LibreOfficeLogo

Writer Guide 7.2

Kapitola 17
Pole

 

Autorská práva

Tento dokument je duševním vlastnictvím skupiny LibreOffice Documentation Team, © 2021. Přispěvatelé jsou uvedeni níže. Dokument lze šířit nebo upravovat za podmínek licence GNU General Public License (https://www.gnu.org/licenses/gpl.html), verze 3 nebo novější, nebo the Creative Commons Attribution License (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), verze 4.0 nebo novější.

Všechny ochranné známky uvedené v této příručce patří jejich vlastníkům.

Přispěvatelé

Pro toto vydání

Jean Hollis Weber

Kees Kriek

 

Pro předchozí vydání

Jean Hollis Weber

Kees Kriek

Bruce Byfield

Barbara Duprey

Gillian Polack

Ron Faile Jr.

John A. Smith

 

 

Zpětná vazba

Připomínky a náměty k tomuto dokumentu posílejte v angličtině dokumentačnímu týmu na adresu: documentation@global.libreoffice.org.

Poznámka

Vše, co do e-mailové konference pošlete, včetně e-mailové adresy a dalších osobních informací uvedených ve zprávě, bude veřejně viditelné bez možnosti smazání.

Datum vydání a verze programu

Vydáno v srpnu 2023. Založeno na LibreOffice 7.2 Community.
Jiné verze LibreOffice se mohou lišit vzhledem a funkčností.

Používání LibreOffice na systému macOS

Některé klávesové zkratky a položky nabídek jsou v systému macOS jiné než v systémech Windows a Linux. V následující tabulce jsou uvedeny nejdůležitější rozdíly, které se týkají informací uvedených v tomto dokumentu. Podrobný seznam nalezneme v nápovědě aplikace.

Windows nebo Linux

Ekvivalent pro macOS

Akce

Nástroje > Možnosti
výběr nabídky

LibreOffice > Předvolby

Otevřou se možnosti nastavení.

Klepnutí pravým tlačítkem

Control + klepnutí, nebo klepnutí pravým tlačítkem v závislosti na nastavení počítače

Otevře se místní nabídka.

Ctrl (Control)

(Command)

Používá se také s dalšími klávesami.

F11

⌘ + T

Otevře se postranní lišta Styly.

Úvod

Pole se používají pro různé účely: například pro data, která se mění (jako aktuální datum nebo celkový počet stránek) nebo se mohou změnit (název vyvíjeného produktu nebo knihy). Změny mohou být provedeny uživatelem, pomocí definované číslovací sekvence, automatických křížových odkazů a podmíněného obsahu (slova nebo odstavce, které jsou viditelné nebo vytištěné za určitých podmínek, u jiných nikoliv). Položky rejstříku jsou také pole.

Tato kapitola popisuje některá běžná použití polí. Úplný návod k využití polí přesahuje rámec této knihy. Zkušení uživatelé mohou najít další podrobnosti v nápovědě aplikace.

Tip

Pole mají šedou barvu pozadí při prohlížení na obrazovce, pokud jsme nezvolili výběr Zobrazit > Stínování polí na liště nabídek nebo změnil barvu stínování polí v Nástroje > Možnosti > LibreOffice > Barvy aplikace. Toto šedé pozadí se nezobrazí při tisku souboru nebo exportu do PDF.

Klávesové zkratky pro pole

Zde je několik užitečných klávesových zkratek, které můžeme používat při práci s poli:

Ctrl + F2 Otevřeme dialogové okno Pole.

Ctrl + F8 Zapneme nebo vypneme stínování polí.

Ctrl + F9 Ukázat nebo skrýt názvy polí.

F9 Aktualizujeme pole.

Rychlý a snadný vstup do pole

Běžná pole do dokumentu rychle vložíme pomocí volby Vložit > Číslo stránky nebo volby Vložit > Pole z hlavní nabídky a vybereme požadované pole v podnabídce.

Image6

Obrázek 1: Vkládání běžných polí

Používání vlastností dokumentu k uchovávání metadat a informací, které se mění

Dialogové okno Vlastnosti (Soubor > Vlastnosti) dokumentu má šest karet. Informace o kartě Obecné a kartě Statistika jsou generovány programem. Některé informace (jméno osoby na řádcích VytvořenoUpraveno na kartě Obecné) jsou odvozeny ze stránky Uživatelské údajeNástroje > Možnosti > LibreOffice. Možnosti na kartách PísmoZabezpečení jsou probírány dále v této knize.

