Image1

Impress Guide

Kapitola 6
Formátování grafických objektů

 

Autorská práva

Copyright © 2021 Držitelem autorských práv k tomuto dokumentu je dokumentační tým LibreOffice. Přispěvatelé jsou uvedeni níže. Dokument je možné šířit nebo upravovat za podmínek licence GNU General Public License (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html) verze 3 nebo novější či za podmínek Commons Attribution License (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) verze 4.0 nebo novější.

Všechny ochranné známky uvedené v této příručce patří jejich vlastníkům.

Přispěvatelé

K tomuto vydání.

Peter Schofield

Samantha Hamilton

 

Do předchozích vydání.

Michele Zarri

T. Elliot Turner

Jean Hollis Weber

Peter Schofield

 

 

Zpětná vazba

Připomínky a náměty k tomuto dokumentu posílejte v angličtině dokumentačnímu týmu na adresu: documentation@global.libreoffice.org.

Poznámka

Vše, co do e-mailové konference pošlete, včetně e-mailové adresy a dalších osobních informací uvedených ve zprávě, bude veřejně viditelné bez možnosti smazání.

Datum vydání a verze programu

Publikováno v únoru 2021. Kniha je určena pro LibreOffice 7.0.

Používání LibreOffice na systému macOS

Některé klávesové zkratky a položky nabídek jsou v systému macOS jiné než v systémech Windows a Linux. V následující tabulce jsou uvedeny nejdůležitější rozdíly, které se týkají informací v tomto dokumentu. Podrobný seznam najdeme v nápovědě aplikace.

Windows nebo Linux

Ekvivalent pro macOS

Akce

Nástroje > Možnosti
výběr nabídky

LibreOffice > Předvolby

Otevřou se možnosti nastavení.

Klepnutí pravým tlačítkem

Control + klepnutí nebo klepnutí pravým tlačítkem v závislosti na nastavení počítače

Otevře se místní nabídka.

Ctrl (Control)

(Command)

Používá se také s dalšími klávesami.

F11

+ T

Otevřeme postranní lištu Styly

Úvod

Formát každého grafického objektu je, kromě jeho velikosti, rotace a polohy na snímku, určen řadou atributů, které definují čárovou, textovou a plošnou výplň každého objektu. Tyto atributy (mimo jiné) také přispívají ke grafickému stylu. Ačkoli tato kapitola pojednává hlavně o ručním formátování objektů, na závěr ukazuje, jak vytvářet, aplikovat, upravovat a mazat grafické styly.

Poznámka

Když podržíme kurzor myši nad ikonou nebo nástrojem na nástrojové liště nebo v postranní liště, vyskakovací okno indikuje účel ikony nebo nástroje.

Formátování čáry

V programu LibreOffice může pojem čára znamenat samostatnou část kresby (čára), vnější stranu tvaru (ohraničení) nebo šipku. Vlastnosti čar, které je potřeba měnit nejčastěji, jsou styl (plná, čárkovaná, neviditelná apod.), šířka, barva a typ šipky.

Nástrojová lišta Čára a výplň

Čáru upravíme následujícími způsoby pomocí nástrojové lišty Čára a výplň (obrázek 1):

 1. Ujistíme se, že je na snímku vybrána čára.

 2. Z rozbalovacího seznamu Styl čáry vybereme styl čáry.

 3. Do textové pole Šířka čáry zadáme šířku čáry nebo ke změně šířky čáry použijeme šipky nahoru a dolů.

 4. Klepneme na trojúhelník ▼ vpravo od pole Barva čáry a vybereme barvu z jedné z dostupných palet barev.

 5. Z rozbalovacího seznamu Styl šipky vybereme styl šipky na každém konci čáry, čímž ji změníme v šipku. Levý rozevírací seznam přidá na začátek čáry šipku. Pravý rozevírací seznam přidá na konec čáry šipku.

 6. V případě potřeby přidáme stín klepnutím na tlačítko Stín. Použitý stín používá nastavení provedená v dialogovém okně Čára (obrázek 6 na stránce 1).

 7. Zrušením výběru čáry uložíme změny čáry.

Image2

Obrázek 1: Nástrojová lišta Čára a výplň

Postranní lišta

Úpravy čáry pomocí sekce Čára na kartě Vlastnosti postranní lišty (obrázek 2):

 1. Ujistíme se, že je na snímku vybrána čára.

 2. V postranní liště klepneme na Vlastnosti a otevřeme kartu Vlastnosti.

 3. Klepnutím na šipku dolů ˅ vlevo od nadpisu Čára otevřeme sekci Čára.

 4. V případě potřeby vybereme z rozbalovacího seznamu Styl šipky styl šipky na každém konci čáry, čímž ji změníme v šipku. Levý rozevírací seznam přidá na začátek čáry šipku. Pravý rozevírací seznam přidá na konec čáry šipku.

Image3

Obrázek 2: Sekce Čára na postranní liště na kartě Vlastnosti

Image4

Obrázek 3: Dialogové okno Čára - stránka Čára

 1. Z rozbalovacího seznamu Styl čáry zvolíme styl čáry z dostupných možností.

 2. Z možností v rozbalovacím seznamu Šířka vybereme šířku čáry nebo ji zadáme do textového pole Vlastní šířka čáry.

 3. Vybereme barvu čáry z jedné z palet barev, které jsou k dispozici v rozbalovacím seznamu Barva.

 4. Zrušením výběru čáry uložíme změny čáry.

 5. V případě potřeby se klepnutím na Další možnosti v pravém rohu záhlaví otevře dialogové okno Čára (obrázek 3), které dává větší kontrolu nad formátováním čáry.

Dialogové okno Čára

Pokud chceme úplně změnit vzhled čáry, použijeme dialogové okno Čára. Tento dialog se skládá ze čtyř stránek: Čára, Stín, Styly čarStyly šipek a jsou vysvětleny v následujících částech.

 1. Vybereme čáru na snímku.

 2. Pomocí jedné z následujících metod otevřeme dialogové okno Čára (obrázek 3):

 1. Po provedení všech změn na vybrané čáře zavřeme dialogové okno a uložíme změny klepnutím na OK. Pole náhledu ve spodní části dialogového okna zobrazuje účinek všech změn provedených na čáře.

Čáry

Stránka Čára v dialogovém okně Čára (obrázek 3) je místo, kde jsou nastaveny základní parametry čáry a je rozdělena do tří částí následujícím způsobem.

Image5

Obrázek 4: Příklad průhlednosti čáry (0 %, 25 %, 50 %, 75 % zleva doprava)

Image6

Obrázek 5: Příklad výchozí šipky nahoře a vystředěné šipky dole

Stíny čar

Pro přidání a formátování stínu čáry použijeme stránku Stín (obrázek 6) v dialogovém okně Čára. Nastavení stínu v tomto dialogu je stejné jako nastavení stínu v dialogu Oblast (obrázek 22 na stránce 1). Nastavení stínu v dialogu Čára může mít jiné hodnoty než nastavení stínu v dialogu Oblast. Další informace o nastavení stínů nalezneme v části „Stíny“ na stránce 1.

Rychlý způsob, jak aplikovat stín na čáru, je použití nástroje Stín na nástrojové liště Čára a výplň (obrázek 1 na stránce 1). Použití nástroje Stín vytvoří stín pomocí nastavení ze stránky Stín v dialogovém okně Čára.

Styly čar

Pro změnu stylu čáry použijeme stránku Styly čar (obrázek 7) z možností dostupných z rozevírací nabídce Styl čáry v nabídce Vlastnosti nebo vytvoříme nový styl čáry. Ve spodní části dialogové stránky se zobrazí příklad vybraného nebo vytvořeného stylu čáry.

