou nebo pomlčkou byla na dvou řádcích. Řešením je vložit nezlomitelnou mezeru nebo nezlomitelný spojovník.

 1. V textu klikneme na místo, kam chceme vložit formátovací značku.

 2. Jdeme do nabídky Vložit > Formátovací značka, která otevře místní nabídku (obrázek 12).

 3. Z nabízených možností vybereme požadovanou formátovací značku. Vloží se do textu na pozici kurzoru.

V aplikaci Impress jsou k dispozici následující formátovací značky:

Image13

Obrázek 12: Formátovací značky

Formátování textu

Formátování textu může dát prezentaci konzistentní a dynamický vzhled. Podpoří porozumění publika tím, že zamezí výskytu rušivých prvků v naší prezentaci. Formátování textu (například jeho barvy, zarovnání, typy odrážek) můžeme aplikovat na znaky, slova, věty, odstavce a seznamy.

Rychlá změna velikosti písma

Velikost písma můžeme rychle upravit nástroji Zvětšit velikost písma (Ctrl+]) a Zmenšit velikost písma (Ctrl+[) na nástrojové liště Formátování textu (obrázek 3 na straně 1). Změna velikosti písma závisí na velikostech dostupných pro upravované písmo.

Poznámka

Textová pole s automatickým rozvržením upravují velikost písma vkládaného textu automaticky. Dlouhému textu vloženému do textového pole s automatickým rozvržením se například může velikost písma zmenšit, aby se text do pole vešel.

Výběr textu

Text, který chceme formátovat, musí být před úpravou vybrán jedním z následujících způsobů. Jakékoli změny formátování se uplatní jen na vybraném textu.

Poznámka

Když text vybereme, automaticky se zobrazí nástrojová lišta Formátování textu, nahradí lištu Čára a výplň.

Používání stylů

Vložíme-li text buď do textového pole s automatickým rozvržením, nebo do běžného textového pole, je formátován sadou předdefinovaných vlastností nazývaných styl. Použitý styl závisí na typu použitého textového pole. Další informace o používání, úpravách a aktualizaci stylů najdeme v kapitole 2, Předloha snímku, styly a šablony.

Někdy je rychlejší a efektivnější použít ruční neboli přímé formátování. Avšak v situacích, kdy potřebujeme mít stejně formátovaný text v různých místech prezentace, je velmi doporučováno styly použít. Tím vytvoříme konzistentní vzhled prezentace a snížíme možnost výskytu jakýchkoli chyb. Impress má dvě kategorie stylů - prezentační styly a styly kresby.

Styly prezentace

Styly prezentace se používají v textových polích s automatickým rozvržením, na pozadí předloh snímků a objekty pozadí předloh snímků.

Styl aplikovaný na text závisí na typu textového pole s automatickým rozvržením. Tyto styly nelze odstranit, přejmenovat nebo změnit na jiný styl prezentace, pokud chceme změnit formátování textu. Chceme-li například změnit styl osnovy na jiný styl osnovy, musíme změnit úroveň osnovy pomocí klávesy Tab nebo kombinace kláves Shift + Tab.

Styly prezentace můžeme upravit, aby se změnilo formátování textu, nebo aktualizovat, upravit styl po již provedeném formátování.

Styly kresby

Styly kresby se užívají na text v textových polích a na jakýkoliv grafický objekt umístěný na snímku. Informace o formátování grafických objektů najdeme v kapitole 6, Formátování grafických objektů.

Při vkládání textu do textového pole je použit Výchozí styl kresby. Můžeme jej změnit výběrem jiného stylu z textové skupiny stylů Styly kresby.

Tyto styly nelze odstranit ani přejmenovat, lze je upravit kvůli změně formátování nebo aktualizovat poté, co styl použijeme. Můžeme také vytvořit vlastní styly kresby, které jsou k dispozici pouze ve vytvářené prezentaci.