Karty PopisVlastní vlastnosti použijeme pro:

Tento dialog lze použít v šabloně, kde mohou názvy polí sloužit jako připomenutí pro autory informací, které je třeba zahrnout. (Zástupné symboly mohou v textu sloužit podobné funkci; viz stránka 1.)

Do tohoto dialogu se můžeme kdykoli vrátit a změnit zadané informace. Pokud tak učiníme, všechny odkazy na tyto informace se změní i na ostatních místech výskytu v celém dokumentu. Například na kartě Popis (obrázek 2) možná budeme muset změnit obsah názvu pole z názvu konceptu na produkční název.

Image2

Obrázek 2: Záložka Popis dokumentu Dialogové okno Vlastnosti

Použijeme kartu Uživatelské vlastnosti (obrázek 3) pro uložení informací, které se nevejdou do polí poskytnutých na ostatních kartách tohoto dialogu.

Image3

Obrázek 3: Karta Vlastní vlastnosti

Když se karta Uživatelské vlastnosti poprvé otevře v novém dokumentu, může být prázdná. Pokud je nový dokument založen na šabloně, může tato karta obsahovat pole.

Pro vložení řady polí klepneme na tlačítko Přidat vlastnost v pravém dolním rohu karty (na ilustraci není zobrazeno), kde můžeme zadat nové vlastnosti.

Chceme-li odebrat vlastní vlastnost, klepneme na tlačítko na pravém konci řádku.

Tip

Chceme-li změnit formát hodnoty Datum, přejdeme na Nástroje > Možnosti > Jazyková nastavení > Jazyky a změníme hodnotu Národní prostředí.

Použití jiných polí k uchovávání informací, které se mění

Jedním ze způsobů, jak lidé používají pole, je uchovávat informace, které se pravděpodobně v průběhu projektu změní. Může se například změnit jméno manažera, produktu nebo dokonce celé vaší společnosti. Pokud jsme vložili proměnlivé informace jako pole, můžeme změnit informace na jednom místě a automaticky se změní na všech místech dokumentu, kde se dané pole vyskytuje.

Writer poskytuje několik míst, kde můžeme uložit informace, na které odkazuje pole. Podíváme se zde na některé z nich.

Sedm vlastností dokumentu (Číslo stránky, Počet stránek, Datum, Čas, Titul, První autorPředmět) jsou na nabídce Vložit > Pole (obrázek 1). Chceme-li vložit jedno z těchto polí, klikneme na něj v nabídce. Některá z těchto polí získávají informace z dialogového okna Vlastnosti dokumentu (obrázek 2).

Další vlastnosti dokumentu jsou na kartách Informace o dokumentuDokument dialogového okna Pole (obrázky 4 a 5), dosáhneme výběrem Vložit > Pole > Další pole nebo stisknutím Ctrl + F2.

Položka Vlastní v seznamu Typ na kartě Informace o dokumentu je odvozena z karty Vlastní vlastnosti v dialogovém okně Vlastnosti dokumentu (obrázek 3); nezobrazí se na seznamu, pokud nebyly definovány žádné vlastní vlastnosti.

Některé hodnoty polí se přebírají z karty Uživatelské údaje dialogového okna Nástroje > Možnosti > LibreOffice, proto se ujistíme, zda jsou informace na této stránce správné.

Chceme-li vložit jedno z těchto polí, vybereme jej v seznamu Typ a poté vybereme ze seznamu VybratFormát, pokud se objeví možnost volby. Nakonec klepneme na Vložit.

Image13

Obrázek 4: Vložení pole Datum změny pomocí karty Informace o dokumentu dialogového okna Pole

Image14

Obrázek 5: Vložení pole Název souboru pomocí karty Dokument dialogového okna Pole

Tip

Ačkoli se tato pole často používají k uchovávání informací, které se mění, můžeme obsah učinit neměnným tak, že vybereme možnost Neměnný obsah (viditelný na obrázku 4 vpravo dole) při vkládání pole. Pokud je to nutné, můžeme se k tomuto dialogovému oknu vrátit později a zrušením výběru této možnosti nastavit proměnnou pole znovu. Například pokud použijeme pole k vložení dat k vytvoření dokumentu, nechceme, aby se toto datum změnilo.

Pomocí automatického textu vložíte často používaná pole

Pokud často používáme stejná pole, můžeme použít Automatický text jako rychlou a snadnou cestu k jejich vložení.

Abychom definovali položku Automatický text pro pole:

 1. Vložíme pole do dokumentu, jak bylo popsáno výše.

 2. Vybereme pole, které jsme vložili, a poté zvolíme Nástroje > Automatický text (nebo stiskneme Ctrl + F3).

 3. V dialogovém okně Automatický text (obrázek 6) vybereme skupinu, do které bude tato nová položka uložena (v tomto příkladu Můj Automatický text), zadáme název položky a podle potřeby změníme navrhovanou zkratku.

