Image1

Impress Guide

Kapitola 5
Správa grafických objektů

 

Autorská práva

Copyright © 2021 Držitelem autorských práv k tomuto dokumentu je dokumentační tým LibreOffice. Přispěvatelé jsou uvedeni níže. Dokument je možné šířit nebo upravovat za podmínek licence GNU General Public License (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html) verze 3 nebo novější či za podmínek Commons Attribution License (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) verze 4.0 nebo novější.

Všechny ochranné známky uvedené v této příručce patří jejich vlastníkům.

Přispěvatelé

Do tohoto vydání.

Peter Schofield

Samantha Hamilton

 

Do předešlých vydání.

Peter Schofield

Michele Zarri

Jean Hollis Weber

T. Elliot Turner

Low Song Chuan

 

Zpětná vazba

Jakékoli komentáře nebo návrhy k tomuto dokumentu směřujte do e-mailové konference Dokumentačního týmu: documentation@global.libreoffice.org

Poznámka

Vše, co do e-mailové konference pošlete, včetně e-mailové adresy a dalších osobních informací uvedených ve zprávě, bude veřejně viditelné bez možnosti smazání.

Datum vydání a verze programu

Publikováno v lednu 2021. Kniha je určena pro LibreOffice 7.0.

Používání LibreOffice na systému macOS

Některé klávesové zkratky a položky nabídek jsou v systému macOS jiné než v systémech Windows a Linux. V následující tabulce jsou uvedeny nejdůležitější rozdíly, které se týkají informací v tomto dokumentu. Podrobný seznam najdeme v nápovědě aplikace.

Windows nebo Linux

Ekvivalent pro macOS

Akce

Nástroje > Možnosti
výběr nabídky

LibreOffice > Předvolby

Otevřou se možnosti nastavení.

Klepnutí pravým tlačítkem

Control + klepnutí nebo klepnutí pravým tlačítkem v závislosti na nastavení počítače

Otevře se místní nabídka.

Ctrl (Control)

(Command)

Používá se také s dalšími klávesami.

F11

+ T

Otevře se postranní lišta Styly

Úvod

Tato kapitola popisuje práci s grafickými objekty a vysvětluje jak je otáčet, deformovat, uspořádat a umístit je na snímek. I když se kapitola zaměřuje na tvary, které můžeme vytvořit nástroji dostupnými v Impressu, některé techniky zde popsané můžeme použít i na obrázky importované do snímků.

Nástrojová lišta Kresba

Nástrojová lišta Kresba (obrázek 1) obsahuje většinu nástrojů běžně používaných k vytvoření grafických objektů. Pokud lištu nevidíme, jdeme do nabídky Zobrazit > Nástrojové lišty > Kresba. Ve výchozím nastavení je nástrojová lišta Kresba ukotvena svisle na levé straně okna Impress.

Image6

Obrázek 1: Nástrojová lišta Kresba

Poznámka

Naše nástrojová lišta se může lišit od lišty na obrázku 1, záleží na tom, kolik nástrojů kresby máme na liště umístěno. Pravým tlačítkem klikneme do prázdné plochy na nástrojové liště a z kontextové nabídky vybereme Viditelná tlačítka. Otevřeme dialog, v němž můžeme nástroje na lištu přidat nebo z ní odebrat. Další informace najdeme v příloze B, Nástrojové lišty.

Kreslicí nástroje

Image9

Obrázek 2: Nástrojová lišta Čáry a šipky

Image7

Obrázek 3: Nástrojová lišta Křivky a mnohoúhelníky

Image8

Obrázek 4: Nástrojová lišta Spojnice

Image10

Obrázek 5: Nástrojová lišta Základní tvary

Image11

Obrázek 6: Nástrojová lišta Tvary symbolů

Image12

Obrázek 7: Nástrojová lišta Blokové šipky

Image13

Obrázek 8: Nástrojová lišta Vývojový diagram

Image14

Obrázek 9: Nástrojová lišta Bubliny

Image15

Obrázek 10: Nástrojová lišta Hvězdy a cedule

Image16

Obrázek 11: Nástrojová lišta 3D objekty

Image17

Obrázek 12: Nástrojová lišta Zarovnání objektů

Image18

Obrázek 13: Nástrojová lišta Uspořádat

Image20

Obrázek 14: Dialog Rozmístění

Image19

Obrázek 15: Nástrojová lišta Filtr obrázku

Vytváření čar a tvarů

Tato část je úvodem k vytváření čar a tvarů. Další informace o práci s čarami a tvary nalezneme v příručce Draw Guide.

Kreslení pravidelných tvarů

Pravidelné tvary, které jsou k dispozici na nástrojové liště Kresba (obrázek 1 na stránce 1) jsou ObdélníkElipsa plus následující tvary

Některé ikony pro pravidelné tvary mají trojúhelník ▼ napravo od ikony. Kliknutím na tento trojúhelník ▼ se otevře místní nástrojová lišta, na níž máme přístup k několika variantám pravidelných tvarů. Ikony na nástrojové liště Kresba zobrazují poslední použitý nástroj každého z pravidelných tvarů.

Pravidelný tvar nakreslíme:

 1. Nástroj kreslení vybereme na nástrojové liště Kresba nebo v místní nabídce po kliknutí na trojúhelník ▼ vpravo od ikony.

 2. Kurzor umístíme na snímek, klikneme a tažením vykreslíme obdélníkovou hranici.

 3. Tlačítko myši uvolníme a tvar se na snímku vykreslí.

 4. Stiskneme-li a podržíme během kreslení tvaru klávesu Shift, bude mít čtvercovou hranici. Uděláme-li to u tvarů Obdélník nebo Elipsa, nakreslíme čtverec nebo kružnici. Tlačítko myši musíme uvolnit před puštěním klávesy Shift.

 5. Stiskneme-li před kreslením klávesu Alt, začneme tvar kreslit od středu. Opět je nutné uvolnit tlačítko myši dříve, než klávesu Alt.

 6. Při současně stisknutých klávesách ShiftAlt budeme od středu vykreslovat tvar se čtvercovou hranicí. Například při kresbě tvarů Obdélník nebo Elipsa vykreslíme od středu čtverec nebo kružnici. Musíme uvolnit tlačítko myši dříve, než klávesy ShiftAlt.

Nastavení pravidelných tvarů

Při tvorbě tvarů, které nabízí Impress se v kresbě mohou zobrazit jeden nebo i více bodů, které mají barvu odlišnou od barvy úchytek v obrysu. Tyto body mají funkci závislou na vytvořeném tvaru, uvádíme je níže.

Základní tvary

Podívejme se na obrázek 5 na straně 1, na němž najdeme následující tvary i s body nastavení.

Symboly

Odkazujeme na obrázek 6 na stránce 1, kde najdeme tvary s body nastavení.

Blokové šipky

Na obrázku 7 na stránce 1 najdeme následující tvary, které můžeme pozměnit body nastavení.