Vytvoření nového stylu čáry

 1. Pomocí jedné z následujících metod otevřeme dialogové okno Čára:

 1. Klepneme na kartu Styly čar a otevřeme stránku Styly čar (obrázek 7).

 2. Z rozbalovací nabídky Styl čáry vybereme styl podobný stylu, který chceme vytvořit.

 3. Klepneme na Přidat a v dialogu, který se otevře zadáme název nového stylu čáry. Poté klepneme na OK a zavřeme dialogové okno.

 4. V rozbalovacím seznamu Typ vybereme Tečka nebo Čárka. Pro čáry pouze s tečkami nebo čárkami vybereme v obou polích Typ Tečku nebo Čárku.

Image7

Obrázek 6: Dialogové okno Čára - stránka Stín

Image8

Obrázek 7: Dialogové okno Čára - stránka Styly čar

 1. V poli Počet určíme požadovaný počet teček nebo čárek. Pro různě velké skupiny teček nebo pomlček nastavíme v každém poli Počet jiný počet.

 2. V poli Délka určíme procentuální délku čárek. Pokud byla v poli Typ vybrána Tečka, není pole Délka dostupné.

 3. V poli Vzdálenost nastavíme procento mezer mezi tečkami a/nebo čárkami.

 4. V případě potřeby vybereme Přizpůsobit šířce čáry, aby nový styl odpovídal šířce vybrané čáry.

 5. Nový vytvořený styl čáry je k dispozici pouze v aktuálním dokumentu. Pokud chceme použít styl čáry v jiných dokumentech, klepneme na Uložit styly čar a zadáme jedinečný název souboru v dialogovém okně Uložit jako, které se otevře. Uložené styly čar mají příponu souboru.sod.

 6. Chceme-li použít dříve uložený styl čáry, klepneme na Načíst styly čar a poté vybereme styl ze seznamu uložených stylů. Klepnutím na Otevřít načteme styl do dokumentu.

 7. V případě potřeby klepneme na Změnit, změníme název stylu a podle kroků 4 až 11 vytvoříme a použijeme nový styl čáry.

 8. Klepnutím na OK uložíme změny a zavřeme dialogové okno Čára.

Mazání stylů čar

 1. Pomocí jedné z následujících metod otevřeme dialogové okno Čára:

 1. Klepneme na kartu Styly čar a otevřeme stránku Styly čar (obrázek 7).

 2. Z rozbalovacího seznamu Styl čáry vybereme styl čáry, který chceme smazat.

 3. Klepneme na Smazat, poté potvrdíme odstranění kliknutím na Ano v potvrzovacím dialogovém okně, které se otevře.

 4. Klepnutím na OK uložíme změny a zavřeme dialogové okno Čára.

Poznámka

Při mazání stylů čar se ujistíme, že styl čáry není použit v jiné prezentaci.

Image9

Obrázek 8: Dialogové okno Čára - stránka Styly šipek

Image10

Obrázek 9: Použití tvarů pro styly šipek

Styly šipek

Použitím karty Styly šipek (obrázek 8) v dialogovém okně Čára můžeme vytvořit nové styly šipek, upravit existující styly šipek nebo načíst dříve uložené styly šipek.

Poznámka

Jakýkoliv vytvořený hrot šipky musí být převoditelný na křivku. Křivka je něco, co můžeme nakreslit bez zvednutí tužky. Hvězdu lze například převést na křivku, ale smajlíka nikoliv.

Vytváření stylů šipek

 1. Nakreslím křivku do tvaru, který chceme použít pro šipku nebo vytvoříme tvar a převedeme jej na křivku. Horní část tvaru musí směřovat nahoru (jak je znázorněno na obrázku 9), protože se to stane bodem šipky.

 2. V případě potřeby vybereme tvar, klepneme pravým tlačítkem a vybereme z místní nabídky Převést > Na křivku. Pokud je tvar již křivka, příkaz Na křivku nebude k dispozici.

 3. Ujistíme se, že je vybrán tvar hrotu šipky, a pomocí jedné z následujících metod otevřeme dialogové okno Čára:

 1. Klepnutím na kartu Styly šipek otevřeme stránku Styly šipek (obrázek 8).

 2. Klepneme na Přidat a v dialogu, který se otevře zadáme název nového stylu šipky. Poté klepneme na OK. Nový styl šipky se objeví v dolní části rozbalovacího seznamu Styl šipky.

 3. Nový vytvořený styl šipky je k dispozici pouze v aktuálním dokumentu. Pokud chceme použít styl šipky v jiných dokumentech, klepneme na Uložit styly šipek a zadáme jedinečný název souboru v dialogovém okně Uložit jako, které se otevře. Uložené styly šipek mají příponu souboru.soe.

 4. Chceme-li použít dříve uložené styly šipek, klepneme na Načíst styly šipek a vybereme styl z uloženého seznamu stylů. Klepnutím na Otevřít načteme styl do naší prezentace.

 5. V případě potřeby změníme název stylu klepnutím na Upravit.

 6. Klepnutím na OK uložíme změny a zavřeme dialogové okno Čára.

Mazání stylů šipek

 1. Pomocí jedné z následujících metod otevřeme dialogové okno Čára:

 1. Klepnutím na kartu Styly šipek otevřeme stránku Styly šipek (obrázek 8).

 2. Z rozbalovacího seznamu Styl šipky vybereme styl šipky, který chceme smazat.

 3. Klepneme na Smazat, poté potvrdíme odstranění kliknutím na Ano v potvrzovacím dialogovém okně, které se otevře.

 4. Klepnutím na OK uložíme změny a zavřeme dialogové okno Čára.

Poznámka

Při mazání stylů čar se ujistíme, že styl šipky není použit v jiné prezentaci.

Formátování výplně oblasti

Termín výplň oblasti označuje vnitřek objektu, který má nepřerušené ohraničení, například obdélník, kruh, hvězdu, pětiúhelník atd. Výplň může být tvořena jednolitou barvou, přechodem, šrafováním nebo rastrovým obrázkem (obrázek 10) Výplň oblasti je možné nastavit jako částečně nebo zcela průhlednou a může vrhat stín.

Nástrojová lišta Čára a výplň

Nástroje na nástrojové liště Čára a výplň (obrázek 1 na stránce 1) poskytují široké množství výchozích výplní, které jsou k dispozici pro rychlé formátování grafických objektů. Pokud se tento panel nástrojů nezobrazuje, zvolíme v hlavní nabídce Zobrazit > Nástrojové lišty > Čára a výplň.

 1. Vybereme objekt tak, aby se zobrazily úchyty výběru.

 2. v rozevíracím seznamu Styl/výplň oblasti na nástrojové liště Čára a Výplň vybereme požadovaný typ výplně (Žádný, Barva, Přechod, Šrafování, Rastr, Vzorek).

 3. Zrušením výběru objektu uložíme provedené změny.

Poznámka

Pokud pro objekt nepožadujeme vyplnění oblasti, vybereme Žádný z možností dostupných po kliknutí vlevo od Styl/výplň oblasti na nástrojové liště Čára a výplň.

Image11

Obrázek 10: Příklady typů výplní oblastí

Image12

Obrázek 11: Sekce Oblast na bočním panelu na kartě Vlastnosti

Postranní lišta

 1. Ujistíme se, že je ve výkresu vybrán objekt.

 2. V postranní liště klepneme na Vlastnosti a otevřeme kartu Vlastnosti, poté klepneme na šipku dolů ˅ vlevo od nadpisu Oblast a otevřeme sekci Oblast (obrázek 11).

 3. Pro formátování výplně a průhlednosti objektu použijeme různé možnosti v rozbalovacích seznamech VýplňPrůhlednost. Další informace o výplních oblasti nalezneme v části „Dialogové okno Oblast“ na stránce 1.

 4. Zrušením výběru objektu uložíme provedené změny.

 5. V případě potřeby se klepnutím na Další možnosti v pravém rohu nadpisu Oblast otevře dialogové okno Oblast, které dává větší kontrolu nad vzhledem výplně objektu.

