LibreOfficeLogo

Writer Guide 7.2

Kapitola 5
Základy formátování stránek

Styly stránek a související funkce

Autorská práva

Tento dokument je duševním vlastnictvím skupiny LibreOffice Documentation Team, © 2021. Přispěvatelé jsou uvedeni níže. Dokument lze šířit nebo upravovat za podmínek licence GNU General Public License (https://www.gnu.org/licenses/gpl.html), verze 3 nebo novější, nebo the Creative Commons Attribution License (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), verze 4.0 nebo novější.

Všechny ochranné známky uvedené v této příručce patří jejich vlastníkům.

Přispěvatelé

Pro toto vydání

Jean Hollis Weber

Kees Kriek

 

Pro předchozí vydání

Jean Hollis Weber

Kees Kriek

Gillian Polack

Bruce Byfield

John A. Smith

Ron Faile Jr.

Randolph Gamo

Kees Kriek

Jenna Sargent

Jamie Eby

 

 

Zpětná vazba

Připomínky a náměty k tomuto dokumentu posílejte v angličtině dokumentačnímu týmu na adresu: documentation@global.libreoffice.org.

Poznámka

Vše, co do e-mailové konference pošlete, včetně e-mailové adresy a dalších osobních informací uvedených ve zprávě, bude veřejně viditelné bez možnosti smazání.

Datum vydání a verze programu

Vydáno v srpnu 2021. Založeno na LibreOffice 7.2 Community.
Jiné verze LibreOffice se mohou lišit vzhledem a funkčností.

Používání LibreOffice na systému macOS

Některé klávesové zkratky a položky nabídek jsou v systému macOS jiné než v systémech Windows a Linux. V následující tabulce jsou uvedeny nejdůležitější rozdíly, které se týkají informací uvedených v tomto dokumentu. Podrobný seznam nalezneme v nápovědě aplikace.

Windows nebo Linux

Ekvivalent pro macOS

Akce

Nástroje > Možnosti
výběr nabídky

LibreOffice > Předvolby

Otevřou se možnosti nastavení.

Klepnutí pravým tlačítkem

Control + klepnutí, nebo klepnutí pravým tlačítkem v závislosti na nastavení počítače

Otevře se místní nabídka.

Ctrl (Control)

(Command)

Používá se také s dalšími klávesami.

F11

⌘ + T

Otevře se postranní lišta Styly.

Úvod

Writer umožňuje nastavit rozvržení stránky několika způsoby. Tato kapitola popisuje použití stylů stránky a některých přidružených funkcí:

V kapitole 6, Pokročilé formátování stránek se zabýváme použitím sloupců, rámců, tabulek a sekcí, stejně jako změnou orientace stránek, jejich okraji a pozadím. Některé další aplikace stylů stránky popisujeme v kapitole 8, Úvod do stylů. Dialog Styl stránky je detailně popsán v kapitole 9, Pracujeme se styly.

Poznámka

Všechny stránky dokumentů psaných v programu Writer jsou založeny na stylech stránky. Ostatní metody rozvržení stránky (popsané v kapitole 6) ze stylů stránky vycházejí.

Tip

Rozvržení stránky je obvykle snadnější, když zvolíme způsob zobrazení hranic textu, objektů, tabulek a oddílů v nabídce Nástroje > Možnosti > LibreOffice > Barvy aplikací a možnosti zobrazení konce odstavců, tabulátorů, zalomení a dalších prvků v nabídce Nástroje > Možnosti > LibreOffice Writer > Pomůcky pro formátování.

Nastavení základního rozvržení stránky pomocí stylů

Základní rozvržení stránek je v programu Writer určeno styly stránky, které obsahují nastavení velikosti stránky, okrajů, umístění záhlaví a zápatí, ohraničení a barvu pozadí stránky, počet sloupců, číslování stránek atd.

Writer už obsahuje několik stylů stránky, na kterých můžeme stavět nebo je upravovat a rovněž si můžeme definovat nové (vlastní) styly stránek. V dokumentu můžeme použít jeden styl stránky nebo i více. Nezadáme-li styl stránky, použije Writer Výchozí styl stránky.

Rozvržení jedné stránky změníme tak, že buď nadefinujeme nový styl stránky nebo použijeme jednu z technik (oddíly, rámce nebo tabulky) popsaných v kapitole 6, Pokročilé formátování stránek.

Poznámka

V některých dokumentech se všechny změny rozvržení stránek (jako poloha číslování stránek a dalších prvků záhlaví a zápatí na první stránce) dají definovat v jediném stylu stránky.