Bubliny

U všech bublin (obrázek 9 na stránce 1) nastavujeme pohybem bodu délku, umístění a úhel ukazatele.

Hvězdy a nápisy

Na obrázku 10 na straně 1 jsou následující tvary obsahující body nastavení.

Kreslení křivek, mnohoúhelníků a čar od ruky

Křivky a mnohoúhelníky (a čáry od ruky) mají na nástrojové liště Kresba (obrázek 1 na stránce 1) vpravo od ikony trojúhelník ▼. Kliknutím na trojúhelník ▼ otevřeme podnabídku s nástroji pro kreslení různých typů křivek, mnohoúhelníků a čar. Ikona na nástrojové liště Kresba ukazuje naposled užitý nástroj. Vybereme-li vyplněnou křivku, vyplněný mnohoúhelník nebo vyplněnou čáru, nakreslí Impress úsečku spojující výchozí a koncový bod a vnitřní plochu vyplní výchozí barvou.

Křivky

 1. Na nástrojové liště Kresba klikneme na trojúhelník ▼ vpravo od ikony Křivky a mnohoúhelníky, otevře se místní nabídka nástrojů (obrázek 3 na stránce 1).

 2. Vybereme buď nástroj Křivka nebo Křivka, vyplněná.

 3. Kurzor umístíme do snímku, kliknutím a tažením vytvoříme počáteční bod a směr křivky.

 4. Tlačítko myši uvolníme a pohybem kurzoru křivku na snímku vykreslíme.

 5. Kliknutím definujeme koncový bod křivky a její umístění na snímku.

 6. Dalším pohybem kurzoru kreslíme přímku. Každým dalším klepnutím vložíme vrchol a můžeme poté z tohoto vrcholu pokračovat nakreslením další přímé čáry.

 7. Dvojklikem ukončíme kreslení křivky.

 8. Vybereme-li na počátku nástroj Křivka, vyplněná, Impress automaticky křivku vyplní výchozí barvou.

Poznámka

Přidržíme-li klávesu Shift během kreslení přímých úseků nebo mnohoúhelníků, jsou úhly kreslených čar omezeny na 45° nebo 90°.

Mnohoúhelníky a mnohoúhelníky 45 °

 1. Místní nabídku Křivky a mnohoúhelníky otevřeme kliknutím na trojúhelník ▼ vpravo od ikony Křivky a mnohoúhelníky na nástrojové liště Kresba.

 2. Vybereme jednu z možností Mnohoúhelník, Mnohoúhelník, vyplněný, Mnohoúhelník (45 °) nebo Mnohoúhelník (45°), vyplněný.

 3. Kurzor umístíme do snímku, klikneme a tažením kreslíme první úsečku z výchozího bodu. Úsečka mezi výchozím a koncovým bodem se vykreslí po uvolnění tlačítka myši.

 4. Přesunem kurzoru nakreslíme další čáru. Každým klepnutím myší vložíme vrchol a můžeme pokračovat kreslením další čáry.

 5. Dvojklikem ukončíme kreslení mnohoúhelníku.

 6. Vybereme-li Mnohoúhelník, vyplněný nebo Mnohoúhelník (45°), vyplněný, Impress je automaticky vyplní výchozí barvou.

Poznámka

Při kreslení nástroji Mnohoúhelník (45°) nebo Mnohoúhelník (45°), vyplněný jsou pohyb kurzoru a úhly úseček omezeny na 45°.

Čáry od ruky

Práce s nástroji Čára od rukyČára od ruky, vyplněná se velmi podobá kreslení tužkou na papír.

 1. Na nástrojové liště Kresba klikneme na trojúhelník ▼ vpravo od ikony Křivky a mnohoúhelníky, otevře se místní nabídka nástrojů (obrázek 3 na stránce 1).

 2. Vybereme buď nástroj Čára od ruky nebo Čára od ruky, vyplněná.

 3. Stiskneme tlačítko myši a pohybem kurzoru kreslíme čáru požadovaného tvaru.

 4. Na konci čáry tlačítko uvolníme.

 5. Zvolíme-li Čára od ruky, vyplněná, Impress automaticky vyplní kresbu mezi počátečním a koncovým bodem výchozí barvou.

Kreslení čar a šipek

Rovné čáry

Úsečka je v Impressu nejjednodušší objekt, který můžeme nakreslit.

 1. Nakreslíme ji těmito způsoby:

 1. Klikneme v počátečním bodě čáry a pohybujeme kurzorem k bodu koncovému.

 2. Uvolníme tlačítko myši v bodě, ve kterém má čára končit. V obou krajních bodech vidíme úchytky. Úchytka v počátečním bodě čáry je mírně větší než v koncovém bodě, jak vidíme na obrázku 16.

 3. Pokud při kreslení podržíme stisknutou klávesu Ctrl, konec čáry se bude moci přichytit na nejbližší bod mřížky.

 4. Podržíme-li klávesu Shift během kreslení stisknutou, omezíme úhly kreslených čar na násobky 45 stupňů.

 5. Klávesu Alt stiskneme, přejeme-li si vykreslovat čáru symetricky z výchozího bodu. To umožňuje nakreslit čáru tak, že začneme od jejího středu.

Image55

Obrázek 16: Výchozí bod čáry

Šipky

Šipky se kreslí stejně jako čáry, jsou podskupinou čar se šipkami v krajních bodech. Umístíme-li kurzor nad ikonou každé ze šipek, objeví se nad ní popis šipky, kterou nástroj vykreslí.

 1. Na nástrojové liště Kresba klikneme na trojúhelník ▼ vpravo od ikony Čáry a šipky a v místní nabídce vybereme typ šipky (obrázek 2 na stránce 1).

 2. Klikneme do výchozího bodu šipky a táhneme kurzor. Šipka se nakreslí na konci čáry v bodě, v němž uvolníme tlačítko myši.

 3. Přichycení konce šipky k nejbližšímu bodu mřížky zajistí stisknutá klávesa Ctrl během kreslení šipky.

 4. Stisknutá klávesa Shift omezuje úhly šipek na násobky 45 stupňů.

 5. Stisknutím klávesy Alt způsobíme, že šipka se z výchozího bodu jako středu souměrnosti vykresluje symetricky na obě strany. Tak začínáme šipku kreslit od jejího středu.

Seskupování objektů

Seskupení objektů si lze představit jako vložení objektů do krabice. Objekty můžeme jako skupinu přesouvat a všem objektům v ní současně upravovat jejich vlastnosti. Vždy lze skupinu zrušit a s objekty, které ji tvořily, opět pracovat samostatně.

Tato část obsahuje pouze stručný úvod o seskupování objektů. Příklad seskupení dvou objektů je na obrázku 17. Více informací o práci s objekty ve skupinách najdeme v příručce Draw Guide.