Dialogové okno Oblast

Pro větší kontrolou nad změnou stávajících výplní oblasti nebo vytvoření vlastní výplně oblasti použijeme dialogové okno Oblast (obrázek 12).

 1. Vybereme objekt, který chceme upravit.

 2. Pomocí jedné z následujících metod otevřeme dialogové okno Oblast:

 1. Klepnutím na kartu Oblast otevřeme stránku Oblast.

 2. Z dostupných možností vybereme typ výplně oblasti: Žádný, Barva, Rastr, Přechod, Vzorek nebo Šrafování. Další informace o typech výplní oblastí viz „Typy výplní oblasti“ na stránce 1.

 3. Z dostupných možností vybereme styl výplně oblasti. Počet dostupných možností bude záviset na typu výplně oblasti vybrané výše.

 4. Klepnutím na OK zavřeme dialogové okno Oblast a uložíme změny.

Poznámka

Pokud není potřebné vyplnění oblasti u objektu, vybereme volbu Žádný z možností dostupných při otevření karty Oblast v dialogovém okně Oblast.

Typy výplní oblasti

Barva

 1. Otevřeme dialogové okno Oblast a klepneme na kartu Oblast, čímž otevřeme stránku Oblast.

 2. Klepnutím na Barva (obrázek 12) otevřeme možnosti dostupné pro barevnou výplň.

 3. V poli Paleta vybereme z rozevíracího seznamu požadovanou paletu a požadovanou barvu ze zobrazených dostupných barev. Všechny dostupné barevné výplně jsou plné barvy.

Image13

Obrázek 12: Dialogové okno Oblast - stránka Barva oblasti

Image14

Obrázek 13: Dialogové okno Vyberte barvu

 1. Klepnutím na OK zavřeme dialogové okno a uložíme změny. Ve vybraném objektu se zobrazí výplň oblasti.

Přechod

 1. Otevřeme dialogové okno Oblast a klepneme na kartu Oblast, čímž otevřeme stránku Oblast.

 2. Klepnutím na Přechod (obrázek 14) otevřeme možnosti dostupné pro přechodovou výplň.

 3. V části Přechod vybereme požadovaný přechod ze seznamu dostupných přechodů. Objeví se v poli Náhled.

 4. Chceme-li ve svém výběru přepsat výchozí možnosti přechodu, zrušíme výběr pole AutomatickyMožnosti a poté zadáme hodnoty pro Typ, Přírůstek, Úhel, Ohraničení, Od barvyDo barvy v dostupných polích.

 5. Klepnutím na OK zavřeme dialogové okno a uložíme změny. Ve vybraném objektu se zobrazí výplň oblasti.

Image15

Obrázek 14: Dialogové okno Oblast - stránka Přechod oblasti

Image16

Obrázek 15: Dialogové okno Oblast - stránka Rastr oblasti

Rastr

 1. Otevřeme dialogové okno Oblast a klepneme na kartu Oblast, čímž otevřeme stránku Oblast.

 2. Klepnutím na tlačítko Rastr (obrázek 15) otevřeme možnosti pro výplň rastrem.

 3. V části Rastr vybereme požadovaný rastr ze seznamu dostupných rastrů. Objeví se v poli Náhled. Případně klepneme na Přidat/Importovat a vybereme obrázek z dialogového okna pro výběr souborů. Ten se otevře a použije se jako rastrová výplň.

Image17

Obrázek 16: Dialogové okno Oblast - stránka Vzorek oblasti

 1. Chceme-li změnit nastavení bitmapy v našem výběru, zadáme hodnoty v polích Možnosti pro Styl, Velikost, Umístění, Umístění dlaždicOdstup dlaždic. Viz tabulka 2 na stránce 1 pro informace o Možnostech.

 2. Klepnutím na OK zavřeme dialogové okno a uložíme změny. Ve vybraném objektu se zobrazí výplň oblasti.

Vzorek

 1. Otevřeme dialogové okno Oblast a klepneme na kartu Oblast, čímž otevřeme stránku Oblast.

 2. Pro otevření dostupných možností pro výplň vzorkem klepneme na tlačítko Vzorek (obrázek 16).

 3. V části Vzorek vybereme z dostupných vzorů vzorek. Objeví se v poli Náhled.

 4. Klepnutím na OK zavřeme dialogové okno a uložíme změny. Ve vybraném objektu se zobrazí výplň oblasti.

Šrafování

 1. Otevřeme dialogové okno Oblast a klepneme na kartu Oblast, čímž otevřeme stránku Oblast.

 2. Klepnutím na Šrafování (obrázek 17) otevřeme dostupné volby pro výplň šrafováním.

 3. V části Šrafování vybereme z dostupných šrafování. Objeví se v poli Náhled.

 4. Chceme-li změnit nastavení šrafování v našem výběru, zadáme nové hodnoty v polích Možnosti pro Vzdálenost, Úhel, Typ čáry, Barva čáryBarva pozadí.

 5. Klepnutím na OK zavřeme dialogové okno a uložíme změny. Ve vybraném objektu se zobrazí výplň oblasti.

Image18

Obrázek 17: Dialogové okno Oblast - stránka Šrafování oblasti

Práce s výplněmi oblasti

I když můžeme změnit vlastnosti existující výplně a poté kliknout na tlačítko Upravit, doporučujeme vytvořit nové výplně nebo upravit vlastní výplně, nikoli předdefinované výplně oblasti. Při aktualizaci LibreOffice se mohou předdefinované výplně oblastí aktualizovat.

Poznámka

Barvy výplní nelze upravit. Můžeme pouze vytvářet vlastní barvy výplní.

Vlastní barvy

Na kartě Barva dialogového okna Oblast (obrázek 12 na stránce 1) můžeme změnit existující barvy nebo vytvořit nové. Novou barvu můžeme zadat jako kombinaci tří základních barev pomocí RGB zápisu červené (R), zelené (G) a modré (B) nebo pomocí procent CMYK z azurové (C), purpurové (M), žluté (Y) a černé (K).

Vytváření barev pomocí dialogového okna Oblast

 1. Vybereme objekt, který chceme upravit.

 2. Pomocí jedné z následujících metod otevřeme dialogové okno Oblast:

 1. Klepnutím na Oblast a poté Barva otevřeme stránku Barva.

 2. Zadejte červené (R), zelené (G) a modré (B) hodnoty na stupnici od 0 do 255 a vytvoříme novou barvu.

 3. Ve Vlastní paletě klepneme na Přidat a zadáme v dialogovém okně Název, které se otevře, název barvy.

 4. Klepnutím na OK zavřeme dialogové okno Název a barva se přidá do Vlastní palety.

 5. Klepnutím na tlačítko OK uložíme změny a zavřeme dialogové okno Oblast. Nová barva se zobrazí jako výplň ve vybraném objektu.

Vytváření barev pomocí dialogu Vybrat barvu

 1. Vybereme objekt, který chceme upravit.

 2. Pomocí jedné z následujících metod otevřeme dialogové okno Oblast:

 1. Klepnutím na Oblast a poté Barvy otevřeme stránku Barva (obrázek 12 na stránce 1).

 2. Klepnutím na Vybrat otevřeme dialogové okno Vyberte barvu (obrázek 13 na stránce 1).

 3. Pomocí jedné z následujících metod vytvoříme novou barvu. Náhled vytvořené barvy se zobrazí v barevném poli pod původní barvou na levé straně dialogu.

 1. Klepnutím na tlačítko OK zavřeme dialogové okno Vyberte barvu.

 2. Ve Vlastní paletě klepneme na Přidat a zadáme v dialogovém okně Název, které se otevře, název barvy.

 3. Klepnutím na OK zavřeme dialogové okno Název a barva se přidá do Vlastní palety.

 4. Klepnutím na tlačítko OK uložíme změny a zavřeme dialogové okno Oblast. Nová barva se zobrazí jako výplň ve vybraném objektu.