Poznámka

Na rozdíl od LibreOffice Writeru, kde se doporučuje styly používat, kdykoli je to možné, se v LibreOffice Impressu musí častěji používat ruční neboli přímé formátování. Důvodem je jisté omezení prezentačních stylů. Například nemůžeme mít pro stejnou úroveň osnovy - třeba osnova 1 dva styly s různými typy odrážek. Také chybějící podpora stylů znaků si vynucuje použití přímého formátování částí textu.

Formátování textu

Přímo nebo ručně formátovat lze znaky, slova, věty a odstavce. Přímé formátování přepíše jakékoli formátování textu vytvořené použitím stylů.

 1. Vybereme text, který chceme formátovat, více informací viz „Výběr textu“ na stránce 1.

 2. Text formátujeme jedním z následujících způsobů. Formátování textu se projeví okamžitě.

 1. Kliknutím mimo textové pole zrušíme výběr textu.

Image14

Obrázek 13: Dialog Odstavec - karta Odsazení a mezery

Dialog Odstavec

Dialogové okno Odstavec (obrázek 13) slouží k formátování odstavců textu.

 1. Vybereme text v odstavci nebo celý odstavec, který chceme formátovat.

 2. Text formátujeme z dialogu Odstavec jednou z následujících metod. Jakékoli formátování odstavce je okamžité.

 1. K formátování textu použijeme možnosti dostupné na kartách dialogu Odstavec.

 2. Klepnutím na OK uložíme nové nastavení a okno zavřeme.

 3. Kliknutím mimo textové pole zrušíme výběr textu.

Karta Odsazení a rozestupy

Karta Odsazení a rozestupy (obrázek 13) má v dialogu Odstavec tři části:

Tip

Potřebujeme-li do omezeného prostoru vložit velké množství textu, je dobrým řešením nastavit řádkování na méně než 100 %. Je potřeba postupovat opatrně, protože příliš malé řádkování znesnadňuje čtení textu.

Tip

Výchozí délkovou jednotku můžeme změnit v nabídce Nástroje > Možnosti > LibreOffice Impress > Obecné.

Karta Typografie asijských jazyků

Volby karty Asijská typografie (obrázek 14) jsou k dispozici pouze tehdy, jsou-li vybrány volby AsijskéKomplexní rozvržení textu (CTL) v nabídce Nástroje > Možnosti > Jazyková nastavení > Jazyky. Volby Změna řádky jsou následující:

Image15

Obrázek 14: Dialog Odstavec - karta Asijská typografie

Image16

Obrázek 15: Dialog Odstavec - karta Tabulátory

Poznámka

Chceme-li více než v jednom textovém poli používat tabulátory, doporučuje se upravit, aktualizovat nebo vytvořit vlastní styl kresby a text formátovat tímto stylem. Další informace najdeme v kapitole 2, Předloha snímku, styly a šablony.

Karta Tabulátory

Možnosti karty Tabulátory (obrázek 15) využijeme při nastavení tabelačních zarážek v obou typech textových polí následovně:

Vytváření tabulátorů

 1. Vybereme textové pole, takže se na okraji textového pole zobrazí úchytky výběru.

 2. Klikneme pravým tlačítkem myši na vybrané textové pole a z kontextové nabídky vybereme Odstavec nebo jdeme do nabídky Formát > Odstavec, otevře se dialog Odstavec.

 3. V dialogu Odstavec klikneme na Tabulátory, v dialogu Odstavec se zobrazí karta Tabulátory (obrázek 15 na stránce 1).

 4. Polohu zarážky tabulátoru v textovém poli zadáme v poli Umístění.

 5. Vybereme typ tabulátoru volbou Typ.

Poznámka

Když nastavíme Desetinný tabulátor, je pro desetinný oddělovač použit výchozí znak z nastavení počítače. V případě potřeby zadáme znak, který se má použít jako desetinná čárka, do pole Znak.

 1. Vybereme znak výplně v nabídce Vyplnit znakem. Znak výplně bude vložen mezi bod vložení tabulátoru a zarážku tabulátoru.

 2. Klikneme na tlačítko Nový, čímž v textovém poli vytvoříme novou zarážku tabulátoru. Nová tabelační zarážka se objeví v poli náhledu pod polem Umístění.