Image23

Obrázek 17: Příklad seskupení

Dočasné seskupení

Dočasné seskupení vytvoříme výběrem několika objektů. Jakékoli změny vlastností objektu, které provedeme, se projeví na všech objektech dočasné skupiny. Můžeme například dočasnou skupinu jako celek otočit.

Dočasnou skupinu vytvoříme jednou z následujících metod:

Dočasné seskupení zrušíme kliknutím mimo oblast vyznačenou rámečkem s úchytkami.

Seskupení

Abychom objekty seskupili trvale:

 1. Objekty seskupíme jedním z následujících způsobů:

 1. Se zobrazenými úchytkami výběru použijeme jednu z následujících metod k vytvoření seskupení vybraných objektů:

Úpravy nebo formátování skupin

 1. Kliknutím na objekt ve skupině ji vybereme. Jakékoli úpravy nebo formátování lze poté provést buď na všech objektech skupiny nebo jen na jednotlivých jejích objektech.

 2. Chceme-li ve skupině upravit jediný objekt, musíme do ní vstoupit jedním z následujících způsobů:

 1. Ve skupině vybereme jednotlivé objekty, které chceme upravit nebo formátovat. Příklad úpravy jednotlivých objektů ve skupině je uveden na obrázku 18.

 2. Po dokončení úprav nebo formátování opustíme skupinu jednou z následujících metod, skupina zůstává vybraná:

Image24

Obrázek 18: Příklad úprav ve skupině

Zrušení seskupení

 1. Kliknutím na některý z objektů ve skupině ji vybereme.

 2. Zobrazí se úchytky vybrané skupiny a jednou z následujících metod ji rozpustíme:

Tip

Pokud používáme příkazy Seskupit, Zrušit skupinu nebo jiné příkazy často, můžeme si na nástrojovou lištu přidat jejich ikony, aby byly snadno dostupné. Další informace o přizpůsobení uživatelského rozhraní najdeme v kapitole 11, Nastavení a přizpůsobení aplikace Impress.

Umístění a změna velikosti grafických objektů

Pomocí myši

Umístění

Grafické objekty umístíme rychle pomocí myši takto:

 1. Klikneme na grafický objekt nebo skupinu objektů, zobrazí se úchytky vybraného objektu nebo skupiny.

 2. Kurzorem najedeme nad vybraný objekt, až změní svůj tvar. Tvar kurzoru závisí na nastavení počítače a jeho operačním systému.

 3. Klikneme a objekt přetáhneme do požadovaného místa. Během pohybu vidíme poloprůhledný obraz objektu, který pomáhá s umístěním (obrázek 19).

 4. Tlačítko myši uvolníme, je-li grafický objekt v požadovaném místě.

Image27

Obrázek 19: Příklad přesunu objektů pomocí myši

Poznámka

Vybraný objekt nebo skupinu můžeme přesunout i pomocí kláves se šipkami.

Tip

Impress ve výchozím nastavení přichytává po přemístění objekty do mřížky. Pokud objekt potřebujeme umístit mezi dvěma body mřížky, podržíme stisknutou klávesu Ctrl, poté klikneme na objekt a přesuneme jej do požadované polohy. Také můžeme funkci přichytávání vypnout nebo v nabídce Nástroje > Možnosti > LibreOffice Impress > Mřížka upravit rozlišení mřížky.

Změna velikosti

Dále popsaným způsobem objekt rychle umístíme do snímku pomocí myši:

 1. Klikneme na grafický objekt nebo skupinu objektů, zobrazí se úchytky vybraného objektu nebo skupiny.

 2. Kurzor přesuneme nad úchytku výběru.

 3. Kliknutím a tažením úchytky výběru změníme velikost grafického objektu. Během změny velikosti objektu nám pomáhá s nastavením jeho poloprůhledný obraz (obrázek 20).

 4. Chceme-li zachovat poměr šířky a výšky, stiskneme klávesu Shift před kliknutím na úchytku vybraného objektu. Tlačítko myši musíme uvolnit dříve než klávesu Shift.

 5. Má-li objekt požadovanou velikost, uvolníme tlačítko myši.

Image28

Obrázek 20: Příklad změny velikosti objektu pomocí myši.

Image21

Obrázek 21: Dialogové okno Umístění a velikost

Dialogové okno Umístění a velikost

Umístění

Dialog Umístění a velikost používáme pro přesné umístění grafického objektu na snímku (obrázek 21) takto:

 1. Grafický objekt vybereme, zobrazí se úchytky výběru; dialog Umístění a velikost otevřeme jedním z následujících způsobů:

 1. V dialogu přejdeme na kartu Umístění a velikost.

 2. V části Umístění nastavíme hodnoty Pozice X: (vodorovně) a Pozice Y: (svisle) grafického objektu. Zadané hodnoty udávají vzdálenost od Základního bodu vybraného v pravé části karty. Výchozí poloha Základního bodu je v levém horním rohu snímku.

 3. V případě potřeby můžeme v části karty Zamknout vybrat Umístění, abychom zabránili změně polohy grafického objektu.

 4. Kliknutím na OK uložíme změny a zavřeme dialog.

Poznámka

Jednotky délky v dialozích programu Impress nastavíme v nabídce Nástroje > Možnosti > LibreOffice Impress > Obecné.

Změna velikosti

 1. Grafický objekt vybereme, zobrazí se úchytky výběru; dialog Umístění a velikost otevřeme jedním z následujících způsobů:

 1. V dialogu přejdeme na kartu Umístění a velikost.

 2. V části Velikost vybereme polohu Základního bodu, který poslouží jako kotevní bod při změně velikosti objektu. Výchozí poloha v horním levém rohu znamená, že během změny velikosti objektu tento bod nemění svou polohu.

 3. Chceme-li zachovat poměr stran, vybereme v části Velikost volbu Zachovat poměr dříve, než změníme hodnoty Šířka nebo Výška. Je-li možnost Zachovat poměr vybrána, způsobí změna jednoho rozměru automatickou změnu druhého, aby byl poměr stran objektu zachován.

 4. V části Velikost nastavíme ŠířkuVýšku grafického objektu.

 5. Je-li potřeba, vybereme v části Zamknout položku Velikost, abychom zabránili její pozdější změně.

 6. Kliknutím na OK uložíme změny a zavřeme dialog.

Umístění a velikost v postranní liště

Umístění

Z postranní lišty umístíme grafický objekt na kartě Vlastnosti v její části Umístění a velikost takto:

 1. Grafický objekt vybereme, zobrazí se úchytky výběru.

 2. V postranní liště klepneme na Vlastnosti a otevřeme kartu Vlastnosti.

 3. Kliknutím na titulní pruh části Umístění a velikost ji otevřeme (obrázek 22).

 4. Zadáním Pozice X (vodorovně) a Pozice Y (svisle) umístíme grafický objekt. Hodnoty udávají vzdálenost od Základního bodu, který jsme zvolili v dialogu Umístění a velikost.