Mazání vlastních barev

 1. Vybereme objekt, který chceme upravit.

 2. Pomocí jedné z následujících metod otevřeme dialogové okno Oblast:

 1. Klepnutím na Oblast a poté Barvy otevřeme stránku Barva (obrázek 12 na stránce 1).

 2. V části Barvy vybereme z rozbalovacího seznamu Paleta Vlastní.

 3. Vybereme barvu, kterou chceme odstranit a klikneme na Smazat. Smazání nevyžaduje potvrzení.

 4. Klepnutím na tlačítko OK uložíme změny a zavřeme dialogové okno Oblast.

Poznámka

Lze odstranit pouze barvy, které jsme vytvořili a umístili do vlastní palety. Nelze odstranit barvy z žádné jiné palety barev dostupné v LibreOffice.

Vlastní přechody

Lze upravit existující přechody nebo vytvořit vlastní přechod. V LibreOffice je předdefinováno několik typů přechodů a změna nastavení Od barvyDo barvy by mohlo být dostatečné k dosažení uspokojivého výsledku.

Vytváření přechodů

 1. Vybereme objekt, který chceme upravit.

 2. Pomocí jedné z následujících metod otevřeme dialogové okno Oblast:

 1. Klepnutím na Oblast a poté Přechod otevřeme stránku Přechod (obrázek 14 na stránce 1).

 2. Vybereme jeden z předdefinovaných přechodů zobrazených v poli Přechod a přechod se objeví v poli Náhled.

 3. V Možnostech vybereme typ přechodu z rozbalovacího seznamu Typ: Lineární, Axiální, Radiální, Oválný nebo Čtvercový. Každý typ přechodu změní přechod zobrazený v Náhledu.

 4. Dle potřeby upravíme nastavení v části Možnosti. Možnosti použité k vytvoření přechodu jsou shrnuty v tabulce 1. V závislosti na vybraném typu přechodu nebudou některé možnosti k dispozici.

 5. Klepneme na Přidat a zadáme název přechodu v dialogovém okně Název, které se otevře.

 6. Klepnutím na OK zavřeme dialogové okno Název a přechod se přidá k přechodu zobrazenému v poli Přechod.

 7. Klepnutím na OK zavřeme dialogové okno Oblast a uložíme změny.

Tabulka 1: Možnosti přechodu

Možnost

Účel

Přírůstek

Počet kroků ke změně barvy v Od barvy na barvu v Do barvy. Minimální počet kroků je 3; maximální počet kroků je 256.

Střed X

Pro Radiální, Oválné, ČtvercovéKrychlové přechody upravíme tyto hodnoty pro nastavení vodorovného odsazení středu přechodu.

Střed Y

Pro Radiální, Oválné, ČtvercovéKrychlové přechody upravíme tyto hodnoty pro nastavení svislého odsazení středu přechodu.

Úhel

Pro všechny typy přechodů určuje úhel osy přechodu.

Ohraničení

Tuto hodnotu zvýšíme pokud chceme, aby přechod začínal dále od okraje objektu.

Od barvy

Počáteční barva přechodu. Do editačního pole zadáme intenzitu barvy: 0 % odpovídá černé barvě, 100 % plné barvě.

Do barvy

Koncová barva přechodu. Do editačního pole zadáme intenzitu barvy: 0 % odpovídá černé barvě, 100 % plné barvě.

Úpravy přechodů

 1. Vybereme objekt, který chceme upravit.

 2. Pomocí jedné z následujících metod otevřeme dialogové okno Oblast:

 1. Klepnutím na Oblast a poté Přechod otevřeme stránku Přechod.

 2. Vybereme přechod, který jsme dříve vytvořili a přidali do Přechodů zobrazených v dialogu Oblast.

 3. Zadáme nové hodnoty pro možnosti přechodu, které chceme změnit. Další informace o možnostech přechodu viz tabulka 1. V závislosti na vybraném typu přechodu nemusí být některé možnosti k dispozici.

 4. Změny uložíme kliknutím na Změnit. Při úpravě přechodu není požadováno žádné potvrzení.

 5. Klepnutím na OK zavřeme dialogové okno Oblast a uložíme změny.

Přejmenování přechodů

 1. Vybereme vyplněný objekt, který používá přechodovou výplň, kterou chceme přejmenovat.

 2. Pomocí jedné z následujících metod otevřeme dialogové okno Oblast:

 1. Klepnutím na Oblast a poté Přechod otevřeme stránku Přechod.

 2. Klepneme pravým tlačítkem na přechod a z místní nabídky vybereme Přejmenovat.

 3. V dialogovém okně Název, které se otevře, zadáme název přechodu.

 4. Klepnutím na tlačítko OK uložíme změny a zavřeme dialogové okno Název.

 5. Klepnutím na tlačítko OK uložíme změny a zavřeme dialogové okno Oblast.

Mazání přechodů

 1. Vybereme objekt, který chceme smazat.

 2. Pomocí jedné z následujících metod otevřeme dialogové okno Oblast:

 1. Klepnutím na Oblast a poté Přechod otevřeme stránku Přechod.

 2. Vybereme přechod, který jsme dříve vytvořili a přidali do Přechodů zobrazených v dialogu Oblast.

 3. Klepneme pravým tlačítkem na přechod a z místní nabídky vybereme Smazat. Smazání potvrdíme kliknutím na Ano.

 4. Klepnutím na tlačítko OK uložíme změny a zavřeme dialogové okno Oblast.

Poznámka

Doporučuje se upravovat, přejmenovávat nebo mazat pouze přechody, které jsme vytvořili. Tyto vlastní přechody jsou vždy umístěny ve spodní části přechodů zobrazených v poli Přechod. Úpravy, přejmenování nebo odstranění přechodů nainstalovaných pomocí LibreOffice mohou způsobit problémy v dokumentech, které používají jeden z těchto přechodů.

Pokročilé ovládací prvky přechodů

 1. Vybereme objekt, který obsahuje přechod jako výplň.

 2. Pomocí jedné z následujících metod otevřeme dialogové okno Oblast:

Image19

Obrázek 18: Nástrojová lišta Transformace

Image20

Obrázek 19: Příklad použití Interaktivního nástroje přechodu

 1. Klepnutím na Oblast a poté Přechod otevřeme stránku Přechod.

 2. V hlavní nabídce zvolíme Zobrazit > Nástrojové lišty > Transformace nebo klepneme na Transformace na nástrojové liště Transformace. Otevře se dialogové okno Transformace (obrázek 18).

 3. V dialogovém okně Transformace klepneme na Interaktivní nástroj přechodu. Zobrazí se přerušovaná čára spojující dva barevné čtverce. Barvy ukazují Od barvyDo barvy, které se používají pro vybraný přechod (obrázek 19).

 4. Z rozbalovací nabídky TypMožnostech na stránce Přechod v dialogu Oblast vybereme typ přechodu, který chceme použít pro objekt. Vlastnosti, které můžeme upravit, budou záviset na typu přechodu, který jsme vybrali, a jsou vysvětleny níže.

 1. Klepnutím na tlačítko OK uložíme změny a zavřeme dialogové okno Oblast.

Poznámka

Pohyb čtverců bude mít různé efekty v závislosti na typu přechodu. Například u lineárního přechodu budou počáteční a koncové čtverce přechodu vždy umístěny na obě strany od středu objektu.

Vlastní rastry

Úpravy rastrových obrázků

 1. Vybereme objekt, který obsahuje jako výplň rastr, nebo vložíme rastr do vybraného objektu (pro více informací viz „Vzorek“ na stránce 1 ).

 2. Pomocí jedné z následujících metod otevřeme dialogové okno Oblast:

 1. Klepnutím na Oblast a poté na Rastr otevřeme stránku Rastr (obrázek 15 na stránce 1).

 2. Z možností dostupných v části Rastr vybereme rastr, který chceme použít a upravit jako výplň. K dispozici budou také všechny importované rastry.