 4. Klepneme na tlačítko Automatický text a klepneme na Nový, aby se položka vložila jako pole. Nevybereme Nový (pouze text), protože položka automatického textu bude prostý text, nikoli pole. Nový výběr se neobjeví, dokud nevybereme skupinu a nezadáme název položky.

 5.  Klepneme na Zavřít, abychom zavřeli dialogové okno Automatický text.

 6. Chceme-li toto pole vložit na pozici kurzoru, zadáme klávesovou zkratku a stiskneme F3.

Image4

Obrázek 6: Vytváření nového Zadání automatického textu

Definování vlastních číslovacích sekvencí

Možná budeme chtít definovat vlastní sekvence číslování , které použijeme v situacích, kdy nechceme mít číslo vždy na začátku odstavce nebo kdy chceme mít větší kontrolu, než jakou vám poskytují vestavěné možnosti číslování, nebo kdy styly seznamu nesplňují vaše požadavky.

Toto téma popisuje, jak vytvořit sekvenci číslování pomocí rozsahu čísel pole proměnné.

Chceme-li vytvořit proměnnou číselného rozsahu pomocí Arabských (1 2 3) čísel:

 1. Umístíme kurzor do prázdného odstavce v dokumentu.

 2. Vybereme Vložit > Pole > Další pole nebo stiskneme Ctrl + F2, poté vybereme záložku Proměnné (obrázek 7).

 3. V seznamu Typ vybereme Interval číslování. V seznamu Formát vybereme Arabské (1 2 3). Napíšeme označení vlastního číslování do pole Název. (V tomto příkladu jsme použili Step.)

 4. Klepneme na Vložit. Název proměnné (Krok) se nyní objeví v seznamu Výběr a v místě vložení dokumentu se zobrazí číselné pole (zobrazeno 1). Dialog Pole zůstane otevřený.

 1. Pokud několikrát klepneme na tlačítko Vložit v dialogovém okně Pole se v dokumentu zobrazí čísla 2, 3, 4 atd.

 1. Nyní můžeme odstranit pole, která jsme vložili; sekvence kroků zůstane v seznamu Vybrat v dialogovém okně Pole (pouze v tomto dokumentu). Toto pole můžeme vložit na jakékoliv místo v dokumentu.

Chceme-li se vyhnout opakovanému vkládání, když chceme vložit číslo kroku, vytvoříme položku Automatický text pro krok. Potom můžeme pole vložit stejným způsobem, jako bychom vkládali jakýkoliv jiný Automatický text. Viz „Pomocí automatického textu vložíte často používaná pole“ na stránce 1.

Image12

Obrázek 7: Definování proměnné rozsahu čísel

Tip

Pokud se uživatelem definovaná proměnná v dokumentu nepoužívá, X ikona vedle seznamu Hodnota pole je aktivní. Proměnnou můžeme odstranit klepnutím na tuto ikonu. Chceme-li odebrat proměnnou použitou v aktuálním dokumentu, nejprve z dokumentu odstraníme všechna pole pomocí této proměnné a poté odebereme proměnnou ze seznamu.

Používání automatických křížových odkazů

Pokud zadáme křížové odkazy na jiné části dokumentu, mohou tyto odkazy snadno zestárnout, jestliže přeformulujeme nadpis, přidáme nebo odebereme obrázky či přeorganizujeme témata. Nahrazením ručně zadaných křížových odkazů automatickými zajistíme, že se tyto automatické odkazy při aktualizaci polí samy obnoví. Vždy tedy budou zobrazovat aktuální text nebo číslo stránky.

Karta Křížové odkazy dialogového okna Pole (obrázek 8) uvádí některé položky jako například nadpisy, očíslované odstavce či záložky. Pokud byly v dokumentu definovány popisky k obrázku, titulky k tabulce, uživatelem definované proměnné rozsahu čísel a některé další položky, zobrazí se také v seznamu.

Tip

Někteří lidé používají funkci programu Writer hypertextové odkazy pro křížové odkazy. Viditelný text hypertextového odkazu se však nezmění, pokud změníme text položky, na kterou odkazuje. Z tohoto důvodu se ve většině situací doporučuje používat křížové odkazy. Výjimkou je situace, kdy má být dokument uložen jako HTML, jelikož křížové odkazy se v dokumentu HTML nestanou hypertextovými odkazy, musíme tedy v dokumentu Writeru použít hypertextové odkazy.