 3. Klepnutím na OK uložíme nové nastavení a okno zavřeme.

 4. Chceme-li použít novou zarážku tabulátoru ve více než jednom odstavci textového pole nebo v jiném textovém poli:

Úpravy tabulátorů

 1. Vybereme textové pole, takže se na okraji textového pole zobrazí úchytky výběru.

 2. Klikneme pravým tlačítkem myši na vybrané textové pole a z kontextové nabídky vybereme Odstavec nebo jdeme do nabídky Formát > Odstavec, otevře se dialog Odstavec.

 3. V dialogu Odstavec klikneme na kartu Tabulátory, zobrazí se.

 4. V poli náhledu vybereme tabulátor, který chceme upravit, zobrazí se v poli Umístění.

 5. Vybereme možnosti pro TypVyplnit znakem, které použijeme pro vybraný tabulátor.

 6. Klepnutím na OK uložíme nové nastavení a okno zavřeme.

 7. V případě potřeby aktualizujeme styl použitý pro text.

Poznámka

Potřebujeme-li změnit pozici tabulátoru, nejprve jej odstraníme a poté vytvoříme nový tabulátor s požadovanými změnami.

Smazání tabulátorů

 1. Vybereme textové pole, takže se na okraji textového pole zobrazí úchytky výběru.

 2. Pravým tlačítkem myši klikneme na vybrané textové pole a z kontextové nabídky vybereme Odstavec nebo jdeme do nabídky Formát > Odstavec, otevře se dialog Odstavec.

 3. Kliknutím na Tabulátory zobrazíme kartu Tabulátory v dialogu Odstavec (obrázek 15).

 4. V poli náhledu v části Umístění vybereme tabulátor, který chceme smazat.

 5. Kliknutím na tlačítko Smazat odstraníte vybraný tabulátor, kliknutím na Smazat vše odstraníme všechny tabulátory ve vybraném textovém poli.

 6. Klepnutím na OK uložíme nové nastavení a okno zavřeme.

Karta Zarovnání

Možnosti na kartě Zarovnání (obrázek 16) slouží k zarovnání textu v textových polích.

Image17

Obrázek 16: Dialog Odstavec - karta Zarovnání

Část Odstavec na postranní liště

Alternativně můžeme odstavce formátovat použitím části Odstavec (obrázek 17) na kartě Vlastnosti postranní lišty. Možnosti formátování v části Odstavec jsou sice omezené, ale používají se stejně jako možnosti formátování na různých kartách dialogu Odstavec.

 1. Vybereme textové pole, zobrazí se jeho obrys a úchytky v něm.

 2. V postranní liště klikneme na ikonu Vlastnosti, otevře se stejnojmenná karta.

 3. Kliknutím na Odstavec otevřeme její část Odstavec.

 4. Text formátujeme za použití nástrojů rozbalené sekce Odstavec. Viz „Dialog Odstavec“ na stránce 1, kde najdeme další informace o možnostech formátování textu.

 5. Je-li to nutné, klikneme na ikonu Další možnosti na pravém okraji titulního pruhu, čímž otevřeme dialog Odstavec se všemi možnostmi formátování textu.

Možnosti formátování textu dostupné v části Odstavec karty Vlastnosti v postranní liště jsou následující:

Image18

Obrázek 17: Část Odstavec karty Vlastnosti v postranní liště

Formátování znaků

Přímé nebo ruční formátování znaků používáme na znaky a slova. Přímé formátování znaků přepisuje jakékoli formátování vytvořené přímým formátováním textu nebo použitím stylů prezentace a stylů kresby.

 1. Vybereme znaky, které chceme formátovat, více informací najdeme v textu „Výběr textu“ na stránce 1.

 2. Znaky formátujeme jednou z následujících metod. Formátování znaků je okamžité.

 1. Kliknutím mimo textové pole zrušíme výběr textu.

Dialog Znak

Dialog Znak (obrázek 18) používáme k formátování jednotlivých znaků.