 3. V Části Možnosti vybereme vlastnosti pro Styl, Šířku, Umístění, Umístění dlaždicOdstup dlaždic. Další informace o vlastnostech rastru viz tabulka 2. Nejlepší způsob, jak porozumět vlastnostem rastru, je jejich použití. Obrázek 20 ukazuje příklady rastrových výplní.

 4. Klepnutím na tlačítko OK uložíme změny a zavřeme dialogové okno Oblast.

Image21

Obrázek 20: Příklad rastrových výplní

Tabulka 2: Možnosti rastru

Možnost

Účel

Styl – Vlastní umístění/velikost

Pokud je vybrána tato možnost, lze určit polohu rastru v objektu a velikost rastru.

Styl – Dlaždice

Když je vybrána tato možnost, rastry se poskládají vedle sebe a vyplní oblast. Velikost rastru použitého pro dlaždice je určena nastavením v poli Velikost.

Styl – Roztáhnuté

Je-li vybrána tato možnost, rastr se roztáhne, aby vyplnil oblast objektu.

Velikost – šířka

Nastaví šířku rastru. Například 100 % znamená, že původní šířka rastru bude změněna tak, aby zabírala celou šířku oblasti výplně, 50 % znamená, že šířka rastru bude poloviční než šířka oblasti výplně.

Velikost – výška

Nastaví výšku rastru. Například 100 % znamená, že původní výška rastrového obrázku bude změněna tak, aby zabírala celou výšku oblasti výplně, 50 % znamená, že výška rastru bude poloviční než výška oblasti výplně.

Velikost – škálovat

Pokud je tato možnost vybrána, velikost rastru se udává v procentech pro ŠířkuVýšku. Při zrušení výběru je uvedena skutečná velikost rastru v polích ŠířkaVýška.

Umístění

Když je vybrána tato možnost, je určen bod ukotvení rastrového obrázku. Výchozí pozice je Uprostřed.

Umístění dlaždic – Odchylka X

Když je vybrána volba Dlaždice, nastavuje odchylku pro šířku rastru v procentech. Odchylka 50 % znamená, že Impress umístí střední část rastru do kotevního bodu a odtud začne skládat dlaždice.

Umístění dlaždic – Odchylka Y

Když je vybrána volba Dlaždice, nastavuje odchylku pro výšku rastru v procentech. Odchylka 50 % znamená, že Impress umístí střední část rastru do kotevního bodu a odtud začne skládat dlaždice.

Odstup dlaždic – Řádek

Když je vybrána volba Dlaždice, odsadí řádky dlaždic rastrů o zadanou procentuální hodnotu, takže každý řádek je odsazen od předchozího řádku.

Odstup dlaždic – Sloupec

Když je vybrána volba Dlaždice, odsadí sloupce dlaždic rastrů o zadanou procentuální hodnotu, takže každý sloupec je odsazen od předchozího sloupce.

Importování rastrových obrázků

 1. Vybereme objekt, do kterého chceme importovat rastr.

 2. Pomocí jedné z následujících metod otevřeme dialogové okno Oblast:

 1. Klepnutím na Oblast a poté na Rastr otevřeme stránku Rastr.

 2. Klepnutím na Přidat/importovat otevřeme okno prohlížeče souborů.

 3. Přejdeme do adresáře obsahujícího rastrový soubor, vybereme jej a klepneme na Otevřít.

 4. Zadáme název nového rastru do pole Název a poté klepneme na OK, čímž zavřeme dialog Název. Importovaný rastr se zobrazí ve spodní části pole náhledu Rastr.

 5. Vybereme importovaný rastr v poli náhledu Rastr.

 6. Klepnutím na OK vložíme importovaný rastr do vybraného objektu a zavřeme dialogové okno Oblast.

Přejmenování rastrových obrázků

 1. Vybereme vyplněný objekt, který používá rastr, který chceme přejmenovat.

 2. Pomocí jedné z následujících metod otevřeme dialogové okno Oblast:

 1. Klepnutím na Oblast a poté na Rastr otevřeme stránku Rastr.

 2. Klepneme pravým tlačítkem na rastr a z místní nabídky vybereme Přejmenovat.

 3. V dialogu Název, který se otevře, zadáme nový název.

 4. Klepnutím na tlačítko OK uložíme změny a zavřeme dialogové okno Název.

 5. Klepnutím na tlačítko OK uložíme změny a zavřeme dialogové okno Oblast.

Mazání rastrových obrázků

 1. Vybereme objekt, který používá rastr, jenž chceme smazat.

 2. Pomocí jedné z následujících metod otevřeme dialogové okno Oblast:

 1. Klepnutím na Oblast a poté na Rastr otevřeme stránku Rastr.

 2. V poli Rastr klepneme pravým tlačítkem na rastr, který chceme odstranit.

 3. Z místní nabídky vybereme Smazat a klepnutím na Ano potvrdíme odstranění.

 4. Klepnutím na tlačítko OK uložíme změny a zavřeme dialogové okno Oblast.

Poznámka

Doporučuje se pouze přejmenovávat nebo mazat rastry, které jsme vytvořili. Přejmenování nebo odstranění rastrů nainstalovaných pomocí LibreOffice mohou způsobit problémy v dokumentech, které používají jeden z těchto rastrů.

Vlastní vzory

Vytváření nebo úpravy vzorů

 1. Vybereme objekt, který obsahuje jako výplň vzorek, nebo vložíme vzorek do vybraného objektu (pro více informací viz „Vzorek“ na stránce 1 ).

 2. Pomocí jedné z následujících metod otevřeme dialogové okno Oblast:

 1. Klepnutím na Oblast a poté na Vzorek otevřeme stránku Vzorek (obrázek 16 na stránce 1).

 2. Vybereme vzorek z možností dostupných v poli náhledu Vzorek. K dispozici budou také všechny importované vzory.

 3. V části Možnosti vybereme z dostupných barevných palet pro Barvu popředíBarvu pozadí barvu, kterou chceme použít.

 4. V Editoru vzorů začneme vytvářet nebo upravovat vzor kliknutím levým tlačítkem myši na čtverce (pixely), které chceme vyplnit jinou barvou. Každé kliknutí na čtverec zamění barvu z Barvy pozadí na Barvu popředí nebo Barvu popředí na Barvu pozadí. Kontrolou v okně Náhled zjistíme, zda je dosaženo požadovaného efektu.

 5. Klepnutím na tlačítko Přidat otevřeme pole Název. Zadáme název nového vzorku a poté klepneme na OK, čímž zavřeme dialog Název. Nový vzorek se zobrazí ve spodní části pole náhledu Vzorek.

 6. Klepnutím na tlačítko OK uložíme změny a zavřeme dialogové okno Oblast.

Úpravy vzorů

 1. Vybereme vyplněný objekt, který používá vzorek, který chceme upravit.

 2. Pomocí jedné z následujících metod otevřeme dialogové okno Oblast:

 1. Klepnutím na Oblast a poté na Vzorek otevřeme stránku Vzorek.

 2. Z dostupných barevných palet zadáme nové barvy pro Barvu popředíBarvu pozadí.

 3. V Editoru vzorů začneme upravovat vzor kliknutím levým tlačítkem myši na čtverce (pixely), ve kterých chceme zaměnit Barvu pozadí na Barvu popředí nebo Barvu popředí na Barvu pozadí. Kontrolou v okně Náhled zjistíme, zda je dosaženo požadovaného efektu.