Image5

Obrázek 8: Karta křížových odkazů v dialogovém okně Pole

Vkládání křížových odkazů

Pro vložení křížového odkazu na nadpis, obrázek nebo jinou položku zobrazenou na kartě Křížové odkazy:

 1. Umístíme kurzor na místo, kde chceme v dokumentu křížový odkaz zobrazit.

 2. Pokud není otevřené dialogové okno Pole, zvolíme Vložit > Křížový odkaz nebo stiskneme Ctrl + F2. Na kartě Křížové odkazy (obrázek 8), v seznamu Typ, klepneme na typ položky, na kterou odkazujeme (například Nadpisy nebo Obrázek).

 3. Klepneme na požadovanou položku v seznamu Výběr, který zobrazuje jak automaticky vytvořené položky (například Nadpisy), tak odkazy definované uživatelem (například záložky).

 4. V seznamu Vložit odkaz na vybereme požadovaný typ odkazu. Volby se liší v závislosti na odkazované položce (viz „Formáty křížových odkazůpod).

  U nadpisů se obvykle volí Odkaz (pro vložení celého textu nadpisu) nebo Stránka (pro vložení čísla stránky, na které se nadpis nachází).

  U obrázků obvykle vybereme Číslování (pro vložení pouze čísla obrázku), Kategorie a číslo (pro vložení slova "Obrázek" a jeho čísla), Odkaz (pro vložení slova "Obrázek" s jeho číslem a celým textem popisku) nebo Stránka.

 5. Klepneme na Vložit.

Úplný seznam dostupných odkazových formátů a jejich použití najdeme v Nápovědě.

Formáty křížových odkazů

U všech typů křížových odkazů si můžeme vybrat z následujících formátů:

Pro nadpisy nebo číslované odstavce jsou k dispozici tři další možnosti:

U objektů vložených s titulky, jako je tabulka nebo obrázek, můžeme zvolit:

Příprava položek jako cílů pro křížové odkazy

Někdy můžeme chtít vložit křížový odkaz na položku, která se automaticky nezobrazí na kartě Křížové odkazy. Například ilustrace bez popisků nebo položky v odrážkovém seznamu. Než budeme moci vložit křížový odkaz na takovou položku, je třeba ji připravit jako cíl, na který bude odkazováno. K tomu můžeme použít buď záložky nebo nastavit odkazy.

Po definování cíle na něj můžeme převést křížový odkaz, jak je popsáno na stránce 1.

Záložky

Záložky jsou uvedeny na seznamu v Navigátoru a lze k nim přistupovat přímo odtud. Lze je použít pouze pro odkazy na umístění, například čísla stránek, nikoli pro odkazy na text. V HTML dokumentech jsou záložky převedeny na ukotvení, na které můžeme přeskočit pomocí hypertextového odkazu.

 1. Vybereme text, který chceme přidat do záložek, nebo klepneme na požadované místo v textu. Zvolíme Vložit > Záložka.

 2. Na Dialogovém okně Vložit záložku větší pole obsahuje seznam všech dříve definovaných záložek. Do horního pole zadáme název této záložky. Klepneme na OK.

Nastavení odkazů

Nastavené odkazy lze použít pro textové odkazy (například nadpisy nebo popisky obrázků) i odkazy na umístění. Nezapomeneme vybrat celý text, který chceme použít jako textový odkaz.

 1. Vybereme Vložit > Křížový odkaz nebo stiskneme Ctrl + F2.

 2. Na kartě Křížové odkazy dialogového okna Pole (obrázek 9), vybereme Nastavit odkaz v seznamu Typ. Seznam pro Výběr zobrazuje všechny odkazy, které byly definovány. Toto dialogové okno může zůstat otevřené, zatímco nastavíme několik položek jako odkazy.

 3. Klepneme do dokumentu a zvýrazníme text první položky, kterou chceme nastavit jako cíl pro křížový odkaz. Klepneme na dialogové okno Pole. Text položky se objeví v seznamu Hodnota vpravo dole. Do pole Název zadáme text, pomocí kterého můžeme tuto položku identifikovat.

 4. Klepneme na Vložit. Text, který jsme zadali do pole Název, se nyní zobrazí v seznamu pro Výběr.

Tip

V kapitole 16, Hlavní dokumenty, najdeme postup vytváření křížových odkazů na další vnořené dokumenty v hlavním dokumentu.

Image7

Obrázek 9: Nastavení textu, který se má použít jako cíl pro křížový odkaz

Použití polí v záhlaví a zápatí

Možná budeme chtít při psaní použít pole, jako jsou statistiky, a nahradit je jinými, jako je Kapitola, když je dokument připraven k použití.