Tip

Veškeré úpravy stylů stránky, včetně Výchozího stylu stránky se vztahují pouze na dokument, se kterým pracujeme. Přejeme-li si, aby se úprava aplikovala ve všech dokumentech, musíme změny uložit do šablony a uložit ji jako výchozí šablonu. Podrobnosti najdeme v kapitole 10, Šablony.

Změna okrajů stránky

Okraje stránky můžeme upravit více způsoby:

Poznámka

Změníme-li kteroukoliv výše uvedenou metodou okraje, zapíše se jejich velikost do stylu stránky a projeví se na všech stránkách, které daný styl používají. Hodnoty nových okrajů najdeme i v dialogu Styl stránky, pokud jej otevřeme.

Potřebujeme-li změnit okraje jen na některých stránkách, musíme pro ně použít odlišný styl stránky; další informace v části Vložení zalomení stránky na straně 1.

Chceme-li změnit okraje pomocí pravítek:

 1. Šedé části pravítek zobrazují rozměry okrajů (obrázek 1). Umístíme ukazatel myši nad čáru mezi šedou a bílou částí pravítka. Ukazatel myši se změní na oboustrannou šipku a v bublině se zobrazí aktuální velikost okraje.

 2. Podržíme levé tlačítko myši a okraj posuneme na nové místo.

Image13

Obrázek 1: Změna okrajů

Upozornění

Malé šipky na pravítku používáme pro odsazení odstavců. Častokrát se nacházejí na stejném místě jako okraje stránky, proto je potřeba dát pozor, zda opravdu posouváme značku okraje a ne šipky odstavců. Oboustranné šipky na obrázku 1 se zobrazí, umístíme-li ukazatel myši na správné místo.

Tip

Přejedeme-li kurzorem přes upravený okraj, zobrazí se jeho nová velikost.

Chceme-li změnit okraje pomocí dialogového okna Styl stránky:

 1. Kdekoliv na stránce klikneme pravým tlačítkem myši a v místní nabídce zvolíme Styl stránky.

 2. Na kartě Stránka dialogu (obrázek 2) vložíme zvolené velikosti do polí v části Okraje. Okraj U hřbetu je dodatečný prostor, který ponechává mezi levou (nebo vnitřní) hranou papíru a levým (nebo vnitřním) okrajem. Případně můžeme ponechat hodnotu U hřbetu nulovou a přičíst ji k hodnotě levého nebo vnitřního okraje.

 3. Uložíme kliknutím na OK.

Image4

Obrázek 2: Karta Stránka dialogového okna Styl stránky

Měníme-li velikost okrajů v postranní liště na kartě Stránka, vybíráme druh okrajů v rozevíracím seznamu (obrázek 3). Dialog Styl stránky otevřeme kliknutím na ikonu Další možnosti v pravém horním rohu kterékoliv části karty Stránka.

Image3

Obrázek 3: Nastavení okrajů v postranní liště

Poznámka

Změna okrajů v postranní liště nastaví všem čtyřem okrajům stránky stejnou velikost. Pokud chceme okraje různě velké, použijeme jinou metodu.

Vložení zalomení stránky

V mnoha dokumentech (například ve vícestránkové sestavě) chceme, aby text přetékal při přidávání nebo mazání z jedné stránky na druhou. To Writer samozřejmě dělá automaticky, pokud tok textu nepřerušíme jednou z technik popsaných v této kapitole.

Automatické zalomení stránek

Automatický tok textu můžeme ovládat několika způsoby:

Image5

Obrázek 4: Volby Svázat s následujícím odstavcem a Nedělit odstavec v dialogu Odstavec

Vložení zalomení stránky beze změny stylu stránky

Chceme-li zalomit stránku v určitém místě, například aby další stránka začínala nadpisem, umístíme kurzor na místo, kterým bude nová stránka začínat a v nabídce volíme Vložit > Zalomení stránky.

Vložení zalomení stránky a přechod na nový styl stránky

Přejeme-li si, aby měla nová stránka jiný styl, například ze stránky stylu První stránka přecházíme na styl Levá stránka, použijeme jednu z následujících metod.

Upozornění

Nikdy neměníme styl stránky dříve, než vložíme zalomení stránky. Když to uděláme, změníme styl aktuální stránky a možná mnoha dalších.