 4. Změny uložíme kliknutím na Změnit. Při úpravě výplně šrafování není požadováno žádné potvrzení.

 5. Klepnutím na OK zavřeme dialogové okno Oblast a uložíme změny.

Přejmenování vzorů

 1. Vybereme vyplněný objekt, který používá výplň vzorkem, který chceme přejmenovat.

 2. Pomocí jedné z následujících metod otevřeme dialogové okno Oblast:

 1. Klepnutím na Oblast a poté na Vzorek otevřeme stránku Vzorek.

 2. Klepneme pravým tlačítkem na vzorek a z místní nabídky vybereme Přejmenovat.

 3. V dialogu Název, který se otevře, zadáme nový název.

 4. Klepnutím na tlačítko OK uložíme změny a zavřeme dialogové okno Název.

 5. Klepnutím na tlačítko OK uložíme změny a zavřeme dialogové okno Oblast.

Mazání vzorů

 1. Vybereme vyplněný objekt, který používá výplň vzorkem, který chceme smazat.

 2. Pomocí jedné z následujících metod otevřeme dialogové okno Oblast:

 1. Klepnutím na Oblast a poté na Vzorek otevřeme stránku Vzorek.

 2. Klepneme pravým tlačítkem na vzorek a z místní nabídky vybereme Smazat. Smazání potvrdíme kliknutím na Ano.

 3. Klepnutím na tlačítko OK uložíme změny a zavřeme dialogové okno Oblast.

Poznámka

Doporučuje se upravovat, přejmenovávat nebo mazat pouze vzory, které jsme vytvořili. Úpravy, přejmenování nebo odstranění vzorů nainstalovaných pomocí LibreOffice mohou způsobit problémy v dokumentech, které používají jeden z těchto vzorů.

Vlastní výplně šrafování

Pro vytvoření nové výplně šrafování nebo úpravu existující výplně šrafování vybereme možnosti dostupné na obrázku 17 na stránce 1. Dostupné možnosti jsou vysvětleny v tabulce 3. Doporučuje se místo úpravy stávajícího šrafování vytvořit nové šrafování.

Tabulka 3: Možnosti výplně šrafováním

Možnost šrafování

Význam

Vzdálenost

Určuje rozestup mezi dvěma řádky šrafovací výplně. Při změně hodnoty se aktualizuje okno náhledu.

Úhel

Pomocí mini mapy pod číselnou hodnotou můžeme rychle nastavit úhel tvořený čarou s násobky 45 stupňů. Pokud požadovaný úhel není násobkem 45 stupňů, zadáme do textového pole požadovanou hodnotu.

Typ čáry

Nastaví jednoduchou, křížovou nebo trojitou čáru pro styl šrafovací výplně.

Barva čáry

Pomocí seznamu vybereme barvu čar, které budou tvořit šrafovací výplň.

Barva pozadí

Pokud je vybrána, přidá barevnou výplň za čáry použité pro šrafovací výplň.

Vytváření výplní šrafování

 1. Vybereme objekt, který chceme použít pro výplň šrafování.

 2. Pomocí jedné z následujících metod otevřeme dialogové okno Oblast:

 1. Klepnutím na Oblast a poté na Šrafování otevřeme stránku Šrafování (obrázek 17 na stránce 1).

 2. Jako výchozí bod vybereme šrafování podobné tomu, které chceme vytvořit.

 3. Změňte nastavení možností čar tvořících výplň šrafování. Náhled se zobrazí v poli Náhled. Informace o možnostech šrafování jsou uvedeny v tabulce 3.

 4. Klepneme na Přidat, otevře se dialog Název, kde zadáme název nového šrafování.

 5. Klepnutím na tlačítko OK zavřeme dialog Název. Nové šrafování se zobrazí ve spodní části pole náhledu Šrafování.

 6. Klepnutím na OK zavřeme dialogové okno Oblast a uložíme změny. Ve vybraném objektu se objeví nová výplň šrafování.

Úpravy výplní šrafování

 1. Vybereme vyplněný objekt, který používá výplň šrafování, kterou chceme upravit.

 2. Pomocí jedné z následujících metod otevřeme dialogové okno Oblast:

 1. Klepnutím na Oblast a poté na Šrafování otevřeme stránku Šrafování.

 2. Zadáme nové hodnoty pro nastavení možností čar tvořících výplň šrafování. Náhled se zobrazí v poli Náhled. Informace o možnostech šrafování jsou uvedeny v tabulce 3.

 3. Změny uložíme kliknutím na Změnit. Při úpravě výplně šrafování není požadováno žádné potvrzení.

 4. Klepnutím na OK zavřeme dialogové okno Oblast a uložíme změny.

Přejmenování výplní šrafování

 1. Vybereme vyplněný objekt, který používá výplň šrafováním, které chceme přejmenovat.

 2. Pomocí jedné z následujících metod otevřeme dialogové okno Oblast:

 1. Klepnutím na Oblast a poté na Šrafování otevřeme stránku Šrafování.

 2. Klepneme pravým tlačítkem na šrafování a z místní nabídky vybereme Přejmenovat.

 3. V dialogu Název, který se otevře, zadáme nový název.

 4. Klepnutím na tlačítko OK uložíme změny a zavřeme dialogové okno Název.

 5. Klepnutím na tlačítko OK uložíme změny a zavřeme dialogové okno Oblast.

Mazání výplní šrafování

 1. Vybereme vyplněný objekt, který používá výplň šrafování, kterou chceme smazat.

 2. Pomocí jedné z následujících metod otevřeme dialogové okno Oblast:

 1. Klepnutím na Oblast a poté na Šrafování otevřeme stránku Šrafování.

 2. Klepneme pravým tlačítkem na šrafování a z místní nabídky vybereme Smazat. Smazání potvrdíme kliknutím na Ano.

 3. Klepnutím na tlačítko OK uložíme změny a zavřeme dialogové okno Oblast.

Poznámka

Doporučuje se upravovat, přejmenovávat nebo mazat pouze šrafování, které jsme vytvořili. Úpravy, přejmenování nebo odstranění šrafování nainstalovaných pomocí LibreOffice mohou způsobit problémy v dokumentech, které používají jeden z těchto šrafování.

Stíny

Stíny lze aplikovat na objekty, jako jsou čáry, tvary a text. Dostupná nastavení, zobrazená na obrázku 22, jsou následující:

Dialogové okno Oblast – stránka Stín

 1. Vybereme objekt, na který chceme použít stín.

 2. Pomocí jedné z následujících metod otevřeme dialogové okno Oblast:

 1. Klepnutím na kartu Stín ji zobrazíme (obrázek 22).

 2. Ve Vlastnostech vybereme Použít stín a tím se možnosti nastavení stínu stanou aktivní.

 3. Vybereme kotevní bod pro směr vrženého stínu ve vztahu k objektu.

 4. V položce Barva vybereme paletu barev a požadovanou barvu stínu.

 5. Ve Vzdálenosti zadáme vzdálenost do textového pole a nastavíme mezery mezi objektem a stínem.

 6. V Průhlednosti zadáme do textového pole procento průhlednosti stínu.

 7. Klepnutím na OK zavřeme dialogové okno Oblast a uložíme změny.

Image22

Obrázek 21: Dialogové okno Oblast – stránka Stín

Image23

Obrázek 22: Sekce Stín ve Vlastnostech na postranní liště

Postranní lišta – Sekce Stín

 1. Vybereme objekt, na který chceme použít stín.

 2. Klepnutím na Vlastnosti otevřeme kartu Vlastnosti na postranní liště.

 3. Klepnutím na Stín otevřeme sekci Stín (obrázek 23) na kartě Vlastnosti.

 4. Výběrem Povolit přidáme stín k vybranému objektu.

 5. V Úhlu vybereme z možností dostupných v rozevíracím seznamu počet stupňů a nastavíme směr vrženého stínu ve vztahu k objektu.

 6. V položce Barva vybereme paletu barev a požadovanou barvu stínu.

 7. Ve Vzdálenosti zadáme vzdálenost do textového pole a nastavíme mezery mezi objektem a stínem.

 8. V Průhlednosti zadáme do textového pole procento průhlednosti stínu.

 9. Zrušením výběru objektu uložíme provedené změny.

Nástrojová lišta Čára a výplň

 1. Vybereme objekt, na který chceme použít stín.

 2. Klepneme na Stín na nástrojové liště Čára a výplň (obrázek 1 na stránce 1). Vytvořený stín má nastavení z karty Stín dialogu Oblast.