Pole můžeme vložit do záhlaví nebo zápatí pomocí technik popsaných výše v této kapitole:

Poznámka

Pole křížového odkazu v záhlaví stránky přebírá první nadpis dané úrovně na stránce a pole v zápatí přebírá poslední nadpis dané úrovně na stránce.

Image15

Obrázek 10: Vložení čísla a názvu aktuální kapitoly do dokumentu

Přejdeme do záhlaví nebo zápatí, kam jsme vložili toto pole, a zadáme znak, který se má objevit mezi číslem kapitoly a číslem stránky; například pomlčku.

Obsah automaticky nepřevezme tato čísla kapitol, takže je třeba provést změnu na kartě Záznamy v dialogovém okně Obsah, rejstřík nebo bibliografie, jak je popsáno v kapitole 15, Obsah, rejstříky, bibliografie.

Vývoj podmíněného obsahu

Podmíněným obsahem je text a obrázky, které jsou zahrnuty nebo vyloučeny z dokumentu v závislosti na zadané podmínce.

Jednoduchým příkladem je připomínkový dopis k účtu po splatnosti. První a druhé připomínky mohou mít předmět „Upozornění na připomínku“, ale třetí připomínka může mít předmět „Závěrečné upozornění“ a jiný poslední odstavec.

Složitějším příkladem je softwarová příručka k výrobku, který je dodáván ve dvou verzích – Pro a Lite. Obě verze produktu mají mnoho společného, ale verze Pro obsahuje některé vlastnosti, které nejsou ve verzi Lite. Pokud použijeme podmíněný obsah, můžeme udržovat jeden soubor obsahující informace pro obě verze a tisknout (nebo vytvořit online nápovědu) přizpůsobenou pro každou verzi. Nemusíme udržovat dvě sady informací, které jsou stejné pro obě verze, takže nezapomeneme aktualizovat obě verze v případě, že se v dokumentu něco změní.

Tip

V některých případech lze stejného efektu dosáhnout skrytím znakového stylu nebo stylu odstavce; viz Kapitola 9, Práce se styly.

Vybereme typy podmíněného obsahu, které chceme použít

Tato část popisuje několik vlastností Writeru, které nám mohou pomoci navrhnout a udržovat podmíněný obsah. Ve stejném dokumentu můžeme použít jednu nebo libovolnou kombinaci těchto vlastností.

Podmíněný text

S podmíněným textem můžeme mít dva alternativní texty (slovo, frázi nebo větu). Jeden text se zobrazí a vytiskne, pokud je splněna zadaná podmínka, a druhý bude zobrazen a vytištěn, pokud podmínka splněna není. Do podmíněného textu nelze zahrnout obrázky ani upravit text, kromě dialogového okna Pole (nikoli v těle dokumentu). Nemůžeme také formátovat část textu (například ztučnit jedno slovo, ale ostatní ne), ale můžeme formátovat pole tak, aby ovlivnilo celý obsah pole (například ztučnit nebo kurzívou označit všechna slova). Do textu nemůžeme zahrnout křížový odkaz nebo jiné pole.

Skrytý text

Pro skrytý text (slovo, fráze nebo věta) máme jen dvě možnosti: zobrazit nebo skrýt. Pokud je zadaná podmínka splněna, text je skrytý; není-li podmínka splněna, text se zobrazí. Nevýhody jsou stejné jako u podmíněného textu: nemůžeme do skrytého textu zahrnout obrázky, upravit text v těle dokumentu, formátovat část textu, ani zahrnout pole.

Skryté odstavce

Skryté odstavce fungují jako všechny ostatní odstavce, ale můžeme určit podmínku, za které se odstavec nebude zobrazovat nebo tisknout. Prázdný odstavec lze také skrýt, například pokud Pole databáze nemá pro aktuální záznam žádný obsah. To je velmi užitečné při slučování adresy do dopisu: pokud povolíme dva řádky pro adresu a záznam databáze používá pouze jeden řádek, můžeme zabránit tomu, aby se v dokumentu objevil prázdný řádek. Můžeme zahrnout obrázky, upravit text v těle dokumentu, formátovat libovolnou část textu a zahrnout pole.

Skryté sekce

Skryté sekce fungují jako skryté odstavce, ale mohou obsahovat více než jeden odstavec, například nadpis plus jeden nebo více odstavců. Sekce však nemůže obsahovat méně než odstavec, takže tuto metodu nemůžeme použít pro jednotlivá slova nebo fráze. Obsah skryté sekce se chová stejně jako obsah jakékoli jiné části dokumentu, ale můžeme určit podmínku, za které se část nebude zobrazovat ani tisknout. Tuto sekci můžeme také chránit heslem.