Způsob 1

 1. Umístíme kurzor na místo, kterým má začínat nová stránka. V nabídce volíme Vložit > Další zalomení > Ruční zalomení.

 2. V části Typ dialogu Vložit zalomení (obrázek 5) je vybráno Zalomení stránky, její nový Styl je [žádný]. Z vybalovacího seznamu Styl vybereme styl následující stránky. Nevybíráme možnost Změnit číslo stránky. Klikneme na OK.

Image25

Obrázek 5: Vložení ručního zalomení stránky se změnou stylu stránky

Způsob 2

 1. Umístíme kurzor do odstavce, kterým bude začínat nová stránka. Klikneme pravým tlačítkem myši a z místní nabídky vybereme Odstavec > Odstavec.

 2. Na kartě Tok textu dialogu Odstavec (obrázek 6) v části Zalomení vybereme VložitSe stylem stránky. V rozevíracím seznamu Styl vyberte styl další stránky. Nevybereme volbu Číslo stránky. Klikneme na OK, vloží se zlom stránky.

Image12

Obrázek 6: Vložení ručního zalomení stránky, dialog Odstavec

Tip

Mrkněme na text „První stránka nemá číslo 1“ na stránce 1 , kde jsou informace o použití pole číslování stránek v těchto dialozích.

Záhlaví a zápatí

Záhlaví jsou části dokumentu, které se zobrazují v horní části každé stránky; v dolní části stránky se zobrazuje zápatí. Obvykle obsahují číslo stránky a někdy informace o dokumentu, například název. V aplikaci Writer jsou záhlaví a zápatí definována ve stylech stránky; proto všechny stránky se stejným stylem stránky zobrazují stejné záhlaví a zápatí, i když se obsah záhlaví nebo zápatí může lišit. Například záhlaví nebo zápatí první stránky oddílu, kapitoly nebo dokumentu může obsahovat jiné informace než záhlaví a zápatí dalších stránek dokumentu, přestože je styl stránky stejný. Viz „Používáme jediný styl stránky“ na straně 1.

Kapitola 9 popisuje, jak formátovat záhlaví jako součást formátu stylu stránky. Následující příklad ukazuje, jak vložit záhlaví na stránky s výchozím stylem pomocí ručního formátování.

Terminologie

Nadpis je odstavec, který uvádí kapitolu nebo část dokumentu; například „Záhlaví a zápatípod. Záhlaví se zobrazuje na každé stránce a obvykle zobrazuje informace o dokumentu.

Jsou dva způsoby vložení záhlaví. První a nejjednodušší je kliknout do horního okraje stránky nad textem, objeví se značka záhlaví, v ní klikneme na +. (Stejným způsobem přidáme i zápatí, klikneme do spodního okraje stránky pod textem, zobrazí se značka zápatí, klikneme na +.)

Image18

Obrázek 7: Značka záhlaví po kliknutí do horního okraje stránky

Také můžeme jít do nabídky Vložit > Záhlaví a zápatí > Záhlaví > [Styl stránky]. Podnabídka obsahuje seznam stylů použitých v dokumentu. Navíc podnabídka obsahuje položku Vše, která aktivuje záhlaví na všech stránkách dokumentu bez ohledu na jejich styl. Podobně vložíme i zápatí z nabídky Vložit > Záhlaví a zápatí > Zápatí > [Styl stránky].

V našem příkladu vybereme možnost Výchozí styl stránky, abychom aktivovali záhlaví nebo zápatí pouze na těch stránkách, které jej používají. V horní nebo spodní části stránky se zobrazí plocha pro záhlaví nebo zápatí (obrázek 8).

graphics57

Obrázek 8: Stránka se záhlavím

Formátování záhlaví a zápatí

V programu Writer jsou záhlaví i zápatí odstavce; proto je můžeme formátovat stejnými technikami, jaké používáme pro formátování textu v hlavní části dokumentu. Viz Kapitola 4, Formátování textu.

Do záhlaví a zápatí můžeme přidat obrázky pomocí technik popsaných v kapitole 11, Obrázky a grafika a informace můžeme uspořádat pomocí tabulek popsaných v kapitole 6, Pokročilé formátování stránek.

Tip

Writer obsahuje styly odstavců pro záhlaví a zápatí, můžeme je upravovat a používat stejným způsobem, jako ostatní styly odstavců. Viz kapitola 8, Úvod do stylů a kapitola 9, Práce se styly.