 1. Dialog Znak otevřeme jedním z následujících způsobů:

 1. K formátování vybraných znaků použijeme možnosti na kartách dialogu Znak.

 2. Klepnutím na OK uložíme nové nastavení a okno zavřeme.

 3. Kliknutím mimo textové pole zrušíme výběr textu.

Písma

Karta Písmo (obrázek 18) v dialogu Znak slouží k výběru rodiny písma, jeho stylu (Kurzíva, Tučné atd.), velikosti a jazyka. Ukázka písma se zobrazuje v náhledu ve spodní části dialogu.

Je-li zapnuta podpora jazyků AsijskéKomplexní rozvržení textu (CTL) v nabídce Nástroje > Možnosti > Jazyková nastavení > Jazyky, pak jsou v dialogu Znak přístupné možnosti pro asijská a CTL písma.

Poznámka

V závislosti na vybrané rodině písma se mění dostupné styly písma.

Tip

Při tvorbě vícejazyčné prezentace můžeme vytvořit styly, které mají všechny formátovací vlastnosti nastaveny stejně a liší se pouze v jazycích. Umožní to snadnou kontrolu pravopisu celého obsahu prezentace, aniž by byl ovlivněn její vzhled.

Efekty písma

Na kartě Efekty pro písmo (obrázek 19) dialogu Znak můžeme nastavit barvu písma, dekoraci textu a efekty pro vybraný text nebo znaky. Účinek nastavení efektů se zobrazuje v poli náhledu ve spodní části karty.

Image19

Obrázek 18: Karta Písmo dialogu Znak

Image20

Obrázek 19: Karta Efekty pro písmo dialogu Znak

Image21

Obrázek 20: Dialog Znak - karta Umístění

Umístění

Možnosti na kartě Umístění (obrázek 20) umožňují nastavit polohu, měřítko a rozestupy znaků vybraného textu.

Karta Zvýraznění

Možnosti na kartě Zvýraznění (obrázek 21) dovolují barevně odlišit vybraný text od zbytku textu v textovém poli.

Image22

Obrázek 21: Karta Zvýraznění dialogu Znak

Část Znak karty Vlastnosti v postranní liště

Jinou metodou formátování textu je použít část Znak (obrázek 22) na kartě Vlastnosti postranní lišty. Možnosti formátování dostupné v části Znak jsou omezené, ale používáme je podobně jako možnosti dostupné na různých kartách dialogu Znak.

 1. Vybereme textové pole, zobrazí se jeho obrys a úchytky v něm.

 2. V postranní liště klikneme na ikonu Vlastnosti, otevře se stejnojmenná karta.

 3. Klikneme na titulní pruh Znak, aby se část Znak zobrazila.

 4. Text formátujeme pomocí různých nástrojů dostupných v části Znak. Více informací o možnostech formátování najdeme v části „Dialog Znak“ na stránce 1.

 5. V případě potřeby klikneme v titulním pruhu napravo na ikonu Další možnosti, která otevře dialog Znak.

Možnosti formátování textu v části Znak karty Vlastnosti postranní lišty jsou následující:

Image23

Obrázek 22: Část Znak karty Vlastnosti v postranní liště

Vytváření seznamů

Postup vytvoření seznamu s odrážkami nebo číslovaného seznamu se liší podle typu použitého textového pole. Nástroje pro správu a formátování seznamů jsou stejné.

Textová pole s automatickým rozvržením

V textových polích s automatickým rozvržením jsou ve výchozím nastavení dostupné odrážkové seznamy. Příklad jejich různých úrovní je na obrázku 23. Styly úrovní osnovy jsou prezentační styly a nelze je odstranit, lze je však upravit nebo podle našich požadavků aktualizovat. Další informace o stylech najdeme v kapitole 2, Předloha snímku, styly a šablony.

Ve výchozím nastavení je seznam vytvořený v textovém poli s automatickým rozvržením odrážkový. Chceme-li upravit vzhled seznamu, změnit seznam z odrážkového na číslovaný nebo zpět, přečteme si nejprve „Formátování seznamů“ na stránce 1.