Image22

Obrázek 22: Část Umístění a velikost na kartě Vlastnosti postranní lišty

 1. Stiskem klávesy Enter uložíme změnu.

Změna velikosti

V postranní liště změníme velikost objektu na kartě Vlastnosti v části Umístění a velikost takto:

 1. Grafický objekt vybereme, zobrazí se úchytky výběru.

 2. V postranní liště klepneme na Vlastnosti a otevřeme kartu Vlastnosti.

 3. Kliknutím na titulní pruh části Umístění a velikost ji otevřeme (obrázek 22).

 4. Abychom zachovali poměr stran, vybereme položku Zachovat poměr ještě před změnou Šířky nebo Výšky objektu. Je-li vybráno Zachovat poměr, změny jednoho rozměru způsobí automatickou změnu rozměru druhého, aby se poměr šířky a výšky objektu zachoval.

 5. Stiskem klávesy Enter uložíme změnu.

Používání speciálních efektů

Kromě základních úprav jako jsou změna umístění a velikosti objektu můžeme v Impressu na grafické objekty aplikovat řadu speciálních efektů. Následující část popisuje otáčení, překlápění, deformování a umístění objektů na kružnici.

Otočení grafických objektů

Otočení myší

 1. Klikneme na grafický objekt, zobrazí se úchytky výběru.

 2. Na nástrojové liště Čára a výplň klikneme na trojúhelníček ▼ vpravo od ikony Transformace a z podnabídky vybereme Otočit. Úchytky výběru změní tvar i barvu, jak vidíme na obrázku 23. Bod ve středu objektu označuje střed otáčení.

Image25

Obrázek 23: Příklad otočení objektu

 1. Přemístíme-li kurzor na rohové úchytky, změní tvar a ukazuje, že můžeme otáčet.

 2. Klikneme na rohovou úchytku a pohybujeme jí směrem, kterým chceme grafický objekt otočit. Objekt můžeme otáčet pouze rohovými úchytkami.

 3. Jsme-li s úpravou spokojeni, uvolníme tlačítko myši.

 4. Před otočením můžeme střed otáčení přesunout do jiného místa tak, že na něj klikneme a táhneme. Střed otáčení můžeme přesunout do kteréhokoliv bodu na snímku, i mimo hranice objektu.

 5. Stlačením klávesy Shift omezíme úhel otočení na násobky 15 stupňů. To je užitečné při změně orientace obrázků například z výšky na šířku, kdy otáčíme o 90 stupňů. Nezapomeňme uvolnit klávesu Shift dříve, než uvolníme tlačítko myši.

Otočení pomocí dialogu Umístění a velikost

Místo ručního otáčení grafického objektu použijeme kartu Otočení dialogu Umístění a velikost (obrázek 24) pro přesné otočení objektu.

 1. Grafický objekt vybereme, zobrazí se úchytky výběru; dialog Umístění a velikost otevřeme jedním z následujících způsobů:

 1. Klikneme na název Otočení, abychom zobrazili kartu Otočení.

 2. V části Střed otočení vložíme souřadnice Pozice X:Pozice Y: středu otočení. Jeho výchozí poloha je ve středu objektu. Také můžeme vybrat jednu z jeho devíti poloh ve Výchozím nastavení.

 3. V části Úhel otočení vložíme do pole Úhel: velikost úhlu otočení. Případně můžeme ve Výchozím nastavení kliknout na ukazatel úhlu otočení a nastavit požadovaný úhel. Úhel otočení je současně zobrazen v poli Úhel:.

 4. Změny uložíme a dialog zavřeme kliknutím na OK.

Image26

Obrázek 24: Karta Otočení dialogu Umístění a velikost

Otočení v postranní liště

Využijeme část Umístění a velikost karty Vlastnosti postranní lišty:

 1. Grafický objekt vybereme, zobrazí se úchytky výběru.

 2. V postranní liště klepneme na Vlastnosti a otevřeme kartu Vlastnosti.

 3. Klikneme na titulní pruh části Umístění a velikost zobrazíme ji (obrázek 22 na stránce 1).

 4. Do položky Otočení: vložíme hodnotu ve stupních nebo klikneme na ukazatel úhlu otočení a přetáhneme jej do nového úhlu. Úhel otočení se zobrazuje v poli Otočení.

 5. Stiskem klávesy Enter uložíme změnu.

Překlápění objektů

Rychlé překlopení

 1. Grafický objekt vybereme kliknutím, zobrazí se výběr s úchytkami.

 2. Jedním z dále popsaných způsobů vybraný objekt rychle překlopíme:

Nástroj překlopení

Ve výchozím nastavení se objekty překlápějí svisle podle vodorovné a vodorovně podle svislé osy souměrnosti. Polohu a úhel sklonu osy souměrnosti můžeme změnit nastavením nástroje Překlopit na nástrojové liště Transformace, jak vidíme na obrázku 25.

 1. Klepneme na grafický objekt a zobrazí se úchytky výběru.

Image29

Obrázek 25: Příklad použití nástroje Překlopit

Image30

Obrázek 26: Nástrojová lišta Transformace

 1. Nástrojovou lištu Transformace zobrazíme z nabídky Zobrazit > Nástrojové lišty > Transformace (obrázek 26).

 2. Na nástrojové liště Transformace klikneme na ikonu Překlopit, osa souměrnosti se zobrazí jako čárkovaná čára procházející středem objektu. Podle této osy souměrnosti se objekt překlápí.

 3. Osu uchopíme a táhneme do nové pozice nebo uchopíme a přemístíme její koncové body, čímž změníme směr osy souměrnosti.

 4. Kurzorem najedeme nad jednu z úchytek vybraného objektu.

 5. Klikneme a táhneme ji přes osu souměrnosti, čímž objekt překlopíme. Do uvolnění tlačítka myši vidíme poloprůhledný náhled nové polohy překlápěného objektu.

 6. Po uvolnění tlačítka myši zůstává překlopený objekt. Výsledná poloha překlopeného objektu je dána umístěním a směrem osy souměrnosti.

Poznámka

Podržíme-li stisknutou klávesu Shift během přesunu koncových bodů osy souměrnosti, natočíme osu o násobky 45 stupňů.

Zrcadlové kopie

Impress neobsahuje příkaz zrcadlení. Zrcadlení objektu však můžeme napodobit jeho překlopením:

 1. Vybereme objekt, ze kterého chceme vytvořit zrcadlovou kopii a zkopírujeme jej do schránky.

 2. Objekt překlopíme jedním ze způsobů popsaných v části „Rychlé překlopení” na stránce 1, pak jej posuneme na stranu.

 3. Kliknutím na prázdnou oblast stránky zrušíme výběr objektu.

 4. Ze schránky vložíme do snímku kopii objektu.

 5. Vybereme oba obrázky, klikneme pravou myší, z kontextové nabídky vybereme Zarovnání objektů a zvolíme jeho typ. Nahoru, Střed nebo Dolů, vytváříme-li vodorovné zrcadlení. Vlevo, Na střed nebo Vpravo, tvoříme-li svislé zrcadlení.