Rozložení záhlaví a zápatí ručně nastavíme takto:

 1. Kterýmkoliv z následujících postupů otevřeme dialog Styl stránky:

 1. Na kartě Záhlaví nebo Zápatí dialogu Styl stránky (obrázek 9) můžeme upravit okraje, odsazení a výšku.

 2. Kliknutí na Více otevře dialog Ohraničení / Pozadí (obrázek 10), ve kterém můžeme přidat ohraničení, barvu pozadí a obrázek do pozadí záhlaví nebo zápatí.

Image39

Obrázek 9: Karta Zápatí v dialogu Styl stránky

Image17

Obrázek 10: Karta Ohraničení / Pozadí pro záhlaví nebo zápatí

Použití polí v záhlaví a zápatí

Do záhlaví a zápatí můžeme vložit různé informace, některé jako název dokumentu nebo kapitoly je nejlepší vložit pomocí polí. Změní-li se některý údaj, záhlaví a zápatí se automaticky aktualizují.

Pole jsou popsána v kapitole 17, Pole, ale jeden příklad zde nemůže být na škodu. Postup vložení názvu dokumentu do záhlaví stránky s výchozím stylem:

 1. V nabídce Soubor > Vlastnosti > Popis vložíme do textového pole název dokumentu a klikneme na OK, dialog se zavře.

 2. Přidáme záhlaví (Vložit > Záhlaví a zápatí > Záhlaví > [Styl stránky]).

 3. Umístíme kurzor do záhlaví stránky.

 4. V nabídce vybereme Vložit > Pole > Název. Název se zobrazí na šedém pozadí (které se však nezobrazuje při tisku a navíc se dá vypnout).

 5. Název dokumentu změníme v nabídce Soubor > Vlastnosti > Popis.

Poznámka

Pole musíme také použít pro číslo stránky, aby se měnilo. Viz „Číslování stránek“. pod.

Číslování stránek

Když vložíme pole s číslem stránky do záhlaví nebo zápatí, číslo se zobrazí na každé stránce a automaticky se mění při přechodu z jedné stránky na druhou. Číslo stránky se zobrazí se šedým pozadím. Šedé pozadí označuje pole; vidíme je na obrazovce, netiskne se.

Tip

Chceme-li šedé pozadí vypnout, jdeme do nabídky Zobrazit > Stínování polí (nebo stiskneme Ctrl + F8). Pokud se místo čísla zobrazí nápis „Číslo stránky“, stiskneme Ctrl+F9. Tato klávesová kombinace přepíná Writer mezi zobrazením názvu pole a jeho obsahem.

Tato část popisuje některé techniky vložení čísla stránky a souvisejících informací do záhlaví nebo zápatí dokumentu:

Jednoduché číslování stránek

V nejjednodušším případě je pouze číslo stránky v horní nebo dolní části každé stránky a nic víc (obrázek 11). Stačí umístit kurzor do záhlaví nebo zápatí a jít do nabídky Vložit > Číslo stránky nebo Vložit > Pole > Číslo stránky.

Image29

Obrázek 11: Číslo stránky v záhlaví

Číslo stránky můžeme zarovnat doleva, doprava nebo na střed. Klikneme do zápatí a použijeme jednu z těchto metod:

Image6

Obrázek 12: Ikony zarovnání na kartě Vlastnosti postranní lišty

Image1

Obrázek 13: Karta Zarovnání dialogu Odstavec

Definování formátu čísla

Nabízí se řada možností. Můžeme například nastavit, aby se stránky číslovaly římskými číslicemi. Jedním ze způsobů, jak to udělat, je poklepat na číslo stránky a vybrat požadovaný formát; lepší volbou je zadat formát čísel ve stylu stránky, jak je uvedeno dále.

Pravým tlačítkem myši klikneme do textu a z místní nabídky volíme Styl stránky.

Aby byly stránky číslovány malými římskými číslicemi, vybereme na kartě Stránka dialogu Styl stránky v části Nastavení rozvržení vpravo i, ii, iii, …. z vybalovacího seznamu Čísla stránek (obrázek 14).

Image7

Obrázek 14: Změna formátu číslování stránek

Upozornění

Každá změna formátu čísel se projeví na všech stránkách používajících tento styl stránky, bez ohledu na to, jak byl formát čísel změněn. Abychom změnili číslování stránek jen některých, nikoli všech, musíme použít různé styly stránek; viz „Restart číslování stránek a změna formátu číslování“. pod.