 1. Vytvoříme novou prezentaci a v nabídce Zobrazit > Normální se ujistíme o tom, že je zapnut normální režim.

 2. Rozvržení snímku vybereme jednou z následujících metod:

Image24

Obrázek 23: Příklad stylů odrážek různých úrovní

Image25

Obrázek 24: Nástrojová lišta Osnova

 1. Klikneme na text Klikněte pro vložení textu a začneme psát první položku seznamu.

 2. Stiskneme klávesu Enter, máme-li dokončen první bod seznamu a chceme vytvořit další.

 3. Klávesovou kombinací Shift + Enter začneme nový řádek, aniž bychom vytvořili nový bod seznamu. Nový řádek má odsazení totožné s textem položky seznamu.

 4. Chceme-li snížit úroveň položky seznamu, uděláme to jedním z těchto způsobů:

 1. Úroveň položky vnořeného seznamu zvýšíme těmito metodami:

 1. Položku seznamu můžeme potřebovat posunout v seznamu níže, beze změny její úrovně; děláme to takhle:

 1. Abychom položku seznamu posunuli v pořadí výše beze změny úrovně, použijeme jeden z těchto postupů:

 1. Před změnou typu a vzhledu seznamu si přečteme „Formátování seznamů“ na stránce 1, kde najdeme hodně informací.

Poznámka

Nedoporučujeme zkoušet změnit styl položky seznamu jejím výběrem a následnou volbou jiného stylu tak, jak jsme zvyklí ve Writeru. V Impressu není možné měnit styly prezentace používané pro úrovně osnovy tímto způsobem.

Poznámka

V textových polích s automatickým rozvržením se při snížení nebo zvýšení úrovně položky seznamu mění styl prezentace tak, aby odpovídal úrovni položky v seznamu. Například druhá úroveň seznamu používá styl Osnova 2, třetí úroveň seznamu styl Osnova 3 atd. Taková změna úrovně může změnit formátování položky seznamu (například velikost písma, typ odrážky atd.).

Textová pole

 1. Na snímku vytvoříme textové pole a ujistíme se, že v něm bliká kurzor. Text „Vytváření textových polí“ na stránce 1 pojednává o tvorbě textových polí.

 2. Jednou z následujících metod vytvoříme seznam:

 1. Napíšeme text položky seznamu, stiskneme Enter a pokračujeme další položkou.

 2. Klávesovou kombinací Shift + Enter začneme nový řádek, aniž bychom vytvořili nový bod seznamu. Nový řádek má stejné odsazení jako řádek položky seznamu.

 3. Odsazení položky seznamu zvětšíme několika způsoby:

 1. Odsazení položky seznamu snížíme jedním z následujících způsobů:

 1. Položku seznamu můžeme posunout v seznamu níže, beze změny její úrovně, jednou z těchto metod:

 1. Položku seznamu přesuneme výše v pořadí beze změny její úrovně jedním z následujících postupů:

 1. Před změnou typu a vzhledu seznamu si přečteme „Formátování seznamů“ na stránce 1, kde najdeme hodně informací.

Formátování seznamů

Vzhled seznamu můžeme upravit následovně:

Větší kontrolu nad vzhledem našeho seznamu na snímku nám poskytuje dialog Odrážky a číslování (obrázek 26).

Image27

Obrázek 25: Dialog Odrážky a číslování

Dialogové okno Odrážky a číslování

Dialog Odrážky a číslování (obrázek 25) můžeme po výběru textu nebo textového pole otevřít jedním z níže popsaných způsobů:

Část Seznamy v postranní liště

Část Seznamy (obrázek 26) zobrazíme na kartě Vlastnosti v postranní liště, klikneme-li na titulní pruh Seznamy. Předtím ale musíme vybrat text nebo textové pole, jinak budou Seznamy nepřístupné.