Naplánujeme si svůj podmíněný obsah

Podmínky jsou to, čemu programátoři říkají logické výrazy. Pro každou podmínku musíme formulovat logický výraz, protože podmínka je vždy buď pravda (met) nebo lež (not met). Stejnou podmínku můžeme použít na mnoha místech v dokumentu pro různé typy podmíněného obsahu.

Aby mohl podmíněný obsah pracovat správně, musíme provést následující:

 1. Vybereme nebo definujeme proměnnou.

 2. Definujeme logický výraz (podmínku) zahrnující vybranou proměnnou.

Vybereme nebo definujeme proměnnou

Můžeme použít následující proměnné v naší podmínce:

K formulaci podmínek nemůžeme použít interní proměnné (například číslo stránky nebo název kapitoly).

Definujeme logický výraz (podmínku) zahrnující proměnnou

Podmínka porovnává zadanou neměnnou hodnotu s obsahem pole proměnné nebo databáze.

Chceme-li formulovat podmínku, použijeme stejné prvky, jako bychom tvořili vzorec: operátory, matematické a statistické funkce, formáty čísel, proměnné a konstanty. Možné operátory a mnoho příkladů použití jsou uvedeny v Nápovědě; podíváme se do indexu pod Definování podmínekpodmiňovací způsob. Můžeme definovat poměrně složité výrazy, ale ve většině případů postačí jednoduchá podmínka.

Vytvoříme proměnnou

Chceme-li vytvořit proměnnou, můžeme použít volby nacházející se v kartách Informace o dokumentu, ProměnnéDatabáze dialogového okna Pole.

Pole Informace o dokumentu

Používání vlastností dokumentu k uchovávání metadat a informací, které se mění“ na stránce 1 popisuje, jak nastavit vlastní vlastnost dokumentu. Některou z vlastností dokumentu můžeme použít jako proměnnou při tvorbě podmínky.

Uživatelem definované proměnné pole

Nastavení proměnné nebo uživatelského pole:

 1. Umístíme kurzor na místo, kam chceme vložit pole.

 2. V dialogovém okně Pole vybereme kartu Proměnné (obrázek 13).

 3. Vybereme Nastavit proměnnou v seznamu TypText v seznamu Formát. Do pole zadáme název proměnné Název a hodnotu do pole Hodnota. Jako název jsme zvolili ProLite (aby nám připomněl, že tato proměnná souvisí se dvěma verzemi produktu) a nastavil jsme hodnotu jako Lite, protože si pamatujeme „Pokud se jedná o verzi Lite, měl by být tento text skryt.“

 4. Vybereme Neviditelná, takže se pole v dokumentu nezobrazí. Klepneme na Vložit, poté klepneme na Zavřít. Na místě, kam jsme vložili pole, se zobrazí malá šedá značka.

Image16

Obrázek 11: Definování proměnné pro použití s podmíněným obsahem

Tip

Protože je šedá značka velmi malá, můžeme mít potíže s jejím opětovným nalezením, zvláště pokud máme v dokumentu i další pole. Můžeme během práce nechat proměnné pole viditelné a viditelnost změnit těsně před vytvořením finální kopie.

Kdykoli můžeme umístit bod vložení těsně před pole a zvolit Upravit > Pole nebo klepnout na pole pravým tlačítkem myši a v místní nabídce zvolit Pole. V Dialogovém okně Upravit pole (obrázek 16) můžeme vybrat nebo zrušit výběr Neviditelný.

Použijeme podmínku na obsah

Jestliže jsme zadefinovali proměnnou, můžeme ji použít v příkazu podmínky. Toto téma popisuje některé z možností.

Podmíněný text

Nejprve si připravíme podmíněný text, který nám vloží slova Skvělý součin Lite do verze Lite a Skvělý součin Pro do verze manuálu Pro. Toto pole bychom použili pokaždé, kdy bychom chtěli zmínit název produktu.

 1. Umístíme kurzor na místo, kde se má jedna z těchto frází zobrazit. (Pokud chceme, můžeme jej později přesunout nebo smazat.)

 2. Na kartě Funkce dialogového okna Pole vybereme Podmíněný text v seznamu Typ.

 3. Jak je znázorněno na obrázku 12, zadáme ProLite EQ "Lite" v seznamu Stav, Skvělý součin Lite v poli PotomSkvělý součin Pro v seznamu Jiný.