Zkreslení obrázků

Na nástrojové liště Transformace máme k dispozici tři nástroje (obrázek 26 na stránce 1) umožňující zkreslení objektů.

Poznámka

Při práci s těmito nástroji musí být objekt před zkreslením transformován na křivku. Tuto transformaci lze vrátit jen použitím funkce Zpět.

Nástroj zkreslení

 1. Vybereme objekt a na nástrojové liště Transformace klikneme na ikonu Deformovat.

 2. Odpovědí Ano převedeme objekt na křivku. Pokud je již objekt křivkou, tento dialog se nezobrazí.

 3. Objekt deformujeme nakliknutím a tažením rohové úchytky, zbylé tři zůstávají na svých místech (obrázek 27).

 4. Nakliknutím a tažením středové úchytky svislých stran je přemístíme, druhá svislá strana zůstává na místě.

 5. Podobně pomocí středových úchytek vodorovných stran objektu deformujeme tvar přemístěním celé vodorovné strany.

Image31

Obrázek 27: Příklad deformace objektu

Image32

Obrázek 28: Příklad umístění na kružnici (perspektivně)

Nástroj Umístit na kružnici (perspektivně)

 1. Vybereme objekt a na nástrojové liště Transformace klikneme na ikonu Umístit na kružnici (perspektivně).

 2. Odpovědí Ano převedeme objekt na křivku. Pokud je již objekt křivkou, tento dialog se nezobrazí.

 3. Kliknutím a tažením některé ze středových úchytek výběru tvoříme pseudo 3D perspektivu, opačná strana zůstává na místě (obrázek 28). Během tažení úchytky se zobrazuje poloprůhledný výsledný obraz.

Nástroj Umístit na kružnici (zkosit)

 1. Vybereme objekt a na nástrojové liště Transformace klikneme na ikonu Umístit na kružnici (zkosit).

 2. Převod objektu na křivku potvrdíme kliknutím na Ano. Pokud je již objekt křivkou, tento dialog se nezobrazí.

 3. Kliknutím a tažením některé ze středových úchytek výběru vytváříme pseudo 3D perspektivu, protilehlá strana zůstává na místě (obrázek 29). Během tažení úchytky se zobrazuje poloprůhledný výsledný obraz.

Image33

Obrázek 29: Účinek nástroje Umístit na kružnici (zkosit)

Zarovnání objektů

Nástroje zarovnání slouží v LibreOffice k nastavení a úpravě vzájemné polohy objektů. Nástroje jsou aktivovány výběrem dvou a více objektů. Možnosti zarovnání jsou následující:

Vybereme objekty k zarovnání a jedním z následujících způsobů otevřeme nástroj zarovnání:

Použití mřížky nebo funkce přichycení

V aplikaci Impress můžeme přesně a konzistentně umisťovat objekty na body mřížky, na záchytné body a čáry, na rámečky objektů, na jednotlivé body objektů nebo na okraje stránky. Tuto funkci nazýváme Přichycení. Umožňuje umístit objekt na přesně stejné místo na více snímcích.

Na prezentaci pracujeme s funkcí přichycení jednodušeji při největším praktickém zvětšení. Současně můžeme používat dvě různé funkce přichycení. Například přichycení k vodítkům a k okraji snímku. Doporučuje se aktivovat pouze ty druhy přichycení, které opravdu potřebujeme.

Image34

Obrázek 30: Dialog Mřížka

Konfigurace mřížky a přichycení

Abychom nakonfigurovali v prezentaci mřížku a přichycení, jdeme do nabídky Nástroje > Možnosti > LibreOffice Impress > Mřížka, zobrazí se dialog Mřížka (obrázek 30).

Image35

Obrázek 31: Nástrojová lišta Možnosti

Mřížku můžeme zobrazit a funkci přichytávání zapnout/vypnout jedním z následujících způsobů:

Přichycení k mřížce

Používáme přichycení k mřížce

Funkci Přichytit k mřížce využíváme pro přesné umístění objektu snímku k bodu mřížky. Funkci můžeme zapnout/vypnout následujícími způsoby:

Image36

Obrázek 32: Dialog Barvy aplikace

Zobrazení mřížky

Mřížku zobrazíme nebo ji vypneme jedním z následujících kroků:

Změna barvy bodů mřížky

Ve výchozím nastavení jsou body mřížky šedé, někdy se v závislosti na displeji a nastavení počítače může stát, že nejsou dobře vidět. Chceme-li změnit barvu bodů mřížky, přejdeme do nabídky Nástroje > Možnosti > LibreOffice > Barvy aplikace, otevřeme dialogové okno Barvy aplikace (obrázek 32). V části Kresba/prezentace vybereme z vybalovacího seznamu pro mřížku vhodnější barvu.

Vodítka

Na rozdíl od mřížky vodítka (záchytné body nebo čáry) vkládáme, když chceme na snímku umístit objekt do určitého místa. Vodítka – záchytné čáry – mohou být vodorovné nebo svislé, jsou zobrazeny čárkovaně. Záchytné body se zobrazují jako křížení čárkovaných čar. Vodítka se netisknou.

Vkládání vodítek.

Chceme-li vložit záchytný bod nebo čáru, otevřeme dialog Nový záchytný objekt (obrázek 33) jedním z těchto způsobů:

V dialogu Nový záchytný objekt máme k dispozici tyto možnosti:

Image37

Obrázek 33: Dialog Nový záchytný objekt

Tip

Před umístěním vodítek doporučujeme zobrazit pravítka z nabídky Zobrazit > Pravítka. Klikneme na pravítko, vodítko z něj vytáhneme a umístíme na snímku.

Zobrazení vodítek

Popisujeme několik způsobů, jak zobrazit vodítka nebo jejich zobrazení vypnout:

Úpravy vodítek

Úprava záchytných bodů:

 1. Pravým tlačítkem klikneme na záchytný bod a z kontextové nabídky volíme Upravit záchytný bod, otevře se dialog Upravit záchytný bod (obrázek 34).

 2. Vložíme nové souřadnice XY bodu a klikneme na OK. Případně záchytný bod ve snímku uchopíme a přetáhneme na novou pozici.

Image38

Obrázek 34: Dialog Upravit záchytný bod

Image39

Obrázek 35: Dialog Upravit vodítko

Úprava vodítek:

 1. Pravým tlačítkem klikneme na vodítko, z kontextové nabídky vybereme Upravit vodítko a otevřeme stejnojmenný dialog (obrázek 35).

 2. Svislým vodítkům zadáme novou souřadnici X, vodorovným novou souřadnici Y a klikneme na OK. Nebo vodítko levým tlačítkem uchopíme a přetáhneme na nové místo.

Smazání vodítek

 1. Pravým tlačítkem klikneme na záchytný bod nebo vodítko.

 2. Z kontextové nabídky volíme Smazat záchytný bod nebo Smazat vodítko.

Poznámka

Vodítka rovněž smažeme kliknutím na Smazat v dialozích Upravit záchytný bod a Upravit vodítko.