Image26

Obrázek 26: Část Seznamy karty Vlastnosti v postranní liště

Image28

Obrázek 27: Tlačítko Další odrážky

Image29

Obrázek 28: Tlačítko Další číslování

Tabulky

Tabulky přestavují mocný nástroj umožňující v prezentacích rychle představit strukturované informace. Tabulky můžeme tvořit přímo v prezentaci, proto nemusíme vkládat tabulky vytvořené v Calcu nebo tabulky textové z Writeru. Za určitých okolností však má smysl tabulku do prezentace vložit, zvláště když požadujeme větší funkčnost tabulky. Tabulky vytvářené v Impressu mají omezenou funkčnost.

V postranní liště na kartě Vlastnosti najdeme v části Návrh tabulky několik předdefinovaných návrhů tabulek (obrázek 29). Část Návrh tabulky je k dispozici v případě, že jsme vybrali tabulku.

Image30

Obrázek 29: Část Návrh tabulky na kartě Vlastnosti postranní lišty

Image31

Obrázek 30: Nástrojová lišta Tabulka

Pracujeme-li v Impressu s tabulkami, automaticky se zobrazí nástrojová lišta Tabulka (obrázek 30) poskytující nástroje pro tvorbu, úpravy a formátování tabulek.

Vkládání tabulek

Při vkládání tabulky do snímku je dobré už mít přibližnou představu o tabulce, o počtu jejích řádků a sloupců. Po vytvoření tabulky ji lze v případě potřeby formátovat.

Poznámka

Když je tabulka do snímku vložena, je vytvořena v textovém poli. Toto textové pole má rozměr tabulky.

Dialog Vložit tabulku

 1. Vybereme snímek, do kterého tabulku vložíme, a je-li potřeba, změnou jeho rozvržení vytvoříme pro tabulku prostor.

 2. Jdeme do nabídky Vložit > Tabulka, otevřeme dialog Vložit tabulku (obrázek 31).

 3. Zadáme Počet sloupcůPočet řádků.

 4. Kliknutím na OK tabulku do snímku vložíme se současným zavřením dialogu.

Tabulka vložená graficky

 1. Vybereme snímek, do kterého tabulku vložíme, a je-li potřeba, změnou jeho rozvržení vytvoříme pro tabulku prostor.

 2. Na standardní nástrojové liště nebo na nástrojové liště Tabulka (obrázek 30) klikneme na ikonu Tabulka, abychom otevřeli grafické rozhraní (obrázek 32).

 3. Tažením kurzoru doprava a dolů vytvoříme v grafickém rozhraní tabulku s požadovaným počtem řádků a sloupců.

Image32

Obrázek 31: Dialog Vložit tabulku

Image33

Obrázek 32: Grafické rozhraní Tabulka

 1. Uvolněním levého tlačítka myši vložíme tabulku do snímku a zavřeme rozhraní.

 2. V případě potřeby kliknutím v grafickém rozhraní Tabulka na tlačítko Další možnosti otevřeme dialog Vložit tabulku a zadáme potřebný počet řádků a sloupců.

Poznámka

Při vkládání do snímku se tabulky tvoří ve výchozím stylu a nastavení. V současné době jsou tyto výchozí hodnoty v LibreOffice pevně zakódovány. Později můžeme tabulku upravit podle našich požadavků.

Formátování tabulek

Část Návrh tabulky v postranní liště

Otevření a práce s částí Návrh tabulky karty Vlastnosti v postranní liště (obrázek 29 na straně 1):

 1. Tabulku do snímku vložíme nebo ji na snímku vybereme.

 2. Kliknutím na titulní pruh části Návrh tabulky v kartě Vlastnosti ji otevřeme a zobrazíme dostupné návrhy; také můžeme kliknout na ikonu Návrh tabulky na nástrojové liště Tabulka (obrázek 30 na stránce 1).

 3. Z dostupných možností vybereme návrh tabulky a typy řádků a sloupců.

Image34

Obrázek 33: Příklad tabulky s pruhy v řádcích i sloupcích

V části Návrh tabulky jsou pro řádky a sloupce následující možnosti:

Nástrojová lišta Tabulka

Vybereme-li tabulku, zobrazí se nástrojová lišta Tabulka. Není-li tomu tak, jdeme do nabídky Zobrazit > Nástrojové lišty > Tabulka. Nástrojová lišta Tabulka obsahuje většinu nástrojů potřebných k formátování tabulky.