Poznámka

V těchto polích se rozlišují velká a malá písmena a kolem textové hodnoty, jako například Lite, je nutné napsat uvozovky.

 1. Klepneme na Vložit, abychom vložili pole a klepneme na Zavřít. V textu bychom měli vidět Skvělý produkt Lite.

Image17

Obrázek 12: Vkládání podmíněného textu

Tip

Chceme-li toto pole vložit do našeho textu na mnoha místech (jako bychom to pravděpodobně udělali u názvu produktu), vytvoříme pro něj položku Automatického textu. Viz „Pomocí automatického textu vložíte často používaná pole“ na stránce 1 pokyny.

Skrytý text

Můžeme použít skrytý text pro slova nebo krátké fráze, které popisují vlastnosti programu Great Product Pro, a které se nenacházejí ve verzi Lite. Stejné pole můžeme znovu použít na několika místech v dokumentu – například zkopírováním a vložením. Vytvoření skrytého textového pole:

 1. Na kartě Funkce dialogového okna Pole vybereme Skrytý text v seznamu Typ (obrázek 13).

Image18

Obrázek 13: Vytvoření podmínky pro skrytý text

 1. Zadáme ProLite EQ "Lite" do pole Podmínka a poté zadáme požadovaný text do pole Skrytý text. Nezapomeňme, že se jedná o text, který se skryje, pokud je podmínka pravdivá.

 2. Klepneme na Vložit k vytvoření a vložení pole.

Chceme-li zobrazit veškerý skrytý text, abychom jej mohli upravovat, provedeme jeden z následujících úkonů:

Skryté odstavce

Podmíněný odstavec je skrytý, pokud je podmínka pravdivá. Skrytí odstavce:

 1. Klepnutím do odstavce jej skryjete.

 2. Na záložce Funkce (obrázek 14) v Dialogovém okně Pole vybereme Skrytý odstavec v seznamu Typ.

 3. V tomto příkladu zadáme ProLite EQ "Lite" do pole Stav.

 4. Klepneme na Vložit k vytvoření a vložení pole.

Image9

Obrázek 14: Vytvoření podmínky pro skrytý odstavec

Chceme-li zobrazit všechny skryté odstavce, abychom je mohli upravovat, provedeme jeden z následujících úkonů:

Skryté sekce

Podmíněná část je skrytá, pokud je podmínka pravdivá. Vytvoření podmíněné sekce:

 1. Vybereme text, který chceme zahrnout do podmíněné sekce. Tento text můžeme upravit později, stejně jako jakýkoli jiný text.

 2. Vybereme Vložit > Sekce. V dialogovém okně Vložit sekci (obrázek 15) přejdeme na kartu Sekce, poté vybereme Skrýt a zadáme podmínku do pole S podmínkou. Sekce můžeme také pojmenovat, což se důrazně doporučuje, abychom mohli danou sekci snadno najít.

 3. Klepneme na Vložit pro vložení sekce do dokumentu.

Chceme-li zobrazit skrytou část, abychom ji mohli upravit:

 1. Zvolíme Formát > Sekce.

 2. V Dialogovém okně Upravit sekci (podobně jako v Dialogovém okně Vložit sekci) vybereme sekci ze seznamu.

 3. Zrušíme volbu Skrýt a klepneme na OK. Nyní je možné upravit obsah sekce. Poté můžeme zvolit Formát > Sekce a vybereme Skrýt, abychom sekci skryli znovu.

Chceme-li, aby se skrytá sekce stala běžnou součástí dokumentu (tj. aby se odstranily značky sekce, nikoli však obsah sekce):

 1. Zobrazíme skrytou část, jak je popsáno výše.

 2. V Dialogovém okně Upravit sekci vybereme sekci ze seznamu.

 3. Klepneme na Odstranit. Obsah sekce je nyní běžnou součástí dokumentu.

Image1

Obrázek 15: Vytvoření sekce, která má být skryta, když je splněna zadaná podmínka

Změníme hodnotu proměnné

Chceme-li změnit hodnotu proměnné mezi LitePro:

 1. Najdeme pole proměnné, které jsme vytvořili v „Vybereme nebo definujeme proměnnou“ na stránce 1.

 2. Klepneme jednou těsně před toto pole, pak klepneme pravým tlačítkem myši a v místní nabídce klepneme na položku Pole.

 3. V Dialogovém okně Upravit pole (obrázek 16) změníme hodnotu proměnné na Pro.

 4. Pokud jsme nastavili pole na automatickou aktualizaci, změní se veškerý podmíněný a skrytý text, který používá tuto proměnnou jako podmínku.