Nastavení rozsahu zachytávání

Nastavujeme vzdálenost od vodítek, ve které jsou již objekty zachyceny a umístěny u vodítka.

 1. Z nabídky Nástroje > Možnosti > LibreOffice Impress > Mřížka otevřeme dialog Mřížka (obrázek 30 na stránce 1).

 2. Vložením počtu pixelů do pole Oblast přichycení zadáváme vzdálenost od vodítka, ve které je objekt zachycen a umístěn k vodítku. Výchozí nastavení je 5 pixelů.

 3. Kliknutím na OK uložíme nový rozsah a zavřeme dialog.

Vodítka při přesouvání

Vodítka při přesouvání je funkce Impressu, která pomáhá během přemísťování objektů. Vycházejí z obrysu objektů k pravítkům nahoře a vlevo, nemají funkci přichytávání (obrázek 36).

Jedním z následujících způsobů zobrazíme vodítka při přesouvání objektu:

Image40

Obrázek 36: Příklad použití vodítek

Image41

Obrázek 37: Možnosti LibreOffice Impress, dialogové okno Zobrazení

Uspořádání objektů

Impress uspořádává objekty tak, že objekty nejvyšší úrovně překrývají objekty úrovní nižších, pokud k překrytí dojde. Úroveň každého objektu na snímku lze změnit.

Vybereme objekt nebo více objektů a jejich úroveň změníme jedním z těchto postupů:

Možnosti pro změnu úrovně objektu snímku jsou následující:

Spojnice a záchytné body

Spojnice jsou čáry, které lze ukotvit v záchytných bodech a ve výchozím nastavení začínají a končí na hranici objektu. Když objekt se spojnicí přesuneme nebo škálujeme, spojnice se změně automaticky přizpůsobí. Velmi doporučujeme používat spojnice místo jednoduchých čar při tvorbě vývojových diagramů,organizačních diagramů, schémat a dalších typů diagramů.

Spojnice

Když spojnici nakreslíme nebo vybereme, zobrazí se její úchytky odlišné od úchytek vybrané běžné čáry. Krajní body spojnice jsou čtverec na začátku a kroužek na jejím konci. Úchytky vybrané spojnice používáme ke změně jejího směru, pokud je to proveditelné.

Impress nabízí širokou škálu předdefinovaných spojnic, které se liší druhem zakončení (žádný, šipka, vlastní) a tvarem (přímá, čárová, zakřivená).

Kreslíme spojnice

 1. Klikneme na trojúhelník ▼ vpravo od ikony Spojnice na nástrojové liště Kresba (obrázek 1 na straně 1), otevře se podnabídka Spojnice (obrázek 4 na stránce 1). Ikona Spojnice na nástrojové liště Kresba se shoduje s naposled kreslenou spojnicí, mění se.

 2. V podnabídce Spojnice vybereme požadovaný typ.

 3. Pohybujeme-li kurzorem nad jedním z propojovaných objektů, objevují se v místech běžných úchytek malé křížky. Tyto křížky jsou záchytné body, ve kterých může být spojnice ukotvena (obrázek 38).

 4. Kliknutím na zvolený záchytný bod ukotvíme jeden konec spojnice, za stálého držení tlačítka myši se přesuneme na druhý objekt.

 5. Když je kurzor nad záchytným bodem cílového objektu, uvolníme tlačítko myši a spojnice bude vykreslena.

 6. Úchytky spojnice použijeme k úpravě jejího tvaru, aby nepřecházela nad ostatními objekty snímku.

Image44

Obrázek 38: Příklad záchytných bodů spojnice

Typy spojnic

Úplnou nabídku předdefinovaných spojnic zobrazíme kliknutím na trojúhelník ▼ v titulním pruhu podnabídky Spojnice a výběrem položky Viditelná tlačítka (obrázek 4 na stránce 1). Spojnice zobrazené v podnabídce jsou označeny zvýrazněním nebo značkou výběru před jejich názvem.

Spojnice můžeme rozdělit do čtyř skupin:

Formátování spojnic

Abychom spojnici od objektu odpojili nebo přemístili, klikneme a přetáhneme oba její konce na jiné místo.

Chceme-li změnit trasu spojnice mezi objekty a vyhnout se jakýmkoli objektům na trase, klikneme na ovládací bod na spojnici a přetáhneme ji do nové polohy. Na obrázku 39 jsou ovládací body malé čtverečky.

Chceme-li změnit typ spojnice, klikneme na ni pravým tlačítkem myši a z místní nabídky zvolíme Spojnice, aby se otevřel stejnojmenný dialog (obrázek 40). Využijeme jej k výběru typu spojnice a nastavení jejích vlastností.

Image42

Obrázek 39: Spojnice dvou objektů

Image43

Obrázek 40: Dialog Spojnice

Poznámka

V dialogu Spojnice nemůžeme přehodit konce spojnice, aby se začátek stal koncem a naopak. Můžeme to udělat tak, že nakreslíme novou spojnici v opačném směru.

Záchytné body

Záchytné body nejsou totéž jako úchytky vybraného objektu. Úchytky výběru slouží k přesunu nebo změně tvaru vybraného objektu. Záchytné body slouží k přichycení nebo ukotvení spojnice k objektu tak, že při přemístění objektu zůstává spojnice k němu přichycena.

Záchytné body mají všechny objekty, normálně nejsou viditelné; vidíme jev případě, kdy na nástrojové liště Kresba klikneme na ikonu Spojnice. Připomínáme, že ikona Spojnice mění tvar podle naposled kreslené spojnice.

Chceme-li přidat, přizpůsobit či smazat záchytné body objektu, zobrazíme nástrojovou lištu Záchytné body (obrázek 41) jedním z těchto způsobů:

Druhy záchytných bodů

Když zobrazíme nástrojovou lištu Záchytné body (obrázek 41), je na ní aktivních pouze šest nástrojů vlevo. Zbývajících šest nástrojů v pravé části se aktivuje, když zrušíme výběr nástroje: Relativní záchytný bod.

Image45

Obrázek 41: Nástrojová lišta Záchytné body

Následuje stručný popis funkce každého nástroje lišty:

Následujících šest nástrojů se stane aktivními, když zrušíme výběr nástroje Relativní záchytný bod.

Poznámka

Každý záchytný bod může mít jen jednu horizontální a jednu vertikální orientaci připojení spojnice. Proto můžeme vybrat jen jeden horizontální a jeden vertikální nástroj.

Přidání záchytných bodů

Ve výchozím nastavení má většina objektů čtyři záchytné body. Objektu přidáme záchytné body následovně:

 1. Ujistíme se, že nejsou vybrány žádné objekty a jedním z následujících způsobů zobrazíme nástrojovou lištu Záchytné body:

 1. Vybereme objekt, na nástrojové liště Záchytné body, klikneme na Vložit záchytný bod; alternativně klikneme pravým tlačítkem na dříve přidaný záchytný bod a z místní nabídky vybereme Vložit záchytný bod.