Případně klikneme pravým tlačítkem myši na vybranou buňku a z kontextové nabídky vybereme Rozdělit buňky nebo přejdeme do nabídky Formát > Tabulka > Rozdělit buňky.

V dialogu Rozdělit buňky vybereme počet nově vytvořených buněk a určíme směr dělení, buď vodorovně, nebo svisle. Při dělení vodorovně můžeme vybrat Na stejné části, vytvoří se buňky o stejné velikosti. Obsah rozdělené buňky zůstává v původní buňce - levé nebo horní.

Image35

Obrázek 34: Dialog Rozdělit buňky

Případně klikneme pravým tlačítkem do vybraných buněk a z kontextové nabídky vybereme Optimalizovat.

Image36

Obrázek 35: Nástrojová lišta Optimalizovat

Alternativně jdeme do nabídky Formát > Tabulka > Vložit řádky nebo Vložit sloupce, otevře se dialog Vložit řádky (obrázek 36) nebo dialog Vložit sloupce (obrázek 37). Zadáme počet vkládaných řádků nebo sloupců, jejich pozici a klikneme na OK.

Image37

Obrázek 36: Dialog Vložit řádky

Image38

Obrázek 37: Dialog Vložit sloupce

Případně klikneme pravým tlačítkem do vybraných buněk a z kontextové nabídky vybereme Smazat > Smazat řádek nebo Smazat sloupec.

Chceme-li smazat celou tabulku, vybereme ji, zobrazí se ohraničení textového pole a úchytky výběru. Klikneme na Smazat řádek nebo Smazat sloupec.

Ve výchozím nastavení se tyto nástroje na nástrojové liště Tabulka nezobrazují. Chceme-li je zobrazit, klepneme pravým tlačítkem do prázdné oblasti na nástrojové liště a z kontextové nabídky vybereme Viditelná tlačítka. Na nástroj, který chceme zobrazit na nástrojové liště, klikneme.

Dialog Vlastnosti tabulky

Dialog Vlastnosti tabulky (obrázek 38) obsahuje pět karet nabízejících možnosti formátování: Písmo, Efekty pro písmo, OhraničeníPozadí. Dialog Vlastnosti tabulky otevřeme jednou z následujících metod:

Image39

Obrázek 38: Dialog Vlastnosti tabulky - karta Písmo

Image40

Obrázek 39: Dialog Vlastnosti tabulky - karta Efekty pro písmo

Možnosti formátování na každé kartě dialogového okna jsou následující:

Image41

Obrázek 40: Dialog Vlastnosti tabulky - karta Ohraničení

Image42

Obrázek 41: Dialog Vlastnosti tabulky - karta Pozadí

Poloha a velikost

Nové tabulky jsou umístěny v textových polích a v prezentaci se s nimi zachází jako s jakýmkoliv jiným grafickým objektem. Pro samotné tabulky můžeme použít pouze dialog Umístění a velikost (obrázek 9 na stránce 1). Více informací najdeme v textu „Dialogové okno Umístění a velikost“ na stránce 1.

Vybereme tabulku a dialog Umístění a velikost otevřeme těmito způsoby:

Umístění vybraného textového pole můžeme změnit jeho přetažením za obrys, jeho velikost přesunem úchytek. Více informací najdeme v části „Práce s textovými poli” na straně 1.

Poznámka

Když se změní velikost textového pole obsahujícího tabulku, tabulka se také zvětší nebo zmenší, aby textové pole zůstalo tabulkou vyplněno.

Používání polí

Pole umožňují automatické vkládání textu do snímku. Běžně se používají při vytváření šablon a předloh snímků. Další informace najdeme v kapitole 2, Předlohy snímků, styly a šablony.