Poznámka

Podmíněný text a skrytý text lze upravovat pouze v dialogovém okně Upravit pole.

Tip

Chceme-li zapnout automatické aktualizace polí, zvolíme Nástroje > Možnosti > LibreOffice Writer > Obecné a vybereme Pole pod Automaticky aktualizovat.

Image10

Obrázek 16: Změna hodnoty proměnné

Používání zástupných polí

Zástupné pole vás vyzve k zadání něčeho (textu, tabulky, rámečku, obrázku nebo objektu).

Postup vložení pole zástupného znaku do dokumentu:

 1. Na kartě Funkce dialogového okna Pole vybereme Zástupný znak ve sloupci Typ a vybereme o jaký zástupný znak se jedná (obrázek, text, tabulka) ve sloupci Formát.

 2. Do pole Zástupný znak zadáme text, který se má v tomto poli zobrazit.

 3. Do pole Odkaz zadáme text, který chceme zobrazit jako tip nápovědy, jestliže umístíme ukazatel myši na dané pole.

Obrázek 17 zobrazuje výsledky vložení pole zástupného znaku pro obrázek.

Image11

Obrázek 17: Vložení pole Zástupný znak

Jelikož pole <logo> je Zástupný obrázek, po klepnutí na pole se v dokumentu otevře dialogové okno Vložit obrázek s výzvou k výběru obrázku. Pokud vybereme obrázek a klepneme na Otevřít, obrázek nahradí pole v dokumentu.

Podobně klepnutím na pole Zástupného znaku tabulky otevřeme dialogové okno Vložit tabulku, klepnutím na pole Zástupného znaku rámce otevřeme dialogové okno Rámec a klepnutím na pole Zástupného znaku objektu otevřeme dialogové okno Vložit objekt OLE. Pole Zástupné znaky textů se liší: jednoduše na něj klepneme a do pole napíšeme vlastní text Zástupný znak, který nahrazuje dané pole.

Používání dalších polí

Další užití polí, včetně pole databáze, je popsáno i v dalších kapitolách této knihy.

LibreOffice poskytuje i mnoho jiných polí, které nám mohou připadat užitečné, ale jsou příliš specializované na to, aby se jimi tato kniha zabývala. Podrobnosti, pokyny a příklady najdeme v systému nápovědy.

Klasifikace obsahu dokumentu

Klasifikace a zabezpečení dokumentů jsou důležité pro podniky a vlády. V případě výměny citlivých informací mezi uživateli a organizacemi se strany dohodnou, jak budou tyto informace identifikovány a jak s nimi bude nakládáno. LibreOffice poskytuje standardizované prostředky pro identifikaci a ochranu citlivých informací pomocí sady standardních polí, která lze použít k uchovávání citlivých informací.

LibreOffice implementoval otevřené standardy vytvořené TSCP (Transglobal Secure Collaboration Participation, Inc.). Obsahuje tři kategorie BAF (Business Authentication Framework): duševní vlastnictví, národní bezpečnost a kontrola exportu. Každá kategorie má čtyři úrovně BAILS (Schéma identifikace a označení obchodního oprávnění, anglicky Business Authorization Identification and Labeling Scheme): Neobchodní, Obecné podnikání, Důvěrné a Pouze interní.

Chceme-li povolit klasifikaci dokumentů, otevřeme nástrojovou lištu TSCP (Zobrazit > Nástrojové lišty > Klasifikace TSCP). Tato nástrojová lišta obsahuje seznamy, které pomohou při výběru zabezpečení dokumentu. Aplikace LibreOffice pak přidá do vlastností dokumentu vlastní pole (Soubor > Vlastnosti, karta Vlastní vlastnosti), do kterých se zásady klasifikace uloží jako metadata dokumentu.

Aby se zabránilo narušení bezpečnostní politiky, nelze obsah s vyšší úrovní utajení vložit do dokumentů s nižší úrovní utajení.


1 Například když jsme v kapitole 1, podkapitole 2, hlavě 5, může to být očíslováno jako 1.2.5. Když sem vložíme odkaz na text v předchozí hlavě „1.2.4“ a použijeme formát „Číslo“, bude odkaz zobrazen jako „4“. Pokud je v tomto příkladu číslování nastaveno tak, aby zobrazovalo více podúrovní, bude se v závislosti na nastavení zobrazovat stejný odkaz jako „2.4“ nebo „1.2.4“. Pokud použijeme formát „Číslo (celý kontext)“, vždy se zobrazí „1.2.4“, bez ohledu na formátování očíslovaného odstavce.

Obsah