Restart číslování stránek a změna formátu číslování

Někdy potřebujeme, aby se číslování stránek restartovalo od 1, například na stránce následující po titulní stránce nebo za obsahem. Mnoho dokumentů má navíc přední část (například obsah) očíslovanou římskými číslicemi a hlavní část dokumentu očíslovanou arabskými číslicemi, která se restartuje od 1.

Nejprve musíme definovat formát číslování pro dva styly stránek: Front Matter a Výchozí styl. Podívejme se na „Používáme různé styly stránky“ na stránce 1 a „Definování formátu číslanad.

Dále do stylu Front Matter vložíme číslo stránky (viz „Jednoduché číslování stránek“ na straně 1).

Potom číslování stránek restartujeme následujícím způsobem:

 1. Umístíme kurzor do prvního odstavce stránky s výchozím stylem stránky. (Nadpis je odstavec.)

 2. V nabídce volíme Formát > Odstavec nebo klikneme pravým tlačítkem myši a volíme Odstavec > Odstavec, otevře se dialog Odstavec.

 3. Na kartě Tok textu dialogu v části Zalomení (obrázek 15):

 1. Vybereme Vložit.

 2. Z rozbalovací nabídky položky Typ volíme Stránka.

 3. Z rozbalovací nabídky položky Umístění vybereme Před.

 4. Vybereme Se stylem stránky a z rozbalovací nabídky vybereme styl následující stránky.

 5. Vybereme položku Číslo stránky, abychom pole aktivovali. Napíšeme 1. Klepneme na OK.

Image8

Obrázek 15: Část Zalomení na kartě Tok textu v dialogu Styl odstavce

První stránka nemá číslo 1

Občas potřebujeme, aby první stránka dokumentu měla číslo větší než 1. Postup je podobný kroku 3 v předchozí části.

 1. Vložíme číslo stránky do záhlaví nebo zápatí (Vložit > Číslo stránky).

 2. Klikneme do prvního odstavce v textové části. Jdeme do nabídky Formát > Odstavec (nebo klikneme pravým tlačítkem myši a z místní nabídky volíme Odstavec > Odstavec).

 3. Na kartě Tok textu dialogu Odstavec v části Zalomení (obrázek 15) vybereme VložitStránka z vybalovacího seznamu položky Typ. Vybereme Se stylem stránky a styl stránky, který má první stránka dokumentu.

 4. Vybereme položku Číslo stránky, abychom pole aktivovali. Zadáme číslo stránky, kterým chceme začít. Klepneme na OK.

Poznámka

Pokud nastavíme sudé číslo počáteční stránky, vloží se před první stránku dokumentu prázdná stránka. LibreOffice dodržuje konvenci, že lichá čísla stránek jdou na pravé stránce a sudá čísla na levé stránce. Tuto prázdnou stránku můžeme vynechat při tisku souboru nebo exportu do PDF. Další informace nalezneme v kapitole 7, Tisk, export, odesílání e-mailem a podepisování.

Kombinace textu záhlaví a čísla stránky

I bez hlubších znalostí stylů stránky můžeme v záhlaví vytvořit zajímavé varianty. Zde je několik návrhů:

Všechny tyto varianty jsou zachyceny na obrázku 16.

Image30

Obrázek 16: Variace jednoduchého způsobu číslování stránek

Číslování stránek podle kapitol

Technická literatura má často číslování stránek kombinované s číslováním kapitoly. Například 1-1, 1-2, 1-3, …; 2-1, 2-2, 2-3, … Chceme-li nastavit tento typ číslování stránek, musíte udělat tři věci:

 1. Ujistíme se, že nadpisy všech kapitol jsou odstavce téhož stylu, například Nadpis1.

 2. V nabídce Nástroje > Číslování kapitol sdělíme programu Writer, který styl odstavce použijeme pro úroveň 1 osnovy a volíme „1,2,3“ v poli Číslo.

Image15

Obrázek 17: Určení stylu odstavce a číslování pro nadpisy kapitol

 1. Do dokumentu vložíme číslo kapitoly:

 1. Kurzor umístíme do záhlaví nebo zápatí těsně před číslo stránky, které jsme vložili dříve, a v nabídce vybereme Vložit > Pole > Další pole.

 2. V dialogu Pole (obrázek 18) jdeme na kartu Dokument. Vybereme Kapitola v seznamu Typ, Číslo kapitoly v seznamu Formát a nastavíme 1 v poli Úroveň. Klepneme na Vložit.