 2. Kurzor přesuneme na místo, kde chceme mít záchytný bod a kliknutím jej vložíme.

 3. Na nástrojové liště Záchytné body vybereme požadovaný typ bodu.

 4. Chceme-li záchytný bod přemístit, klikneme na něj a táhneme do nové polohy.

Tip

Pro přidávání, přesun a úpravy záchytných bodů doporučujeme použít funkci přiblížení, lépe se s body pracuje. Záchytné body můžeme přichytávat k mřížce, snadněji se umísťují.

Přizpůsobení záchytných bodů

Přizpůsobit můžeme pouze ty záchytné body, které jsme sami přidali. Výchozí záchytné body objektů přizpůsobit nelze.

Orientaci připojení spojnice přidanému záchytnému bodu upravíme takto:

 1. Ujistíme se, že nejsou vybrány žádné objekty a jedním z následujících způsobů zobrazíme nástrojovou lištu Záchytné body:

 1. Dvojklikem na záchytný bod jej vybereme pro úpravu.

 2. Vybereme potřebnou orientaci připojení spojnice z možností nástrojové lišty Záchytné body, nebo klikneme pravým tlačítkem na záchytný bod a orientaci vybereme z kontextové nabídky.

Horizontální a vertikální polohu přidaného záchytného bodu upravíme následovně:

 1. Ujistíme se, že nejsou vybrány žádné objekty a jedním z následujících způsobů zobrazíme nástrojovou lištu Záchytné body:

 1. Dvojklikem na záchytný bod jej vybereme pro úpravu.

 2. Kliknutím na Relativní záchytný bod na nástrojové liště Záchytné body zrušíme výběr položky, nebo na záchytný bod klikneme pravým tlačítkem myši a výběr položky Relativní záchytný bod zrušíme z místní nabídky.

 3. Záchytnému bodu vybereme vhodné nástroje horizontální a vertikální polohy. Současně můžeme vybrat jen jeden nástroj pro horizontální a jeden nástroj pro vertikální polohu.

Smazání záchytných bodů

Smazat můžeme jen ty záchytné body, které jsme dříve přidali. Výchozí záchytné body objektů smazat nemůžeme.

 1. Vybereme námi dříve přidaný záchytný bod, který hodláme smazat.

 2. Stiskneme klávesu Delete nebo jdeme do nabídky Úpravy > Vyjmout.

Práce s 3D objekty

Ačkoli Impress nabízí pokročilé funkce pro práci s 3D objekty, tato příručka popisuje pouze 3D nastavení použitelná pro objekt. Další informace o tom, jak používat pokročilé 3D efekty, jako je geometrie a stínování, najdete v dokumentu Příručka programu Draw.

3D objekty lze v aplikaci Impress vytvořit libovolným z následujících způsobů:

Image46

Obrázek 42: Nástrojová lišta 3D Nastavení

Nástrojová lišta 3D Nastavení nabízí tyto možnosti:

Poznámka

Většina tvarů Písmomalby (viz „Písmomalba“ na stránce 1) má 3D vlastnosti a může být upravena z nástrojové lišty 3D Nastavení.

Převádění objektů

Objekt můžeme převést na jiný typ jednou z následujících metod:

Možnosti převodu jsou následující:

Poznámka

Ve většině případů převod na jiný typ neprodukuje okamžitě viditelné výsledky.

Tip

Převody Na křivku, Na mnohoúhelník, Na 3D objektNa 3D rotační objekt můžeme přidat jako další nástroje na nástrojovou lištu Kresba poté, co klikneme prvým tlačítkem na prázdné místo na liště a z kontextové nabídky vybereme Viditelná tlačítka. Další informace najdeme v příloze B, Nástrojové lišty.

Interakce s objekty

Objekt můžeme propojit s akcí, která se provede po kliknutí na objekt, propojení nazýváme interakce:

 1. Vybereme objekt pro interakci.

 2. Dialog interakce (obrázek 43) otevřeme jednou z následujících metod:

 1. Z dostupných možností vybereme interakci ve vybalovacím seznamu Akce při kliknutí myší: a případně parametry, pokud jsou k dispozici. Dialog Interakce se změní v závislosti na vybrané interakci. Interakce a parametry jsou vysvětleny v tabulce 1.

Image47

Obrázek 43: Dialog Interakce

 1. Klepnutím na tlačítko OK uložíme změny a zavřeme dialogové okno.

 2. Chceme-li interakci z grafického objektu odebrat, postupujeme podle kroků 1 a 2 a poté vybereme Žádná akce jako typ interakce v kroku 3.

Tabulka 1: Druhy interakcí a jejich parametry

Interakce

Parametry

Žádná akce

Žádné parametry.

Přechod na předchozí snímek

Žádné parametry.

Přechod na další snímek

Žádné parametry.

Přechod na první snímek

Žádné parametry.

Přechod na poslední snímek

Žádné parametry.

Přechod na stránku nebo objekt

V seznamu pole Cíl vybereme cíl. Konkrétní cíl můžeme vyhledat ve spodní části dialogu v poli Snímek/Objekt.

Přechod na soubor

Vybereme soubor v poli Dokument. Tlačítkem Procházet otevřeme dialog vyhledávání souborů. Je-li dokument, který se má otevřít, ve formátu Open Document Presentation format, naplní se seznam cílů a umožní výběr konkrétního cíle.

Přehrát zvuk

Vybereme soubor obsahující zvuk, který chceme přehrát. Stiskem tlačítka Procházet otevřeme vyhledávání souborů.

Spustit program

Vybereme program, který chceme spustit. Stiskem tlačítka Procházet otevřeme vyhledávání souborů.

Spustit makro

Vybereme makro, které se během prezentace spustí. Stiskem tlačítka Procházet otevřeme dialog Výběr makra.

Ukončit prezentaci

Když na objekt klikneme myší, prezentace se ukončí.

Písmomalba

Písmomalba umožňuje vytvářet grafické textové objekty, které dokument činí atraktivnějším. Máme na výběr z velkého množství různých nastavení těchto textových objektů (čára, oblast, umístění, velikost a další). Další informace o písmomalbě najdeme v příručce Začínáme s LibreOffice.

Písmomalba je také k dispozici v modulech Writer, Calc a Draw, v každé z komponent se ale zobrazuje malinko jinak.

Vytváření písmomalby

 1. Na standardní nástrojové liště klikneme na Písmomalba nebo jdeme do nabídky Vložit > Písmomalba, abychom otevřeli dialog Galerie písmomalby (obrázek 44).