 3. Zrušením výběru objektu uložíme provedené změny.

Průhlednost

Průhlednost lze aplikovat na objekty a na jakýkoli stín, který byl použit na objekt. V Impress lze na objekt použít dva typy průhledností - rovnoměrnou průhlednost a přechodovou průhlednost. Další informace o přechodových průhlednostech, včetně příkladu kombinace barevného přechodu s přechodovou průhledností, najdeme v části „Vlastní přechody“ na stránce 1.

Chceme-li použít průhlednosti na čáry, přečtěme si pro více informací „Formátování čáry“ na stránce 1. Chceme-li použít průhlednost na stíny, přečteme si pro více informací „Stíny“ na stránce 1.

 1. Vybereme objekt, na který chceme použít průhlednost.

 2. Pomocí jedné z následujících metod otevřeme dialogové okno Oblast:

 1. Klepnutím na Oblast a poté na Průhlednost otevřeme v dialogovém okně Oblast stránku Průhlednost (obrázek 25).

 2. Chceme-li vytvořit rovnoměrnou průhlednost, vybereme Průhlednost a do textového pole zadáme procento.

 3. Chceme-li vytvořit přechodovou průhlednost, aby se oblast postupně stala průhlednou, vybereme Přechod a v rozevíracím seznamu vybereme typ průhlednosti přechodu: Lineární, Axiální, Radiální, Oválný, Krychlový nebo Čtvercový.

 4. Nastavíme parametry pro typ průhlednosti přechodu, který jsme vybrali výše. Pro popis vlastností viz tabulku 4. Dostupné parametry závisí na typu průhlednosti přechodu.

 5. Klepnutím na OK zavřeme dialogové okno Oblast a uložíme změny.

Image24

Obrázek 23: Dialogové okno Oblast – stránka Průhlednost

Tabulka 4: Parametry průhlednosti přechodu

Možnosti průhlednosti přechodu

Význam

Střed X

Pro Radiální, Oválné, KvadratickéČtvercové přechody. Hodnoty pro nastavení vodorovného odsazení středu přechodu.

Střed Y

Pro Radiální, Oválné, KvadratickéČtvercové přechody. Hodnoty pro nastavení svislého posunutí středu přechodu.

Úhel

Pro Lineární, Axiální, Oválné, KvadratickéČtvercové přechody. Určuje úhel osy přechodu.

Ohraničení

Tuto hodnotu zvýšíme pokud chceme, aby přechod začínal dále od okraje objektu.

Počáteční hodnota

Hodnota pro počáteční přechod průhlednosti. 0 % je zcela neprůhledné, 100 % znamená zcela průhledné.

Koncová hodnota

Hodnota pro koncový přechod průhlednosti. 0 % je zcela neprůhledné, 100 % znamená zcela průhledné.

Text v objektech

Ve výchozím nastavení není objekt při prvním vytvoření dynamický a chová se jako textové pole. Text se zadává do jednoho řádku a neobtéká. Chceme-li text udržet v mezích objektu, musíme použít odstavce, zalomení řádku nebo menší velikost textu, zvětšit velikost objektu nebo zkombinovat všechny čtyři způsoby.

Přidávání textu

 1. Vybereme objekt, do kterého bude přidán text, aby se zobrazovaly úchyty výběru.

 2. Pomocí jedné z následujících metod přepneme objekt do textového režimu. Kurzor se stane blikajícím textovým kurzorem uvnitř objektu, což znamená, že je aktivní textový režim. Nástrojová lišta Formátování textu se automaticky otevře a nahradí nástrojovou lištu Čára a výplň.

Poznámka

Pokud poklepání nefunguje, přejdeme v hlavní nabídce na Zobrazit > Nástrojové lišty a otevřeme nástrojovou lištu Možnosti. Vybereme Dvojitým kliknutím upravíte text. Případně použijeme klávesovou zkratku F2.

 1. Chceme-li po převedení objektu do textového režimu přejít na svislý text, klepneme na ikonu Vložit svislý text na nástrojové liště Kresba.

 2. Napíšeme text. Text je vodorovně a svisle zarovnán uvnitř hranic objektu. Levý roh Stavového řádku označuje režim úpravy textu a polohu textového kurzoru (obrázek 24).

Případně zkopírujeme a vložíme text do vybraného objektu. Doporučuje se vložit text do objektu Impress jako neformátovaný text a poté jej naformátovat podle požadavků.

 1. Po dokončení klepneme pro zrušení textového režimu mimo objekt nebo stiskneme Esc. Nástrojová lišta Čára a výplň se automaticky otevře a nahradí nástrojovou lištu Formátování textu.

Image26

Obrázek 24: Textové informace na stavovém řádku

Image25

Obrázek 25: Dialogové okno Text - stránka Text

Formátování textu v objektech

Tato část se zabývá pouze formátováním textu, který byl přidán k objektu. Další informace o formátování textu, který se na snímku používá samostatně, najdeme v kapitole 3, Přidávání a formátování textu.

 1. Vybereme objekt, který obsahuje text, a pomocí jedné z následujících metod otevřeme dialogové okno Text (obrázek 26):

 1. Klepneme na kartu Text, čímž otevřeme stránku Text.

 2. Pomocí dostupných možností naformátujeme a upravíme pozici textu v objektu. Možnosti jsou popsány v tabulce 5. Některé možnosti nebudou k dispozici v závislosti na typu objektu, ke kterému byl text přidán.

 3. Klepnutím na OK zavřeme dialogové okno Text a uložíme změny.

 4. Chceme-li formátovat atributy textu (například zarovnání odstavce nebo typ písma), použijeme nástroje dostupné na nástrojové liště Formátování textu nebo v hlavní nabídce přejdeme na Formát a použijeme možnosti dostupné v rozbalovací nabídce. Další informace o formátování textových atributů najdeme v kapitole 3, Přidávání a formátování textu.

Tabulka 5: Možnosti formátování textu

Možnosti textu

Význam

Šířka podle textu

Pokud je text příliš dlouhý, rozšíří šířku objektu.

Výška podle textu

Rozšiřuje výšku objektu, kdykoli je menší než text (výchozí nastavení pro řádky).

Velikost podle rámce

Rozbalí text tak, aby vyplnil veškeré dostupné místo.

Přizpůsobit obrysu

Nastaví text podle zakřivené čáry.

Zalomit text podle tvaru

Po dosažení hranice objektu se automaticky vytvoří nový řádek.

Upravit velikost tvaru podle textu

Rozšíří objekt, když je text vložený do objektu příliš velký.

Vzdálenost k ohraničení

Určí mezeru mezi okraji objektu a textem. Je to podobné jako nastavení odsazení a řádkování odstavců.

Ukotvení textu

Používá se k ukotvení textu k určitému bodu v objektu.

Plná šířka

Ukotví text ve středu objektu a před zalomením textu použije celou šířku objektu.

Animace textu

Text lze animovat, když byl umístěn do objektu a je samostatnou animací od animace objektu. Informace o animaci objektů najdeme v kapitole 5, Správa grafických objektů.

 1. Vybereme objekt, který obsahuje text, a použijeme jednu z následujících metod k otevření dialogového okna Text:

 1. Klepneme na kartu Animace textu, čímž otevřeme stránku Animace textu (obrázek 27).

 2. Z rozevíracího seznamu Efekt vybereme požadovaný typ animace takto:

 1. Pomocí jedné ze čtyř šipek pro nastavení směru posouvání textu nastavíme Směr animace.

Image27

Obrázek 26: Dialogové okno Text – stránka Animace textu

 1. Pomocí následujících možností nastavíme Vlastnosti animace:

 1. Klepnutím na OK zavřeme dialogové okno Text a uložíme efekt animace.

Formátování spojnic

Spojnice jsou čáry, které spojují dva objekty a vždy začínají nebo končí u záchytného bodu na objektu. Popis a použití konektorů najdeme v kapitole 5, Správa grafických objektů.