Vkládání polí

Pole vložíme do snímku takto:

 1. Vybereme snímek, do kterého pole chceme přidat.

 2. Jdeme do nabídky Vložit > Pole a vybereme typ pole. Pole je umístěno na vybraném snímku do textového pole.

 3. V případě potřeby změníme jeho umístění a velikost. Více informací najdeme v části „Práce s textovými poli” na straně 1.

 4. V případě potřeby zformátujeme text informující o poli. Více informací viz „Formátování textu“ na straně 1.

Typy polí

Dostupné typy polí:

Hypertextové odkazy

Když vložíme text, který lze použít jako hypertextový odkaz, například webovou adresu nebo URL, Impress jej automaticky naformátuje, vytvoří barevný a podtržený hypertextový odkaz. Pokud nechceme, aby Impress použil výchozí nastavení, musíme hypertextový odkaz vložit ručně.

Tip

Chceme-li zabránit tomu, aby LibreOffice automaticky měnil adresy webových stránek nebo URL na hypertextové odkazy, přejdeme do nabídky Nástroje > Nastavení automatických oprav > Automatické opravy a zrušíme výběr Rozpoznání URL.

Tip

Barvu hypertextových odkazů změníme v nabídce Nástroje > Možnosti > LibreOffice > Barvy aplikací, přejdeme na Nenavštívené odkazy a/nebo Navštívené odkazy, zaškrtneme políčka, vybereme z barevné palety nové barvy odkazů a klikneme na OK. Poznamenáváme, že tato změna barvy změní barvu všech hypertextových odkazů napříč všemi komponentami LibreOffice.

Vkládání hypertextových odkazů

 1. Jdeme do nabídky Vložit > Hypertextový odkaz nebo použijeme klávesovou zkratku Ctrl+K, abychom otevřeli dialog Hypertextový odkaz (obrázek 42).

Image43

Obrázek 42: Dialog Hypertextový odkaz - karta Internet

Image44

Obrázek 43: Dialog Hypertextový odkaz - karta Pošta

 1. V poli nalevo vybereme typ odkazu, který chceme vložit.

Pravá část dialogu se mění v závislosti na vybraném typu odkazu. Úplný popis všech možností a jejich vazeb přesahuje rámec této kapitoly. Souhrn nejběžnějších možností použitých v prezentacích je uveden níže.

 1. V dialogu vytvoříme hypertextový odkaz a kliknutím na Použít jej vložíme do snímku. Hypertextový odkaz je vložen v textovém poli.

 2. Kliknutím na Zavřít nebo OK zavřeme dialog.

Typy hypertextových odkazů

Volitelně můžeme určit cíl, například konkrétní snímek. Klikneme na tlačítko Cíl v dokumentu, čímž otevřeme dialog výběru cíle. Známe-li jeho název, zadáme jej do pole Cíl.

Část Další nastavení v dialogu Hypertextový odkaz je společná všem typům odkazů, i když některé možnosti jsou pro určitý typ odkazu významnější.

Image45

Obrázek 44: Dialog Hypertextový odkaz - karta Dokument

Image46

Obrázek 45: Dialog Hypertextový odkaz - karta Nový dokument

Formátování hypertextových odkazů

Hypertextový odkaz je vložen do středu aktuálního snímku. Chceme-li upravit text, velikost pole s hypertextovým odkazem nebo jej přesunout na snímek:

 1. Vybereme jej přetažením výběru přes text, až se zobrazí obrys a úchytky textového pole. Neklikáme na hypertextový odkaz, protože bychom jej otevřeli.

 2. Pravým tlačítkem myši klikneme na hypertextový odkaz a v místní nabídce vybereme typ formátování.

 3. Umístění hypertextového odkazu ve snímku změníme tažením za jeho obrys.

 4. Rovněž můžeme z kontextové nabídky vybrat Umístění a velikost nebo stisknout klávesu F4, abychom otevřeli dialog Umístění a velikost, v němž lze textové pole s odkazem umístit a změnit mu velikost. Více informací najdeme v části „Práce s textovými poli“ na stránce 1.

Obsah