Image2

Obrázek 44: Dialog Galerie písmomalby

Image3

Obrázek 45: Úprava textu písmomalby

Image4

Obrázek 46: Nástrojová lišta Písmomalba

Image5

Obrázek 47: Nástrojová lišta Tvar písmomalby

 1. V dialogu vybereme styl písmomalby a klikneme na OK. Vybraná písmomalba se objeví na snímku a dialog se zavře.

 2. Dvojklik na slovo Písmomalba nás přepne do režimu editace.

 3. Vložíme náš vlastní text místo slova Písmomalba a náš text se objeví podobně jako na obrázku 45.

 4. Klávesou Esc nebo kliknutím mimo vybranou plochu náš text nahradí slovo Písmomalba.

Nástrojová lišta Písmomalba

Nástrojová lišta Písmomalba (obrázek 46) se zobrazí na ploše, když vybereme objekt písmomalby. Není-li nástrojová lišta zobrazena, jdeme do nabídky Zobrazit > Nástrojové lišty > Písmomalba. Nástrojová lišta Písmomalba obsahuje tyto nástroje:

Úprava písmomalby

S textem vytvořeným nástroji písmomalby můžeme pracovat jako s běžným objektem a aplikovat na něj všechny možnosti formátování popsané v této kapitole. Vlastnosti čar přiřazujeme jen písmomalbě, na kterou není aplikován 3D efekt, protože by nastavené změny nebyly viditelné. Můžeme také upravit některé tvary písma, stejně jako upravujeme úhly základních tvarů lichoběžníku a rovnoběžníku posunutím bodu, který je zobrazen spolu s úchytkami výběru.

Animace

Aby měla naše prezentace profesionálnější vzhled, můžeme přidat animované přechody mezi jednotlivými snímky prezentace (viz Kapitola 9, Slide Shows, kde najdeme další informace o přechodech mezi snímky). Samozřejmě nám Impress umožňuje vkládat animace do snímků, aby byly naše prezentace poutavější.

Animace je posloupnost obrázků nebo objektů nazývaných snímky (frames), které se po spuštění animace zobrazují za sebou. Každý snímek může obsahovat jeden nebo více objektů. Například se odrážky mohou zobrazovat jedna po druhé; obrázky, tvary a další objekty se mohou na snímku objevovat samostatně nebo ve skupinách. Animace můžeme ovládat z klávesnice, myší nebo je spouštět automaticky s načasováním.

Poznámka

Cokoli, co lze umístit na snímek, je objekt. Objektem může být například obrázek, kresba klipartu, text atd.

Tip

Animace může prezentaci hodně vylepšit, ale jejich nadměrné používání může z dobré prezentace udělat vítěze soutěže o propadák roku. Doporučujeme postupovat při vkládání animace do prezentace s rozmyslem.

Image48

Obrázek 48: Karta animací v postranní liště

Tvoříme animaci

 1. Na snímku vybereme objekt.

 2. Kartu animací v postranní liště (obrázek 48) otevřeme jedním z následujících způsobů:

 1. Klikneme na Přidat efekt, abychom přidali vybraný objekt do pole Animace.

 2. Z vybalovacího seznamu Kategorie jednu vybereme.

 3. Ze seznamu Efekt vybereme efekt animace.

 4. Zvolíme způsob začátku animace z vybalovacího seznamu položky Spustit.

 5. Z vybalovacího seznamu položky Směr určíme orientaci animace.

 6. V poli položky Doba trvání zvolíme délku trvání animace.

 7. Zadáme časovou prodlevu v sekundách, po kterou se animovaný objekt objeví v prezentaci v poli Prodleva.

 8. V případě potřeby klikneme na Možnosti, otevře se dialog Možnosti efektu a nastavíme všechny možnosti efektů vyžadovaných pro animaci, poté klepnutím na OK zavřeme dialogové okno.

 9. Můžeme také změnit pořadí, v jakém se vybraný objekt objeví v animaci pomocí tlačítek Přesunout nahoru nebo Přesunout dolů pod oknem náhledu Animace.

 10. Kliknutím na Přehrát si prohlédneme efekt animace.

 11. Je dobré vybrat možnost Automatický náhled, takže při každé úpravě animace uvidíme náhled efektu.

 12. Jsme-li spokojeni, spustíme prezentaci a zkontrolujeme ji.

Možnosti animace

Dostupné možnosti v nabídce Animace na postranní liště umožňují ovládat způsob animace objektu na snímku.

Image49

Obrázek 49: Dialogové okno Možnosti efektu – stránka Efekt

Dialogové okno Možnosti efektu

Stránka Efekt

Stránka Efekt (obrázek 49) obsahuje následující možnosti:

Image50

Obrázek 50: Dialogové okno Možnosti efektu – záložka Časování

Stránka načasování

Stránka Časování (obrázek 50) obsahuje následující možnosti:

Stránka animace textu

Stránka Animace textu (obrázek 51) obsahuje následující možnosti a zobrazí se, pouze když je pro animaci vybrán text:

Image51

Obrázek 51: Dialogové okno Možnosti efektu – záložka Animace textu

Animované obrázky

Na snímcích je možné animovat objekty kresby, textové objekty a grafické objekty (obrázky) a vytvořit tak zajímavější prezentaci. LibreOffice Impress nabízí jednoduchý editor animací, kde je možné vytvořit animované obrázky poskládáním objektů ze snímku. Animačního efektu můžeme dosáhnout pomocí postupného (opakovaného) zobrazování statických objektů, které vytvoříme.

Vytváření animovaného obrazu

 1. Vybereme objekt nebo skupinu objektů, které si přejeme začlenit do animace, a vybereme Vložit > Multimédia > Animovaný obrázek. Otevře se dialogové okno Animace (obrázek 52).

 2. Pomocí jedné z následujících metod přidáme objekt nebo objekty:

 1. Ve Skupině animace vybereme bitmapový objekt.

 2. Pro obrázek, který chceme nastavit zadáme číslo rámečku (obrázku) do pole Číslo obrázku.

 3. V poli Doba trvání zadáme dobu trvání v sekundách pro zobrazení rámečku.

 4. Zadáme počet zobrazení snímku v animační sekvenci v poli Počet opakování. Tomu se říká opakování.

 5. Opakujeme kroky 4 až 6 pro každý obrázek nebo objekt použitý pro animovaný obrázek.

 6. Klikneme na Vytvořit a animovaný obrázek se objeví uprostřed na snímku.

Poznámka

Pokud se obrázek, který má být kopírován, skládá z několika objektů, můžeme zvolit, aby se s každým objektem zacházelo jako se samostatným rámcem. V takovém případě klepneme na Použít objekty jednotlivě. Pamatujme, že každý objekt bude v animaci vystředěn.

Image52

Obrázek 52: Dialogové okno Animace

Ovládací prvky dialogového okna Animace

Poznámka

Můžeme také vybrat animaci, například animovaný GIF, a kliknutím na tuto ikonu ji otevřeme pro úpravy. Jakmile úpravy animace dokončíme, klepnutím na Vytvořit vložíme nově vytvořenou animaci do prezentace.

Obsah