 1. Klepneme pravým tlačítkem na spojnici a vybereme z místní nabídky Spojnice, čímž otevřeme dialogové okno Spojnice (obrázek 28). Dialogové okno Spojnice zobrazuje náhled spojnice během provádění změn.

 2. Z rozbalovacího seznamu Typ vybereme typ spojnice.

 3. Nastavíme Zkosení čáry spojnice. Zkosení čáry se používá k nastavení vzdálenosti mezi spojnicemi, kde se více spojnic překrývá.

 4. Nastavíme Vzdálenost čar spojnice. Vzdálenost čar se používá k nastavení vodorovného a svislého prostoru mezi spojnicí a objektem na každém konci spojnice.

 5. Klepnutím na OK zavřeme dialogové okno Spojnice a uložíme změny.

Image28

Obrázek 27: Dialogové okno Spojnice

Práce se styly obrázků

Chceme-li dosáhnout konzistence stylů ve snímcích nebo prezentaci, nebo použít stejné formátování na velký počet objektů, doporučujeme použít styly obrázků. V aplikaci Impress se styly obrázků nazývají styly kresby.

Tyto styly kresby jsou podobné odstavcovým stylům, které se používají pro text. Styl kresby seskupuje všechny vlastnosti formátování použitelné pro grafický objekt, poté přidruží tuto skupinu vlastností k názvu. To umožňuje použít skupinu vlastností pro jiné grafické objekty. Pokud je styl kresby upraven (například změna barvy oblasti), změny se automaticky aplikují na všechny objekty, které používají stejný styl kresby.

Používáme-li Impress často, je knihovna dobře definovaných stylů kresby neocenitelným nástrojem pro urychlení procesu formátování objektů podle pokynů pro styly, které budeme možná muset dodržovat (například firemní barvy nebo písma).

Další informace o stylech kresby (obrázků) v aplikaci Impress najdeme v kapitole 2, Předlohy snímků, styly a šablony.

Propojené styly kresby

Styly kresby podporují dědičnost, která umožňuje propojení stylu s jiným (nadřazeným) stylem, takže zdědí všechna nastavení formátování nadřazeného. Toto dědění vytváří rodiny stylů.

Například pokud je požadováno více polí, která se liší pouze barvou, ale jsou jinak identicky formátována, doporučuje se definovat styl kresby pro pole, včetně okrajů, výplně oblasti, písma atd. jako nadřazeného stylu. Poté se vytvoří řada stylů kresby, které jsou hierarchicky závislé na nadřazeném stylu, ale liší se pouze v atributu barvy výplně. Pokud potřebujeme změnit velikost písma nebo tloušťku ohraničení, změní se nadřazený styl a podle toho se změní i všechny ostatní styly.

Image29

Obrázek 28: Karta Styly na postranní liště

Image30

Obrázek 29: Dialogové okno Grafické styly - stránka Organizátor

Výchozí styl kresby

V aplikaci Impress jsou styly kresby umístěny na kartě Styly na postranní liště (obrázek 28) v sekci Styly kresby. Výchozí styl kresby nelze odstranit a automaticky se použije na jakýkoli grafický objekt vytvořený na snímku. Tento styl je výchozím bodem pro vytváření nových stylů kresby.

Poznámka

Výchozí styl kresby lze upravit. Upravený výchozí styl kresby se však vztahuje pouze na prezentaci, kde byl styl upraven.

Vytváření stylů kresby

Nový styl z postranní lišty

 1. Vybereme grafický objekt nebo vytvoříme nový grafický objekt.

 2. Pomocí jedné z následujících metod otevřeme kartu Styly na postranní liště (obrázek 28):

 1. Klepneme na Styly kresby na levé straně nadpisu karty Styly a otevřeme sekci Styly kresby.

 2. Klepneme pravým tlačítkem na styl, který je vybrán v seznamu a vybereme z místní nabídky Nový. Otevře se dialogové okno Grafické styly (obrázek 29).

 3. Klepneme na kartu Organizátor, otevře se stránka Organizátor.

 4. Do textového pole Název zadáme název nového stylu kresby.

 5. V textovém poli Rodičovský vybereme z rozbalovacího seznamu žádný, pokud NECHCEME propojit tento nový styl kresby. Ve výchozím nastavení je při vytváření grafického objektu přidělen výchozí styl kresby a nový styl kresby bude propojen s tímto stylem kresby.

 6. K formátování nového stylu použijeme různé stránky v dialogové okně Grafické styly.

 1. Klepnutím na OK zavřeme dialogové okno Grafické styly a uložíme nový styl kresby.

Poznámka

Jakýkoli nový vytvořený styl kresby se automaticky umístí do kategorie Vlastní.

Nový styl z vybraného objektu

 1. Vybereme objekt, který chceme použít pro vytvoření nového stylu kresby.

 2. Provedeme jakékoli změny formátování objektu pomocí různých dialogů a možností nabídky dostupných v aplikaci Impress.

 3. Klepneme na Nový styl z výběru napravo od záhlaví panelu Styly. Otevře se dialogové okno Vytvořit styl (obrázek 30).

 4. Do textového pole Název stylu zadáme název nového stylu kresby. Zobrazuje se seznam existujících vlastních stylů, které jsou k dispozici.

 5. Klepnutím na OK uložíme nový styl kresby a zavřeme dialogové okno Vytvořit styl.

Image31

Obrázek 30: Dialogové okno Vytvořit styl

Úpravy stylů kresby

 1. Pomocí jedné z následujících metod otevřeme kartu Styly na postranní liště (obrázek 29 na stránce 1):

 1. Klepneme na Styly kresby na levé straně nadpisu karty Styly a otevřeme sekci Styly kresby.

 2. Klepneme pravým tlačítkem na styl v seznamu, který chceme upravit a vybereme z místní nabídky Upravit. Otevře se dialogové okno Grafické styly (obrázek 29 na stránce 1).

 3. Provedeme jakékoli změny formátování stylu pomocí možností na různých stránkách dialogového okna Grafické styly.

 4. Klepnutím na tlačítko OK uložíme změny a zavřeme dialogové okno Grafické styly.

Aktualizace stylů kresby

 1. Vybereme grafický objekt nebo vytvoříme nový grafický objekt.

 2. Provedeme jakékoli změny vybraného formátování objektu pomocí různých dialogů a možností nabídky dostupných v aplikaci Impress.

 3. Když je objekt stále vybraný, otevřeme kartu Styly na postranní liště pomocí jedné z následujících metod:

 1. Pro aktualizaci stylu klepneme na Aktualizovat styl napravo od záhlaví karty Styly. Styl se aktualizuje bez potvrzení.

Použití stylů kresby

 1. Pomocí jedné z následujících metod otevřeme kartu Styly na postranní liště:

 1. Klepneme na Styly kresby na levé straně nadpisu karty Styly a otevřeme sekci Styly kresby.

 2. Vybereme objekt, na který chceme použít styl kresby.

 3. Poklepeme na název stylu kresby, který chceme použít na objekt, a styl kresby se použije.

Mazání stylů kresby

V aplikaci Impress nemůžeme odstranit žádný z předdefinovaných stylů kresby, i když se předdefinovaný styl kresby nepoužívá. Lze smazat pouze vlastní (uživatelem definované) styly.

 1. Pomocí jedné z následujících metod otevřeme kartu Styly na postranní liště:

 1. Klepneme na Styly kresby na levé straně nadpisu karty Styly a otevřeme sekci Styly kresby.

 2. Klepneme pravým tlačítkem na styl kresby a z místní nabídky vybereme Smazat.

 3. Smazání stylu kresby potvrdíme klepnutím na tlačítko Ano.

Poznámka

Před odstraněním vlastního stylu kreslení se ujistíme, že se styl v prezentaci nepoužívá.

Obsah