 3. Vložíme pomlčku nebo jiný znak mezi číslo kapitoly a číslo stránky.

Image16

Obrázek 18: Vložení pole s číslem kapitoly

Odlišná první stránka dokumentu

Mnoho dokumentů, například dopisy a poznámky, má první stránku odlišnou od ostatních stránek dokumentu. Například první stránka dopisu na hlavičkovém papíru má typicky jiné záhlaví, jak je ukázáno na obrázku 19, nebo první stránka zprávy nemusí mít žádné záhlaví, zatímco ostatní stránky ano.

Image2

Obrázek 19: Hlavičkový papír s odlišným záhlavím na první a dalších stránkách

Můžeme to udělat několika způsoby:

Používáme jediný styl stránky

Tento příklad používá výchozí styl stránky.

 1. Pravým tlačítkem myši klikneme kdekoliv na stránce a z kontextové nabídky volíme Styl stránky. Na příslušné kartě (záhlaví nebo zápatí) v dialogu Styl stránky vybereme Záhlaví / zápatí zapnuto a zrušíme výběr Stejný obsah na první stránce (viz obrázek 20). Volitelně vybereme Stejný obsah na levé a pravé stránce.

Image11

Obrázek 20: Nastavení odlišného obsahu zápatí na různých stránkách

 1. Záhlaví nebo zápatí vložíme na libovolnou stránku založenou na výchozím stylu. Viz „Záhlaví a zápatí“ na stránce 1.

 2. Na první stránku přidáme záhlaví a zápatí odlišné od záhlaví a zápatí ostatních stránek dokumentu. Také je můžeme na první stránce nechat prázdné.

Používáme různé styly stránky

Jako příklad můžeme použít styly stránky První stránka a Výchozí styl, které jsou součástí LibreOffice. Obrázek 21 ukazuje, čeho chceme dosáhnout: první stránka je následována stránkou používající výchozí styl, stejně jako další stránky.

Otevřeme dialog Styl stránky pro styl První stránka, přejdeme na kartu Organizátor a v poli Další styl zvolíme z vybalovacího seznamu Výchozí styl stránky (obrázek 22).

graphics240

Obrázek 21: Tok stylů stránek

Image9

Obrázek 22: Nastavení dalšího stylu ve stylu stránky

Titulní stránka

Writer umožňuje rychle a pohodlně přidat do dokumentu jednu nebo více titulních stránek a případně v těle dokumentu restartovat číslování stránek znovu od 1.

Začneme v nabídce Formát > Titulní stránka , zobrazí se dialog Titulní stránka (obrázek 23).

Image10

Obrázek 23: Přidání titulní stránky do dokumentu

V něm máme k dispozici následující možnosti:

Tímto postupem můžeme v dokumentu na různá místa vložit několik „titulních stránek“, například přidat dekorativní stránky mezi kapitolami i s názvy kapitol, přidat stránku s copyrightem a některé další na začátek knihy.

Formátování poznámek pod čarou a vysvětlivek

Poznámky pod čarou se objeví ve spodní části stránky, na níž je v textu na poznámku odkaz. Vysvětlivky jsou všechny na konci dokumentu.

Efektivně pracovat s poznámkami pod čarou a vysvětlivkami znamená:

Nastavení polohy poznámek pod čarou a oddělovací čáry

Umístění poznámek pod čarou na stránce, barva a styl čáry oddělující poznámky pod čarou od textu jsou definovány ve stylu stránky. Pokud používáme několik stylů stránek a v každém z nich můžeme mít poznámky pod čarou, musíme definovat umístění poznámek pod čarou a oddělovací čáru pro každý ze stylů stránky.

Dialog Styl stránky zobrazíme z nabídky Formát > Stránka nebo klikneme pravým tlačítkem do stránky a z kontextové nabídky vybereme Stránka. Na kartě Poznámka pod čarou (obrázek 24) navolíme parametry a uložíme je kliknutím na OK.

Image27

Obrázek 24: Nastavení umístění poznámky pod čarou a oddělovací čáry

Když ponecháme již ve výchozím nastavení vybrané Ne větší než oblast stránky, bude se automaticky počítat plocha poznámek podle jejich počtu. Dáváme-li přednost ručnímu nastavení plochy pro poznámky pod čarou, vybereme položku Maximální výška oblasti poznámek pod čarou a vložíme hodnotu s jednotkou délky. Poznámka, rozsahem vyšší než je zadané maximum, přeteče na další stránku. Ve druhé části karty můžeme upravit oddělovací čáru mezi poznámkami a textem.

Obsah